Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  bayrak Dilde Türkçülük (Türkçülüğün Esasları) | Ziya Gökalp  Yazı Dili ve Konuşma Dili
  (Türkçülüğün Esasları)


  Türkiye’nin milli dili İstanbul Türkçesi’dir; buna şüphe yok! Fakat İstanbul’da iki Türkçe var: biri konuşulup da yazılmayan İstanbul Lehçesi diğeri yazılıp da konuşulmayan Osmanlı dilidir. Acaba milli dilimiz bunlardan hangisi olacaktır?

  Bu soruya cevap vermeden dilimizi başka dillere karşılaştıralım: başak diller de milletlerinin başkentlerine ait dillerdir. Fakta başka başkentlerin hepsinde konuşulan dille yazılan dil yanı şeydir. Demek ki konuşma diliyle yazı dilinin birbirinden başka olması sadece İstanbul’a özgü bir durumdur. Bütün milletlerde bulamayıp da yalnız bir millette rastlanılan bir durum normal olabilir mi? O halde İstanbul’da gördüğümüz bu ikilik bir dil hastalığıdır. Her hastalık tedavi edilir; o halde bu hastalığında tedavisi gerekir. Fakat bu tedaviyi yapabilmek yani dildeki ikiliği ortadan kaldırmak için şu iki şeyden birin yapmak gerekir. Ya yazı dilini aynı zamanda konuşma dili haline getirmek veya konuşma dilini aynı zamanda yazı dili haline koymak.

  Bu iki seçenekten birincisi mümkün değildir; çünkü İstanbul’da yazılan dil doğal bir dil değil Esperanto gibi yapay bir dildir. Arapça acemce ve Türkçe‘nin sözlüklerini gramerlerini sentakslarını birleştirmekle meydana gelen bu Osmanlı Esperantosu nasıl konuşma dili olabilsin? Her anlam için en az üç eş anlamlı kelime her tamlama için en az üç biçim her edat için en az üç sözcük bulunan bu suni gereksizlikler karışımı nasıl canlı bir idil haline girebilsin?

  Demek ki İstanbul’da yazı dilinin konuşma dili haline geçmesi mümkün değil bunun mümkün olmadığı yüzyıllarca uğraşıldığı halde başarıya ulaşılamamış olmasından da bellidir. Diyelim ki bir takım zorlayıcı yasalarla İstanbul halkı bu garip yazı diliyle konuşmağa başlamış olsaydı bile yine bu yazı dili gerçekten milli dil olamazdı. Çünkü onu konuşma dili olarak yalnız İstanbul ‘un değil bütün Türkiye’nin kabul etmesi gerekirdir. Bu kadar büyük bir topluluğa ise zorla hiçbir şey kabul ettirilemezdi.

  O halde yalnız bir seçenek kalıyor; Konuşma dilini yazarak yazı dili haline getirmek! Zaten halk yazarları bu işi eskiden beri yapıyorlardı. Osmanlı edebiyatının yanında halk diliyle yazılmış bir Tür edebiyatı altı yedi yüzyıldan beri vardı. Demek ki dil ikiliğini kaldırmak için yeniden hiçbir şey yapmağa gerek yoktu. Osmanlı dilini hiç yokmuş gibi bir tarafa atarak halk edebiyatına temel görevi gören Türk dilini olduğu gibi milli dil saymak yeterli idi: işte Türkçüler dilimizdeki ikiliği kaldırmak için şu prensibi kabul etmekle yetindiler: İstanbul halkının ve özellikle İstanbul hanımlarının konuştukları dili yazmak. Böylelikle yazılacak olan İstanbul’ konuşma diline yeni dil sonar güzel Türkçe daha sonra Türkçe adları yeni verildi.

  Alıntıdır.
  Sürmenaj, Bunu Beğendi.
  Çocuklar uyurken sessiz olunurZiyaretçilere, Gizli İçerik! ölürken değil.!

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Halk Diline Girmiş Arapça ve Farsça Kelimeler
  (Türkçülüğün Esasları)
  Karşı düşünenlerden bazıları diyorlar ki: “Siz Osmanlı dilindeki arapça ve farsça kelimelerden yakınıyorsunuz. Oysa ki halk dilinde de bu dillere ait birçok kelimeler vardır.”

  Gerçekten halkın konuşma dilinde de arapçadan alanmış birçok kelimeler vardır. Fakat halkın konuşma diline almış olduğu bu kelimeler üst tabakaya mensup bilginlerle yazarların Osmanlı diline almış olduğu arapça ve farsça kelimelerden iki yönden farklıdır.

