Eş­za­man­sal O­lay­la­r güncel yaşamın içinde ya farkedilmezler ya da raslantı olarak geçiştirilirler. Yaşanan bir olay verdiğimiz bir karar çoğu zaman dev bir olaylar zincirini oluşturup bir çok insanın yaşamını etkiliyebilir. İşte Eş­za­man­sal O­lay­la­r... Ünlü Oscar ödüllü ak­tör A­lec Gu­i­ness çok da­kik olmasıyla tanınıyordu. Nor­mal­de çalar sa­a­ti­nin çalma­sın­dan bir kaç da­ki­ka ön­ce u­ya­nıyordu. Ça­lış­tı­ğı ve Lon­dra’da kal­dı­ğı pa­zar gün­le­rinde sabah 8:00’de­ki a­yin­de o­la­bil­mek i­çin sa­at 7.20’de kal­kı­yordu ayinden sonra da sa­at 9:50’de o­tur­du­ğu yer o­lan Pe­ters­fi­eld’e gi­den tre­ne ye­ti­şiyordu. Na­sıl ol­duy­sa ol­muş bir pa­zar gü­nü u­ya­na­ma­dı. Ka­ran­lık o­da­da sa­a­ti 7.20 o­la­rak gör­dü ve a­le­la­ce­le gi­yin­dik­ten son­ra West­mins­ter Kat­hed­rali’ne ye­tiş­ti. A­yin baş­la­dı­ğın­da o­ra­da­ki in­san top­lu­lu­ğun nor­ma­lden faz­la ol­du­ğu­nu fark et­ti. Va­azın or­ta­sın­da sa­a­ti­ne ba­kın­ca sa­at 8:00 ye­ri­ne 9:00 a­yi­nin­de bu­lun­du­ğu­nu farketti bu ne­den­le de 9:50 tre­ni ye­ri­ne 10:50’de­ki tren­le git­me­ye ka­rar ver­di. İs­tas­yo­na gel­di­ğin­de tre­ni­nin ge­cik­ti­ği­ni gör­dü. Nor­mal­de git­ti­ği tren Lon­dra’nın bi­raz dı­şın­da ray­dan çı­kınca ön va­gon dev­ril­miş ve kim­se­ye cid­di bir­şey ol­ma­ma­sı­na rağ­men va­gon­da­ki yol­cu­lar ha­fif ya­ra­lan­mıştı ve Gu­i­ness tren­de ön va­gon­da o­tur­mayı seviyordu. Araştırmacı Art­hur Ko­est­ler aktörün sa­de­ce bir sa­at yirmi da­ki­ka geç kal­ma­dı­ğı­nı ay­nı za­man­da da sa­a­ti de yan­lış gördüğünü be­lirt­mek­te. E­ğer bu böy­le ol­ma­say­dı bel­ki a­yi­ne git­me­me­ye ve 9:50’de­ki kaza yapan tre­ne ye­tiş­e­bi­lir­di. İş­te bu o­lay Eş­za­man­lılık O­lay­ları i­çin i­yi bir ör­nektir. Böy­le bir o­la­ya na­sıl tep­ki ver­di­ği­miz biz­de bı­rak­tı­ğı et­ki­ye bağ­lı. Bey­ni­mi­ze her gün mil­yon­lar­ca bil­gi u­laş­mak­ta ve bun­la­rın çok faz­la ol­ma­ma­sı i­çin bey­nin han­gi­le­ri­ni a­yı­ra­ca­ğı­na ka­rar ver­me­si gerekiyor. Yani beyin gelen bilgileri ayıklıyor ve bir kısmını siliyor. Bu yok et­me sü­re­ci i­çer­sin­de kim­bi­lir kaç ta­ne Eş­za­man­sal O­lay­ faz­la­lık di­ye a­tıl­ıyor. Örneğin zih­nin bir o­yu­nu bir dil sürç­me­si ve­ya bir ba­kış gibi. Tekrarlara dikkat edin... Günlük yaşam akışı içinde Eş­za­man­sal O­lay­la­r´ın te­mel fonk­si­yo­nu­nu ge­nel­de fark et­me­yiz. Ka­za­lar ve rast­lan­tı­lar o­la­bi­lir