İdea Nedir?

Evrensel gerçeklik.

Görmek anlamına gelen Yu. İdein sözcüğünden türeyen İdea kavramı görünen biçim anlamını dile getirir.

Felsefenin ana sorununu yanıtlayan iki temel öğretiden biri olan düşünceciliğin (idealizmin) baş kavramıdır. Onu felsefe alanına sokan ve böylelikle idealizmi kurmuş bulunan antikçağın ünlü düşünürü Platon’dur. Düşünceciliğin büyük serüveni Antik Çağ Yunan felsefesinde Elealılarla başlar. Elealılar duyularla algılananı eş deyişle görünen’i gerçek saymıyorlar; usla kavrananı eş deyişle görünmeyen’i gerçek sayıyorlardı. Antikçağın Yunan sofistleri bu görüşe karşı çıktılar. Onlara görünenin dışında hiçbir gerçeklik yoktu bilebileceğimiz sadece duyu algılarımızdan ibaretti. Elealıların (özellikle Parmenides’in) birbiriyle karşılaştırdığı görünen’le gerçeklik sofistlerce (özellikle Protagoras'ca) birbirleriyle özdeş kılınmış oluyordu. Platon bu iki karşıt savdan hangisinin doğru olduğunu saptayabilmek için duyum’un incelenmesi işini üstlendi. Vardığı sonuç Elealıları doğruluyordu. Duyum bize hiçbir bilgi vermiyordu. Bir ağacı algıladığımızda bu ağaçtan edindiğimiz bilgi neydi?

Hiçlik ve yokluk olan özdek (Platon bir bireyselliğin bütün kavramlardan yoksun bulunduğu durumdaki hiç’liğini özdek sayıyordu) bu ilkörnek (Yu. Paradeigmata)’le biçimleniyordu. Platon’a göre idea bir genel kavram’dır ne kadar cins ismi varsa o kadar idea vardır. Doğa biliminde bu genel kavramlara tür denir (Bunun için Platon’un ideacılığı Türkçede türcülük terimiyle özdeşleştirilmiştir).

Bu kavram idealist felsefede bilinç içeriği eş deyişle düşünce anlamında kullanılmıştır. Bu anlam Platon’un mitlerinden fantezilerinden ve mecazlarından temizlenmiş olmakla beraber gene de Platoncu bir anlamdır. Örneğin onu Arstoteles kimi yerde bireyselliklerin değişirliği altında değişmeden kalan öz ve kimi yerde biçimlendiren ilke (Yu. Entelekheia) Hıristiyan felsefesi ve özellikle Augustinus evren yaratımına örneklik eden tanrılık düşünce Kant düzenleyici ilke ve erek Hegel evreni oluşturan evrensel düşünce ya da ruh anlamında kullanır. Bütün bu düşünürler onu Platon’la birlikte nesnel eş deyişle insan düşüncesinden bağımsız sayarlar. Bununla beraber onu insan düşüncesi eş deyişle öznel sayan Descartes Berkeley Hume Fichte vb. gibi düşünürler de vardır.

Derleyen: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve 3. Sınıf "Çağdaş Felsefe Tarihi" Dersi Ders Notları (Ömer YILDIRIM); "Felsefe Sözlüğü" Orhan Hançerlioğlu