Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Arrow İnisiyasyon ve Misterler

  Ezoterik bilgi ile egzoterik bilginin kıyası

  İnisiyatik bilgi onun dışında kalan profan ya da egzoterik bilgiden tamamen farklı bir yapıda ve haldedir. Profan bilginin fiilen yaşama dahil edilmesi zor veya dolaylıdır. Oysa inisiyatik bilgi yaşamla daima iç içe olan belli bir tahakkuk süreci gerektiren bir bilgi türüdür. Zaten profan bilginin algı merkezi bilinçteki rasyonel akıl diyebileceğimiz dünyevi zeka ve kavrayışken inisiyatik bilgi kişinin hakikati idrak kabiliyeti olan müdrike intelect'tir. Zaten entelektüel kelimesinin gerçek anlamı da bu irfanı kavramış yetkin kişilere işaret eder. İntelect rasyonelite gibi zekaya dayalı olarak değil bizzat idrake dayalı olarak hakikati sezer ve sonrasında açıkça görür. İnisiyasyonun temel konusu olan Yaratıcı Mutlak Güç insanı kendi kemali üzre var ettiği için inisiye eğitim sürecinde esasen öğrenmeye değil zaten kendi gerçekliğinde mevcut olanı hatırlamaya çalışır ve insanın bu yönüyle Kainat'ı incelemesi dahi aslında kendindeki bilgiye ulaşma çabasıdır. Bunun içinde tüm gayretini kendini tanımaya vererek kıyaslamalı olarak Kozmolojide gördüğü manaların kendindeki sembollerini bir bir açığa çıkararak kendini gerçekleştirir.

  Gizlilik ilkesi

  İnisiyatik bilginin avama anlatılamayacak sır nitelikli yapısı nedeniyle bu eğitimi aktaran merkezler tarih boyunca gizlilik ilkesiyle saklanmışlardır. Aksi taktirde aktarılan irfanın dinin ezoterik yani içrek-batıni yönünü taşıması nedeniyle yanlış anlamalara ve inanç sapkınlıklarına yolaçacağı biliniyordu. Bu nedenle inisiyatik merkezler;

  1.İnisiyelerin gizli seçimlerine dayalı bir yapısal genişlemeye sahip

  2.İnisiyatik öğrenimi tamamlamış inisiyelerin başkalarını yetiştirmek
  üzere oluşturulan hiyerarşik yapısı sayesinde öğretisi silsile ile aktarılan

  3.Öğretinin aktarımında hem kozmolojik varoluşla yapılacak olan kıyaslamalarda kolaylık sağlamaya hem de yine gizliliği devam ettirme de rol oynaması bakımından sembolizmin ağırlıklı olarak kullanıldığı toplumdan uzak merkezlerdir.

  İnisiyasyon ve Misterler
  İnisiyasyon (Süluk) kimi ansiklopedilerde bireyin spiritüel gelişimi için spiritüel tesiri alıp aktarabilen bir üstadın sert ve sürekli kontrolü altında bir düzen ve disiplin içinde sınavlara dayalı tarzda metodlu olarak eğitimi şeklinde tanımlanmaktadır. İnisiyasyon sözcüğünün kökeni Latincede bir yere girme iştirak etme kabul edilme başlama anlamındaki initiu sözcüğüdür. Osmanlı tarikat geleneğinde bulunan süluk kelimesi de iplik sıra dizi yol meslek tutulan yol anlamlarındaki Arapça “silk” sözcüğünden gelmektedir.[1] Bir inisiyasyonda üstad (inisiyatör mürşid) tektir öğrenci (inisiye adayı mürit) ancak inisiyasyonu tamamladığı zaman inisiye olur. İnisiyasyonu tamamlamamış olanlara inisiye denmez.

  Aday seçimi

  Tüm eski inisiyasyonlarda gizliliğe ve aday seçimine dikkat edilmiştir. İnisiyatik bir organizasyona her önüne gelen giremezdi böyle bir organizasyon talip olan adayları kendi kriterlerine göre bir elemeden geçirirdi. Adayda geçmişinden getirdiği birtakım yeteneklerin belirli bir moral (manevi) ve zihinsel düzeyin olup olmadığına bakılırdı. Adayda aranan gereken koşullar gereken kapasite yeterli görüldüğünde aday birtakım sınavlardan geçirilirdi. Bu sınavlar her inisiyasyonda farklı olmuştur. Hakkında az çok bilgi sahibi olunan inisiyasyonlar arasında eski Mısır Moğolistan Şamanizm Maya Mitraizm Eleusis Orfe ve Pisagor inisiyasyonları sayılabilir. Eski Mısır’daki gibi sert inisiyasyonlarda bazı sınavların ölümle sonuç verdiği anlatılmaktadır.