  Birincisi halk dilinde eş anlamlı kelimeler yoktur. Halk arapçadan ve farsçadan bir kelime aldığı zaman onun eş anlamlısı olan Türkçe kelimeyi Türkçüden büsbütün atar: böylelikle dilde eş anlamlı kelimeler kalmaz. Mesela halk hasta kelimesini alınca şayru sözünü ayna kelimesini alınca gözgü sözünün merdiven kelimesini alınca baskıç sözünü tümüyle unutmuştur.

  Gerçi bazen halkın arapçadan ve farsçadan aldığı kelimeler yanında eski Türkçelerini de koruduğu görülüyor. Fakat bu durumda da yine eş anlamlı kelimeler ortaya çıkmaz çünkü arapçadan ve farsçadan alınan kelimenin veya eski Türkçe kelimenin anlamında bir değişiklik meydana gelerek ikisi arasındaki eş anlamlılık ortadan kalkar. Mesela siyah ve beyaz kelimeleri alındıktan sonra kara ve ak kelimeleri Türkçe‘de kalmış. Fakat ne siyah kelimesini kara kelimesinin ne de beyaz kelimesini ak kelimesinin eş anlamlısı sayamayız. Çünkü halk siyahla beyazı maddiyatta kara ile akı maneviyatta kullanıyor. Mesela siyah yüzlü bir adamın alnı ak olabilir. Beyaz çehreli bir adamın yüzü kara çıkabilir.

  Bazen de halkın arapçadan ve farsçadan aldığı kelimelerin Türkçe‘si zaten olmadığı için eş anlamlılığa hiçbir neden bulunmaz. Abdest namaz Kur’an cami ezan kelimeleri gibi.

  Bilginlere ve edebiyatçılara gelince bunlar hem Türkçe kelimeleri hem de bunların arapça ve farsça karşılıklarını tamamen aynı anlamda kullanırlar. Böylece onların Türkçe‘sinde her özel anlam için bir Türkçe biri arapça ve biri acemce olmak üzere en az üç söz vardır. Mesela su ab ma gece şeb leyh ekmek nan hubz et guşt lahm gibi Osmanlı dilinde mutlaka her anlak için üçer eş anlamlıdan oluşan böyle bir teslis(üçleme) vardır: bazı anlamların arapçada birçok karşılıkları bulunduğu için bu gibi anlamların eş anlamlıları doğal olarak üçten fazla bulunur: Arslan şir esed gazagver haydar zırgam v.b. gibi.

  İkinci olarak halk arapçadan farsçadan ve diğer yabancı dillerden aldığı kelimeleri ay söyleniş yahut anlam bakımından bozar yani kendine mal eder.

  Söyleyiş bakımından bozmaya örnek: “Haste hasta” “hefte : hafta” “nerdüban : merdiven” “çarcube : çerçeve” “gavga : kavga” ” bekre : makara” “zukak: sokak” “pare : para”.

  Anlam bakımından bozmağa örnek “Haste” kelimesi farsçada “birisi tarafından yaralanmış” anlamında iken. Türkçe‘de “mariz” karşılığı olarak kullanılmıştır. “Şafak” kelimesi arapçada “batı ufkunun akşam kızıllığı” anlamında iken Türkçe‘de “doğu ufkunun sabah kızıllığı” anlamını almıştır: “Şafak sökmek” deyiminde olduğu gibi. Farsçada “hace” kelimesi “efendi” anlamındadır. Bu kelime Türkçe de hem söyleyişini değiştirerek “hoca” şeklini almış ve hem de anlamını değiştirerek “halk fıkıh bilgini” ve “Okul öğretmeni” anlamlarını almıştır. Farsça “bazar” kelimesi “b” ile söylenir ve “çarşı” anlamına gelen bir kelime iken Türkçe‘de “p” ile söylenen ve hem cumartesiden sonar gelen günün adı hem de belirli günlerde belirli yerlerde kurulan günlük panayır demek olan “Pazar” şekline girmiştir. “pazarlık” kelimesi de bu son biçimden doğmuştur.

  “Pare” kelimesi farsçada “kısım parça” anlamında iken Türkçe‘de “para” şeklini almakla beraber “alışveriş” aracı olan madeni veya kağıt para anlamını almıştır.

  Bazı kelimeler görünüşte eski anlamını korumuştur. Fakat bu kelime ile yapılan tamlamalar incelenirse bu gibi kelimelerde de anlamca farkına varılması güç değişiklikler meydana geldiği anlaşılır: Mesela “abdest” kelimesi ve anlamca değişmemiş görünür. Oysa ki bu kelimenin başındaki “a” harfi uzunluğunu kaybettiği gibi sonundaki “t” harfi de konuşma dilinde düşmüştür. Bundan başka “büyük aptes” ve “küçük aptes” gibi tamlamalar gösteriyor ki anlamca da bir değişikliğe uğramıştır.