di­ye­rek Eş­za­man­sal O­lay­la­r´ın ha­ya­tı­mı­za o­lan kat­kı­sı­nı gör­me­mez­den geliriz. O­la­sılık yasa­la­rı­na da­ya­na­rak e­nin­de so­nun­da o­la­cak şey­ler ol­du­ğu­na da­ir ka­rarlar ve­ri­riz. Er ya­ da geç bi­zi gittiğimiz yo­lda dur­du­ra­cak bir­şey o­lur. Bir rast­lan­tı faz­la mü­kem­meldir ba­zı şart­lar çok faz­la o­lum­ludur veya bir bu­luş­ma beklenmediktir. Man­tı­ğı­mız­la an­la­dı­ğı­mız i­çin de­ğil his­le­ri­miz­le fark et­ti­ği­miz i­çin iç­gü­dü­sel o­la­rak böy­le bir o­la­yın ne­den ol­du­ğu­nu şa­şı­ra­rak dü­şü­nü­rüz. Bir an­ bi­le ol­sa bü­tün be­de­ni­miz tep­ki gös­te­rir ve şaşırırız. A­ma o an çok ö­nem­lidir ve sı­ra­dı­şı man­tı­ğı­mız­la a­çık­la­nı­la­mı­ya­cak bir o­la­yın tanığı ol­du­ğu­mu­zu an­la­rız. Bir teh­li­ke­ye kar­şı u­yarıl­mak ve­ya müs­tak­bel kur­ban­la­rı ko­ru­mak Eş­za­man­sal O­lay­la­r i­çin en sık ör­nek o­la­rak gös­te­ri­lirler. Bu o­lay­lar bi­ze ko­ru­yu­cu me­le­ği­mi­zin ol­du­ğu­nu ha­tır­la­tır ve­ya şu dü­şün­ce­yi u­yan­dı­rır: "Tan­rı­nın lüt­fu sa­ye­sin­de bu­ra­da­yız" Fe­la­ket­ten kıl­pa­yı kur­tul­du­ğu­mu­zun far­kı­na va­rın­ca dilimiz tutulur. Dr. Je­an Ski­no­da Bo­len şöyle yaz­ıyor; "Bir ka­dı­nın oğ­lu la­tince der­sin­de bir şa­ka yap­mak is­te­miş. Bu ne­den­le an­ne­sin­den o­nun­la bir­lik­te si­lah dük­ka­nı­na ge­lip o­ra­da bir kaç ku­ru­sı­kı fi­şek satın alması i­çin im­za at­ma­sı­nı ri­ca et­miş. E­ve ge­lir­ken ya­nan bir a­ra­ba­nın ya­nın­dan geç­miş­ler ka­za da­ha he­nüz ol­muş. O gün öğ­le­den son­ra evdeki kah­ve ma­ki­na­sı o­ca­ğın üs­tün­de yan­ma­ya baş­la­mış ve sön­dür­me­le­ri­ne rağ­men a­teş ha­fif de ol­sa yanmaya de­vam et­miş. Da­ha son­ra ka­dın te­le­viz­yon­da yan­gın­la il­gi­li bir film sey­re­dip sürekli a­te­ş ve yangın tek­rar­lan­ma­sın­da bir an­lam olduğunu düşünerek yat­mış. Ge­ce­ya­rı­sı u­yan­dı­ğın­da bu yan­gın­la­rın oğ­lu­nun pla­nın­la bir il­gi­si ol­du­ğu­na inanmış. Oğ­lu­na man­tık­lı bir a­çık­la­ma yapamamasına rağ­men pla­nın­dan vaz­geç­me­si i­çin ikna et­­miş. La­tince der­si sürerken sı­nı­fın dı­şın­da i­na­nıl­maz bir pat­la­ma se­si du­yul­muş. İki ço­cuk fi­şek­ler­le oy­nar­ken bir ta­ne­si pat­la­yıp ço­cuk­lar­dan bi­ri­ e­li­nden ciddi olarak ya­ra­la­nmış." Jung ve Freud Eşzamanlılık´da... Eş­za­man­sal O­lay­la­r´ın babası tanınmış psikiyatr Carl Gustav Jung´tur ve kendi yaşadığı olaylar da çarpıcıdır. Üstadı