Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Question Tarih Nedir? ve Tarih Bilimine Genel Bakış


  Tarih Nedir
  ?

  İnsan topluluklarının geçmişteki yaşayışla*rını kültür ve uygarlık alanında yapmış oldukları ge*lişmeleri yer ve zaman göstererek neden-sonuç iliş*kisi içinde belgelere dayalı objektif olarak inceleyen bir bilim dalıdır.

  Tarih kavramı insan faaliyetlerini ve bunların sonuçlarını insan tarafından gerçekleştirilmiş kültürleri ifade eder. Tarihi oluşturan bütün olay ve olgulardan her biri bir diğerinin ya sebebidir ya da sonucudur.

  Bir tarihçi ise; sosyal oluşumların nasıl gerçekleştiği bu oluşumların nasıl değiştikleri nüfus hareketlerini olay ve olguların sebep ve sonuçlarını ekonomik ve siyasi çatışmaları anlamaya ve açıklamaya çalışır. Aslmda tarihî oluşumlar; milletlerin siyasi ilmi iktisadi ve kültürel alanlarda birbirleriyle yaptıkları yarışların ürünüdür.

  Tarihi oluşum bir defada olup bitmez sürekli olarak kendini yeniler. Bu yenileşme çağdaşlaşma adı ile anılır.

  Tarih biliminin konusu; yaşanan tarihin incelenmesi ve anlaşılması işidir.Yalnız sunuda unutmamalıyız; bulunan her yeni belge var olan bilgileri daha anlaşılır yapar tamamlar tamamen de değiştirebilir.
  Tarihin kendine özgü bir yöntemi vardır. Çünkü tarih biliminin konusu yaşanan tarih hakkında doğru bilgi elde etmektir. Öyleyse yaşanan tarihi anlatacak belgelerin değerlendirilmesi gerekir.

  Tarih hakkında bize bilgi veren tarihi doğru anlayabilmemiz için bize tanıklık yapan her malzeme kaynaktır. Bunlara belge veya vesika diyebiliriz. Paralar madalyalar kitabeler mezar taşlan seramikler resim elbiseler vs. hepsi tarihin kaynaklarıdır.

  Öğretmeyi ve araştırmayı kolaylaştırmak amacıyla tarih çeşitli sınıflandırmalara tabi tutulmuştur.

  Bunlar: .


  a) Zamana göre sınıflandırma

  b) Mekâna göre sınıflandırma

  c) Konuya göre sınıflandırmadır.

  Tarihin diğer bilimlerlede ilişkisi vardır.

  Paleografya (eski yazıları inceler) filoloji (dil bilimi) kronoloji (zaman bilimi) ve coğrafya bu bilimlerin bazılarıdır.

  İnsanlar daima zamanı ölçme düşüncesine sahip olmuşlardır. Olayların tarihlerini ve zaman içinde sıraya konulmalannı inceleyen bilime zaman bilimi (kronoloji)
  denir.  Türkler zaman içinde çeşitli takvimler kullandılar.

  Bunlar:

  a) 12 Hayvanlı Türk Takvimi .

  b) Hicri Takvim

  c) Celali Takvim

  d) Rumi Takvim

  e) Miladi Takvimdir.

  Miladi Takvim Türkiye' de 1926 yılından beri kullanılmaktadır.

  Tanım: Tarih insan topluluklarının geçmişteki yaşayışlarını uğraşlarını birbirleriyle olan ilişkilerini yer ve zaman göstererek neden-sonuç ilişkileri içerisinde inceleyen bir bilimdir.

  İncelediği konuya göre tarih ikiye ayrılır.

  Genel Tarih: Yeryüzünde bütün insan topluluklarının günümüze kadar geçirdiği gelişmeleri bütünüyle inceler.

  Özel Tarih: Yalnız bir toplumun veya ulusun geçirdiği gelişmeleri inceler.

  Bu ikisinden başka yine incelediği konulara göre sanat tarihi iktisat tarihi hukuk tarihi siyasi tarih dinler tarihi vb. bölümlere de ayrılabilir.

  Alintidir

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  TARİHİN TANIMI: Tarih geçmiş zamanlarda yaşayan insan topluluklarının her türlü faaliyetlerini YER VE ZAMAN bildirerek SEBEP-SONUÇ ilişkisi içinde anlatan bilim dalıdır.