  Eğitim

  İnisiyasyonlarda üstad bilgileri modern eğitimdeki gibi öğretmezdi. Yani bilgilerin hafızaya depolanması tarzında bir eğitim vermezdi. Yalnızca yolu ve yöntemleri gösterirdi. Öğrenci kurtuluş ya da aydınlanma denilen hedefe kendi iç çalışmasıyla erişmek zorundaydı. Nadiren de olsa inisiyasyonu tamamlamadan ayrılmış olanların var olduğu belirtilmektedir. Bir inisiyatör öğrencisinin kalbinden ve aklından geçenleri bilebilir ve hatta onun rüyalarını denetleyebilirdi. Bu yetenekten M.T.İ.A.D. eski başkanı Ergün Arıkdal psikoskopi adıyla söz eder. Asya’nın şamanist inisiyasyonlarında da üstadların öğrencisini öte-aleme götürüp geri getirdiği hakkında sayısız bilgi vardır. Mircea Eliade kitaplarıyla bu bilgilerin bir kısmını aktarmıştır. Benzer yetenekler Tibet’in eski Bon dininin şamanlarında da görülür.

  İlk Aşama ve İkinci Doğuş

  İlk eleme sınavlarını başarıyla atlatan öğrenciyi üç temel aşamanın ya da yedi tali aşamanın sözkonusu olduğu bir eğitim beklerdi. Bu üç temel aşamanın içerdiği ilahi hakikat bilgileri “sırlar” anlamına gelen misterler sözcüğüyle ifade edilir. Bunlar küçük misterler büyük misterler ve hakiki misterler olarak bilinir. Kimileri küçük sırları çıraklık sırları büyük sırları kalfalık sırları hakiki (hakikata ait) sırları da ustalık sırları olarak adlandırır. Evrensel yasalar ile imajinasyon denetlemesi nefis denetlemesi ve psişik yetenekler hakkındaki teorik bilgilerin verildiği birinci aşamanın sonunda aday “cehenneme iniş””yeraltına iniş” ya da “ölüm deneyimi” adı verilen derin bir trans halinde geçmişiyle yüz yüze kaldığı bir gece geçirirdi. Bu tüm gerçek inisiyasyonlarda uygulanan bir deneyimdir. “İnisiyatik ölüm” de denilen bu deneyim sırasında trans halindeki aday kimilerinin spatyum kimilerinin esîrî kimilerinin astral kimilerinin gayb alemi dediği öte-alemde görünmeyen alemde geçmişten getirmiş olduğu menfi birikimlerden vicdanî hesaplaşmayla kurtulmak zorundadır. Bu çok sarsıcı deneyimi sırasında psişik yetenekleri çok güçlü olan üstadı onu yalnız bırakmaz öte-alemdeki bu hesaplaşması sırasında kimilerinin astral seyahat kimilerinin şuur projeksiyonu dediği yolla yanında olur. Platon ve Orfe “vicdani hesaplaşma” da denilen bu deneyimin ilk etabını zaten her insanın öldükten sonra zaten yaşayacağı bir “kendi kendini yargılama” ve kefaretini ödeme olarak betimler. Deneyim sonunda aday menfiliklerinden arınarak yeryüzünde doğmadan önceki “saf şuur hali”ni elde etmiş bulunmaktadır. Kendisi ölüm-ötesi alemde yaşadıklarından sonra öyle büyük bir değişim ve dönüşüm geçirmiştir ki bir çocuk kadar yeni doğmuş bir bebek kadar saflaşmış durumdadır. Aslında inisiyatik dilde “birinci doğuş” denilen bu deneyime sonradan egzoterik kesimce anneden doğuş ilk doğuş olarak kabul edildiğinden ikinci doğuş adı verilmiştir.

