Gerçekçilik [İng. realism; Fr. rialisme; Alın. realismus; es. t. hakikiyye]En genel anlamda ne denli aykırı görünürse görünsünler nesneleri göründükleri biçimleriyle olayları da aynı oldukları gibi içtenlikle kabul etme tutumu. Yerleşik felsefe dilinde varlığın düşünceden ayrı olduğunu; varolduğu düşünülen her şeyin bilen özneden bilinçten algılayan ya da duyumsayan bir ben'den bağımsız olarak kendi başına bir varlığı bulunduğunu; düşünmenin temeli bütün yapıp etmeklerin tek ölçüsü olarak gerçekliğin kendisine gitmenin gereğini savunan felsefe akımı.

"Adcılık"ın savunduğunun tersine tümellerin gerçek olduğunu tümellerin duyu deneyinin sağladığı bilgilerden daha gerçek bilgiler sağladığını savunan gerçekçilik idealizmin savunduğunun tersine de bilgimizin nesnelerinin zihne bağımlı olmayıp bütünüyle zihinden bağımsız bir biçimde varoldukları düşüncesi üstüne kurulmuştur. Bu bakımdan gerçekçiliğin gözünde bilgi edinmede düşünen özneye karşı dışarıdaki gerçeklik her zaman için asıl belirleyici konumundadır. Bir başka deyişle varlığın bırakın düşünsel nitelikli olduğunu düşünce yoluyla ulaşılabilir olduğu bile açık bir biçimde yadsınmaktadır.


Gerçekçilik evrenin hangi biçimde olursa olsun zihne ya da düşünceye indirgenebileceği düşüncesine karşı çıkarken evrenin varoluşunun insan bilgisinden ve bilincinden bağımsız bir varlığı olduğu görüşünü de sonuna dek savunmaktadır. Yine başka bir açıdan gerçekçilik idealizmin savunduğunun tersine insanların varlıkların kısacası bir bütün olarak dünyanın "olması gerektiği" biçimiyle değil "olduğu gibi" nasılsa öyle anlaşılması gerektiğini kendisine ilke edinmiş felsefedeki birkaç önemli yöntem bilgisel yaklaşımdan biridir. Bu son anlamıyla düşünüldüğünde gerçekçilik bir başka felsefe akımı olan "doğalcılık" ile şeylere ilişkin temel yaklaşımında çok büyük ölçüde örtüşmektedir. Buna ek olarak gerçekçilik bilgi kuramında bilen özneden bağımsız bir biçimde varolan gerçeklik evreninin bilgisine düşünme yoluyla ulaşılabileceği ilkesi üstüne kurulmuş bütün öğretilerin ortak adıdır.

Sanat felsefisinde ya da estetikteyse gerçekçilik doğalcılığa karşı gerçekliği olduğu gibi yansıtmaya kalkışmadan ideal görünümleri bozmamak koşuluyla belli ölçülerde kişisel yorumlar katarak betimlemenin doğruluğunu savunan sanat yapıtının özünde gerçekliğin yansıtılması olduğunu ileri süren özgül yaklaşıma karşılık gelmektedir. Sanat felsefesindeki anlamıyla gerçekçiliği doğalcılıktan ayıran en önemli nokta doğalcılık: özneyi ortadan kaldırmak adına gerçeğin kendisine sonuna dek bağlılığından ödün vermezken buna karşı gerçekçiliğin gerçekliğin en iyi yorum getirilerek yansıtılabileceğini düşünmesidir. Yine gerçekçiliğin kendisini duyguların önceliğini savunan "duyumsayışçılık"a karşı bir konuma yerleştirmesiyle daha çok maddi dış dünya gerçekliğini temele koyan maddeciliğe yaklaştığı gözlenmektedir. Felsefedeki bu anlamları dışında gerçekçilik terimi gündelik dilde bütün konuları yararlarına ya da getirilerine bakarak değerlendirmek anlamında pragmatik yönü ağır basan bir bağlamda kullanılmaktadır.
Gerçekçilik diye bilinegelen felsefe anlayışı ilk başlarda biraz da karmaşık bir biçimde ya Platon'un savunduğu gibi tikelleri aşan gerçek varlıklar olduğunu ya da tam tersine Aristoteles'in savunduğu gibi tikellerin bağımsız gerçek varlıklar olduğunu öne süren çok genel felsefe konumunu nitelemek için kullanılmıştır.

Platon ideaların duyulur şeylerden her bakımdan daha "gerçek" olmalarını gerekçe göstererek onların düşünülebilecek tek "gerçeklik" olduğu saptamasında bulunmuştur. Bununla birlikte Platon'un idealar öğretisiyle ortaya koyduğu temel görüş genellikle gerçekçilik diye nitendirilse de aslında tam karşıt konumda bulunan bir görüşe idealizme karşılık gelmektedir. Öyle ki gerçekçilik anlayışı tanım gereği gerçekliğin bilgisinin zihinden bağımsız olduğu savı üstüne temellendiğinden özne ile nesne ikiliği bağlamında hep özneye öncelik tanıyan idealizmin tersine bütün önceliği nesneye vermektedir. Gerçekçilik idealizme karşıt bir biçimde zihnin hiçbir a priori bilgisi olmadığım doğuştan getirdiği hiçbir bilgi bulunmadığım zihindeki bütün bilginin duyular yoluyla dış dünyadan geldiğini ileri sürmektedir. Bu bağlamda gerçekçiliğin asıl çerçevesi hocası Platon'un idealar kuramına kesin bir biçimde karşı çıkan Aristoteles tarafından çizilmiştir denilebilir. Bilginin tek kaynağının duyu verileri olduğunu ancak duyu verileri doğrultusunda gerçekliğe açılabileceğimizi savunan Aristoteles Platon 'un formlar dünyasına yönelik "idealar gerçekçiliği"ni yeryüzüne indirerek gerçekçiliği ait olduğu anlama geri taşımıştır.

Ortaçağ felsefesinde "adcılık" ile "kavramcılık" anlayışlarına karşı geliştirilen kökleri Platon'un idealar öğretisinde bulunan "Skolastik Felsefe" döneminin egemen anlayışı (kavram gerçekçiliği) tümel kavramların bilincin dışında kendilerine özgü gerçek bir varlıkları olduğu düşüncesi üstüne bina edilmiştir. Ortaçağdaki bu anlamıyla gerçekçilik tümelleri şeylerin kendilerinden bağımsız saymamayı tümellerin varlığını hep şeylerin kendileriyle temellendirmeyi kendisine temel ilke edinmiştir. Yeniçağ felsefesindeyse gerçekçilik anlayışı en iyi anlatımını İngiliz Deneycileri'nde özellikle de Locke' un felsefesinde bulmaktadır. Günümüzdeyse terim çoğunluk fiziksel nesnelerin deneyimden bağımsız olarak varolduklarını savunan görüşe karşılık gelmektedir.

Gerçekçilik felsefe tarihinde kimileyin birbirleriyle çatışan çok çeşitli anlamlarda kullanılmasına karşın özellikle XX. yüzyılın başlarından bu yana genellikle idealizme karşıt bir anlamda kullanılmakta öyle de anlaşılmaktadır. Bu bağlamda "Gerçekçilik Okulu" diye anılan felsefe okulu özellikle İngiliz ve Amerikan felsefe çevrelerinde ağırlığım iyiden iyiye hissettirmektedir. Söz konusu okulun önde gelen üyeleri arasında Russell Moore Broad adları sayılabilir. Okulun ana düşüncelerinin biçimlenişinde Wittgenstein'ın önceki dönem felsefesinin etkisi oldukça büyüktür. Aynca Platoncu gerçekçilik anlayışı da kimi modern matematikçilerce matematik dilindeki kavramların bizim dışımızda gerçekten var oldukları söylenerek yeniden etkili bir biçimde dolaşıma sokulmuştur.
Felsefe tarihi boyunca neredeyse bütün fılozoflar bu iki düşünce çizgisinden birini ya Platoncu idealizmi ya da Aristotelesçi gerçekçiliği benimsemişlerdir.

Bu temel karşıtlık bağlamında genel anlamda idealizmi benimsemiş olmakla birlikte idealizm ile gerçekçilik arasında bir yerde durmayı yeğleyen tek düşünür Descartes'tır. Nitekim Descartes doğuştan gelen düşüncelerin varlığını olurladığı gibi sonradan deney yoluyla edinilmiş bilgilerin de söz konusu olduğunu belirterek bir anlamda idealizme gerçekçilik katarak bu anlayışı bir nebze olsun yumuşatma yolunu seçmiş; bunu da büyük ölçüde başarmıştır.