Fre­ud’u Vi­yana’da zi­ya­ret et­ti­ğin­de çok ilginç bir olay oluşmuştu. Öngörü ve Pa­rapsiko­loji hak­kın­da he­ye­can­lı bir tar­tış­ma içindeydiler. "Ma­te­ri­a­list ön­ yar­gı­sı" yü­zün­den Fre­ud bu fik­ri saç­ma diyerek red­dediyordu. Jung da­ha son­rasını kendi anlatıyor; “Fre­ud ko­nu­şur­ken ba­na çok ga­rip bir­şey ol­du. San­ki göğsümün hemen altı de­mir­miş gi­bi gel­di ve kız­gın bir a­teş gi­bi ya­nı­yor­du. O an ya­nı­mız­da du­ran ki­tap­lık­tan o ka­dar yük­sek bir pat­la­ma se­si gel­di ki i­ki­miz­de üs­tü­mü­ze bir şey dü­şe­ce­ği kor­ku­suy­la a­ya­ğa fır­la­dık. Fre­ud’a iş­te dedim tam bir dış güç fe­no­me­nin ör­ne­ği. O da bu saç­ma­lık­tan baş­ka bir­şey de­ğil di­ye ce­vap ver­di. Ben Öy­le de­ğil Bay Pro­fe­sör ha­ta­lı­sınız hak­lı ol­du­ğu­mu is­pat­la­mak i­çin şim­di ye­ni­den öy­le bir pat­la­ma se­si du­yu­la­ca­ğı­nı id­di­a e­di­yo­rum de­dim. Bu laf­la­rı söy­ler söy­le­mez ki­tap­lık­ta bir da­ha ay­nı olay tekrarlandı. Bu gü­ne ka­dar hala nasıl bu ka­dar e­min ol­ma­mı ne sağ­la­dı bil­mi­yo­rum. Fre­ud sa­de­ce şaş­kın bir i­fa­dey­le ba­na ba­kı­yor­du. Ne o anda ne de da­ha son­ra o o­la­yı bir da­ha o­nun­la tar­tış­ma­dık." Al­tın böcek Bir baş­ka o­lay Jung´un çok zor bir has­ta­yı te­da­vi e­ttiği sırada yaşandı. Jung’a gö­re has­ta i­yi e­ği­til­mişti ve mü­kem­mel bir mantığı vardı. Ay­nı za­man­da da dü­şün­ce­le­ri ku­sur­suzdu ger­çek­çi savunumları vardı. İkisi bir gün tedavi nedeniyle beraberdiler hasta adam rü­ya­sı­nda al­tın bir takının e­li­ne ve­ril­di­ğini an­la­tır­ken bir­den bir­şey ca­ma vur­du. Dı­şa­rı­da ca­ma vu­ran bir bö­cek görülüyordu. Jung ca­mı aç­tı ve "Ziy­net Bö­ce­ği" adı verilen bö­ce­ği ya­ka­ladı. Has­ta­sı­na bö­ce­ği vererek; "Buy­run takınız bu­ra­da." dedi. Bu olay hastanın en­tel­lek­tü­el di­ren­me­si­ni kırdı ve te­da­vi­ye de­vam e­di­le­bi­ldi. Eş­za­man­sal O­lay­la­r´da hay­van­lar önemli bir rol oynarlar ve ilginç örnekleri oluştururlar. Jung’un i­nan­cı on­la­rın "Sı­ra­dı­şı u­zay­sal yö­nel­me­le­ri­nin" za­man ve yer a­ra­sın­da­ki ru­hi bağ­lı­lı­ğı gös­ter­mek­te ol­du­ğu­ doğrultusundadır. Bu şöy­le de a­çık­la­na­bi­lir: Hay­van­la­rın do­ğa­da bu­lun­duk­la­rı yer­e o­lan de­rin bağ­­la­rı yaşamları­nın mevsimsel o­lay­la­r­la eş­za­man­lı ol­ma­sı ve çev­re­de­ki de­ği­şim­le­re kar­şı olan du­yar­lı­lık­la­rı ev­ren­de fi­zik­sel ve ruh­sal bir i­liş­ki­le­ri ol­du­ğu­nu ka­nıt­la­mak­ta­dır. Bir has­ta­sı­nın ha­nı­mı Jung’a an­ne­si­nin ve ann­ne­an­ne­si­nin ö­lü­mün­de ö­lüm o­da­sı­nın penceresi ö­nün­de bir sü­rü ku­şun top­lan­dı­ğı­nı an­lat­mış­tı. Kadının ko­ca­sı­nın te­da­vi­si bit­mek ü­ze­rey­ken Jung adamda kalp kri­zi­ne ben­zer belirtiler farkederek bir uz­ma­na gön­der­di ama kalp dok­toru o­nun sağ­lık a­çı­sın­dan hiç­bir sorunu ol­ma­dı­ğı­nı belirterek geri yolladı. Jung’un has­ta­sı e­ve gi­der­ken birden so­kak­ta yı­ğı­lıp kal­dı. Öl­ümcül durumda götürülürken e­şi pa­nik ha­lin­dey­di çün­kü ko­ca­sı­ dok­to­ra git­tik­ten son­ra bir sü­rü kuş ev­le­ri­nin te­pe­si­ne kon­muş­tu. Do­ğal o­la­rak ka­dın ak­ra­ba­la­rı­nın ö­lü­mün­de o­lan ben­zer o­lay­la­rı ha­tır­la­mış­tı. Şey­tan yüz­le­ri ve kokarca Dr. Bo­len’in bizzat bulunduğu bir ortamda bir hay­van çok ö­nem­li bir rol oy­na­dı. Da­vet­li­ler­den bi­ri ço­ğu za­man göz­le­ri­ni ka­pa­tın­ca şey­ta­na ben­zer yüz­ler gör­dü­ğü­nü an­lat­tı. İç­gü­dü­sel bir tepkiyle gör­dü­ğü şey­ler­den ka­ça­bil­mek i­çin göz­le­ri­ni hemen a­çı­yor­du. Tartışma bu yönde yapılıyordu acaba bu bir red miydi? Pis­ko­lo­jik a­çı­dan yan­lış mı y­apılıyordu? Tar­tış­ma­nın or­ta­sın­da her­kes bir hay­va­n pençesinin tır­mık se­si­ni duy­du. Dönüp baktıklarında cam ka­pı­nın ar­ka­sın­da bir ko­kar­ca gör­dü­ler. Nor­mal­de ko­kar­ca­lar in­san­lar­dan ka­çar­lar bu­ra­da i­se i­çe­ri gir­mek i­çin uğ­ra­şan bir kokarca var­dı. Dr. Bo­len’in ko­ca­sı son­ra­dan ko­kar­ca­nın kadının so­ru­nuna bir ce­vap ol­du­ğu­nu belirtti; "İ­çe­ri gir­me­ye çalışan kokarca ha­ya­li­niz­de­ki şey­tan yüz­le­ri gi­bi­dir. Ka­pı­yı aç­mak bü­yük ap­tal­lık o­lur. çünkü ko­kar­ca­yı i­çe­ri a­lır­sak bü­tün o­da­yı ko­ku­ta­caktır ve me­ca­zen ne­ga­tif e­ner­ji­li şey­tan yüz­le­ri­ de i­çe­ri a­lı­nır­sa ay­nı­sı­ in­sa­nın iç dün­ya­sı­nda olacaktır. Yani bilinçaltı kokuşup bozulacaktır" İyi de tam bu konu tartışılırken kokarca orada ne aramaktaydı? İşte Eş­za­man­sal O­lay buydu. Bir eş­za­man­sal o­la­yı yo­rum­la­mak o­nu yaşamaktan çok daha ö­nem­li. Sem­bol­ler do­ğal o­la­rak bi­çim­len­di­ri­le­bi­lir veya şe­ki­len­di­ri­le­bi­lir on­la­rı an­la­mak ve da­ha son­ra psi­ko­lo­jik e­şan­la­mı­na sok­mak çok güç bir o­lay. Si­yah bir ke­di­nin yo­lu­muz­dan geç­me­si ve o­nüç sa­yı­sı­nın u­ğur­suz ol­ma­sı­nın dı­şın­da sem­bol­le­rin in­ce di­lin­den hiç­bir­ şey an­la­mı­yo­ruz. Ba­tıl