Mutlak varlığın bilgi ya da düşünce süreciyle doğal süreci kapsayan gelişme süreci Hegel'e göre diyalektik yoluyla gerçekleşir. Diyalektik hem düşünmenin hem de bütün varlığın gelişme biçimidir. Düşünme de varlık da hep karşıtların içinden geçerek karşıtları uzlaştırarak gelişir. Felsefenin görevi şeylerin doğasını anlamak şeylerin doğasının var oluşunun özünün ve amacının ne olduğunu bildirmek ise eğer felsefenin yöntemi bu amaca uygun bir yöntem olmak durumundadır.

Yöntem evrendeki rasyonel süreci yeniden yaratıp ifade etmelidir. Bu amaca ise Hegel'e göre gizemli bir biçimde dahinin sezgileriyle veya daha özel bir yolla ulaşılamaz. Hegel felsefenin Kant'ın da belirtmiş olduğu gibi kavramsal bilgi olduğunu öne sürer. Fakat biz gerçekliği soyut kavramlarla tüketemeyiz; zira gerçeklik soyut kavramların gereği gibi yansıtamayacağı hareket halindeki dinamik bir süreçtir. Çünkü gerçeklik olumsuzlamalarla çelişkilerle ve karşıtlıklarla doludur.

Bir şeyi gerçekte olduğu şekliyle anlatabilmek için Hegel'e göre onun hakkındaki tüm doğruları ifade etmemiz onun tüm çelişkilerini belirtmemiz ve bu çelişkilerin nasıl uzlaştırıldığını göstermemiz gerekir. Bu ise diyalektik yöntemle olur. Buna göre düşünce diyalektik olarak ilerlediğinde en basit en soyut ve içerik bakımından en boş olan kavramlardan daha kompleks daha somut ve daha zengin kavramlara doğru ilerler. Hegel'in diyalektik yöntem adını verdiği bu yönteme göre biz işe soyut ve tümel bir kavramla başlarız (tez); bu kavram bir çelişkiye yol açar (antitez); birbirlerine çelişik olan bu iki fikir ilk iki kavramın bir birliğini ifade eden üçüncü bir kavramda uzlaştırılır (sentez). Yeni kavram da yeni birtakım problem ve çelişkilere yol açar öyle ki bunların da başka kavramlarda çözümlenmesi gerekir.

Diyalektik süreç bundan dolayı kendisinde tüm karşıtlıkların hem barındığı ve hem de çözüldüğü nihai ve en yüksek kavrama ulaşılıncaya kadar sürer. Bununla birlikte tek bir kavram en yüksek kavram bile olsa bütün bir gerçekliği göstermez. Tüm kavramlar yalnızca kısmi doğrulardır. Bilgi bütün bir kavramlar sisteminden meydana gelir. Doğruluk ve bilgi tıpkı rasyonel gerçekliğin kendisi gibi canlı bir mantıksal süreçtir. Buna göre bir düşünce zorunlu olarak başka bir düşünceden çıkar; bir düşünce başka bir düşünce meydana getirmek üzere kendisiyle birleşeceği düşüncede bir çelişkiye yol açar. Diyalektik hareket düşüncenin mantıksal olarak kendi kendisini açmasıdır.

