EZOTERİZMİN ÖZÜ
Ezoterizm
özünde bilgi ve görgülerin kapalı bir topluluk içinde aşamalı olarak verildiği bir çalışma ve öğreti sistemi olarak tanımlanabilir. Bu tanımda dikkat edilmesi gereken en önemli unsur ezoterizmde aktarılan bilgiler görgüler ve uygulamaların ister bilimsel isterse töresel-dinsel nitelikte olabilmesidir. Ezoterizm bir öğreti sistemidir ve bu sistemle aktarılan öğreti bilimsel ve çağdaş olabileceği gibi töresel ya da ruhsal da olabilir. Ezoterizm sözcüğü köken olarak Yunanca'daki esoterikos sıfatından türemiştir. Ezoterik biçiminde yaygın olarak kullanılan bu sıfat "içrek yani dışa kapalı ve kendi içine dönük ya da apaçık olmayan" anlamlarına gelir ve bir topluluk ya da bir örgütü bir yöntem ya da sistemi bir yazı ya da konuşmayı nitelendirmek için kullanılabilir. Ezoterik sıfatı "genel ve herkesin olabilen" anlamına gelen "egzoterik" (dışrak İngilizcede Exoteric Fransızcada Exotérique) teriminin karşıtıdır. Örneğin dinler eksoterik gizemcilik ise ezoteriktir. Antikçağın gizemci düşünürü Pisagor öğrencilerini esoterikos ve exoterikos diye ikiye ayırır gizli öğretisini yalnızca birincilere aktarırmış.

Ezoterik sıfatının tanımı gereği bir öğreti sistemi olarak Ezoterizmin üç temel özelliği vardır;

  • Öğretiyi alacak kişilerin özenle seçilmelerinden sonra "inisiyasyon" yöntemiyle topluluğa kabul edilip yine aynı yöntemle ilerletilmeleri;


  • Öğretilerin inisiyasyon yöntemi uyarınca aşamalar ve dereceler düzeni içinde verilmesi;


  • Öğretilerin kapsamında öncelikle evrensel sembollerin alegorilerin ve özdeyişlerin

kullanılmasıyla; bireye kendi gerçeklerini bulması ve kendi derin şuurundaki bilgelik yolunu açması imkanının sunulması sağlanır.

Ezoterizm bir sistem olarak aktarılan öğretinin özüne sadık kalarak temelde biçimsel bir bilgi iletişim ağının oluşumu anlamına da gelir.Ve bu bilgi iletişim ağı her çağda o çağın gereklerine uygun olarak var olmanın bir yolunu mutlaka bulur.

ALINTIDIR.