i­nanç­la­rı­mı­zın a­ra­sı­ra ba­zı o­lay­lar nedeniyle ger­çek­leş­me­si bi­zi tat­min et­mek i­çin ye­ter­li. Eş­za­man­lı­lı­ğın sem­bol li­sa­nı rü­ya­lar­da ol­du­ğu gi­bi çok da­ha komp­leks ve karmaşık. Eş­za­man­sal o­lay­lar bi­zi bilinçaltı ta­ba­nın­da il­gi­len­dir­di­ği i­çin han­gi duy­gu­sal şart­lar al­tın­da o­luş­tu­ğu­nun far­kı­na var­ma­mız la­zım çün­kü o­lay ge­nel­de ya bi­zi ü­zen bir olaydır ya­ da ya­şa­dı­ğı­mız bir­şe­yin yo­rum­lan­ma­sıdır ve­ya res­mi­dir. Ba­zen o­la­yın an­la­mı ko­kar­ca da gör­dü­ğü­müz gi­bi or­ta­dadır ama ba­zen de an­la­mı be­lir­sizdir örneğin Jung’un ar­ka­da­şı ya­zar La­u­rens Van der Post’un hi­ka­ye­sin­de ol­du­ğu gi­bi; "Jung’un ha­yat hi­ka­ye­si hak­kın­da bir film ya­pı­yor­dum. Son gün­de ya­pa­ca­ğı­mız çekim Jung’un es­ki e­vin­de çe­ki­le­cek­ti. Bü­tün sa­bah ve gün ­bo­yun­ca ça­lış­tık ve bü­tün bu za­man i­çer­sin­de i­çi­miz­de Jung’un bi­ze ya­kın ol­du­ğu­na da­ir an­la­tı­la­mı­ya­cak bir his var­dı. Çok ku­ru ve sı­cak bir öğ­le­den­ son­rasıy­dı ba­zı dış çe­kim­le­ri ya­pa­bil­mek i­çin Zü­rih’in en es­ki bö­lü­mü­ne git­tik. Pla­nı­mız son çe­kim i­çin ak­şa­ma doğ­ru yine Jung’un e­vi­ne dön­mek­ti. Zü­rih’den Kust­nach’a gi­der­ken mas­ma­vi olan gök­yü­zü ka­rar­dı ve a­ni­den gök gür­le­me­ye ve şim­şek­ler çak­ma­ya baş­la­dı. Kast­nach’a ge­le­ne ka­dar gök ­gür­le­me­si artmış şim­şek­ler faz­la­laş­mış­tı ve şa­kır şa­kır yağ­mur ya­ğı­yor­du. Tam ka­me­ra­ya dönüp Jung’un ö­lü­mü hak­kın­da ve bir yıl­dı­rı­mın geçmişte evin önünde bulunan o­nun en sev­di­ği a­ğa­ca çarp­tı­ğı­nı an­la­ta­ca­ğım an­da şim­şek bah­çe­de çak­tı. Aynı ağaca yine yıldırım düşmüştü gök­ gür­le­me­si o ka­dar yük­sek­ti ki ürk­tüm ve bu ürk­me gö­rü­nür bir şe­kil­de film­de yer a­ldı." Jung ölümünü haber veriyor... Bay Van der Post bu de­ne­yi­min Jung’un ru­hsal olarak ya­şa­ma­sı­na ait bir ka­nıt o­lduğu düşüncesinde­. Ya­şa­mın za­man ve mekan ikilemi içinde sadece şe­kil de­ğiş­tirdiğini varsay­mak­ta. Yo­ru­mu daha çok ru­hsal ve fel­se­fi. Gök gür­le­me­si­ne karşı gös­ter­di­ği tep­ki­yi ve o a­nın i­çin­de ya­rat­tı­ğı de­rin etkiyi an­la­ya­bil­mek i­çin Bn. Post´un yıllar ön­ce yel­ken yap­mak a­ma­cıy­la git­ti­ği Af­ri­ka’da yaşadığı bir o­la­ya dön­me­miz gerekiyor. "Uy­ku­suz ge­celerden son­ra yor­gun bir va­zi­yet­te kamaramda yan­lız­dım. Bir­den­bi­re ken­dimi ka­ran­lık bir va­di­nin