Hegel'e göre filozofun yapması gereken şey düşüncenin tanımlanan şekilde kendi mantıksal akışını izlemesine izin vermektir. Bu süreç tam olarak ve gereği gibi gerçekleştirildiğinde dünyadaki süreçle bir ve aynı olan bir süreçtir. Hegel'e göre Mutlak'ın Geist'in diyalektik hareketinin birinci adımında O kendisindedir. Burada Geist henüz bir imkanlar ülkesidir. O kuvve halinde olan gücünün henüz gerçekleştirmemiştir (Tez). Bununla birlikte onun kendisini bilmesi tanıması için Geist'in kendisine bir gerçeklik kazandırması gerekir. Geist Mutlak Zihin bu amaçla kendisini ilk olarak doğada gerçekleştirir (Antitez). Doğa dünya dediğimiz şey Hegel'e göre karşıtlaşmış farklılaşmış hale gelen mutlak varlıktır. Soyut ve farklılaşmamış halde bulunan İde'nin tek tek varlıklar haline gelerek kendi dışında bir varlık haline dönüşmesidir. O şimdi kendisinden başka bir şey olmuş özüne aykırı düşmüştür. Geist Mutlak Zihin doğada kendisine yabancılaşmış kendi özü ile çelişik bir duruma düşmüştür. Bu çelişki diyalektik sürecin üçüncü basamağında kültür dünyasında ortadan kalkar (Sentez). Bununla da Geist yeniden kendini bulur kendine döner ancak o bu kez bilincine tam olarak varmış özgürlüğe kavuşmuş durumdadır. Çünkü Geist'in yasası doğal dünyada zorunluluk buna karşın kültür dünyasında özgürlüktür.

Diyalektik Yöntem Nedir?

Şimdiki sorumuz öteki kategorileri varlıktan nasıl çıkarsayacağımızdır. Hangi yöntemi kullanacağız? İlk kategoriye şans veya kaprisle karar veremeyeceğimiz gibi çıkarsama yöntemimiz de rasgele aklımıza gelen bir yöntem olamaz. Burada da çıkarsamayı biz yapmıyoruz. Biz kendi aklımızla kategoriler arasında bağlantılar yaratmıyoruz: Çıkarsama aklın bizden bağımsız olarak yer alan nesnel bir sürecidir - şüphesiz zaman içinde bir süreç değil mantıkî bir süreçtir bu . Bizim görevimiz kategorileri çıkarsayacağımız yöntemi icat etmek değil kategorilerin kendilerini çıkarsama yöntemlerini keşfetmektir. Yukarıda daha genel ve soyut kavramın her zaman daha az genel ve soyut olana öncel olacağını görmüştük. Bu ilke yalnız vârlığın ilk kategori olduğunu göstermiyor daha sonraki kategorilerin sırasını da belirliyor. Düşüncede nesnel akılda' daha soyut kavram her zaman daha az soyut kavrama öncel olacaktır. Dolayısıyla Mantık summum genus'dan yani varlıktan başlayarak art arda özgülleşmelerden geçerek en az soyut kavrama kadar gelecektir. Yöntemimiz cinsten türe geçmek türü yeni bir cins alarak ele aldıktan sonra buradan yeni ve daha aşağı bir türe geçerek devam etmektir. Ama cinsten türe geçebilmemiz için cinse bir ayırt katmamız gerekir. Dolayısıyla ilerleme sıramız cins ayırt tür (şeklinde olacaktır. Sonra türü yeni bir cins olarak ele alırken yeni bir türe çevirmek için yeni bir ayırt bulmalıyız.

Yöntemimiz baş- tan sona kadar bu cins ayırt tür üçlüsünün ritmi için- de ilerleyecektir. * Burada ayırt kelimesini “differentia” karşılığı kullanıyoruz. Türkçe felsefe dilinde buna “ayrım” da deniyor. Ancak “ayırım”ı başka yerlerde “distinction” karşılığında kullandığımız için bu kavramı “ayırt” kelime'siyle karşılamayı tercih ettik. Bu son paragrafta anlatılan “cins ayırt-tür” üçlüsü Hegel diyalektiğinin ünlü “tez-antitez-sentez” üçlüsü ile özdeştir Ama varlık gibi bir soyutlamadan başlarsak bundan ayırt ve türü nasıl çıkarsayabiliriz. Bütün mantıkî çıkarsamalarda ereğin sebepte ya da öncelde içerilmiş olması zorunludur.