  Demek ki halk aldığı kelimeleri kendisine mal ediyor. Öncelikle “her anlamın yalnız bir kelimesi olmalıdır” ilkesine uyarak eş anlamlıları kabul etmiyor. Ve dil’i her kelimesi görevi belli bir organ niteliğinde bulunan gerçek bir organizma biçiminde koruyor. Tabii bu işi halk bilerek ve düşünerek yapmıyor; tabii bir içgüdü ile bilinçsiz bir biçimde yapıyor. Halk dilindeki her kelimenin mutlaka diğer kelimelerden ayrı bir anlamı vardır. Ve halkın düşünce alanına girmiş olan fikir ve hisle ilgili her anlamın da mutlaka bir kelimesi vardır.

  Bilginlere ve edebiyatçılara gelince; bunlar halkın kendisine mal etmek için yaptığı ve değişiklikleri bozma saymışlar ve halkın arapça ve farsça kelimeleri gerek söyleyiş gerek anlam bakımından değiştirerek meydana çıkardığı kelimelere bozulmuş kelimeler (Galatat) adanı vermişlerdir. Bilginlerin bozulmuş kelimeler adıyla yazılmış kitapları incelenirse görülür ki onlara göre kelimelerin doğruluğu (fasahat) arapça ve farsça kelimeleri Türkçe‘de aldıkları biçimlerde değil gerçekte ait oldukları dildeki eski biçimlerinde kullanmaktır. Bu görüşe göre Osmanlıca’nın hiçbir bağımsızlığı hiçbir kelime mal etme yetkisi yoktur. Daima kelimeler gerek söyleniş gerek anlam bakımından eski biçimlerine dönüştürülmesi hatta kelimelerin yazımları da mutlaka bu eski biçimlerine göre yazılmalıdır. Bu görüşün daha iyi anlaşılması için bir olayı örnek olarak anlatacağım.

  Bir zaman üniversitede felsefe terimlerini belirlemek için ilmi bir komisyon kurulmuştu. Bu komisyonda kelime bilgilerinden biri “dikkat” kelimesinin “attention” karşılığı olmayacağını iler sürdü: Güya “dikkat” kelimesi “dakik:ince” sıfatından türediği için “incelik” anlamında imiş.

  Bu iddiaya karşı: “incelik” kelimesi varken bu anlama gelen “dikkat” kelimesine gerek yoktur. Fakat halkın kullandığı anlamda olmak üzere de “bu kelime dilimizin atılması mümkün olmayan en gerekli bir unsuru olmuştur” denildi. Fakat itiraz eden kabul etmedi: “Dikkat kelimesi daima (incelik) anlamında kalacaktır. Halkın kullandığı tabirleri bilim kabul edemez. Doğru olan kelimeler kelimelerin eski biçimleridir. Kelimelerin gerçek anlamları kullanılışla değil köküne bakarak bilinir. Buna göre (attention) kelimesine başka bir karşılık aramalıdır” cevabını verdi. Bu esasa dayanarak kelime bilginleri “attentiaon” kelimesine karşılık aramağa başladılar. Birisi “tahdik” kelimesini ileri sürdü. Bir diğeri “iltifat” kelimesini önerdi. Güya “tahdik” kelimesi “göz bebeği” anlamında olan “hadeka” dan gelirmiş. Dikkatte de özellikle etken olan göz bebeği imiş. “İltifat”ın arapçadaki anlamı da “göz ucuyla bakmak” imiş. “İltifat” kelimesi dilimizde başka anlamdadır denildi. “Öyle şey olmaz arapça acemce kelimeler bizim dilimizde eski asıllarını ve doğruluklarını koruyacaklardır. Halkın bilgisizce yaptığı bozmalara galatat denilir. Bunların hepsini terk ederek kelimelerin eski ve asıl biçimlerine dönülmek gerekir diye cevap verildi.

  Görülüyor ki halk aldığı kelimeleri söyleyiş ve anlam bakımından kendisine mal ettiği halde kelime bilginleri bu benimseyişin karşısındadırlar. Halka göre yaygın hale gelmiş olan bozulmuş kelime aslına uygun sözcüğe tercih edilir. Bilginlere göre ise doğru fakat yaygınlaşmamış kelime yaygın hale gelmiş olan bozulmuşa tercih edilir. Bundan başka halka göre yurdumuzda bağımsızlık ve egemenlik ancak Türk dilindedir. Bu dile giren arapça ve acemce kelimeler Türk dilinin egemenliği altına girerek onun fonetiğine ve leksikolojisine uyarlar. Politik kapitülasyonlar politik bağımsızlık ve egemenliğe aykırı olduğu gibi dil ile ilgili kapitülasyonlar da dilin bağımsızlık ve egemenliğine aykırıdırlar. Fakat iyen belirtelim ki halk bunu bilinçli bir biçimde düşünmüyor. Arının bal yapması gibi bilinçsiz olarak ve içgüdüsüne göre yapıyor.