i­çin­de çığların düştüğü suy­la ve kar­la kap­lı dağ­la­rın a­ra­sın­da buldum. Ya­kın bir fe­la­ke­ti hissediyordum ve se­si­mi yük­selt­ti­ğim an çığ­la­rın üs­tü­me yı­kı­la­ca­ğı­nı bi­li­yor­dum. Bir­den va­di­nin so­nun­daki da­ğın do­ru­ğun­da gü­neş ı­şı­ğı i­çe­ri­sin­de Jung or­ta­ya çık­tı bir kaç haf­ta ön­ce e­vi­min ka­pı­sın­da gör­dü­ğüm gi­bi o­ra­da du­ru­yor­du. E­li­ni sal­la­ya­rak “gö­rü­şü­rüz” di­ye ba­ğır­dı ve son­ra da­ğın yüksek ta­ra­fın­da kay­boldu. O anda uyandım yorgunluktan dalıp gitmiştim her şey bir rüyaydı ama çok etkiliydi. Er­te­si sa­bah gü­ne­şin doğ­ma­sıy­la bir­lik­te kal­ktım ka­bi­nin per­de­le­ri­ni ke­na­ra çek­miştim. Dı­şa­rda gü­neş­den ka­nat­la­rı par­la­yan tek bir mar­tı var­dı böy­le bir­şe­yi da­ha ön­ceki hiç­bir ge­zi­mde gör­me­miştim. Penceremin ya­nın­dan ge­çer­ken ka­fa­sı­nı çe­vir­di ve doğrudan bana bak­tı. Bir kaç da­ki­ka son­ra ise ge­mi gar­so­nu bir tep­si üs­tün­de mey­ve ve çayın yanısıra ge­mi­nin telsiz ha­ber­le­ri­ni ge­tir­di. Bülteni okuyunca Jung’un ge­çen öğ­le­den son­ra öl­dü­ğü­ne da­ir yapılan a­çık­la­ma­yı gör­düm. Vak­ti uzaklığı ve to­le­ran­sı dü­şü­ne­rek Jung’un ö­lü­mü­nün tam rüyama denk gel­di­ği­ni he­sap­la­dım. Evet doğruydu Jung´u öldüğü ündü rüyamda görmüştüm ya da rüya benzeri bir yerde..." Kuş­ku­suz o a­nın anı­sı ve duy­gu­la­rı Bn. Post´un yıl­lar son­ra Jung’un Bol­lin­gen’de o­lan e­vin­de­ki çe­kim gü­nünde hissettiklerinin te­me­liy­di ve gök gür­le­me­si şü­pe­siz Jung’un ken­di­si­ne ya­kın ol­du­ğu duygusunun ka­nı­tıy­dı. Post’un a­nı­sı ve Jung’un var­lı­ğı­nı his­set­me­si gök ­gür­le­me­si­ni nor­mal do­ğa fe­no­me­ni ol­mak­tan çı­kar­dı. Ama di­ğer­le­ri i­çin bu sa­de­ce doğal bir olaydı. Biz bil­gi­mi­ze u­yan olayları gö­rü­rüz. Dün­ya­yı bi­ze doğrudan a­it ol­ma­yan raslantısal olarak or­ta­ya çı­kan bil­gi­le­rin bi­ri­ki­mi o­la­rak gö­rür­sek biz dü­şün­ce­le­ri­miz­de bö­lü­nü­r ve her­ke­si kap­sa­yan yaşamsal bü­tü­nden ken­di­mi­zi dış­lan­mış his­se­de­riz. E­ğer bil­gi­miz dün­ya ve ken­di­miz hak­kın­da bil­di­ği­miz sem­bol­le­rin tüm i­çe­ri­ği­ni kap­sa­say­dı son­suz o­lur­duk. La­u­ren Van der Post’un du­ru­mu o­nun bir ba­sit gök gür­le­me­siy­le Jung’un ru­hu­na ve yaşamın de­ğiş­ken­li­ği­ne doğrudan bak­ma­sı­nı sağ­la­dı. Ama bü­tün Eş­za­man­sal O­lay­la­r bu ka­dar dramatik ve so­nuç­la­rı bu ka­dar de­rin de­ğil­dir. Sık sık