Hamilelikte Beslenme

Hamileliðiniz süresince bebeðiniz sizin yediklerinizden beslenir. Geliþim sürecinde ona faydalý olacak besinleri tüketmeniz gerekir. Rahat ve dinç bir hamilelik geçirmek bebeðinizin saðlýklý büyümesini saðlamak için bu konuya özel önem göstermeniz gerekir. Hamileliðiniz süresince tükettiðiniz besinler baðýrsaðýnýzda temel besin elemanlarýna ayrýlarak kana karýþýr ve karaciðerinize gider. Karaciðerinizde deðiþik iþlemlerden geçer ve kan yoluyla bebeðinizin beslenmesini saðlayan plasentaya ulaþýr. Kandaki erimiþ oksijen enerji kaynaðý kan þekeri (glukoz) ve yapý taþý olan proteinler de bu þekilde geçer. Su vitamin ve minerallerde çok rahatlýkla bebeðe ulaþýr. Bebeðiniz atýklarýný yine plasenta yoluyla geri gönderir.Faydalý Beslenme

Hamileliðiniz süresince bol bol protein almanýz günlük diyette proteini %20 arttýrmanýz gerekir. Protein bakýmýndan en zengin gýda süt olduðu için günde 4 su bardaðý süt (1 litre) tüketmeniz önerilir. Eðer süt içemiyorsanýz gerekli proteini kaþar peyniri yoðurt sütlaç muhallebi gibi içinde bolca süt bulunduran gýdalardan alabilirsiniz.

Yumurta faydalý yiyecekler arasýndadýr. Haftanýn 5 günü yediðiniz takdirde bol vitamin demir ve protein almýþ olursunuz. Et tavuk ve balýk tüketmeniz bebeðinizin kan kas ve organlarýnýn geliþmesine yardýmcý olacaktýr.

Sebzeler ve meyveler vitamin deposu olduklarý gibi peklik yaþamanýzý da engellerler.Günlük Kalori Ýhtiyacý

Hamilelikte günlük ortalama 2200 ile 2400 kalori almanýz gerekir. 300 kalorisi proteinli gýdalardan alýnmalýdýr. Günlük hareket miktarýnýz ve hamilelik öncesi aðýrlýðýnýz günlük kalori ihtiyacýnýzý etkiler. Bu tip kiþiye özel ihtiyaçlarýn belirlenmesinde bir diyet uzmanýndan yardým almanýz uygun olacaktýr. Günlük besinlerle alacaðýnýz demir yeterli olmayacaðý için günde 30 miligram elemanter demire almanýz gerekebilir. Demir; kýrmýzý kan hücrelerinin ana maddesidir. Eðer yeteri miktarda demir almazsanýz demir eksikliði kýrmýzý kan hücrelerinin az sayýda yapýlmasýna ve demir eksikliði kansýzlýðý denilen duruma yol açabilir. Hamilelikte kan hücrelerinin yapýmý bir süre vücudun demir deposu tarafýndan karþýlansa da hamilelik öncesi yetersiz beslenmiþ bol ve düzensiz ve sýk adet kanamasý olmuþ ya da daha önceki hamileliklerde deposunu tüketmiþseniz hamileliðinizin baþýndan itibaren kansýzlýk belirtileri ortaya çýkacaktýr. Demir kullanýmýna genelde 12. haftada hemoglobin deðerinize bakýlarak baþlanmalýdýr. Aþýrý demir kullanýmý bakýr ve çinko mineral dengesini bozabilir.Su Gereksinimi

Su tüm organlarýn düzenli çalýþmasýný saðlar. Bu nedenle günde en az 2 litre temiz ve yumuþak su içmeniz faydalý olur. Özellikle böbrekleriniz ve baðýrsaklarýnýz daha düzenli çalýþacaðý için vücudunuzda biriken zararlý atýklarýn daha hýzlý temizlenmesini saðlar.

Hamilelikte Kilo Durumu

Hamileliðiniz süresince 10 ile 15 kg. arasýnda kilo almanýz normaldir. Ancak ilk 20 hafta en fazla 25 kg. daha sonra her hafta yarým kg kilo almanýz ideal ve dengeli olur. Bu þekilde dengeli bir kilo artýþý saðlanmýþ olur. Aksi taktirde baþtan çok kilo alýp bunu durdurmak için yapacaðýnýz perhiz hem sizi hem bebeðinizi yýpratabilir.

Hamileliðinizde aldýðýnýz kilolarýn sadece 35 kilogramý bebeðe aittir. Plasenta 500 gram amnion sývýsý 1 kilogram aðýrlýðý artan uterus 1 kilogram memeler 300 gram artan kan ve sývý da 6 kg. kadardýr. Bunun dýþýnda alacaðýnýz her kilo vücudunuzda yað olarak kalacak ve doðumdan sonra da kalacaktýr.Kaynak: Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ] sayfasýndan