  İkinci ve Üçüncü Aşama

  İkinci aşama inisiye adayının teorik olarak öğrendiklerini uygulama aşamasıdır. Adayın yüksek şuur hallerini görünmez alemi ve birtakım realiteleri bizzat deneyimleyerek tanımasıyla edindiği bilgilerdi. Psişik yeteneklerin de geliştirildiği bir aşamadır. Tarihteki büyük majisyenlerin hepsi inisiyelerin içinden çıkmıştır. Fakat nefislerini denetleyebildikleri için bu güçlerini çıkarları için kullanmamışlardır.

  Aslında inisiyatik dildeki ikinci doğuş bu aşamanın sonunda sözkonusu olurdu. Üçüncü aşama ise adayın spiritüel tesiri manevi alemden kendi başına yani üstadı olmaksızın çekip aktarmayı başarmasıyla daha doğrusu bu aktarıcılık halinin süreklilik kazanmasıyla tamamlanırdı. Bunun en belirgin belirtisi sezgi yoluyla (ilham vahiy tarzında) bilgiler ifade etmesiydi. Artık karanlıkta yolunu görebilmesi için üstadının ışığına ihtiyacı yoktu kendi yolunu kendisi aydınlatabilir hatta karanlıktaki diğerlerine de ışık tutabilirdi. Kendisine üç kez doğuş yaşatmış inisiyatörü elbette onun için “baba”ydı o da “oğul”du. Bu yüzden inisiyelerden söz eden pek çok tradisyonda inisiyeler “oğullar” sözcüğüyle nitelendirilir. Ustasından manevi diplomasını alan inisiye isterse başka bir yerde kendi inisiyasyonunu kurabilirdi. Buna Anadolu’da el almak denir. İnisiye olmuş kişinin kendisi de başkalarını inisiye ettiği takdirde bir zincir meydana getirilmiş olur ki bu zincire hermetik zincir inisiyatik zincir guru-parampara gibi çeşitli adlar verilmiştir.

  İnisiyatik ünvanlar
  Antik Yunan'daki inisiyasyonlarda kutsal misterleri açıklama fonksiyonunu belirtmek üzere üstada verilen ünvanlardan biri hiyerofanttır. Bu ünvan “kutsal” anlamındaki “hiereos” sözcüğü ile “göstermek” anlamındaki “phainein” sözcüklerinden türetilmiş olup “kutsalı gösteren” anlamına gelmektedir. Mistagog ise üstada verilen bir başka ünvan olup ilk aşamayı tamamlayan adayları sevk etme fonksiyonunu belirtir. “İnisiye edilen kişi” anlamına gelen “mystes” sözcüğü ile “sevk eden” anlamına gelen “agogos” sözcüklerinden türetilmiştir. Mist (mystes) sözcüğü kimilerine göre Grek tradisyonuna eski Mısır’dan geçmiş olup ilk aşamayı tamamlayanlar için kullanılırdı. Fakat antik Yunan'da ilk aşamayı tamamlayanlar için “yeni yetişen bitki” anlamındaki neofit sözcüğü tercih edilmiştir.

  Büyük İnisiyeler

  René Guénon gibi kimi yazarlar İsa Peygamber ve Sakyamuni Buda’nın da aslında birer inisiye olduklarını ve onların üstad oldukları organizasyondan egzoterik kesime (avamı beşere) sızan bilgilerin sonradan birer din haline dönüşmüş olduklarından söz ederler. Batı kaynaklarında bilinen büyük inisiyeler arasında geçen belli başlı isimler Hermes-Thot Sakyamuni Buda Musa Peygamber Pisagor Platon Orfe ve İsa Peygamber olarak belirtilir. Kuşkusuz bu isimlere Sufilik’ten İslam ezoterizminden (Batınilik) birçok ismi eklemek gerekir. Bu liste aslında daha uzun olmalıdır. Çünkü inisiyasyonlarda gizlenme temel bir ilke olduğundan pek çok inisiyasyon ardında fazla kimlik bilgisi bırakmadan yok olmuştur.

  Sahte İnisiyatörler

  René Guenon gibi birçok yazar sahte inisiyasyonlarla dolu bir çağda yaşadığımıza dikkat çekmektedir. Günümüzde bunalan ve arayış içinde olan kitleleri obsedör karakterli birçok sahte inisiyatör kandırabilmektedir. Kimilerine göre çağımız eski inisiyasyonların yapıldığı dönemlerin koşullarına sahip olmadığından eskisi gibi güçlü ustaların var olmadığı bir döneme girmiş bulunmaktayız. Kali-Yuga çağında olduğumuzu bildiren Hint kültüründe konuya ilişkin olarak belki de acı deneyimlerin sonucunda şöyle bir atasözü yerleşmiştir: “Her insanın en iyi gurusu (üstadı) kendi içindedir.”