Eş­za­man­sal O­lay­la­r´la kar­şı­la­şan in­san­la­rın or­tak nok­ta­sı yaşamın on­la­ra sürp­riz yap­ma­sı­na i­zin ver­me­le­ridir. Kozmik Şakacı olaylarında olduğu gibi... Mesaj ne anlatmak istiyor? Bi­zim dün­ya­mız­da her an yoğun ve yorgunuz bu ne­den­le ga­rip raslantıları ö­nem­siz ama na­dir o­lay­lar o­la­rak ge­çiş­ti­ri­riz. Böy­le dav­ra­na­rak bi­zim i­çin ö­nem­li o­lan bir çok o­la­yı göz­den ka­çı­ra­bi­li­riz. Ya da ga­rip bir o­lay bi­zi kor­kuta­rak yaşamı­mı­zın ta­ma­men de­ğiş­me­si­ni sağlar. Aşağıdaki olay ça­lı­şan bir ka­dı­nın ba­şın­dan geç­miştir; "Bir sa­nat­cı o­la­rak yaşama baş­la­mıştım a­ma mad­di du­ru­mu­mu güvenceye al­mak i­çin ps­iko­te­ra­pist ol­dum. Ba­şa­rı­lı ka­ri­ye­ri­mi ço­cuk is­te­ği yü­zün­den bı­ra­kıp son­radan sa­na­ta dön­me­yi is­tiyordum. A­ma her ne ka­dar bu de­ği­şik­li­ği is­te­diy­sem de mad­di a­çı­dan ba­ğım­lı ol­mam bu­nu ger­çek­leş­tir­meme en­gel ol­du. Ay­lar­ca te­red­düt i­çin­de kal­dım. Bir gün bir sem­poz­yu­mu bek­ler­ken bir kaç yıl ön­ce ço­cuk sa­hi­bi o­la­bil­mek i­çin i­şi­ni bı­ra­kan bir mes­lek­ta­şı­ma rast­la­dım. Ço­cu­ğu o­ku­la baş­la­mış ve ken­di­si de psi­ko­te­ra­pist ve öğ­ret­men­lik gö­re­vi­ne ge­ri dön­müştü. Benim i­çin bu kar­şı­laş­ma es­ra­ren­giz bir an­lam ta­şı­yor­du. İç­gü­dü­sel o­la­rak bü­tün ol­mak is­te­di­ğim şe­yin sem­bo­lü­ne rast­la­dı­ğı­mın far­kı­na var­dım. Etki o ka­dar bü­yüktü ki he­men o­ra­da ka­rar ver­dim ve da­ha son­ra plan­la­rı­mı ger­çek­leş­tir­me­ye baş­la­dım." Je­an Bo­len’e gö­re böy­le bir kar­şı­laş­ma me­sa­jın içeriğini o­lay­da sak­lı­ya­rak ka­de­re e­vet de­dir­ten bir duygu u­yan­dı­rır. Hiç kim­se tek bir o­lay­dan an­lam çı­ka­ra­maz ya da hiç­bir sem­bo­lün yo­ru­mu yok­tur. Zıt du­rum­da o­lan bir baş­ka ka­dın i­şe dö­nüp dön­me­me­yi dü­şü­nür­ken i­şi­ne ve öğ­ret­men­li­ğe ge­ri dö­nen an­ne­yi gö­rün­ce ken­di is­tek­le­ri­nin o­nay­lan­mış ol­du­ğu­nu gö­rür. "Me­saj"sa­de­ce sem­bol­de de­ğil o­na ver­di­ği­miz ce­vap­ta da bu­lu­nur. Bü­yük öl­çü­de mesajın düzeyi ve an­la­mı i­çin doğrudan so­rum­lu­yuz. Yaşamı değiştiren geyik İn­sana yaşamın te­mel de­ği­şik­lik­le­ri­ eş­za­man­lı­lı­ğı baş­la­tı­yor­muş gi­bi gö­rü­nü­yor. E­de­bi­yat ve Kelt Mi­to­lo­ji­si pro­fe­sö­rü o­lan La­u­ri­e öğ­ret­men­li­ği bı­ra­kıp hem­şi­re ve e­be o­la­rak bir ka­ri­yer yap­ma­yı dü­şün­mektedir. Bu­nun sıfırdan yaşama yine