Kantçılık (Kantizm) Nedir?

Kant'ın öğretisi. XVIII. yy.ın sonlarından günümüze kadar birçok düşünür kendi felsefelerini Kant'ın öğretirini gözönünde tutarak kurdular:

1. 1786'dan sonra Kant'ın gerek yorumcuları gerek çömezleri Almanya'da çalışmalar yapmaya başladı. XVIII. yy. sonlarında başlıca Kant'çılar bunların er bellibaşlıları şunlardı: Chr. E. Schimid L. H. Jakob Tittel ve S. Beck (Grundriss der Kritische Philosophie [Tenkidi Felsefenin Temeli] 1796). Aynı tarihlerde çeşitli filozoflar Kant'a karşı bir tutum almaya ve onun öğretisini aşmaya çalıştılar.

Bunlar arasında şu düşünürleri saymak gerekir: Weishaupt (Zweifel über die Kantischen Begriffe von Zeit und Raum [Kant'ın Zaman ve Mekân Kavramı Üstüne Şüpheler] 1788); K.L. Reinhold (Briefe über die Kantische Philosophie [Kant Felsefesi Üstüne Mektuplar]); Salomon Maimon (Versuch über Transzendentalphilosophie [Transandantal Felsefe Üstüne Deneme]); Schulze (Aenesidemus oder über die Fundamente der von hem Herrn Prof. Reinhold in Jena gelieferten Elementarischephilosophie [Aenesidemus veya Profesör Reinhold Tarafından Jena'da Açıklanan ilk Felsefenin Temelleri Üstüne]); F.H. Jacobi; Bardili (Grundriss der ersten Logik gereinigt von der İrtümern der bisherigen Logiken [Daha Önceki Mantıkların Yanlışlarından Arındırılmış Olarak ilk Mantığın Temelleri]); Herder (Metakritik zur kritik der reinen Vernunft [Saf Aklın Tenkidi Üstüne Metakritik]);

2. Kant'a karşı gelme tenkidi felsefeyi aşma eğilimi ve özellikle nesnenin a priori olarak kurulmasına yönelme Fichte Schelling ve Hegel'in Kant-sonrası büyük metafiziklerini doğurdu öte yandan Schelling'in «tabiat felsefesi» daha sonraları Alman romantizmini etkiledi (F. Hölderlin Novalis Schlegel L. Tieck G. H. Schubert Kerner C.G. Carus H. Stefens F.X. von Baader K.F. Solger F.E. Schleiermacher) ve Hegel'in «diyalektik idealizmi» de önce Hegel'ciliği sonra da karşıtı olarak marksizmi ortaya çıkardı;

3. XIX. yy.ın ikinci yarısı ile XX. yy.ın başlarında gerçek kantçı eleştirmeye yönelen bir dönüş ortaya çıktı. Bu akım içinde Renouvier (1851'den sonra Essais de Critique Generale [Genel Tenkit Denemesi]) Cournot (probabilizm) ve Auguste Comte (pozitivizm) yer aldı;

4. aynı dönemde geniş bir görecelik ve idealizm akımı yani yeni-kant'çılık doğdu. Bu akımın Almanya'daki bellibaşlı temsilcileri şunlardır: O. Liebman (Kant und die Epigonen [Kant ve Çömezleri] 1965); F. A. Lange (Geschichte deş Materialismus [Maddeciliğin Tarihi]); A Riehl (Der Philosophische Kritizismus [Felsefi Tenkit]); Marburg okulu filozofları (H. Cohen P. Natorp E. Cassirer); Baden okulu filozofları (W. Windelband H. Rickert E. Tröltsch B. Bauch) ve göreciler (G. Simmel J. Volkelt L. Klages) Yeni-Kant'çılık İngiltere'de Thomas Hill Green (1836-1882) tarafından yayıldı. F. H. Bradley B. Bosanquet ve J. Mc Taggart gibi idealistler de bu akımın etkisi altında kaldılar İtalya'da aynı akımın bellibaşlı temsilcileri C. Cantoni G. Barzelotti A. Chiappeli Danimarka'da ise Harald Höffding'dir.

R. Avenarius ve E. Mach'ın ampriokritisizm'i ve Fransa'daki «bilimlerin tenkidi» akımı (J. Lachelier E. Boutroux H. Bergson H. Poincare P. Duhem) Yeni Kant'çılığın etkisinde kaldılar.

«Açık felsefe» adını alan görüş (Bachelard Gonseth) bilimlerin elde ettiği en son sonuçları bütünlemek yoluyla Kant'ın a priori'sinin nasıl tenkit edilebileceğini gösterdi ve bu a priori'yi aşmaya çalıştı.

Kimileri Kant’ı eleştirerek yola çıkmakla beraber Kant’ın izinden yürüyerek yeni sistemlere varmışlardır. Fichte Schelling hegel bu yoldadırlar. Kimileri de Kant’ı yeni biçimlerde yorumlayarak çağdaş düşünceyle bağdaştırmaya çalışmışlardır (yeni Kantçılık).

Kant ilerici düşünceyle gerici düşünceyi birlikte içeren birçok çelişmelere düştüğü halde birçok doğruları da meydana koyabilen temelde utangaç özdekçi ve eytişimci ilginç bir düşünürdür. Olguculuk varoluşçuluk uygulayıcılık vb. gibi birçok felsefe akımları belli birer açıdan Kant temeline dayanırlar.


Derleyen: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve 3. Sınıf "Çağdaş Felsefe Tarihi" Dersi Ders Notları (Ömer YILDIRIM); "Felsefe Sözlüğü" Orhan Hançerlioğlu