  Bilginlere göre aksine bağımsızlık ve egemenlik ancak arapça ve farsça kelimelerde vardır. Biz onların bağımsızlık ve egemenliğine aslına ve doğruluna saygı göstermek zorundayız. Bizim dilimize gelince o zaten yüzde doksan dokuz arapça ve farsça kelimelerden oluştuğu için bağımsızlık davasında bulunamaz.

  Görülüyor ki dilde Türkçülüğün ilk işi kelime bilginlerinin görüşlerini reddederek halkın bilinçsiz bakış tarzını Türkçe‘nin temeli diye kabul etmektir. Buna göre Türkçülerce Osmanlıcıların doğruları bozulmuş ve bozulmuşları doğrudur. Hatta yazımda (imla) da bu bozulmuşları söylenildikleri gibi yazmak Türkçülüğün bir ilkesidir. Bu esası yabancı kelimelere de uygulayarak kelime bilginlerinin sigara jaket Evropa biçiminde yazdıkları bu kelimeleri halkın söyleyişine uydurarak cigara ceket Avrupa yazmak gerekir.
  Sürmenaj, Bunu Beğendi.
  Çocuklar uyurken sessiz olunurZiyaretçilere, Gizli İçerik! ölürken değil.!

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Türkçüler ve Kelime Bilginleri
  (Türkçülüğün Esasları
  Türklerin dildeki ilkeleri kelime bilginlerine ait düşüncelerin tersi olmakla beraber arı Türkçeci (tafsiyei adını alan dil ülkücülerinin görüşlerine de uygun değildir. Arı dilcilere göre bir kelimenin Türk olabilmesi için onun aslen bir Türk Kökü’nden gelmesi gereklidir. Buna dayanarak kitap kalem abdest namaz mektep cami minare imamder gibi arapça ve farsça köklerden gelmiş olan kelimeler halkın diline girmiş olduklarına bakılmaksızın. Türkçe‘den atılmalı ve bunların yerine ya unutulmuş olan eski Türk kelimeleri diriltilmeli veya Çağataycada Özbekçede Tatarcada Kırgızcada v.d. bulabileceğimiz aslen Türk kökünden gelmiş kelimeleri almalı veyahut Türkçe‘de yeni ekler ve birleştirme yöntemleri icat ederek bunlar aracılığıyla Türkçe kelimeler yaratılmalıdır. Türkçülere göre bu düşünüş biçimi de yanlıştır. Çünkü başta hiçbir Türk kökünün en eski zamanlara çıkıldıkça Türk kalacağı ileri sürülemez. Bugün Türk kökünden geldiği sandığımız birçok kelimelerin önceleri Çinceden Moğolcadan Tunguzcadan hatta Hindçeden ve farsçadan eski Türkçe‘ye girmiş olduğu ilmi olarak ortaya konulmuştur.
  İkinci olarak kelimeler gösterdikleri anlamların tarifleri değil işaretleridir. buna göre kelimelerin hangi köklerden geldiğini nasıl türediğini bilmeğe de gerek yoktur. Bu gibi şeyleri bilmek yalnız filoloğlar ve lenguistler için gereklidir. Dilin sistemi ve şivesi bakımından hatta zararlıdır. Çünkü yukarıda arap ve fars köklerinden gelen kelimelerde gördüğümüz gibi Türk kökünden gelen kelimelerde de bazen kullanıştaki anlam türediği kelimenin anlamından başkadır. Mesela “yabancı” “yabandan gelmiş adam” demek değildir. “Kahve-altı” kahveden sonra yenilen yemek anlamına gelmez. Bu gibi kelimeleri kök anlamlarında kullanmak bir dil hastalığıdır ki buna türetme hastalığı” denilir. Mesela bazı adamlar “terlik” kelimesi söylenince bunun kullanıştaki anlamına önem vermeyerek derhal kök anlamını ararlar ve “ter için ayağa giyilen ayakkabı” diye kelimeyi köküne bağlamağa çalışırlar. Oysa ki “terlik” kelimesinin anlamını ararken “ter” kelimesini hatırlamak şive bakımından zararlıdır.
  Türetme hastalığına uğramış bir adamın yanında mesela “yabancılar geldiler” dediğiniz zaman o: “Yabancılar mı” yabandan gelmişler demek ki yabani adamlardır” derse tuhafınıza gitmez mi? Veya “Şu terliği giyiniz!” dediğiniz zaman “Ayağım terli değil; terlik giymeğe ihtiyacım yok!” cevabını verirse elinizde olmadan gülmez misiniz? Bununla beraber halka özgü bir türetmecilik de vardır ki bu aksine hem normal hem de yararlıdır. Mesela halktan olan kimseler “dilbaz” kelimesini” çok dili çok dil döken” anlamında sanırlar.