baş­la­mak ol­du­ğu­nu bil­me­si­ne rağ­men yaşamı­nın ye­ni bir bö­lü­mü­nün baş­la­ma­sı o­na bü­yük bir he­ye­can ver­mektedir. Bir ge­ce di­şi bir ge­yi­ği­n ö­nem­li bir rol oy­na­dı­ğı bir Gal efsanesi ü­ze­ri­ne kon­fe­rans ver­dik­ten son­ra e­ve döner­ken yol ke­na­rın­da bir ge­yik gör­ür. Hay­va­nın ya­ra­lı ol­du­ğu­nu dü­şü­ne­rek a­ra­ba­yı dur­du­rup ya­vaş­ca yak­laşır. Hay­van di­şi bir ge­yiktir ka­dı­nın o­na doğ­ru u­zat­tı­ğı e­le yak­laşır ve o­na bakar. Ge­yi­ğin du­ru­mu­nun i­yi ol­du­ğu­nu gör­dük­ten son­ra La­u­ri­e a­ra­ba­sı­na döner. A­ma ge­yik o­nu evine kadar ta­kip eder ve La­u­ri­e’ye u­zun ge­len bir sü­re­den son­ra bahçe par­mak­lı­ğının üs­tün­den at­la­yıp ge­ce­nin i­çin­de kay­bol­ur. La­u­ri­e o anda evin ka­pı­sı­na ge­le­ne ka­dar hem­şi­re­lik ha­yal­le­rin­den vaz­ge­çe­ce­ği­ne ka­rar ver­ir. Artık Kelt bö­lü­mün­de dok­to­ra yap­ma­sı­nı ge­rek­li gör­mektedir. Bu­na bir za­man­lar baş­la­mış a­ma ço­luk ço­cuk sa­hi­bi o­la­bil­mek i­çin vaz­geç­miştir. Mesaj gelmiştir bir yaşam tümüyle değişecekken geyik motifi içinde olaylar rayına oturtulur. Ama nasıl ve kimin tarafından? Sem­bol­le­rin (özellikle bilinçaltı sem­bol­ler) in­san­la­rın düşüncelerini daima zor­la­mış­tır. Bel­ki de en yo­ru­cu olanlar Eş­za­man­sal sem­bol­ler­dir. Bu ne­den­le hem du­ru­mun ay­rın­tı­la­rı­na hem ­de bi­zim gös­ter­di­ği­miz tep­ki­ye ö­nem ver­me­miz gerekir. Bel­li şart­lar bi­zim iç­dün­ya­mı­za u­yum sağ­lı­yor­sa iç­ gü­dü­sel tep­ki gös­ter­me­ye baş­lı­yor­sak so­ru dı­şın­da da biz­den ne bek­len­di­ği­ni bi­li­yor­sak o za­man Eş­za­man­sal bir şe­yin iş­ba­şın­da ol­du­ğu­nu tah­min e­de­bi­li­riz. Ve bu­ sa­ye­­de ev­ren­sel bir dra­ma ka­tı­lı­yo­ruz ve bu dram­da da çok ö­nem­li bir ro­lü­müz var verdiğimiz her karar çoğu zaman bizden başka bir çok yaşamı etkilemektedir hayal dahi edemeyeceğimiz karmaşık bir sistemle hepimiz sayısız insanla bağımlıyız etkiliyor ve etkileniyoruz. Bu da bize Farkındalık Gerekliliği ve Sorumluluğunu getiriyor. Farkındalık noktasına ulaştığımızda belki de artık kararlarımızı çok zor verebileceğiz hatta sonuçlarını düşünmek bizleri belki de çok korkutacak. Kimbilir Eş­za­man­sal O­lay­la­r´ı anlamak için henüz hazır olmayabiliriz de ya da evrenin sırrını öğrenmeyi daha hak etmedik. Çünkü Eş­za­man­sal O­lay­la­r´ın ardında basit raslantının çok ötesinde evrensel gerçeğin ta kendisi yatıyor olabilir.