Kutupsallık teorisi (polarity theory) olarak da adlandırılan ve ideoloji-kişilik ilişkilerini irdeleyen bu teori Batı düşüncesinde ideolojinin yeni bir kavramlaştırmasını sunan Tomkins (1963 1982) tarafından öne sürülmüştür.

Tomkins'e göre hümanist ve normatif yönelimler arasında bir kutuplaşma vardır: Sağ ve sol dünya görüşlerini de ayırdeden bu kutuplaşma teoloji metafizik matematik anlayışları estetik teorileri siyaset kuramları epistemoloji çocuk yetiştirme tutumları psikoterapi yaklaşımları gibi hayatın her alanında farklı yaklaşımlara yol açmaktadır. Birey grup ve kültüre ilişkin ideolojiler hümanizm ve normativizm boyutlarına göre anlaşılıp sınıflandırılabilir.

Tomkins'in tanımladığı şekliyle insanı etkin yaratıcı düşünen ve arzulayan bir varlık olarak gören hümanist yönelim onu kendinden hareketle anlayan bir yaklaşımın ifadesidir. Buna karşılık normatif yönelim gerçekliği insandan bağımsız olarak tanımlama eğilimindedir; Bu anlayışta insan kendi dışında belirlenmiş kurallar normlar sistemine ve gerçekliğin dünyasına uyma potansiyeliyle anlaşılabilir.

Farklı kişilik ve ideolojiler normatif-hümanist ya da sağ-sol kutupları arasında uzanan bir süreklilik çizgisi (continuum) boyunca yerleştirilebilir. Bu çerçevede sağ-sol kişilik farklılıkları ideo-affektif yapılar ya da kısaca "kalıplar" olarak tanımlanır.Bu kalıplar pek çok alanda etkisini göstermektedir. Örneğin farklı çocuk yetiştirme yaklaşımları bir ucunda çocuğun çevreye uyumuna ve itaatine ağırlık veren bir eğitim anlayışı öbür ucunda ise çocuğun kendi gerçekliğinin ortaya çıkarılmasına kendini ifade etmesine ağırlık veren eğitim anlayışlarının bulunduğu bir çizgi üzerinde konumlandırılabilir.

Normatif-hümanist tutumlar bilinen diğer bazı psiko-sosyal değişkenlerle de ilişkili görünmektedir. Nitekim ülkemizde yapılan bir araştırmada Göregenli normatif-hümanist eğilimler ile otoriterlik arasında olumlu bir ilişki olduğunu saptamıştır.