  Halkın böyle yanlış türetmelerle yaptığı bozmalar bir tür bilinçsiz kendine mal etme yöntemidir. Mesela halk alaim-i sema’yı eleğim sağma şekline çevirir. Balimoz’u Bal yemez suretine sokar2.

  Ankara’da bir pınarın adı olan “Zülfazıl” kelimesini “Solfasol” yapar “Şeref-resan” vapurunu “Şerif Hasan “nevid-i Fütuh”u “Delik Kütük” “Feth-i bülend”i “Yedi bölen” tarzında Türkçe kelimeler haline koyar. “Telgraf çekmek’ten “tel çekmek” kelimesini doğurur.

  İşte bu gibi esaslara dayanarak Türkçüler arı dilcilerin dil hakkındaki görüşlerini kabul etmediler. Türkçülere göre Türk halkının bildirdiği ve tanıdığı her kelime millidir. Bir kelimenin milli olması için Türkçe kökten gelmesi yeterli değildir. Çünkü Türk kökünden gelmiş olan “gözgü sayru baskıç ağı” gibi birçok kelimeler canlı dilden çıkarak fosil olmuşlar onların yerine canlı olarak” aynı hasta merdiven zehir” kelimeleri girmiştir. Nasıl zooloji ve botanik ilimlerinde fosillerin yeniden dirilmesine imkan yoksa dil fosillerinin de tekrar hayata dönmelerine artık imkan yoktur. Kısaca Türkçülere göre halkın alıştığı yapay olmayan bütün kelimeler millidir. Bir milletin dili kendi cansız köklerinden değil kendi canlı kullanışlarından doğmuş canlı bir organizmadır.

  O halde Türkçe‘nin sadeleştirilmesi yalnız bu esaslara dayanmalı arı dilcilerin aşırı iddialarına doğru gitmemelidir. Arı dilcilerin diğer Türk lehçelerinden kelime almaları da yanlıştır. Çünkü Türk lehçeleri “ana dili” konumunda bulunan eski Türkçe‘den ayrıldıktan sonra her biri ayrı bir gelişim yolunu izlemiştir. Gerek fonetik gerek leksikoloji açısından birbirinden uzaklaşmışlardır. Buna göre bu lehçelerin kelimelerini dilimize sokarsak “İstanbul Türkçesi”nin güzelliğini bozmuş oluruz. Zaten bu lehçelerde var olan kelimeler dilimizde de bulunduğu için onlara hiçbir ihtiyacımız da yoktur. Yalnız Türk medeniyeti tarihi eski Türk kurumlarını tarihi bir ölümsüzlüğe kavuştururken bunların adları da bilim terimleri olarak dilimize girecektir. Bunu “fosillerin dirilmesi” biçiminde görmemelidir. Çünkü bu kelimeler şimdi sözcük olarak değil yalnız terim olarak dilimize gireceklerdir. Bu biçimde girmelerinde hiçbir sakınca da yoktur.

  Arı dilcilerin işlemeyen ekleri işlek hale sokarak ve tamlama yöntemleri icat ederek bunlar aracılığıyla yeni kelimeler yaratmak istemeleri de yanlıştır. Çünkü nasıl bir hayvanın veya bitkinin organizmasına dışardan yeni bir organ eklememiz doğru değilse dile yeniden işlek bir edat yahut yine bir tamlama biçimi sokmamız da öylece doğru değildir. Bundan dolayıdır ki “günaydın” “tünaydın” gibi tamlamalar yeni Türkçe‘de yaşamadığı gibi işlek olmayan edatlarla yapılmış olan deyimler de yaşayamadılar.

  Bununla beraber arı dilcilerin bu aşırı devrimciliğini bir tarafa attıktan sonra da edebiyattı Osmanlı dilinden atılacak kelimelerin pek çok olduğunu görürüz. Bilimsel terimlerde de hiçbir gereklilikleri olmadığı halde alınmış nice kelimelere rastladık. Mesela coşkunluğa “cuşiş” demek gerekli mi? Baş ağrısına “sıda” demeğe hiç gerek var mı? Tıp sözlüğünü ele alalım: Kemiğe “azm” başa “re’s” dişe “sin” sinire” asab” diyen bu sözlükte dilimize girmesine hiç gereklilik bulunmayan nice arapça ve farsca kelimeler vardır. “Adale” gibi “hüceyre” gibi “protoplazma” gibi Türkçe‘de karşılığı bulunmayan kelimelerin başımızın üstünde yeri vardır. Dilimize yeni terimler getiren bu gibi sözcüklere milli sözlüğümüz açıktır. Fakat Türkçe‘si bulunan ve hiçbir özel anlam ile ondan ayrılmayan eş anlamlı kelimeleri artık dilimizden atmalıyız.
  Sürmenaj, Bunu Beğendi.
  Çocuklar uyurken sessiz olunurZiyaretçilere, Gizli İçerik! ölürken değil.!