  TARİHİN KONUSU NEDİR? : Geçmiş zamanda yaşayan insan topluluklarının her türlü faaliyetidir.

  TARİH ANLATIMINDA YER VE ZAMANIN ÖNEMİ NEDİR?
  1)- Yer ve zamanın belirtilmesiyle olayın GERÇEK olup olmadığını anlarız.

  2)- Olayın geçtiği yer ile olayın meydana geldiği zaman dilimi o olayın sebep ve sonuçlarını belirlememizde gereklidir. Çünkü o yerin iklimi yaşam şartları madenleri o zaman içindeki nüfusu o zaman içindeki toplumsal değerler olayın meydana geliş sebeplerini oluşturabilirler.

  SEBEP-SONUÇ İLİŞKİSİNİN ÖNEMİ NEDİR?
  Bütün olaylar bir zincirin halkalari gibi birbirine bağlidir. her olay kendisinden önceki olayın SONUCU kendisinden sonraki olayın SEBEBİ'dir. Önceki olayı bilmezsek sonraki olayı kavrayamayız.

  OLAY NEDİR? OLGU NEDİR?OLAY: İnsanları ilgilendiren sosyal ekonomik kültürel dini ve benzeri alanlarda meydana gelen oluşumlardır.

  OLGU: Oluşum süreci içinde ya da başka bir şeyin belirtisi olarak gözlemlenmiş olaylardan ibarettir. Örnek: Anadolu'nun Türkler tarafından fethi OLAY'dır. Anadolu'nun Türkleşmesi OLGU'dur.

  TARİH FELSEFESİ NEDİR?: Tarihi tecrübeleri günümüz meselelerinin çözümü için yeniden yorumlamaya Tarih Felsefesi denir.

  TARİHİN TASNİFİ(SINIFLANDIRILMASI)
  1)- Zamana Göre Sınıflandırma: (Örnek: Ortaçağ tarihi15. yüzyıl tarihi gibi...)

  2)- Mekana(Yer) Göre sınıflandırma: (Örnek:Türkiye TarihiAvrupa tarihi gibi...)

  3)- Konuya Göre Sınıflandırma: (Örnek: Tıp Tarihi Sanat tarihi gibi...)

  TARİHİ NEDEN SINIFLANDIRIYORUZ?
  Tarihi Zamana Mekana ve Konuya göre sınıflandırmamızın nedeni öğrenmeyiöğretmeyiaraştırmayı kolaylaştırmakdır.

  TARİHİN YÖNTEMİ: Tarihi olayları araştıran bir tarihçi sırasıyla aşağıdaki yöntemleri uygular.

  1)-KAYNAK ARAMA: Önce olayla ilgili kaynaklar aranır.
  Kaynaklar 2'ye ayrılır:

  1- Ana Kaynaklar(Birinci el kaynaklar): Olayın geçtiği döneme ait kaynaklardır.

  2- İkinci El Kaynaklar: Ana kaynaklardan yararlanılarak hazırlanan kaynaklardır. Ayrıca kaynakları YAZILI ve YAZISIZ kaynaklar diye de ikiye ayırabiliriz:

  1- Yazılı Kaynaklar: Kitabeler fermanlar kanunlar mahkeme kayıtları noterlik yazıları gazeteler dergiler vb...

  2- Yazısız(Sözlü) Kaynaklar: Evler kaleler tapınaklar heykeller silah eşyalar destanlar efsaneler fıkralar atasözleri örf ve adetler vb...

  2)- VERİLERİ TASNİF TAHLİL VE TENKİT ETME:
  a)- Tasnif(Sınıflandırma): Elde edilen bilgiler zamana mekana ve konuya göre tasnif edilir.

  b)- Tahlil(Analiz=İnceleme) : Kaynaklardan elde ettiğimiz bilgiler güvenilir mi? Karşılaştırma yapılarak bilgiler bu yönde incelenir.

  c)- Tenkit(Eleştiri): Elde edilen bilgilerin işe yarayıp yaramadığı hangi bilgilerin kullanılacağı belirlenir.

  3)- SENTEZ(BİRLEŞTİRME): Kaynaklardan elde edilen bilgiler düzenlenerek yazılması safhasıdır.

