İkicilik (Düalizm) Nedir?

Herhangi bir alanda birbirlerine indirgenemeyen iki karşıt ilkenin varlığını ileri sürme.

Bircilik ve çokçuluk terimleri karşılığıdır. Felsefe alanında ilk ikici antikçağ Yunan düşünürü Anaksagoras’tır. Anaksagoras özdek’le ruh’u kesin olarak birbirinden ayırıyor ve sonsuza kadar da birbirlerinden ayrı kalacaklarını söylüyordu. Anaksagoras’ın nus (nous N.) adını verdiği bu ruh özdeksel yapıdadır ama yaratan olmak bakımından yaratılan’ın karşısında bulunmakla birbirine indirgenemeyen temelli bir ikilik meydana getirir.

Dinsel alanda ikicilik çok daha eskidir mallılar (güçlüler)’la malsızlar (güçsüzler) ikiliğine dayanan iyilik ve kötülük karşıtlığı üstünde üstünde yükselmektedir. Sümerlerin yer ve gök tanrıları eski Mısır’ın iyilikçi ve kötülükçü tanrıları; eski Çin’in Hind’in İran’ın karanlık ve aydınlık ilkeleri (Çin’de: Yin-Yang Hind’te: Tamus-Satva İran’da Ahura Mazda-Angra mainyu) hep bu karşıt ikiliklerin dile getirilmesidir.

Fransız düşünürü Descartes da evrendeki bütün gerçekleri birbirlerine indirgenemeyen ruh ve özdek ikiliğinde toplar.

İkicilik temelde tanrılık yer (ötedünya)’le insanlık yer (Dünya) ayrımını ileri süren dinsel ikicilikten yansımıştır ve evrenin özdeksel birliğini yadsıyan gerici bir görüştür. İkiciler felsefenin temel sorununa açık ve kesin bir karşılık veremedikleri için çeşitli çelişkilere düşmekten kaçınamamışlardır. İkicilerin tümü düşüncecidir (idealisttir) çünkü özdeksel yapı’nın karşısında bir de ruhsal yapı olduğunu kabul ederler. İdealist ikiciler gibi idealist birciler de felsefenin temel sorununu bir’den çok’a ya da çok’tan bir’e nasıl geçildiğini açıklayamamışlardır. Felsefe tarihindeki idealist bircilerin en büyüğü olan Hegel bu ikisinin özdeş olduklarını ileri sürmekle sorunu çözdüğünü sanmıştır. Oysa özdeş olsalardı ayrı olmazlardı. Karşıtların özdeşliği varsayımı Hegel’in en büyük yanılgılarından biridir. Bu yanlış sav karşıtların bağımlılığı ve birliği doğru savıyla düzeltilir. ‘’Ruh ve Beden ikiciliği özdekçi bircilikle aşılmıştır. Bu da ruhun özdekten bağımsız olarak varolmadığını özdeğin birincil ve ruhun ikincil olduğunu ruhun beynin bir işlevi ve özdeksel dünyanın bir yansısı olduğunu anlamaktan ibarettir. İdealist bircilik bunların tam tersini ileri sürerek ikiciliği ortadan kaldırdığını sanır. Bu iki karşıt sav dışında idealizmle materyalizmi usa aykırı bir biçimde birbirine karıştıran eklektizmi bir yana bırakırsak ikiciliğe son vermenin üçüncü bir yolu yoktur’’.

Felsefesel ikicilik günümüze kadar sürüp gelmiş bulunmaktadır. Örneğin İngiliz gökbilimcisi James Jeans dalga fiziğini ruhsal ve parçacık fiziğini özdeksel olarak niteler ve birincisinin bilgileri ikincisinin de nesneleri verdiğini savunur. İnsan düşüncesinin bu ikili tarihsel serüveni sonunda eytişimsel özdekçiliğin evrensel birliğine ulaşmıştır.

Derleyen: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve 3. Sınıf "Çağdaş Felsefe Tarihi" Dersi Ders Notları (Ömer YILDIRIM); "Felsefe Sözlüğü" Orhan Hançerlioğlu