EZOTERİZM'DE SEMBOL

Ezoterizm okültizm mistisizm ve teozofideki sembol kavramı sembol sözcüğünün modern kullanımdaki anlamlarından yalnızca birini içerir: Bir şeklin göründüğünden daha farklı bir anlam taşıması ezoterik bakımdan bir sembol olarak nitelendirilmesi için yeterli değildir; ezoterik geleneğe göre herhangi bir şeyi ifade etmek üzere kullanılan her simgeye her temsile her işarete her tasvire sembol denilmez.

Örneğin bir bilgisayar şirketi reklam için hazırladığı bir broşüre bir kartvizite bir beyin ve bir klavye çizimini amblem olarak koyabilir; fakat bu bir amblemdir sembol değildir bir ilhama dayalı olarak oluşturulmamıştır ve içeriğinde hiçbir evrensel bilgiyi gizlememektedir. Evrensel hakikatlerin evrendeki ilke ve yasaların keşfinde birer araç olan ve kişiye "doğa-üstü" denilen âlemi anlama kavrama olanağı sunan sembollerin hiçbiri keyfi olarak oluşturulmamış keyfi olarak seçilmemiştir ve genellikle doğaya doğal örneklere dayalıdırlar.

Sembollere daha çok eski uygarlıklara ait eserlerde çizimler kabartmalar freskler ve heykeller olarak mitolojilerde masallarda inisiyatik ve kutsal metinlerde ise sözcük ve kavramlar olarak rastlanmaktadır. Sembol sözcüğünün kökeninin eski Mısır dilinden Grekçe'ye geçmiş symbolon sözcüğü olduğu ileri sürülür. Sözcük Latince'den Fransızca'ya ve oradan da Türkçe'ye geçmiştir.

SEMBOLLERİN ÇOK ANLAMLILIĞI

Sözcükler bir sembolün anlamını ya da anlamlarını ifade etmek için gerekli olmakla birlikte sembolün anlamını gerçek değeriyle ifade edemezler ve yapılan sözlü açıklamalar ve yorumlar sembolün tümüyle çözüldüğü anlamına gelmeyebilir. Zaten ezoterik ya da evrensel denilen "gerçek semboller" genellikle tek anlam içermezler. Bir sembolün çok anlamlılığı bir sözcüğün birbirine eş düzeydeki birçok anlama gelmesi gibi değildir; çok anlamlı bir sembolün içerdiği anlamlar aşağıdan yukarı doğru yükselen bir kademelenme bir başka deyişle gitgide derinleşen bir derecelenme gösterirler.

Semboller objektif olmakla birlikte içerikleri bakımından büyük bir sübjektiviteye sahiptir. İnsanlar kavrayış anlayış zihinsel yapı idrak şuur ve seziş bakımından farklı farklı olduklarından bir sembolün anlamını idrak etme dereceleri de doğal olarak farklı farklıdır.

Sembol ortadadır; fakat onu herkes o anki gelişim düzeyi oranında anlar. Kuşkusuz varlık geliştikçe o sembolün yüksek anlamlarının da farkına varacaktır. Başlangıçta ilk anlamıyla ya da en kaba anlamıyla tanıdığı sembol kendisi geliştikçe kendisine daha yüksek daha derin sırlarını açıklayacak ve hakikate biraz daha yükselerek bakmasını sağlayacaktır.

Zaten öğretilerdeki kutsal denilen metinlerdeki sembolizmin nedenlerinden biri de budur; yani kişiyi fazla yük altında bırakmadan onun kaldıramayacağı derecede yüksek kavraması güç karmaşık bilgilerle ezilmesine yıkılmasına yol açmadan derece derece yavaş yavaş anladığı oranda yükselmesini sağlamaktır. Bu konudaki ünlü bir söz şudur: "Alışık olmayan göze ışık alıştıra alıştıra verilir."

SEMBOLİZMDEKİ BENZEŞİM İLKESİ

Sembolleri çözmede bilgi ve akıl göz ardı edilemeyecek etkenlerse de asıl etken "sezme"dir. "Sezme"de sezginin rolü varsa da "sezme" sezgi değildir. Her sembol bir bütünün büyük bir işaretin bir parçasını içerir.Her ne kadar bir sembolde görünenden yola çıkılıyorsa da her sembol görüneni değil görünmeyen bir hakikati içerir. Okültizmdeki terimlerle "görünür âlem"in ilkelerinin keşfi "görünmez âlem"in ilkelerinin keşfine yardımcı olur. Evrensel denilen semboller büyük ölçüde görünür âlem ile görünmez âlem arasındaki benzerlik paralellik daha doğrusu uygunluk üzerine kurulmuştur. "Görünür-âlem"de "görünmez-âlem"i gösterebilmek için doğa-üstü (görünmez-âlem) kaçınılmaz olarak doğanın (görünür-âlem'in) araçları ve olanaklarıyla sembolleştirilmiştir. Görünür âlem ile görünmez âlem arasındaki benzeşme okültizmdeki ünlü "Yukarısı aşağıya aşağıdaki Yukarıdaki'ne benzer" sözüyle ifade edilmiştir.

Görünür âlemi görünmez âlemin tezahürü olarak kabul eden ve görünmez âlem ile evrendeki birtakım ilke ve yasaları görünen âlemden yola çıkarak anlamaya çalışan okültizme göre insanın çevresi ve doğa da sembollerle doludur. Görünür âlem görünmez âlemin bir tezahürü bir yansıması olduğuna göre insanın beş duyusu ile algıladıkları görünmez âlemin sembolleri durumundadır. Ama bu benzeşme prensibinde bir realite bir "plan" bir âlem kendisinden bir alt realite "plan" âlem ile simgelenebilmekle birlikte bunun tersi olamaz. "Alt" "üst"ü simgeler"üst" "alt"ı simgelemez. Bir başka deyişle dış içi simgeler; iç dışı değil. Okültizme göre bir sembol daima en azından bir "üst"ü ifade etmek için vardır ve varlık nedeni de budur.

SEMBOLLERİN MASAL ve MİTOLOJİLERE GEÇİŞ SEBEBİ

Pamuk prenses ve yedi cüceler masalı kimi yazarlara göre ezoterik içerikli masallardan biridir.
Bir sembol "açıklayıcı" niteliğinin yanısıra "gizleyici" niteliğe de sahiptir. Eski çağlarda inisiyeler ezoterik bilgileri inisiyasyon topluluğu dışında kalanlardan tümüyle gizlemezlerdi.

Ezoterik topluluklar avam-ı beşer denilen dışarıdakilere hakikatleri sembolik kılıklara sokarak birtakım benzetmelerle vermeye çalışırlardı. Örneğin eski Yunanistan'daki inisiyasyonlarda zaman zaman halka açık olan inisiyatik törenler yapılır ve bu törenler sırasında ezoterik bilgiler yer yer müzik eşliğinde bir tiyatro eserini canlandırır tarzda sunulurdu.

Başvurulan yöntemlerden biri de sembolik hikâyeler anlatmaktı. Avama hakikatlerin gereken kadarı onların anlayabileceği düzeye indirgenerek hikâyelerle anlatılırdı. İnisiye bu anlatım sırasında kullandığı sözcük ve işaretlerde hitap ettiği zümrenin anlayış düzeyine göre değişiklikler yapardı.

Bu hikâyeler bu sözlü aktarımlar kısmen değişikliklere uğramışsa da günümüze kadar ulaşmıştır; halk masalları ve mitolojilerdeki efsanelerin hatırı sayılır bir kısmı inisiyatik serüveni anlatır. Sembolizmin inisiyasyonlar dinler ve rüya'lardaki nedenleri farklıdır.

SEMBOLİZMİN İNİSİNASYONLARDAKİ NEDENLERİ

Sembolizmin inisiyasyonlardaki temel nedenleri şöyle açıklanır:

1- Kimi hakikatlerin o hakikatleri öğrenme liyakatine ulaşmamış kişilerden gizlenilmesi gereği. Bunun üç temel nedeni şunlardır:
Gelişim düzeyi geri dogmatik insanların hakikatlere ait bilgileri açıklayan hikmet sahiplerine karşı her devirde tehlikeli tutucu tepkiler göstermiş olmaları.
Hakikatlere ait bilgilerin o bilgilere gereksinimi olmayanlardan yani gelişim düzeyleri gereği gelişim gereksinimleri henüz bu yolda olmayanlardan ve o bilgilerin taşıdığı enerjiyi kaldıramayacak olanlardan saklı tutulması. Çünkü hakikatlere ait bilgiler bir tür enerji gibidir ki kapasiteleri uygun olmayanlar bu enerji yükünü kaldıramazlar ve bu yük onlara yarar değil zarar getirir. Dolayısıyla hakikatlere ait bilgiler bu enerji yüklerini henüz kaldırabilecek kapasitede olmayanlardan sembollere büründürülerek gizlenir.
Hakikatlere ait bilgilerin ehil olmayan ellere geçmesi tehlikesi: Hakikatlere ait kimi bilgiler bir tür silah gibidir ehil ve iyi niyetli olmayanların ellerine geçmemesi gerekmektedir.
2- Hakikatlere ait bilgilerin avam-ı beşer tarafından bilinmesi gereken kısmının onların anlayabilmesi için daha sade daha basit kalıplara indirgenmesidir diyebiliriz. Hakikate ait bilgilerin olduğu gibi tüm açıklığı ile anlatılmasının bir çok nedeni olmasına karşın ağırlıklı neden bilgilerin hak edenlerin hak ettiği zamanda eline geçmesi ile ilgilidir.