  TARİHE YARDIMCI OLAN BİLİMLER:1)- COĞRAFYA: Tarih olayın geçtiği YER'in fiziki ve beşeri özelliklerini coğrafyadan öğrenir.

  2)- ARKEOLOJİ (Kazı Bilimi): Toprağın ve suyun altında kalmış olan tarihi eserleri ortaya çıkarır.

  3)- KRONOLOJİ (Takvim Bilgisi): Tarihi olayların zamanlarını belirleyerek meydana geliş sıralarını düzenler.

  4)- PALEOGRAFYA: Eski yazıların okunmasını sağlayan bilim dalıdır.

  5)- EPİGRAFYA (Kitabeler Bilimi): Taş mermer gibi sert cisimler üzerine yazılan yazıları inceler.

  6)- SOSYOLOJİ (Toplum Bilimi): Sosyal olayları inceler.

  7)- ANTROPOLOJİ: Toplumların ırk yapılarını inceler.

  8)- FİLOLOJİ (Dil Bilimi): Dilleri ve diller arasındaki bağları inceler.

  9)- ETNOGRAFYA: Örfadet gelenek ve görenekleri inceler.

  10)- DİPLOMATİK: Günümüze kadar gelmiş olan resmi belgeleri fermanları vb. inceler.

  11)- HERALDİK (Mühür bilimi): Resmi belgelerdeki mühür arma ve özel işaretleri inceler.

  12)- NÜMİZMATİK(Paralar bilimi): Eski Paraları inceler.

  Bunlardan başka tarihe yardımcı bilimler arasına felsefe istatistik psikoloji astronomi Tıp kimya gibi bir çok bilimi katabiliriz.

  ZAMAN VE TAKVİMTAKVİM NEDİR?: Takvim zamanı günlere aylara yıllara bölme metodudur.

  NOT: İnsanlar zamanı ölçerken ölçü aracı olarak Güneşi ve Ay'ı kullanmışlardır.

  AÇIKLAMA: Güneşi kullananlar dünyanın güneş etrafında bir tam dönüşünü esas almışlardır. (365 gün 6 saat) Bu şekilde oluşturulan takvimlere GÜNEŞ TAKVİMİ diyoruz. Ay'ı kullananlar ise Ayın Dünya etrafında 12 kez dönmesini (12 x 29.5 =354) esas almışlardır. Bu şekilde oluşturulan takvimlere AY TAKVİMİ diyoruz.

  NOT: Tarihte ilk GÜNEŞ TAKVİMİ'ni MISIRLILAR ilk AY TAKVİMİ'ni SÜMERLER oluşturmuşlardır.

  AÇIKLAMA: Her toplum kendi takvimini oluştururken kendileri için önemli saydıkları bir günü BAŞLANGIÇ olarak kullanmışlardır. Örnek: Romalılar Roma'nın kuruluşunu Müslümanlar Hicreti Hırıstiyanlar Hz.İsa'nın doğumunu gibi...

  TÜRKLERİN KULLANDIKLARI TAKVİMLER:
  1)- 12 HAYVANLI TÜRK TAKVİMİ: Türklerin kullandığı en eski takvimdir. Güneş yılını esas alır. Bu takvimde her yıl bir hayvan adıyla anılıyordu.

  2)- CELALİ TAKVİM: Büyük Selçuklular zamanında Melikşah tarafından hazırlatılan bu takvim güneş yılına göre hazırlanmıştı.

  3)- HİCRİ(HİCRET) TAKVİMİ: Ay yılını esas alır. Başlangıç olarak Hz. Muhammed'in Mekkeden Medine'ye hicret ettiği 622 yılını alır. Bugün Ramazan mevlidler gibi dini günlerde bu takvimi kullanmaktayız.

  4)- RUMİ TAKVİM: Osmanlı devletinde resmi ve mali işlerde kullanılmak üzere 19. yüzyıl başlarından itibaren yürürlüğe giren takvimdir. Güneş Yılını esas alır.