 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Yeni Türkçe’nin Millileştirilmesi ve İşlenmesi
  (Türkçülüğün Esasları)


  Bazılarıyeni Türkçe‘yi yalnız oluşsuz ilkelere sahip zannederler: Dilimizde Osmanlı edebiyatının soktuğu fazla ve zararlı birçok sözler çekimler tamlamalar edatlar vardır. Yeni Türkçe yalnız fazla unsurların dilimizden çıkarılması ile meydana gelemez. Bu hedef yeni Türkçe‘nin yalnız olumsuz amacıdır. Yeni Türkçe‘nin olumlu amaçları da vardır. Çünkü eski Osmanlıca’nın hastalığı yalnız fazla sözleri çekimleri kelimeleri edatları içermesinden ibaret değildi. Hastalık bundan ibaret olsaydı bu fazla unsurları atlamak dilimizi kolayca tedavi etmeyi başarabilirdir. Halbuki eski Osmanlıca’nın ikinci bir hastalığı da birçok kelimelerin eksik bulunmasıydı. Türkçülüğün çıkışına kadar dilimizde yazılamaması edebiyatta da dünya şaheserlerinden hiç birinin açık ve doğru çevirisinin açık ve doğru yapılamaması bu eksikliğin canlı kanıtlarıdır.

  O halde dilimizin tam bir iyileştirmesi bu eksik kelimelerin aranıp bulunması ile ve dilimizin organizmasında yerli yerine konulması ile mümkündür. İşte yeni Türkçe‘nin olumlu gayesi bundan ibarettir.

  Yazı dilimizde eksik olan kelimeler iki kısımdır.
  1- Milli deyimlerdir. İstanbul’da ve Anadolu’da kullanılan birçok deyimler özel tamlamalar kural dışı özellikler ve cümleler vardır ki henüz azı dilimize girmemiştir. Halbuki dilimizin milli zenginliğini güzellik hazinelerini bunlar oluşturur. Her şehrin öğretmenleri ile Türk Ocakları ve Etnografya Müzesi bu özel deyimleri toplamağa çalışırsa bunlardan birçoğunu elde etmek mümkün olur. Halk kitaplarında halk masalları halk şiirlerinde ve atasözlerinde bu gibi deyimlere ve dil özelliklerine çok rastlanır. Özellikle Dede Korkut Kitabı’ndan bu bakımdan çok yararlanabiliriz. Çünkü bu kitap Oğuzların “liyada”sı niteliğindedir ve dili de eski Oğuzcadır. Demek ki bize özgü Türkçe‘nin anasıdır. Bu kitap hiç değiştirilmeksizin yeni yazım ile düzenli ve okunaklı şekilde yeniden basılırsa yeni Türkçe‘mizin zengin bir hazinesi olacaktır. Başka Türk lehçeleri ile yapılacak karşılaştırmalar da bize Türk şivesinin birtakım ortak özelliklerini gösterebilir. Mesela Orhon Kitabesi’nde işimi gücümü kime vereyim? İlim törem hani? beyli budunlu gibi deyimler görüyoruz.

  Bu deyimlerin birincisi hala dilimizde (işgüç) biçiminde kullanılmaktadır. İkincisi tarzında birçok deyimlere rastgeliriz: Oymağımız töremiz yurdumuz ocağımız evimiz bakımız soyumuz sopumuz gibi. Üçüncüsüne benzeyen deyimlerimiz de şunlardır: İrili Ufaklı; büyüklü küçüklü.

  Bunlardan başka Kırgız-Kazakların Manas Destanı ve diğer Türk dillerinin massalları ile şiirleri bize Türk lehçelerinin ortak ve özel şivelerini gösterebilir.
  2- Yazı dilimizde eksik olan kelimelerin ikinci kısmı milletlerarası kelimelerdir. Bir millet hangi medeniyet topluluğuna hangi milletlerarası birliğe üyeyse onun bütün ilmi kavramlarını felsefi görüşlerini edebi hayallerini ve lirik duygularını ifade edecek özel kelimeler sahip olması da gerekir. Türkler şimdi Avrupa Medeniyeti’ne kesin bir biçimde girmeğe kararlı olduklarından bütün Avrupalı kavramları ve anlamları ifade edecek yeni kelimelere gerek duymaktadırlar.

  Bu sözcüklerin dilimizde oluşması için ne yapmalı? Bunun için en verimli yol Avrupa dillerinde yazılmış olan bütün yazınsal başyapıtlarla bilim ve felsefeyle ilgili monografilerin yeni Türkçe‘ye birinci derecedeki üslupçular eliyle büyük bir özenle çevrilmesidir. Bu çevirilerle birlikte yeni Türkçe‘ye birçok sözcükler ve anlatım yolları girdikten başka birçok dil incelikleri ve akıcılıkları dilbilgisi öğeleri sözdizimi olanakları duygusal ve gizemli anlamları anlatacak yeni yetenekler de girecektir. Böylece yeni Türkçe hm en yüksek düşünceleri hem de en içten ve özgün duyuşları anlatma gücünü kazanacaktır.