Biçimsel mantığın bu ilkesinin bozulması meşru olmayan süreç yanıltısını getirir: Öncülde olmayan bir şey sonuçta da olamaz. Bu aslında eski er nihilo nihil fit ilkesidir. Hiçten bir şey çıkmaz ve bir şeyden içinde olmayanı alamazsınız. Basit betimsel mantık için ne kadar geçerliyse Hegelci Mantık için de o kadar geçerlidir bu. Bir kategoriden A'dan bir başka kategoriyi B'yi çıkarsayacaksak bunu ancak A; B'yi içeriyorsa yapabiliriz. Ama A kategorisinin B kategorisini içerdiğini gösterebilirsek bu zaten A'dan B'yi çıkarsamak demektir. Çıkarsamanın biçimsel mantıkta anlamı budur; buradaki anlamı da gene budur. Şimdi türü cinsten nasıl çıkarsayabiliriz? Cinsin türü içerdiğini nasıl göstereceğiz? Cinsten türe varmak için ayırtını da eklemeliyiz. Dolayısıyla cinsin âyırtı içerdiğini de göstermeliyiz. Oysa cins özellikle ayırtı dışarıda kalmak üzere tanımlanmıştır. Bundan ayırtlarını çıkarsamak meşru olmayan bir akıl yürütme süreci gibi görülebilir.

Platon'un idealarının soyut evrenseller olduğuna işaret ettiğimizde bunu görmüştük. Kırmızı yeşil mavi idealar'ı renk ideasından çıkarsanan az çünkü renk ideası bu aşağı ideaları içermez. Sadece kırmızı yeşil ve mavide ortak olanı içerir. Kırmızının kırmızılığı yeşil ve mavinin özelliği değildir dolayısıyla da renk ideasının içinde değildir. Aşağı idealara özgü olan ayırtları yüksek ideanın özellikle dışında bırakılmıştır: 'Aynı şekilde varlık kategorisi de her şeyde ortak olanı içerir ama bütün özgül ayrım ve belirlemeleri dışarıda bırakır dolayısıyla da herhangi bir ayrım veya belirlemenin varlıktan çıkarsanması imkansız görünür.

Örneğin neden etki töz nicelik varlığın özgül çeşitleridir ve bunların fikri varlık kavramının dışındadır dolayısıyla da ondan çıkarsanamaz. O 'halde herhangi bir çıkarsama nasıl mümkün olabilir? Bu sorunun çözümü Hegelci felsefenin temel ilkesini ünlü diyalektik yöntemi meydana getirir. O zamana kadar sanıldığı gibi bir evrenselin mutlak olarak ayırtlarını dışarıda bırakmayacağının keşfine dayanır. Hegel bir kavramın kendi karşıtını gizli şekilde kendi içinde bulundurabileceğini bu karşıtın oradan çıkarılarak ya da çıkarsanarak ayırt görevini yapacağını yani cinsi türe dönüştüreceğini buldu. Diyalektik yöntemi açıklamanın en basit yolu somut bir örneğini vermek sonra da içerdiği genel mantık ilkelerini ortaya koymak olacaktır. Örnek olarak Hegelci Mantığın ilk kategoriler üçlüsünü ele alıyoruz varlık yokluk oluş. Varlık kategorisiyle başlıyoruz.

Katıksız kategoriyi düşünmemiz gerekiyor bu kalem şu kitap bu masa şu sandalye gibi herhangi bir tikel varlık aidini değil. Bütün özgül belirlemelerden soyutlamalıyız onu. Bu soyut fikre; istersek somut bir nesneden sözgelişi şu masadan varabiliriz. Bütün niteliklerinden dört köşeliğinden kahverengiliğinden katılığından hattâ masalığından soyutlamalıyız onu. Sadece =olduğunu~ varlığını evrendeki başka bütün nesnelerle ortak yanını düşünmeliyiz. Böyle bir varlıkta hiçbir belirleme kalmaz çünkü bütün belirlemelerinden soyutlanmıştır. Dolayısıyla mutlak olarak belirlenmemiş ve özelliksizdir tamamen boştur katıksız bir boşluktur vacuum. Hiçbir içeriği yoktur çünkü ne çeşitten olursa olsun içerik özgül bir belirleme olur. Bu mutlak boşluk hiç- bir şey değildir; her şeyin bütün belirlemelerin niteliğin özelliğin yokluğudur. Ama bu her şeyin yokluğu açıkça hiçliktir. Boşluk yoklukla aynı şeydir. Böylece katıksız varlık kavramının yokluk kavramını içerdiği görülür. Ama bir kategorinin ötekini içerdiğini göstermek bir kategoriyi bir kategoriden çıkarsamak demektir .Böylece yokluk kategorisini varlık kâtegorisinden çıkarsamış oluyoruz.

Varlığın yokluk olduğu ya da varlıkla yokluğun özdeş olduğu önermesi belli bir çeşit varlığın örneğin bu masanın yoklukla aynı şey olduğu ya da yemek yemenin yemek yememekle aynı şey olduğu gibi saçma bir anlamda anlaşılmamalıdır. varlık kategorisi bir soyutlamadır oysa masa ve yemek somut nesnelerdir ve varlığın yanı sıra türlü özgül belirlenmeyle donanmışlardır. Masanın dört köşeliği kahverengiliği katılığı gibi bütün özgül ~belirlemelerden soyutladıktan sonra kalan katıksız soyut varlık fikrin- den söz ediyoruz. Yokluk düşüncesiyle aynı alan bu tamamen boş varlık fikridir. Aynı şeyi başka bir biçimde de anlatabiliriz. Bir şeyin «olduğunu" ama bu “olma”sı dışında hiç bir nitelik ya da karakteristiği olmadığını söylemek - bu şeyin hiçbir şey olmadığını söylemekle birdir. Masa dört köşe kahverengi katıdır. şimdi biçimini yok edelim katılığını rengini bütün niteliklerini alalım geriye hiçbir şey kalmaz. Masanın “olduğunu” ama “olma” dışında hiçbir nitelik ya da özelliği olmadığını Söylemek masanın «olmadığını> söylemekle aynı şeydir. Demek ki katıksızca “almak” başka herhangi bir belirlemeye uğramaksızın «olmak» olmamakla eştir. Varlık yok - varlıkla ya da yokluklar özdeşir. Özdeş olduklarına göre birbirlerine dönerler. Varlık yokluğa döner. Ve tersine yokluk da gene varlığa döner; çünkü yokluk fikri boşluk fikridir ve bu boşluk katıksız varlıktır. Her kategorinin böylece öbür kategori içinde kaybolması sonucu üçüncü bu fikir ortaya çıkar ki bu da varlık ile yokluğun birbirlerine geçişleri fikridir.

Bu oluş kategorisidir. Parmenides oluşu incelemiş ve yalnız iki biçimi yokluğun varlığa ve varlığın yokluğa geçişi biçimlerinin olduğunu söylemişti. Birinci biçim başlangıç doğuş varlık durumu- geliştir; ikincisi sona ermek bitmek yok almaktır. Böylece şimdi üç kategorimiz oldu. Varlıkla başlamıştık. Bundan yokluğu çıkarsadık. Bu ikisi arasındaki ilişkilerden de oluş çıkarsadık. Bunlar Hegelci Mantığın ilk üç kategorisidir. Şimdi burada söz konusu olan genel.yöntem ilkelerini ele alalım. Bir kere bu üç kategori sırayla cins ayırt türdür. Yok varlıkla varlık fikirlerini birleştirdiğimizde oluş fikrine geliriz. Yok varlık ya da yokluk yani ikinci kategori dolayısıyla ayırt'tır. Varlık yokluk oluş ilk Hegelci üçlüdür.

* Burada ayırt kelimesini differentian karşılığı kullanıyoruz. Türkçe felsefe dilinde buna ayrım da deniyor. Ancak I “ayırım”başka yerlerde “distinction”~ karşılığında kul1andığımız için bu kavramı “ayırt” kelime'siyle karşılamayı tercih ettik. Bu son paragrafta anlatılan “cinsayırt-tür” üçlüsü Hegel' diyalektiğinin ünlü “tez-antitez-sentez” üçlüsü ile özdeştir