  5)- MİLADİ(MİLAT) TAKVİMİ: 1926' dan itibaren kullandığımız takvimdir. Güneş yılını esas alır. Temeli Mısırlılar'a dayanır. İyon ve Yunanlılar kanalıyla Batıta aktarılmıştır. Romalılar Sezar zamanında JULYEN takvimi olarak düzenlemiş ve kullanmışlardır. Yeniçağda Papa XII.Gregor tarafından yeniden yapılan düzenlemelerle GREGORYAN TAKVİMİ olarak anılmıştır. Günümüzde ise Milat takvimi denilmektedir. Milat takvimi Hz. İsa'nın doğuşunu(sıfır) kronolojinin başlangıcı olarak kabul eder.

  HİCRİ TAKVİMLE MİLADİ TAKVİM ARASINDAKİ FARKLAR NELERDİR?
  1)- Hicri Takvim AY yılını Miladi Takvim GÜNEŞ yılını esas alır. Bu yüzden ikisi arasında 11 gün fark vardır.

  2)- Başlangıç tarihleri farklıdır. Hicri Takvimde başlangıç tarihi Hazreti Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicret ettiği tarih olan 622 yılıdır. Miladi Takvimde ise başlangıç Hz. İsa'nın doğum tarihi 0 yılıdır.

  HİCRİ TAKVİMDEN MİLADİ TAKVİME ÇEVİRME İŞLEMİ
  SORU: Hicri 1340 yılını Miladiye çeviriniz.
  Hicri=1340 Miladi=?
  1340 ÷ 32 = 406 (Yaklaşık 41)

  1340 - 41 = 1299

  1299 + 622= 1921

  MİLADİ TAKVİMDEN HİCRİ TAKVİME ÇEVİRME İŞLEMİ
  SORU: Miladi 1998 yılını Hicri takvime çeviriniz.

  Miladi=1998 Hicri=?

  1998 - 622 = 1376 1376 ÷ 33 = 417 (yaklaşık 42) 1376 +42 = 1418

  RUMİ TAKVİMDEN MİLADİ TAKVİME ÇEVİRME İŞLEMİ:
  SORU: Rumi 31 Mart 1325 Miladi=?

  31 Mart 1325
  + 13 584 İki takvim arasında 13 gün
  ______________ 584 yıl fark vardır.
  13 Nisan 1909

  MİLADİ TAKVİMDEN RUMİ TAKVİME ÇEVİRME İŞLEMİ

  Miladi 29 Ekim 1923 Rumi=?

  29 Ekim 1923
  - 13 584
  _______________
  16 Ekim 1339

  TARİH İLE YAZI ARASINDAKİ İLİŞKİ
  Tarih YAZI ile başlar. yazıdan önceki devirler hakkında sağlıklı bilgi edinmek zor olduğundan bu dönemlere "Tarih Öncesi Devirler=Prehistorik Devirler" veya "Karanlık Çağlar" denir.

  YAZI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER
  * Toplumlar ilk olarak resim yazısı kullanmışlardır.
  * İlk yazıyı Sümerler bulmuştur.(Çivi Yazısı)
  * Bugün kullandığımız alfabeyi ilk olarak Fenikeliler kullanmış onlardan Yunanlılar ve Romalılar alarak geliştirmişler ve böylelikle LATİN alfabesi ortaya çıkmıştır.

  * Yazı Anadolu'ya ilk olarak ASURLULAR tarafından TUNÇ devrinde getirilmiştir.

  * Türk Tarihinin ilk yazılı eserleri GÖKTÜRK(ORHUN) KİTABELERİDİR.

  ÇAĞLARIN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHLERİ NEYE GÖRE TESBİT EDİLMİŞTİR?
  Tarihin zamana göre tasnifinde en önemli ayrım "çağlara ayırarak" incelemedir. Çağların başlangıç ve bitim tarihleri belirlenirken toplumların geniş çapta etkilendiği tarihi olaylar esas alınmıştır.

  İLKÇAĞ = Yazının bulunmasıyla(MÖ.3500) başlar 375 yılındaki Kavimler göçüne kadar sürer.

  ORTAÇAĞ = 375 Yılındaki Kavimler Göçüyle başlar 1453 yılında İstanbul'un Fethine kadar sürer.

  YENİÇAĞ = 1453'teki İstanbul'un fethiyle başlar 1789'daki Fransız İhtilaline kadar sürer.

