Majikal çalmalarda Zikir ve Mantra deyimleri ile sık sık karşılaşırız. Bunların ne olduklar ve ne gibi farklılığa sahip olduklar hakknda bir fikre sahip olmadan tam olarak anlayabilmek oldukça zordur. Bu deyimlerin gerçekte ne oldukları okült konularda fikir sahibi olan insanlara ne ifade ettikleri kadar hatta ondan daha önemli olarak bizim için ne ifade ettiklerini bilmek gereklidir.

Zikir Arapça bir kelimedir. Anmak ad anmak ismini söylemek bahsetmek gibi anlamlara gelir Mesela "Bu evde o adamın adı zikredilmeyecek" cümlesindeki gibi. Tasavvuf ve Havas'taki anlamıysa farklıdır. Tasavvuf ve Havas'ta Tanr'nn isimlerini veya tek bir ismi belli bir adedde ya da adetsiz olarak söylemek anlamındadr.

Tabii bu tarif sadece Tasavvufi açıdan tam olarak geçerlidir çünkü Havas'ta tanrının ismi olmayan ve hatta ne olduğu belirsiz olan bir çok zikir kelimesi de vardr. Tasavvuf'taki uygulama bu şekilde olur. Bir dergahta toplanan dervişlerin şeyhin kontrolu altnda hep bir azdan belli sürelerde tanrının bir veya kombine edilmiş birkaç ismini tekrarlarlar.

Mesela "Allah Allah Allah" veya "Ya Latif Ya latif Ya Latif" gibi tek isimler ya da "Hayyy Allah Camii" gibi kombine edilmiş isimler olabilir. Bu tür zikir törenleri veya başka bir ifade ile ayin veya ritüeller yapılırken zikir sayıyla yaplmaz. Şeyhin uygun gördüğü süre içinde devam ettirilir. Hep bir azdan söylenen bu zikirler oldukça görkemlidir ve insan biraz hassassa kolaylıkla trans haline geçebilir. Tasavvufi geleneklere göre şeyhsiz zikir yaplamaz. Yaparsa bir faydası olmayacağı gibi bazı zararları da olabilir. Zikir daima şeyhin kontrolü altnda olmaldır. Şeyh müridlere yalnız olarak hergün uygulayacakları zikirler de verebilir. Bu durumda mürid evinde veya uygun bir ortamda abdest alp duruma göre namaz kılıp veya kılmadan oturup kendisine verilen zikir ve virdleri okur. Vird konumuzla ilgili olmasa da açıklık getirilmesi gereken bir deyim. Bu günlük olarak yaplması alışkanlık haline getirilmiş şey demektir.

Burada kullan amacıysa içlerinde Kuran'dan ayetler ve tanrının belli adetlerde tekrarlanması gereken isimleri de olan uzun dualar Azimet yada batı dillerine göre Invocation'lardr. Bu gibi virdler varsa gereken adet kadar okunur ve mürid kendisine verilen zikirleri de adetleri kadar okur. Bu adetlerin belirlenmesi ya ebced hesabı ile isimlerin adedini bulmaya ya da şeyhin takdirine bakar. Mesela onbin defa veya üçbin defa Ya Rahman olabileceği gibi matematiksel yani ebcedle bulunan bir adet de olabilir.

Bu tür tek yaplan zikirlerde de kişi kendi arzusuna göre esma yani isim seçemez. Bunların şeyh tarafndan belirlenmesi gerekir. İnanca göre her esma herkes tarafından zikir olarak kullanlamaz. Kime hangi vasfı temsil eden zikrin verileceği şeyhin sezgi ve liyakatine bakar. Bazı isimler bazı kişilere az gelebilir. Aynı şekilde bazı kişilerin de belli vasıflar çekmeye ihtiyaçları olabilir. Zikir ister dergahta yapılsn ister yalnız daima şeyhin kontrolü altındadır.

Havas'ta uygulanan zikirlerin mantığı biraz farkldır. Havas'ta ya belli bir işi yapabilmek ya da belli konullarda tasarruf kazanabilmek amacyla zikir yapılır. Bu yüzden gerekirse Allah yerine şeytan zikri yaplması bile caiz sayılabilir. Zikirler daima bir adede bakar. Havas'ta da yol gösteren müridler olabilir fakat Havas genel anlamda korsan bir yoldur ve kişi tek başına çalışır kendisini riske atma pahasna bazı zikirleri ve Invocation'lar vird edinebilir Zikrin gayesi ise şu şekilde açklanabilir. Tanrının her ismi değişik bir anlama sahiptir. Şayet gaye tasavvuf deil de Maji ise Tanrının her isminin anlamı ve deneysel yollardan edinilmiş tecrübelere göre değişiik vasflar temsil eder. Hangi amaçla olursa olsun zikri yapan kişi belli bir ismi tekrarlarken onun anlam ve vasflar da bilir. En azından onu zikrederken ne yapmak istediğini mutlaka bilir. Akıl düşüncelerden arındırıp zikri tekrarlar. Şayet majikal amaçlıysa istediği şeyi imajine eder. Zikir tekrarlandkça beyni uyuturur. Yaklaşık sekiz dokuzbin tekrardan sonra insan yüksek gerilim hatlarının yakınındayken duyulana benzeyen vnlamalar duymaya başlar. Kendi sesine refakat eden ve aynı zikri yapan başka sesler de duyduğunu zanneder. Bu kesinlikle zannetme ile ilgisi olan fiziksel bir yanılsama olaydır.

Bu şekilde zihin susturulur ve bilinçaltnda yatan zikrin temel anlamı; istenen bilinç üzerine ve zihne hakim olur. Zihin tam olarak susunca ve zikirden başka şey kalmaynca Astral kontaklar açılır. Kişi söylediği zikri bile farketmeyip tam olarak istediği enerji alanı ile bütünlemeli olur. Majikal ustalık bunu kısa sürede sağlayabilmek ve istenene uygun enerji alan isteği dorultusunda yönlendirmektir. Anlalşıldıgı gibi zikir belli herhangi bir kelimedir Allah da olur şeytan da. Ancak kelimelerin doğru telaffuz edilmeleri de vibrasyonel açıdan önemlidir.

Bülen Kısa...

ALINTIDIR.