  Tercüme sırasında yurdumuzda büsbütün yeni olan birçok kavramlara ve anlamlara rastlanılacağından bunlar için karşılıklar bulmak gerekecek. Bunun için ne yapmalı?

  Önce bu anlamların kelimeleri yazı dilimizde yok olsa da alet isimleri dilimizde çoktur. Coğrafi durumları anlatacak kelimelerse oldukça çoktur. İçten duyuları sezdirecek duygusal kelimelerimiz de oldukça vardır. Demek ki terimler ve yeni anlamları için önce halk diline başvurmamız gerekir.

  Bu kaynağa başvurduktan sonra bulamadığımız yeni anlamlar kalırsa o zaman Türk edatları çekimleri ve tamlama kuralları ile yeni kelimeler yaratmağa çalışmalıyız. Bu araç da yetişmezse o zaman zorunlu olarak arapça ve farsçaya başvurarak bunlardan yeni kelimeler alırız. Fakat şu şartla ki alacağımız kelimeler tamlama halinde bulunmamalı tek kelime halinde olmalıdır. Mesela evvelce ilm-i menafiü’l-azam denilen fizyolojiye şimdi tek kelime ile gariziyat deniliyor. Bunun gibi ilmü’l-arz’a arziyat (Jioloji) ilm-i hayat’a hayatiyat (biyoloji) ilmü’l-ruh’a ruhiyat (psikoloji) deniliyor. Bugün arapça yat edatı ile bütün yeni bilimlere kolayca isimler takabiliriz. Asuriyat Mısrıyyat Cumudiyat v.b.

  Bununla beraber bazı yabancı kelimeleri aynen kabul etmemiz de gereklidir. Bunlar da iki bölümdür birinci bölüm bir millete veya bir devre yada mesleğe özgü özel durumları anlatan kelimelerdir ki bunlardan hiçbir dile çevrilmemiş bütün diller tarafından olduğu gibi benimsenmiştir. Feodalizm şovalyelik rönesans reform jakobenlik sosyalizm bolşeviklik aristokrak demokrat diplomat tiyatro roman klasik romantik dekadan v.b.

  İkinci bölüm teknik ve sanayiye ait her türlü alet makine eşya adlarıdır. Bunlar çoğunlukla doğrudan doğruya hak tarafından alınır ve bunlar da diğer milletler tarafından aynen kabul edilmiş tercümelerine çalışılmamıştır: Vapur şimendifer telgraf telefon tramvay gramofon ve benzerleri gibi.

  Yeni Türkçe‘nin modern bir dil olması için yapılması gereken bir iş daha vardır. Fransızca’dan Türkçüye sözlükleri inceleyin8ce görürüz ki Fransızca kelimelerin her anlamı için Türkçe‘den birkaç örnek gösteriliyor. Halbuki her anlam için yalnız bir kelimemizin bulunması yeterlidir. Karışlıkların böyle çok olması ilk bakışta dilimizin zengin olduğunu gösterir. Oysa ki iş öyle değildir. Sözlüğün başka sayfalarındaki başka kelimelere bakacak olursanız aynı kelimeleri görürsünüz. Böylece bir Türkçe kelimenin birçok Fransızca kelimeye karşılık sayıldığını görürsünüz. Bundan anlaşılıyor ki fransızca kelimelerin dilimizde tam belirgin açık karşılıkları yoktur.

  Aynı zamanda herhangi bir dilin mükemmel oluşu da her kelimesinin yalnız bir anlama her anlamının da yalnız bir kelimeye sahip olmasıyla meydana gelir. O halde yeni Türkçe‘yi her kelimesi yalnız bir anlama gelecek ve her anlamı da bir tek kelimeye sahip olacak hale sokmalıyız. Avrupa dilleri birbirlerinden kolayca çeviri yapabilirler: çünkü ingiliz alman rus italyanv.d. dillerinin her kelimesi Fransızcanın bir tek kelimesine karşılık gelircesine bu diller arasında bir paralellik meydana gelmiştir. İşte bir de yeni Türkçüye bu biçimi vermeğe çalışmalıyız. Bu esas üzerine bir Türk lügati ve ir de Türkçe‘den Fransızca’ya ve Fransızca’dan Türkçe‘ye sözlükler meydana getirmeliyiz.