  YAKINÇAĞ = 1789'daki Fransız ihtilaliyle başlar günümüze kadar sürer.

  AÇIKLAMA: Zamanı çağlara bölmek yapay bir bölme işlemidir.
  Mesela: İstanbul'un fethi Avrupa ve Asyayı etkileyen önemli bir tarihi olaydır. Ancak bu olay o sırada Amerika ve Afrika kıtasında yaşayan insanları doğrudan etkilememiştir. Yine Mısır ve Mezopatamya'daki insanlar yazıyı kullanırlarken dünyanın diğer bölgelerindeki insanlar ancak yüzlerce yıl sonra yazıyı kullanmışlardır.

  TARİH ÖNCESİ DEVİRLER (PREHİSTORİK DEVİRLER)
  İnsanların varoluşundan yazının icadına kadar olan döneme denir. Tarih öncesi devirlerin birbirinden ayrılmasında kullanılan araç ve gereçlerin niteliğine bakılmıştır. Buna göre Tarih öncesi devirler şöyle ayrılır:

  1)-TAŞDEVRİ 2)- KALKOLİTİK(TAŞ-BAKIR) DEVRİ 3)- TUNÇ DEVRİ
  a)- Eskitaş (Kabataş) Devri
  b)- Ortataş (Yontmataş) Devri
  c)- Yenitaş (Cilalı Taş) Devri

  1)-TAŞDEVRİ:a) EskiTaş (Kabataş) Devri: Bu devri yaşayan insan toplulukları ilkel bir göçebe hayat sürmüşlerdir. Ağaç kovuklarında mağaralarda ve nehir yataklarında yaşayan insanlar tabiatta hazır bulduklarıyla avcılık ve balıkçılıkla geçinmişlerdir (Avcı ve toplayıcı).

  Türkiye'de Eski Taş Devri(MÖ.600.000-MÖ.10.000): Antalya'da KarainBeldibi ve Belbaşı Mağaraları Anadolu'da bu döneme ait önemli merkezlerdir.

  b) Ortataş (Yontmataş) Devri: İnsanlığın toplayıcılık ve avcılıktan üretime geçiş yaptığı dönemdir. Hayvanlar evcilleştirilmiştir.

  Türkiye'de Ortataş Devri(MÖ.10.000-8000): Antalya'da Beldibi mağarası Göller yöresinde Bardiz Samsun'da Tekkeköy bu devre ait önemli merkezlerdir.

  c) Yenitaş (Cilalı Taş) Devri : Tarım hayatı başlamışköyler kurularak yerleşik hayata geçilmiştir.

  Türkiye'de Yenitaş Devri(MÖ.8000- MÖ.5500): Diyarbakır'da Çayönü Gaziantep'de Sakçagözü Konya'da Çatalhöyük önemli merkezlerdir.

  NOT: İnsanlık tarihinin ilk yerleşim yeri olarak Konya Çatalhöyük kabul edilmektedir. İlk üretim yeri de Çayönü (Diyarbakır) kabul edilir.

  2)- KALKOLİTİK(TAŞ-BAKIR) DEVRİ: Taş devrinin sonlarına doğru maden keşfedilmiştir. İlk kullanılan maden bakırdır.

  Türkiye'de Kalkolitik Devir(MÖ.5500-MÖ.2500): Çanakkale'de Truva Burdur'da Hacılar Yozgat'ta Alişar Çorum'da Alacahöyük'dür.

  3)- TUNÇ DEVRİ: Bu dönemde site denilen ilk yönetim örgütleri(devlet) oluşturulmuştur.

  Türkiye'de Tunç Devri(MÖ.2500- MÖ.1200):
  Anadolu'da üretim artmasına paralel olarak ticaret gelişmiş toplumsal ilişkiler hızlanmıştır.

  Yazı Asurlu tüccarlar tarafından Türkiye'ye getirildi.

  NOT: Anadolu'da ilk yazılı belgeler Kayseri yakınlarındaki KÜLTEPE'de bulundu. Böylece Anadolu'da tarih çağları başladı.(MÖ.2000)

  Alıntı
  Sürmenaj, Bunu Beğendi.

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Tarih bilimiyle uğraşmak çok zevkli.


  “Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir.”

  Mustafa Kemal ATATÜRK


Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş