Önselcilik (Apriorizm) Nedir?

Salt ussal ilkelere dayanma. Hiç bir deneye dayanmadan salt ustan elde edilen bilgilere dayanarak ileri sürüşlerde bulunan öğretiler önselci öğretilerdir. Özellikle Platon Descartes Leibniz ve Kant öğretileriyle genel olarak usçuluk doğuştancılık düşüncecilik gibi öğretiler böyledir.

Kimi Marksçılar bütün bilim dışılığına rağmen özellikle Kantçı önselcilik anlayışında Marksçı-Leninci bilgi kuramının çekirdeğini görmektedirler. Şöyle derler: "Gerçekten de tarihin akışı içinde ortaya çıkan bilgi biçimleri ve teorik bilgiler kendilerinden sonraki deneyler için bitmiş ve hazır deneyimler durumundadırlar; bu anlamda bu bilgilerin hazır deneyler olarak ortaya çıktıkları ölçüde göreceli tarihsel olarak belirlenmiş işlevli bir apriorizmi vardır; bu bilgiler gelecekteki deneyin önkoşuludurlar; ancak kendileri de bir önceki deneylerin tarihsel sonucu oldukları için deneyimden bağımsızlıkları söz konusu olamaz".

Derleyen: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve 3. Sınıf "Çağdaş Felsefe Tarihi" Dersi Ders Notları (Ömer YILDIRIM); "Felsefe Sözlüğü" Orhan Hançerlioğlu