  İslami ezoterizmde inisiyasyon

  İnisiyasyon denilen eğitim Batınilikte genel olarak “tedris irşat” olarak ifade edilmekle birlikte Tasavvufçular ve İslam İlahiyatçıları inisiyasyon sözcüğünün özel anlamdaki karşılığının tasavvuf olduğunu düşünürler. Bir inisiyasyonda tek olan üstad inisiyatör adı ile ifade edilir. İnisiye adı sözcük anlamıyla başlamış kabul edilmiş anlamına gelmekteyse de terim günümüzde inisiyasyonu tamamlayanları ifade etmek üzere kullanılan bir terim haline gelmiştir. Batınilikte üstad için mürşit öğrencileri için mürit terimi kullanılır.

  İnisiyasyon tradisyonel ezoterik bilgilerin belli şartları taşıyanlar arasından seçilenlere uygulanan bazı deneysel sınavlar sonucunda başarılı olanlara aktarımı olarak da ifade edilebilmekle birlikte inisiyasyon bilgi aktarımından ibaret değildir; hedef öğrencinin iç çalışmasıyla kendini geliştirerek “kurtuluş” denilen hale ulaştırması ve spiritüel tesiri kendi başına aktarabilecek olgunluğa ulaşmasıdır.

  Bu tür seçimler inisiyatörün sahip olduğu manevi nitelikleri taşıyanlar arasında yapılır; bu manevi nitelikler kişinin irfanı kabul edip edemeyeceğini belli eden vasıflardır. Bu niteliklere sahip kişi manevi tekamül yoluna girmek üzere kendisi bizzat inisiyasyon merkezine gidebileceği gibi bazen inisiyatör bu tür kişileri uzaktan takip edebilir ve belli bir noktadan sonra eğitim için yanına alabileceği gibi uzaktan da eğitebilir. Mevzu bahis vasıflara sahip kişiler belirli bazı yöntemlerle imtihan addedilen bir deneme sürecine sokulur; bunlar genelde manevi niteliklerin açığa çıkarılıp uygulanmasına dönük fiili sınavlardır.

  Sınavlardan sonraki aşamada inisiyelere gizli sırlar öğretisi öğretilerek kişinin bilmek'le değil olmak'la sırları çözeceği gösterilir. Bununla birlikte inisiyasyon sürecinde devam eden eğitim üç ana başlık altında toplanır: Yaratıcı Mutlak Güç İnsan ve Sırları Kozmoloji.

  Ezoterik bilgi ile egzoterik bilginin kıyası
  İnisiyatik bilgi onun dışında kalan profan ya da egzoterik bilgiden tamamen farklı bir yapıda ve haldedir. Profan bilginin fiilen yaşama dahil edilmesi zor veya dolaylıdır. Oysa inisiyatik bilgi yaşamla daima iç içe olan belli bir tahakkuk süreci gerektiren bir bilgi türüdür. Zaten profan bilginin algı merkezi bilinçteki rasyonel akıl diyebileceğimiz dünyevi zeka ve kavrayışken inisiyatik bilgi kişinin hakikati idrak kabiliyeti olan müdrike intelect'tir. Zaten entelektüel kelimesinin gerçek anlamı da bu irfanı kavramış yetkin kişilere işaret eder. İntelect rasyonelite gibi zekaya dayalı olarak değil bizzat idrake dayalı olarak hakikati sezer ve sonrasında açıkça görür. İnisiyasyonun temel konusu olan Yaratıcı Mutlak Güç insanı kendi kemali üzre var ettiği için inisiye eğitim sürecinde esasen öğrenmeye değil zaten kendi gerçekliğinde mevcut olanı hatırlamaya çalışır ve insanın bu yönüyle Kainat'ı incelemesi dahi aslında kendindeki bilgiye ulaşma çabasıdır. Bunun içinde tüm gayretini kendini tanımaya vererek kıyaslamalı olarak Kozmolojide gördüğü manaların kendindeki sembollerini bir bir açığa çıkararak kendini gerçekleştirir.

  Gizlilik ilkesi

  İnisiyatik bilginin avama anlatılamayacak sır nitelikli yapısı nedeniyle bu eğitimi aktaran merkezler tarih boyunca gizlilik ilkesiyle saklanmışlardır. Aksi taktirde aktarılan irfanın dinin ezoterik yani içrek-batıni yönünü taşıması nedeniyle yanlış anlamalara ve inanç sapkınlıklarına yolaçacağı biliniyordu. Bu nedenle inisiyatik merkezler;

  1.İnisiyelerin gizli seçimlerine dayalı bir yapısal genişlemeye sahip

  2.İnisiyatik öğrenimi tamamlamış inisiyelerin başkalarını yetiştirmek üzere oluşturulan hiyerarşik yapısı sayesinde öğretisi silsile ile aktarılan

  3.Öğretinin aktarımında hem kozmolojik varoluşla yapılacak olan kıyaslamalarda kolaylık sağlamaya hem de yine gizliliği devam ettirme de rol oynaması bakımından sembolizmin ağırlıklı olarak kullanıldığı toplumdan uzak merkezlerdir.

  Simgesel Açıklamalar
  İlkellerdeki erginlenmelerde rastlanan bazı uygulamaların simgesel anlamları aşağıda açıklanmaya çalışılmıştır:

  A)Katılma Kulübesi:
  Simgesel olarak mezar ya da ana rahmini belirtir. Doğum yaşam ölüm ve yeniden doğum çevriminde bağlantı noktasını oluşturur.

  B)Dar Kapıdan Geçiş:
  Bir varlık durumundan diğerine bir varoluş sürecinden başkasına dönüşümü yani doğum olayını simgeler. Kapı ya da sıkça görüldüğü üzere "tehlikeli geçitprü" olgusu dışarı ile içeri arasındaki sınırlamayı olduğu kadar bir durumdan ötekine geçişi de simgelemektedir. Bu geçiş olayı aslında varoluşsal bir şıçramadır. Bir kopuşu ve bir aşkınlığı vurgular. Çeşitli mitler ve dinselgeleneklerde yeralmaktadır. Örneğin: Yunan mitolojisinde Hades'in kapısı kapıda duran Kerberos geçilmesi gereken Styx ırmağı İran mitolojisinde Cinvat köprüsü İslam inancında Sırat köprüsü Ortaçağ efsanelerinde Kutsal Kâse Graal'i arayan Lancelot'nungeçtiği sularla örtülü köprü ve şato kapısı İskandinav mitolojisinde cehennemin üzerinden geçen köprü.
  Kutsal Kâse Graal İsa'nın son yemekte kullandığı ve sonradan içine kanının toplandığına inanılan kutsal tasa verilen addır. İnanışa göre bu kase Batı Avrupa'ya Arimethea'lı Joseph tarafından getirilmiş fakat kaybolmuştur. Bir çok Breton efsanesinin konusu ve özellikle Kral Arthur Efsanelerinin eksenini Graal'in aranışı oluşturur. Graal bu efsanelerde insanlığın evrensel mutluluğunu ya da gerçek bilgiyi simgeler. Yitirilmiş Bilgelik kavramına denk düşer.

  C)Yardım Gerektiren Yolculuklar
  Yürümeyi yeni öğrenen bebek simgesi bir önceki yaşamdan herşeyin silinmesini simgeler. Yolculuk eski yaşamdan kopuş ve yeni yaşama ulaşma anlamındadır. Yolculuğun hedefi Gerçek Bilgi' ye ulaşmaktır. Graal'in aranışında olduğu gibi zorlu sınavlar ve tehlikeler içerir.

  D)Sıvı Simgeciliği
  İlkel topluluklarda erginlenme sırasında adayın su yağ sidik ya da kan ile yıkanması vücudunun ovulması en sık görülen uygulamalardandır. Özellikle tüm vücudun suya batırılması dikkat çeker. Bu uygulama bir yandan Hristiyanların vaftiz işlemini anımsatırken diğer yandan bir çok ezoterik örgütte yapılan su ritüellerine denk düşer. Sıvı simgeciliği hem adayın sıvı içinde bulunan cenin durumuna dönerek yeniden doğuşunu vurgularken hem de suyun arıtıcı niteliği sayesinde önceki yaşamın pisliklerinden kurtuluşu amaçlar.

  E)Ateş ile Arınma
  İlkellerin erginlenme törenlerinde yine sıkça görülen bir uygulama da ateşin kullanımıdır. Ateş sayesinde adayın cesareti ve özverisi sınanır. Ateş üzerinden atlama korlar üzerinde yürüme vücudun bir bölümünün dağlanması gibi zorlu uygulamalar yapılır. Burada ateşin hem arıtıcı hem de dönüştürücü-değiştirici niteliği ön plana çıkar. Zatenateş tapımı bilinen en eski dinsel inançlardan biridir. Ateş tapımına Mısır'da Slavlar'da Germen'lerde Kelt'lerde eski Yunan ve Roma'da İran'da Hindistan'da Kuzey Amerika yerlilerinde Meksika'da Çin'de Afrika'da ve Polinezya'da rastlanmıştır. Ancak en yetkin uygulaması Mazdeizm'de bulunur Zerdüşt dininde ateş Ahura Mazda'yı simgeler ve hiç söndürülmeden korunur. Günümüzde Hindistan'da Parsi'lerde ateş tapımı sürmektedir.

  F)Toprak Simgeciliği
  Toprak Ana (Terra Mater) en ilkel toplumlarda bile rastlanan temel imgelerden önde gelenidir. Bu imge tüm kültürlerde sayılamayacak kadar çok biçim altında görülmüştür. İnsanların toprak tarafından doğurulması evrensel yaygınlığa sahip bir inançtır (Adem'in topraktan yaratılması inancı). En genel anlamıyla toprak insanoğlunun kozmik anası olarak değerlendirilir. Ana ve doğum kavramlarında olduğu gibi Ölüm ve mezar kavramları da toprakla bütünleşmektedir. Bu nedenle ölüm ve ikinci doğum simgeciliğinde baş rolü toprak oynamaktadır.

  Ekzoterikten Ezoteriğe
  Evrensel düzeyde her ilkel kültürde rastlanan herkese açık ekzoterik "Erginlenme" olgusu nasıl olmuş da ezoterik bir yapıya evrimlenmiştir?

  Bu değişimin temelde iki ayrı nedeni gözlemlenmiştir. İlki; tektanrılı dinlerin gelişmesi ile bağdaştırılabilir. Bu dinler bir yandan panteistik inançları törpülerken diğer yandan insan iradesini hor gören bir niteliktedirler. Doğaya açık doğanın içinde onurlu bir konum sahibi olan ilkel insanı bu durumundan uzaklaştırıp kul düzeyine indirgemişler "kader" olgusu ile özgürlüğünü yoketmişlerdir. Üstelik pagan inançlarla kıyasıya savaşım vermişler insanoğlunu "tanrılaştıracak" her türlü yaklaşım ve düşünceyi sapkınlıkla suçlamışlardır.

  Diğer neden ezoterik örgütlerin sömürge oluş koşullarının zorlamasıyla "ilkel" anlayışın "uygar" anlayışa karşı kendini savunma güdüsü gereği siyasal nitelik kazanmalarına bağlıdır. Amaç uygarlığın karşısında sarsılan eski gelenek örf ve inançları pekiştirmektir. Afrika'da Ngui-Goril adamlar Nkee-Pars adamlar Bwiti ve Poro Malenezya'da Duk-duk ve İniet Orta Amerika'da Kakçek Kuzey Amerika'da Didewiwin Hamatsa ve Kaçina bu tür ezoterik örgütlerdir.

  Son Söz
  Ezoterik yaklaşım çerçevesinde inisiyasyon olgusu bir süreçtir. İster en ilkel uygarlık düzeyinde isterse en gelişmiş teknoloji toplumlarında olsun yapılan törenler bu sürecin simgesel olarak başlangıcını temsil ederler. Hangi uygarlık düzeyinde olursa olsun inisiyasyon süreci mevcut kültür ve üretim biçimlerinde belirli bir rasyonalizm (akılsallık)gereğini öngörür. Burada söz konusu olan rasyonalizm temel olarak insanın doğa ve toplum içinde kendi özgünlüğünün ayrımına varması demektir. Bu farkındalık kavramı ezoterik anlayışa göre "bilinçlenme" anlamına gelir.

