İran'daki Köken

"Mithra ayinleri zamanla Dionysos-Sabazius gizemlerinin yerini alırken Mithra'nın "mağara"ları da Babil'den İngiltere'ye kadar yayılan bir alanda eski tanrıların yeraltı tapınaklarının yerine geçiyordu."
M. P. Blavatsky Isis Unveiled

"Geç Helenistik dönem kötümserliğin egemen olduğu bir çağdı. Bu çağda hem Helen akılcılığı hem de Doğu'nun otoriter din kurumları iflas etmişti. Her ikisi için de tek çıkar yol kurulu yasaları yok sayan akıl ve mantık üstü bir kurtarıcı bulmaktı."

"Batı'daki Mithra'nın köklerinin İran'daki Zerdüşt Mithra'sı inançlarında değil de Mezopotamya ve Anadolu'da tapınılan "daevic" tanrı kültünde bulunma olasılığı daha fazladır. Batı'nın Mithra'sı kurtarıcı tanrılar çağında bir kurtarıcı tanrıydı."
Richard N. Frye The Heritage of Persia

"Mithra kültü eski Ari'lerin Ahura-Mazda tapımlarından türemiş ve yaklaşık olarak İÖ on beşinci yüz yılda eski İran'da ortaya çıkmıştır. "Mihr" (Mithra'nın Farsça karşılığı) yalnızca "güneş" anlamına gelen bir sözcük olmakla kalmaz aynı zamanda "dost arkadaş" anlamını da taşır. Bu pagan tanrıya özgün tapımın yani hem güneş tanrısı hem de sevgi tanrısı olarak tapılmasının asıl nedeni belki de bu anlamlardan kaynaklanmaktaydı. İÖ üçüncü yüz yıl başlarında Pers İmparatorluğunun Batı sınırlarında bulunan askeri yönetimler Mithra'ya "ilahi savaşçı" olarak tapmaya başladılar. Mithra artık sevgi dolu güneş tanrısı olmaktan çıkıp gücün dostu askerlerin "yenilmez" tanrısı haline gelmişti."

Quest for the Past

"Eski Ermenilerin inançları arasında en evrensel olanı Mithra kültüydü. Mithra bir yandan güneş yani Helios ile diğer yandan Apollon ve Hermes ile eşdeğerdi. Özgün olarak bu tanrı Ahura-Mazda'nın yandaşı olarak savaşan bir ışık kaynağı bir tür melek biçiminde kabul edilmişti. Mithra'nın savaşçı niteliğini daima koruduğu anlaşılmaktadır...Mithra bayramları Mithrakana'lar İran'da her yıl yedinci ayın on altıncı gününde kutlanırlardı. Bu bayram değişiklik geçirmiş haliyle İslam'ın doğuşuna kadar devam etmiştir."
Barney and Lang The People of the Hills

ALINTIDIR.