Meleklerin Şifadaki Görevleri

Bazı insanlar meleklerin var olduğunu gerçekten bil*mektedirler oysa başkaları bunu tahmin ederler. Aslında her an bizimle birlikte olan bu harika ve yardımsever var*lıklarla çevriliyiz. Çok özel işlevleri olan değişik melek çeşitlerini içeren karmaşık bir melek hiyerarşisi vardır. Hiyerarşinin dört başmeleği veya "patronu" değişik enerjilerle çalışmaktadırlar: İsrafil (Raphael) şifa meleğidir; Mikail savaşçı melektir; Uriel hakikat meleğidir; Cebrail sevgi meleğidir.

Bir Psiko-Regresyon seansını izleyen bir Alman duru*görür dört başmeleği terapi kanepesinin etrafında gör*müştü. Hastanın asıl koruyucu meleği yakınlarda terapistin koruyucu meleği ile birlikte duruyordu ve yanlarında terapi sürecinde yardım eden özel güç bağlantıları da var*dı. Durugörür negatif enerjilerin maruz kalan yerin yüze*yinde biriktiğini gördü. Terapist negatif enerjilerin dağıl*malarını ve yüzeye gelmelerini sağlamak için kutsal sesler ve çıngıraklar kullandı. Negatif enerji yüzeye çıktıktan sonra durugörür o bölgeye karşılık gelen şakra ve auranın açıldığını ve negatif enerjinin kara bir bulut gibi bedenden dışarıya fışkırdığını gördü.

Enerji birçok değişik kirli renkten oluşmuş şekilsiz bir negatif kütle olabilir. Ne hasta ne terapist ne de terapinin yer aldığı oda bu enerjiyi istemektedir dolayısıyla melek*ler bu enerjiyi alıp değişimden geçirmek için burada top*lanmaktadırlar; bunu bir kutsal "arıtma işlemi" olarak gör*mek mümkündür. Bazı hastalar negatif enerjilerin bedeni terk edişini gerçekten hissetmektedirler oysa başkaları bu*nun olduğunu sadece bilmektedirler. Ne şekilde olduğu*nun önemi yoktur yeter ki olsun.

Dört başmelek terapiyi yönetmektedirler ve diğer me*lekler görev ve işlevlerine göre değişik şekillerde yardım etmektedirler. Başmelek Cebrail sevgiyle ilgili negatif enerjileri dönüştürmektedir. Savaşçı başmelek Mikail; ruh*lar elemental varlıklar kara büyüyle geçmiş bağlar cadı*lık ile ilgili negatif tesirler veya şer varlıklarla ilgili herhan*gi başka enerjileri dönüştürmektedir. Başmelek İsrafil özellikle psişik incinmelerde şifa sürecinde yardım etmek*tedir. Ve hakikat başmeleği olduğu için belki de başmelek*ler arasında en az popüler olan Başmelek Uriel de yalan*lar gücü suistimal etmek ve kendini kandırmakla ilgili enerjiler de dâhil olmak üzere hakikatle ilgili bütün çarpıt*maları değişimden geçirmektedir. Aynı zamanda hastanın negatif enerjileri başmelek tarafından götürülürken koru*yucu meleği bedeni ve aurayı korumaktadır.

Eğer kişi bir Hıristiyansa o zaman açığa çıkarılan ve dönüştürülen enerjilerin mükemmel karıştırıcısı olarak İsa enerjisi çağrılır eğer kişi Budist ise Buda enerjilerin yöneti*cisi rolünü üstlenir. Bu hastanın dinî inançlarının içerdiği bütün enerjilerde geçerlidir; Allah Vişnu veya Yehova ol*sun hepsi hastanın kişisel ihtiyaçlarına göre eşit derece saygı ve hürmet görür. Ayrıca belirli amaçlarda en iyi sonuçlara varmak için kişisel terapistle çalışan başka güçlü varlıklar da vardır. Örneğin eğer hastanın üzerinde açığa çıkarılması gereken bazı çok ağır şeytanî tesirler cereyan etmişse Shinto Ame*rikan Kızılderili İslâmî enerjiler ve diğer bazı güç kaynak*larıyla doğrudan bağlantı etkin bir şekilde çağrılarak kuru*labilir özellikle şeytanî tesirlerin bu enerjilerin kaynağıyla ilişkileri varsa sonuçlar homeopatik olarak çalışır.

Hastanın terapi görmesini durdurmaya çalışan şeytanî te*sirler vardır. Bir Belçikalı durugörür hastanın şuuraltına inme*sini önlemeye çalışan iki kara şer varlığı görmüştü ancak dört başmelek çağrılır çağrılmaz onlar terapi tamamlanıncaya dek dondurulmuşlardı. En sonunda onlar "Büyük Dörtlü " tarafın*dan götürülerek değişimden geçtiler. Çok hassas bir kadın meleklerin negatif tesirlerini büyük beyaz torbalarda alıp götürdüklerini gördü. Örümceklerden hoş*lanmıyordu ve kendisinde terapide açığa çıkarılması gereken bir tane olduğunu öğrendi. Dolayısıyla onun korkusunu bilen me*lekler görüp korkmasın diye onu değiştirmeden önce beyaz bir torbaya koyup götürdüler.

Terapiye gelen insanların çoğunun meleklerin var ol*duğuna ilişkin içsel bilgileri vardır dolayısıyla terapide meleklerle çalışmak onlar için bir sorun oluşturmaz ve in*sanlar şüpheli olsalar dahi yine de alıcı ve değişik şuur hâllerine girdiklerinde içsel bir güven göstermektedirler. Açıkça bellidir ki sorunları yaratan onların içsel şuur*ları değil onların mantıksal zihinleridir. Bazı insanlar günlük yaşamlarında melekleri düşünmüyorlar oysa çev*releri onlarla ilgili edebiyatla doludur ve onların dünyanın her tarafındaki sanat eserlerinde vitray ve ruhsal kitaplar*da resmedildiklerini ve kutsal kitaplarda tasvir edildikleri*ni görmektedirler. Dolayısıyla onlar hakkında daha çok şey öğrenmek istediklerinde bilgi oradadır.

Melekler birçok değişik şekilde görülebilirler. Kanatlı veya kanatsız insan şeklinde ışık topu veya enerji spiraline benzeyebilirler. Genelde belirleyici esas renkleri vardır ama bu da kişinin ihtiyaçlarına göre değişik gözükmekte*dir. Psiko-Regresyon'un gelişme sürecinde elde edilen ha*rika bir buluş da bedenin değişik kısımlarına bakan birkaç melek olabileceğini gösteriyordu. Onlar sanki önem arz eden yerlerde bulunmaktadırlar ve bazı insanların beden ve auralarında daha çok meleklerin barındığı görülmekte*dir. Bunun bir karmik ödüllendirme sisteminin bir parçası olup olmadığını belirlemek zordur. Kesin olan şudur ki kişinin birçok organlarında melekler olduğunda onlar sanki çok daha fazla psişik enerjiye sahiptirler.

Herkesin bedenlerini enerjiyle şarj etmek üzere bir*çok küçük melekleri bulundurmanın kutsal hakkına sahip olduğuna inanıyorum ancak negatif tavırlarla ilgili geçmiş hatalar yüzünden kişinin bu hakkı geçici olarak kaldırıl*mış olabilir. Biliyorum ki kişi şuursuz ve akılsız da dav*ransa melekler bir organı korumak ve enerjilendirmek gö*revlerini terk etmezler ancak kişi kendisinin daha iyi bil*diğini düşünmesini sürdürdüğünde dışarıya itilebilirler. Bu genelde bir organda çok negatif enerji biriktiğinde olur yani bol miktarda şifa ve ilgi gerektiren bir "karmik felâket bölgesi" durumuna geldiğinde kendisinde negatif enerji birikmesi olsa dahi eğer ki*şi çok pozitif bazı faaliyetlerde bulunmuşsa bazen bir me*lek organı en azından çalışır tutabilmek amacıyla o bölge de bulunur. Çoğu kez melek kişi içsel olarak değişikliğe hazır oluncaya dek organı enerjilendirmeye devam etmektedir. Eğer kişi değişikliğe razı değilse bu yüzyıllar sürebi*lir. Bir insanın kendisine ve yaşama karşı tutumunu anîden bir çırpıda değiştirecek bir içsel idrak gerçekleşebi*lir. Değişiklikler olduğunda melekler son derece rahatlayıp mutlu olmaktadırlar çünkü artık eskisi gibi fazla çalışmak zorunda değildirler organın düzgün işleyişi onları teskin etmektedir ve onun çok daha yüksek bir titreşimde çalış*masına yardımcı olabilmektedirler.

Kerubiler bebek meleklerdir ve genelde güçlü bir şe*kilde coşku ve sevgiyi tezahür ettirirler. Ayrıca meleklere bu çok ince ve özen gerektiren işlerinde yardımcı olmaktadırlar. Genelde daha karmaşık bölgelere geçmeden önce onlara ilgilenmek üzere daha küçük organlar verilmekte*dir. Her kişi o denli özgündür ki genelleme yapmaktan kaçınmak gerekir. Birisi kendinde bunalım ve sıkıntı his*settiğinde kerubilerin hafiflik ve sevinci özendirmek ama*cıyla kulaklarla ilgilendikleri görülmüştür. Bazen ayaklara bakarlar ve böylece insanın yaşamda doğru yönde yürü*mesini sağlarlar. Bazen de doğru işleri desteklemek üzere ellere bakarlar ve zaman zaman önemli bir organa da ba*kabilirler ama bu tür görev genelde başka kerubiler ve meleklerle birlikte olur. Koruyucu melek bütün beden ve auraya bakmaktadır ve insan psişesinde mevcut olan diğer meleklerin yöneticisi olarak faaliyet gösterir. Meleklerin çocukları olduğunu öğrenmekten her zaman memnunluk duyardım. Bütünlüğe doğru olan yolumuzda bize yardım*cı olmak üzere gerek androjen (cinsiyetsiz) gerekse erkek veya dişi meleklerin hepsinin farklı işlevleri ve görevleri vardır. Bir kadın vaiz Billy Graham’ı dinlemeye gelmiş ve konuştuğu kürsünün etrafında birçok küçük kerubilerin oynadığını görmüştü. Onlar muhtemelen sevinç ve sevgi aşılamak için bulunduklarından dolayı böyle hoş bir olayı görmekten memnunluk duymuştu.

Dr.Francesca Rossetti Psiko-Regresyon Ruh ve Madde Yayınları İstanbul-2000.

ALINTIDIR.