  Yapılacak Türk sözlüğünde kelimelerin Türkçe arapça farsça olduklarını göstermek doğru olamaz. Çünkü ir milletin sözlüğüne giren kelimeler artık o milletin milli diline mal olmuştur. Bu kelimelerin ne biçimde oluştukları yalnız nereden türediklerini gösteren ve parantez içine alınan kısaltmalarla anlatılır. Yeni Türkçe‘nin yazılacak yeni gramerinden de arapçanın ve farsçanın gramer ve sentaks kuralları çıkarılarak kitabın sonundaki türeme kısmına konulmalıdır.

  Yeni Türkçe önce dilimizi gereksiz arapça ve farsça deyimlerle tamlamalardan temizlemek ikinci olarak ona henüz varlıkların bilmediğimiz milli deyimleri ve anlatım biçimlerini: üçüncü olarak ise henüz sahip olmadığımız için yaratmak zorunda olduğumuz milletlerarası kelimeleri eklemekle meydana gelecektir. Bu tür işlemden birincisine temizleme ikincisine millileştirme üçüncüsüne işleme adlarını verebiliriz.
  Sürmenaj, Bunu Beğendi.
  Çocuklar uyurken sessiz olunurZiyaretçilere, Gizli İçerik! ölürken değil.!

 5. #5
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Dilde Türkçülüğün İlkeleri
  (Türkçülüğün Esasları)
  Şimdi burada dilde Türkçülüğün ilkelerini sıralayalım:

  1) Milli dilimizi meydana getirmek için Osmanlı dilini hiç yokmuş gibi bir tarafa atarak Halk edebiyatına temel görevini gören Türk dilini aynen kabul edip İstanbul halkının ve özellikle İstanbul hanımlarının konuştukları gibi yazmak.

  2) Halk dilinde Türkçe eş anlamlısı bulunan arapça ve farsça kelimeleri atmak eş anlamı olmayıp küçük bir nüansa sahip olanları dilimizin korumak.

  3) Halk diline geçip söyleniş ve anlam bakımından galatat adını alan arapça ve farsça kelimelerin bozulmuş şekillerini Türkçe saymak ve yazımlarını da yeni söylenişlerine uydurmak.

  4) Yerlerine yeni kelimeler konulduğu için fosil haline gelen eski kelimeleri diriltmemeğe çalışmak.

  5) Yeni terimler aranacağı zaman önce hak dilindeki kelimeler arasında aramak; bulunmadığı takdirde Türkçe‘nin işlek edatlarıyla ve tamlama ve çekim yöntemleriyle yeni kelimeler yaratmak; buna da imkan bulunmadığından arapça ve farsça tamlamasız olmak şartıyla yeni kelimeler kabul etmek ve bazı devirlerin ve mesleklerin özel durumlarını gösteren kelimelerle tekniklere ait alet isimlerini yabancı dillerden aynen almak.

  6) Türkçe‘de arap ve fars dillerinin kapitülasyonları kaldırılacak bu iki dilin ne çekimlerini ne edatlarını ne de tamlamalarının dilimize sokmamak.

  7) Türk halkının bildiği ve kullandığı her kelime Türkçe‘dir hak için sevimli olan ve yapay olmayan her kelime millidir. Bir milletin dili kendisini cansız köklerinden değil canlı kullanımlarından kurulan canlı bir organizmadır.

  8) İstanbul Türkçe‘sinin fonetiği morfolojisi ve leksik’i yeni Türkçe‘nin temeli olduğundan başka Türk lehçelerinden ne kelime ne çekim ne edat ne de tamlama kuralları alınamaz. Yalnız karşılaştırma yoluşla Türkçe‘nin cümle yapısına ve özel deyimlerindeki şivesini anlayabilmek için bu lehçelerin derin bir biçimde incelenmesine gerek vardır.

  9) Türk medeniyetinin tarihine ait eserler yazıldıkçay eski Türk kurumlarının isimleri olmak dolayısıyla çok eski Türkçe kelimeler yeni Türkçe‘ye girecektir. Fakat bunlar terim olarak kalacaklarından bunların hayata dönmesi fosillerin dirilmesi biçiminde düşünülmemelidir.

  10) Kelimeler gösterdikleri anlamların tarifleri değil işaretleridir. Kelimelerin anlamları köklerinin bilmekle anlaşılmaz.

  11) Yeni Türkçe‘nin bu esaslar içinde bir sözlüğüyle bir de grameri oluşturulması ve bu kitaplarda yeni Türkçe‘ye girmiş olan arapça ve farsça kelimelerin ve deyimlerin yapılarına ve oluşturulma biçimlerine ait bilgi dilin fizyoloji değil paleontoloji ve jeneoloji konusu olan türeme bölümüne konulmalıdır.
  Sürmenaj, Bunu Beğendi.
  Çocuklar uyurken sessiz olunurZiyaretçilere, Gizli İçerik! ölürken değil.!

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş