Ezoterik İnisiyasyon (Erginlenme Tekris);"dışarıdaki" "yabancı" "harici" "bigâne" kişinin "içeri" alınması "mahrem" kılınması ezoterik topluluğun "üyesi" durumuna getirilmesi ezoterik bilginin ışığına kavuşmasıdır.

Ezoterik İnisiyasyon; bireyde varlığın bir alt aşamasından bir üst aşamasına geçişi ruhsal olarak gerçekleştirmeye yönelik süreçtir. Burada amaç bir takım simgesel eylemler ve fiziksel edimler aracılığıyla bireye yeni bir yaşama "doğmak" üzere "öldüğü" duygusunu aşılamaktır. Bu nedenle kimi ezoterik örgütlerde inisiyasyona İkinci Doğuş da denilmektedir.

yoluyla kişi daha "yetkin" bir tinsel duruma girmekte "üstün" bir evrene ulaşmaktadır. Bu açıdan bakıldığında inisiyasyon en derin anlamıyla bir çeşit "tanrılaştırma' dır. Temel işlevi kişinin dış yaşamındaki her türlü koşullu durumunun ötesine geçmesidir. Böylesi bir "tanrılaştırma" eylemi evrenin özündeki "büyük varlığın" bireyde belirmesi olgusunu varsayar. Bu varsayım temelini Panteist düşüncede bulmaktadır.

Evren ile Tanrı'yı bir ve aynı şey sayan öğretilerin ve inanç sistemlerinin genel adı Panteizm'dir. Kamutanrıcılık da denilen Panteizm'in temel ilkesine göre evrende bulunan her şey tek bir Varlık'tan oluşmuştur. Gerçekte varolan bu tek Varlık'tır ve tüm nesne ve canlılar onun çeşitli görünümleridir. Eski gizemci ve ezoterik toplulukların çoğunda Panteist ilkeler benimsenmiştir. Felsefe olarak Stoacılık ve Neoplatonizm'de panteist anlayışlar vardır. Kabalacılık tümüyle panteisttir. Vahdet-i vücut anlayışı ile Tasavvuf 'ta da panteist olgu benimsenmiştir.

Birey inisiyasyon yoluyla kendinde zaten varolan bir özü canlandırmaktadır. Bu bir "iç" gerçekleşmedir. Bu nedenle ezoterik inisiyasyon uygulanan kişinin belirli bir takım özellik ve eğilimlere baştan sahip olması gereklidir.

İnisiyasyon'nın Batı dillerindeki karşılığı olan "initiation" sözcüğü Latincedeki "initium" sözcüğünden türemiştir. "Initié" ise aslında "yola koyulmuş başlamış" demektir. Ezoterizm'de en önemli kavram "İnisiyasyon"dır.

Ezoterizm (Batıniyye İçreklik) bilgilerin ve görgülerin kapalı bir topluluk içinde ve aşamalı olarak verildiği çalışma ve öğreti sistemidir. Asıl gerçeklerin anlayabilecek yetenek ve bilgide olan kişilere aktarılabileceği görüşü ezoterik sistemin özüdür.

Sistemin üç önemli özelliği vardır: 1. Öğretiyi alacak olanların özenle seçilmelerinden sonra inisiyasyon yöntemi ile topluluğa kabul edilerek yine aynı yöntemle ilerlemeleri.

2.Öğretilerin bir dereceler silsilesi içinde verilmesinin yanısıra hiyerarşik yapı gözeten bir örgütlenmenin bulunması.

3.Öğretilerin kapsamında simge allegori ve özdeyişlerin kullanılması.

Ezoterik yaklaşımın özü; bireyin kendi kendini aydınlatamaması olgusuna bağlıdır. Genelde ezoterik öğreti uygulamasına karşın; bazen Mistisizm (Tasavvuf Gizemcilik) kavramı ile ezoterizm kavramı bu noktada ayrılırlar. Mistik kişi (mutasavvıf gizemci) çoğu zaman elini eteğini dünyadan çekmiş bir "münzevi"dir düzen ve denetim dışıdır hatta disiplinsizdir. Gerçeğe bir anda "sezgi" yoluyla varabilir. Oysa ezoterizm'de kişi ancak "inisiyasyon"a dayalı (initiatique) bir örgüt tarafından ışığa kavuşturulabilir. Ezoterik örgüt kişiye öncelikle ruhsal bir etki aşılar sonra bu etkinin üzerine bir "öğreti" kurmaya çalışır; bunu yaparken de belirli bir hiyerarşik yapıyı ve disiplini izler. Mistisizm'in bazen salt bireysel düzeyde kalabilmesine karşın ezoterizm daima örgütsel bir yapıdadır.

Mistisizm (Tasavvuf Gizemcilik) duygu ve sezgiye dayalı bir inanç yolu olarak us ile deney alanı dışında duygu ve sezgilerle gerçeğe ulaşma anlayışıdır. Tanrıbilimsel açıdan kişinin kendi içine kapanarak Tanrı'yı kendinde araması biçiminde de tanımlanır. Mistisizmin son aşaması Tanrı'nın varlığında eriyerek kişiliğin yokedilmesidir.

İnisiye olan kişi üzerinde oluşturulan ruhsal etki esas olarak İnisiyasyon töreninin "haricilere aktarılamaz" olan temel niteliğidir. Aristoteles Eleusis Gizemleri'nden söz ederken "öğrenmek yerine hissetmek" diyordu. İnisiyasyon sırasında da aktarılan bir öğreti yoktur yaşanan yoğun duygular vardır. Ama bu duygular ilerde öğretinin serpileceği uygun toprağı yaratmaktadır.

Öyleyse "inisiyasyon"nın gizemi "dile getirilemez sözcüklerle anlatılamaz" bir gizemdir; ancak ritüeller aracılığı ile yaşanır çilesi çekilir hissedilir. Gerçekten tüm ritüelleri en ufak ayrıntısına kadar hariciler tarafından bilinse bile ezoterik örgütlerin gizemleri tam olarak çözülemez ve çözülemeyecektir. Zira bu gizemler ancak kişisel olarak yaşandığı zaman duyumsanabilir. Tüm ezoterik örgütlerde bulunan ve üstünkörü incelendiğinde anlamsız görünen ritüellerin aslında ister korkutucu ister yadırgatıcı olsun inisiye olan kişiler üzerinde bir tür psikanalitik tedavi etkisini andıran tinsel yankılanmaları vardır.

Bu durumda inisiyasyon yoluyla birey kendi kendini "gerçekleştirmekte" yetkinleşme sürecine ilk adımı atmakta kendi özünde saklı olanları kuramsaldan eylemsele yöneltmektedir. Üstelik bu durum bir kez kazanılınca bir daha yitirilmeyen bir niteliktir. İnisiyasyon olgusu artık sürekli bir "durum"dur. İnisiye olmak bir daha geri alınamaz bir özelliktir.

Sonuç olarak; ezoterik inisiyasyon:


A Kişinin önceden belirlenen eğilimleri ve özellikleri üzerine yapılandırılan

B Belirli bir ruhsal etki yaratarak kişinin bilinçaltına yönelen

C Bireyin kendisinin tamamlaması gereken bir "saklı özün gerçekleştirilmesi" çabasından oluşan üçlü bir süreçtir.

ALINTIDIR.