Ahlak felsefesi ahlaktan söz edilebilecek bütün alanlarda ahlakı açıklamaya ve değerlendirmeye çalışan felsefi soruşturma dalıdır.
Ahlak felsefesi insan yaşantısındaki değerler kurallar yargılar ve temel düşüncelerle ilgilenir. Yani ahlak felsefesi en genel anlamıyla insan yaşantısının ahlaki boyutunu ele alır ve değerlendirir; insan davranışlarını ve bu davranışların doğru mu yanlış mı; iyi mi kötü mü olduğu sorularına cevaplar arar.

Ahlak Felsefesinin Konusu ;

1. Ahlak felsefesi insan eylemlerini ve bu eylemlerin dayandığı ilkeleri konu alan felsefi disiplindir.

2. Ahlak felsefesi; ahlak alanında hakim olan ilkeleri "iyi"nin ve "kötü"nün ne olduğunu ahlaklılığın ne anlama geldiğini sorgular.

3. Ahlak felsefesi ahlak hayatı üzerinde sistemli bir biçimde düşünme ve soruşturmadır.

4. Her bilgi dalının kendine özgü kavramları ve özel terimleri vardır. Ahlak felsefesinin de "iyi" "kötü" "özgürlük" "erdem" "sorumluluk" "vicdan" "ahlak yasası" "ahlaki karar" "ahlaki eylem" gibi kendine özgü kavramları vardır.Temel Kavramları ;

İyi: Ahlak açısından yapılması uygun olan iradenin yapılmasına özgürce karar verdiği eylemlerdir.

Kötü: Ahlak yasası açısından yapılması uygun olmayan eylemlerdir.

Özgürlük: İradeyi kullanarak istediğini yapabilme halidir.

Erdem: İradenin cesaret cömertlik bilgelik gibi iyiyi yapmaya yönelmesidir.

Sorumluluk: İnsanın bilerek ve iradeli olarak yaptığı bir işin bir davranışın sonuçlarını kabullenmesidir.

Vicdan: İyi ile kötüyü birbirinden ayırabilme gücüdür.

Ahlak yasası: Uyulması ahlak açısından gerekli ve geçerli olan kurallardır. Bu kurallar kişinin ne yapması ne yapmaması davranışlarının nasıl olması gerektiğini gösterirler.

Ahlaki karar: Kişinin ahlak yasalarına kendi hür iradesi ile uymasıdır. Bu uyma dışarıdan herhangi bir zorlama ile değil bireyin kendi isteğiyle olmalıdır.

Ahlaki eylem: Ahlak kurallarına uygun ve iradeli olarak bir şeyi yapmaktır.

Sorumluluk: İnsanın kendi eylemlerinin ya da yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesidir.