En genel anlamda başka türlü olamayan olumsal olmayan ya da olmaması olanaklı olmayan durum; olduğundan başka türlü olamayacak olma durumunu dillendiren olduğundan başka türlü olmanın mantıksal bakımdan olanaksızlığını dile getiren felsefece ulam. Öte yandan mantık diliyle söylendiğinde bir önerme yanlışlamıyor ise zorunlu demektir. Bu tür önermeler yanlışlığı düşünülemez değillemesi de çelişik olan bu nedenle de doğrulukları zorunlu olan önetmelerdir.

Şeylerin gerçekte olmadığı ama olabileceği birçok olanaklı durum tasarlanabilir. Eğer bir önerme tasarlanan olanaklı durumların hepsi için doğru ise o önermeye “bütün olanaklı dünyalarda doğru” ya da “zorunlu önerme” denir.

Böyle bir önermenin belli koşulları yerine getirmesi gerekmektedir. Öncelikle sözü edilen önerme sözdizim kurallarına öyle uymalıdır ki o önermenin yanlış olduğunun söylenmesi biçimsel olarak çelişik olsun. Öte yandan bu türden bir önerme belli anlambilgisel koşulları da sağlamalıdır; yani bütün olanaklı dünyalarda bu önerme doğru bu önermenin değili ise yanlış olmalıdır Bu anlambilgisel koşullar öncelikle Leibniz'ce önerilmiş Wittgenstein ile Carnap'ça gözden geçirilmiş 1960' lardaysa Kripke Hintikka Lewis gibi düşünürler tarafından “olanaklı dünyalar kuramı” olarak geliştirilmiştir.

Sözü edilen zorunluluk ilkesini dünyaya uyguladığımızda ise olayların belli bir nedensellik içinde ilerlediği ve olayların olduklarından başka türlü olamayacağı anlamı çıkar. “Olaylar zamanda nedensel bir sıralılık ile varolmaktadır ve de bunun önüne geçilemez” yollu belirlenimci düşünce evrenin önceden düzenlendiği belirlendiği tasarımına dayanmaktadır. Böyle bir düşünce ise kuşkusuz “özgür istenç” “özgür seçim” gibi konularda apaçık sorunlar doğurmaktadır.