  Özetle ezoterik örgütlerde inisiyasyon; insanın kendi özgünlüğünün bilincine varması sürecidir. Bu da temel kültür kavramlarının yorum ve kıyas yoluyla enine boyuna irdelenmesini gerektirir. Bu nedenle kültür kavramlarının özümsenmesi doğrudan bilinçlenme inisiyasyon sürecinin kendisini oluşturur. Simgeler ise kavramların billurlaşmış hali somutlanmasıdır. Somut olarak yaşananların soyutlanması kavramları soyut kavramların yeniden somutlanması da simgeleri oluşturur. Fakat inisiyasyon çabası içindeki her birey için somut simgeler o bireyin kendi soyut yorumunu yaratacak soyut yorum da bireyin yaşamında somutlaşacaktır. İşte toplumun kültür yapısından bireyin yaşamına uzanan inisiyasyon süreci budur. Her simge ve temsil ettikleri her kavram uzun bir tarihsel sürecin ürünüdür. Ne simgeler ne kavramlar ne de bilinçlenme-inisiyasyon insanlığın kültür tarihinden bağımsız olamaz.

  Misterler
  Misterler sözcük anlamıyla "sırlar" anlamına gelmekte olup eski inisiyasyonlarda yalnızca inisiyelerin bilebileceği ilahi hakikatleri ifade etmek üzere kullanılırdı.

  Sözcük eski Yunanca’daki “kapamak” anlamına gelen “myein” sözcüğünden türetilmiş olup hakikatlerin öğrenilmesinde ağzın kapalı olması gerektiğine işaret etmektedir. Ağzın kapalılığı ikili bir anlama sahiptir: Hem hakikatleri inisiyenin üstadından sözle öğrenmemesi kendisinin sezmesi anlamına hem de sezdiği hakikatleri kimseye ifade etmemesi anlamına işaret eder.

  Ağzın kapalı olması gerektiğini ifade etmek üzere parmağıyla ağzı işaret eden Horus (Harpocrates)

  Kimi ezoterik kaynaklara göre inisiyasyonlarda misterler iki değil üç temel aşamada öğrenilirdi; bu bakımdan misterler üç gruba ayrılırdı:

  Küçük misterler: Bunlar reenkarnasyon nedensellik kuralı gibi evrensel yasalar ile imajinasyon denetlemesi nefis denetlemesi ve psişik yetenekler hakkındaki teorik bilgilerdi.

  Büyük misterler: Bunlar ilk aşamada edinilen teorik bilgilerin uygulanmasıyla kazanılan bilgilerdi. Yani inisiye adayının yüksek bilinç hallerini görünmez alemi ve birtakım realiteleri bizzat deneyimlerek tanımasıyla edindiği bilgilerdi.

  Hakiki misterler: İnisiye adayının spiritüel tesiri görünmez alemden kendi başına çekip aşağı (çevresine) aktarabilmesiyle ilgili bilgi ve deneyimlerdi. Bu aşamanın sonunda inisiye sezgi yoluyla aldıklarını çevresine aktararak ışık saçan bir meşale haline gelirdi.

  Eski inisiyasyonlarda kullanılan mister sözcüğü "sır" anlamına gelmekte olup yalnızca inisiyelerin bilebileceği ilahi hakikatler anlamında kullanılmaktaydı. Sözcük kimilerine göre Grekçe'deki "kapamak" anlamına gelen "myein" sözcüğünden türetilmiştir. Çünkü inisiyelerin (mystes'in) dudaklarını kapaması yani sırları inisiye olmayanlara açıklamaması gerekiyordu. Kimilerine göre de sözcük Yunan kültürüne Mısır'dan geçmiştir. (Mısır'da "küçük misterler" e eren inisiyelere "mist" denirdi.)

  Eski inisiyasyonlarda aşama aşama ulaşılan misterler üç grupta toplanırdı:

  Küçük Misterler: Bunlar reenkarnasyon nedensellik kuralı gibi evrensel yasalar ile imajinasyon kontrolü nefis denetlemesi ve psişik yetenekler hakkındaki bilgileri içerirdi.

  Büyük Misterler: Bireyin psişik deneyimlerle yüksek şuur hallerini üst planları ve bir takım realiteleri bizzat deneyimleyerek tanıması ile edindiği bilgilerdi.

  Hakiki Misterler: Bireyin ışık veya "güç" olarak sembolize edilen spiritüel tesiri üst planlardan kendi başına çekip aşağı aktarabilir kendisi ve çevresini aydınlatabilir duruma gelmesidir. Bunun en belirgin tezahürü ilham vahiy vb. tarzında bilgiler ifade etmeye başlamasıdır.


  Alıntı.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Ya beyne böyle alakasız konular sokarsak o beyin beyincik olur. :gülgül:

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş