Yenileşme dönemi fikir akımlarımız Batı felsefesi ve filozoflarını takip edip Osmanlı toplumunu bu düşünce akımlarından haberdar etmişlerdir. Bu dönemin felsefî akımları sadece o dönemi etkilemekle kalmamış Cumhuriyet dönemini hatta günümüzü de etkilemiştir. Bu düşünce cereyanlarının Türkiye’ye girmelerinden sonra tesirleri sona ermemiş varlıklarını günümüze kadar sürdüregelmişlerdir.

Osmanlı İmparatorluğunun “en uzun yüzyılı” olarak ifade edilen XIX. Asır memleketimizdeki Batıcı “reformcular” ve “gelenekçiler” arasındaki mücadelenin geçtiği bir dönem olarak değerlendirilmektedir. Bu değerlendirmenin bir sonucu olarak 19. yüzyıl tarihi kültürümüz açısından Batıcılar modernleştiriciler reformcular ve laikler bir cenahta; İslâmcılar gelenekçiler ve muhafazakarların öbür cenahta yer aldığı fikrî bir mücadele ortamı olarak tasvir edilmektedir. Ancak bu dönemin Osmanlı fikir ve devlet adamlarını bu gruplardan birinin içine tam olarak yerleştirmek problem oluşturmaktadır. Bir tarafta Mecelle’yi hazırlamaya çalışan Ahmet Cevdet Paşa (1802-1885) karşısında Fransız Medeni Kanunu’nun (Code Civil) tercümesini savunan Âlî Paşa; öbür tarafta her ikisini de engellemeye çalışan şeyhülislâm Şeriatın yeniden ikamesine çalışan böylece fikir hayatımızı modernleştirme yanlısı Namık Kemal (1840-1888) Ziya Paşa (1825-1880) Ali Suavi (1839-1877); diğer taraftan Batı düşüncesiyle halkı aydınlatmaya çalışan uzlaşmacı Münif Paşa (1828-1894) Hoca Tahsin (1812-1880) bulunmaktadır.
Meşrûtiyet döneminin (1876-1918) fikrî ve felsefî yapısına geçmeden önce Tanzimat’ın (1856) kısa da olsa genel bir görünümünü ortaya koymak gerekmektedir. Tanzimat Fermanı’nın ilanı ile birlikte başlayan dönem içinde yetişen düşünürler -Şinasi (1826-1871) Ziya Paşa Namık Kemal- Tanzimat’ın getirdiği yeni ruhu yaymak yurttaşların hak ve özgürlüklerini tanıtmak bakımından büyük çaba içerisinde olmuşlardır. 1908 Meşrûtiyeti bu düşünürlerin hazırladığı temel üzerine gelişme kaydetmiş büyük ölçüde de bunların eseri olmuştur. Bu devirde eski ruhu yaşatan eski kültür kurumlarının olduğu gibi bırakılması ile Doğu’ya bağlı kalınacağı ve yeni ruhu yaşatacak yeni kültür kurumları meydana getirilmesi ile Batılılaşılacağı düşünülmüştür. Bundan dolayı Tanzimat devrinde dünyaya bakışları hayat felsefeleri ve yaşantıları birbirinden tamamıyla farklı iki tip nesil ortaya çıkmış ve bu iki nesil arasında “yenicilik-eskicilik” mücadelesi de bütün şiddetiyle sürüp gitmiştir.

Tanzimat aydını Batının hızlı yükselişini takip edip anlamaya çalışan kendi toplumlarını ve devletlerini içine düştüğü sıkıntılardan kurtarmak için uğraşan ve mutlaka bir şeylerin yapılması gerektiğine inanan bunun için aklına gelen her çareye başvuran eklektik bir aydın tipidir. Bazı araştırmacılar dönemin aydınlarını modernleşme karşısındaki tavırları ile değil siyasî bakış açıları ile sınıflandırmanın daha gerçekçi olacağını kaydederler. İlk grupta siyasî eylemden önce mutlaka halkın aydınlatılması gerektiğini savunan bütün gayretlerini Batı bilim ve düşüncesini halka benimsetmeye çalışan münevver tipi yer alır.

Münif Paşa Hoca Tahsin Şinasi bu sınıfta bulunmaktadır. İkinci grup doğrudan eyleme geçerek merkezi iktidarı sahiplenme arzusu içinde kötü gidişe son verip kafalarındaki planı uygulamak düşüncesine sahip olanlardır. Birinci grupta yer alan aydınlar -Şinasi hariç- iktidarla uzlaşmayı benimsemişlerdir. Ahmet Mithat Efendi’nin (1844-1884) Abdülhamit’le uyuşması birinci tip aydınlar için en açık örnektir. Kanun-i Esasi’nin hazırlanmasında rol oynayan Namık Kemal Ziya Paşa ikinci tipin kısmen de olsa başarıya ulaşmış örneklerini verirler.

XVIII. yüzyılda başlayan Batı etkisi 1839 Tanzimat Fermanı ile kapsamını genişletmiştir. Tanzimat hareketi Rönesans’tan sonra Avrupa’da gelişen düşünce akımlarının Osmanlı toplumunda da yayılmasını sağlamıştır. Avrupa’dan gelen yeni düşüncelerin etkisiyle oluşturulmuş müesseseler yanında İslâm kültürüyle asırlardır yerleşmiş fikir ve müesseseler de yerlerini korumuştur. Fikir hayatımızda Tanzimat’la başlayan bu “ikilik” Cumhuriyet dönemine kadar varlığını sürdürmüştür.

II. Abdülhamit (1842-1918) döneminde Avrupa’ya öğrencilerin gönderilmesi Fransız Devrimini hazırlayan düşünürlerin fikirlerinden etkilenmelerine sebep olmuştur. Yurt dışına öğrenci gönderme teşebbüsü Osmanlı Devletinin içinde bulunduğu gerileme ve çökme problemini önlemek ve tedavi etmek için bir çare olarak görülmüştür. Aydınların ve yönetici elit kadronun sorusu hep aynıydı: “Biz neden geri kaldık? Devlet nasıl kurtulur?”.

Avrupa’nın bilim ve teknolojide hızlı gelişme kaydetmesi Osmanlı münevverlerinin yönünü Batıya çevirmesine sebep olmuş; 1826’da Tıp Mektebi’nin 1868’de Galatasaray Lisesi’nin ve Robert Koleji’nin eğitime başlaması Batı tarzı eğitim anlayışını dolayısıyla Garp düşüncesinin Türkiye’deki etkinliğini artırmasını hızlandırmıştır. Bu düşünceler o dönemde Avrupa’da revaçta olan materyalist ve pozitivist fikirlerden oluşmaktaydı. Özellikle Tıp Mektebi pozitivist Darwinist ve Freudist fikirlerin üreme merkezi haline gelmişti.

Tanzimat’ın yeni mevzuatı özü itibariyle seküler karakterler taşımaktaydı. Bu mevzuat Bab-ı Âli bürosunda hazırlanmakta ve idare malîye ve eğitim politikalarının yürütülmesine yönelik bir takım özel hedefler belirlemekteydi.


Ortaylı’ya göre Tanzimat hareketi her şeye rağmen Türk idaresini modernleştirmek yolunda önemli gelişmeler kaydetmiştir. Ayrıca Tanzimat Dönemi Cumhuriyet sonrasını da bu sıkıntılarıyla etkilemiştir.

Tanzimat’tan sonraki ilim hayatımıza baktığımızda Ortaçağ ilim anlayışının devam ettiği görülmektedir. İslâm dünyasında 12. Asırdan itibaren başlayan fikrî duraklama içine kapanış ve medreselerin “skolastik” zihniyeti rasyonel düşünceyi ikinci plana atmış fikrî çalışmanın ağırlık merkezi dinî bilgiler alanına kaymıştır. Tanzimat’tan sonra fikir kapılarının Avrupa’ya açılmış olmasına rağmen bu durumun bir müddet daha devam etmesini tabiî karşılamak gerekir. Zira yeni bir anlayışın yüzyıllarca kök salmış bir zihniyetle mücadelesi ve onun yerini alması birdenbire olamazdı.

Meşrûtiyet devrinde felsefe ve düşünce akımlarının “devleti kurtaracak” formüllerin kendi görüşlerinde olduğu iddiasıyla belirli yayın ve güncel iletişim organlarında kümeleştikleri görülmektedir. Böylece dağınık bir şekilde bulunan Osmanlı aydınları bir araya gelerek altı yüzyıl hüküm süren Devletin içinde bulunduğu çöküntüyü ve köhneleşmeyi giderecek alternatif düşünceler ve ideolojiler üretmeye çalışmalardır.

Erdem’e göre Osmanlı’nın gerilemesinin tedavisinde iki fikir gurubu bulunmaktadır: Birinci Grup çözümü gerçek saf İslâm’a dönmekte bulmaktadır. Bu grup içinden Hüseyin Hilmî Said Halim Paşa vb. kurtuluşu İslâm ahlâkı ile Batı kültür ve medeniyetinin birleştirilip bütünleştirilmesinde; Ziya Gökalp (1875-1924) ve Türkçülük cereyanı taraftarları ise İslâm ahlâkı ile Türk törelerini uzlaştırma Avrupa’nın ilim ve tekniğini alarak kalkınmada buluyorlardı. İslâmcılık olarak isimlendirilen gelenekçiler de “her yönden biz kendi kendimize yeteriz” görüşündeydiler. İkinci Gruptaki Baha Tevfik Ahmet Nebil Süleyman Sırrı Abdullah Cevdet (1869-1931) ve Tevfik Fikret (1870-1915) gibi “materyalist” düşünürler ise memleketin kurtuluşunda “Din”e ihtiyaç olmadığı düşüncesini taşımışlardır.Ayrıca bu dönemin Türk münevverleri henüz Avrupa’daki belli başlı felsefî akımların tarihini bilmedikleri gibi bilimlerin gelişmesinin düşünce üzerindeki tesirlerini ve özellikle bunun cemiyet üzerindeki yansımalarını bilecek seviyeye de gelmemişlerdi. Bununla beraber Osmanlı’nın son döneminde yıkılmış olan bilimsel ve felsefî düşünce geleneğinin de yeni baştan ele alındığını söylemek güçtür.

Ancak Ali Suavi N. Kemal Şinasi ve onların çizgisindeki düşünürlerimiz Batı düşüncesi ve felsefesinin önde gelenlerinden etkilenerek İslâmî inançlarından hiçbir şey kaybetmeden fikirlerini temellendirmeye çalıştılar. Bununla birlikte Müslüman Doğu’da modernist bir hareket meydana gelmiştir. Bu hareketin önderi kabul edilen Cemaleddin Efganî (1838-1897) Hindistan Mısır Türkiye gibi ülkelerde dini modern ilimlerle uzlaştırmayı tavsiye etmiştir. Milliyetçilik fikirlerinin yayılmasının ne İslâmiyet’le ne de çağdaş medeniyetle uzlaşmaz olmadığını savunmuştur. Fikirlerinin ardından ilk gidenler Muhammed Abduh (1845-1905) ve Abdülaziz Çaviş Mısırda ve Türkiye’de onu takip eden yayınlar yapmışlar; Efganî İstanbul’daki Türk millîyetçileriyle buluşurken Kazanlı başka bir “müceddid” olan Musa Carullah (1875-1949) eserleriyle Rusya Türklerini modernleştirmek için çabalar göstermiştir.

Diğer taraftan N. Kemal’in siyasî teorisi geniş ölçüde Montesquieu (1689-1755) ve Rousseau (1712-1778)’dan hükümet işleyişi hakkındaki fikirlerini de Londra ve Paris’teki millet meclisinden ilham almaktadır. Onun siyasal düşüncesi üzerine diğer bir etkiyi 1863’te bir çevirisini yayınlamaya başladığı Montesquieu (1698-1775)’nun Esprit des lois’i yapmıştır. Daha sonraki yazılarında Montesquieu’nun fikirlerini İslâm Hukuk kurallarıyla uzlaştırmaya çalışmıştır (Tıpkı Aristo felsefesiyle Kur’an ilahiyatını birleştirme hususunda daha önceki bazı Müslüman düşünürlerin teşebbüsü gibi). Namık Kemal’e göre İslâm Hukuku’nun aklî ve şer’î kuralları Montesquieu’nun ifadesinde olduğu gibi tabiî hukuktan başka bir şey değildir.

Benzer şekilde Batılı düşünürlerin felsefe sosyoloji psikoloji ve mantık ile ilgili eserlerinin Türk düşünürleri üzerindeki etkisi büyük olmuştur. Zaten Türkiye’ye Batı felsefesinin girmesi tercümeler süreli yayınlar dernek vb. kuruluşlar kanalıyla olmuştur. Bunlar hakkında ileride detaylı bir şekilde durulacaktır. Ancak burada Meşrûtiyet döneminde yapılan felsefî ve sosyal bilimlerle ilgili tercüme ve telif türü neşriyatı belirtmek yerinde olacaktır. Baha Tevfik (1881-1914) Louis Büchner’den Madde ve Kuvvet’i Fouillée’den Tarih-i felsefe’yi tercüme etmiştir. Ayrıca onun Nietzsche’den Vahdet-i Mevcud gibi bazı tercümelerinin yanında Felsefe adıyla çıkardığı mecmuada da bir çok makaleleri vardır. Machiavell’in Prince’si Haydar Rıfat Bey tarafından Zekâ Mecmuası’nda tercüme edilmeye başlanıldığı halde daha sonra Şerif Paşa tarafından Hükümdar adıyla çevrilerek neşredilmiştir. Ülken’e göre Meşrûtiyet devrinde felsefî tercümeler çok zengin değildir. Bu fikre katılmak pek mümkün gözükmemektedir. Zira ileride de belirteceğimiz gibi Batı düşüncesi ve edebiyatından oldukça fazla miktarda tercümeler yapılmıştır.

Ülken’in böyle bir düşünceye sahip olması şaşırtıcıdır. Gustave Le Bon (1841-1913) merakı Ahmet Cevdet’ten etrafa yayılmış ve daha sonraları bu zattan Giritzâde Ahmet Sâki ve Köprülüzâde Fuad Bey de tercümeler yapmıştır. Bunlara bilhassa İbrahim Ethem b. Mes’ut (1865-1959) tarafından yapılan Descartes’in Discours de la methode’nın tercümesini de eklemek gerekir. Diğer taraftan Salih Zeki (1864-1921) riyazî ilimler yanında felsefeyle ilgili önemli çeviriler yapmıştır. Ayrıca o Henri Poincaré (1854-1912) ‘nin İlmin Kıymeti İlim ve Usul İlim ve Faraziye adlı eserlerinin yanında mektepler için Alexy Bertrand’ın Felsefe-i İlmiye ve Ahlâkiye serisindeki Ahlâk Felsefesi eserini tercüme etmiştir.

Sonuç olarak Tanzimat Hareketi Türkiye’nin modernleşmesi demokratikleşmesi ve laikleşmesi yolunda atılmış önemli bir adım olarak değerlendirilmelidir.


Alıntı