Alerjenlerin belirlenmesi ve alerjenlerden kaçınma
Alerjiden Korunma Yöntemleri


Alerjik astımlarda doktorun vereceği deri ve RAST testleri sorunun nedenini belirlemek açısından çok yararlı olacaktır. Ama teşhis aşamasında bile hasta*nın kendisini rahatsız eden alerjenleri belirleyebil*mek amacıyla yapabileceği pek çok şey vardır. Stan*dart testlerde yer almayan ancak yine de alerjen ola*bilecek pek çok madde vardır. Doktorlar astıma ne*den olabileceği bilinen her maddeyi deney amacıyla muayenehanelerinde bulunduramazlar. Çok uzun olan bu maddelerin listesi her gün biraz daha uza*maktadır.

Deri testleriyle bazı alerjenler belirlense bile as*tımlı hasta alerjik olabileceği başka maddelere kar*şı dikkatli olmayı sürdürmelidir. Elbette hiç kimse tüm yaşamını günlük yaşantısında karşılaştığı binler*ce maddenin alerjen olabilecekleri korkusu içinde ge*çirmek istemez. Ama yine de dikkatli olunması ge*reken bazı alanlar vardır.

Astım ve Beslenme İlişkisi

En karmaşık alerjen kaynağı yiyeceklerdir. Aynı anda değişik gıdalar yediğimiz için yiyeceklerin için*deki hangi maddelerin alerjen olduklarını belirlemek zor olabilir. Doktor deri testlerini yapmaya başladık*tan sonra da astım krizlerinin seyrinde bir değişiklik olup olmayacağını belirlemek amacıyla hastaya bes*lenme alışkanlarında değişikler yapmayı denemesi*ni önerebilir.

Bazı doktorlar hastalarını 5 göne kadar uzayan bir oruca sokarak daha önce yenilmiş olan yiyecek*lerin bedendeki tüm izlerini ortadan kaldırmayı amaçlarlar. Daha sonra hastayı alerjen olması olasılığı çok düşük olan yiyecekleri içeren sıkı bir rejime sokarlar. Böyle sıkı bir rejim örneğin kuzu eti armut ve şişe suyundan oluşabilir. Bu rejimi iki hafta kadar uy*guladıktan sonra hastaya başka yiyecekleri birer bi*rer denemesi önerilir. Denenen bu yiyeceklerden bi*ri yenildikten sonra alerjik tepkiler görülürse o yiye*ceğin alerjen olduğu kuşkusu doğacaktır.

Çok sıkı rejimler hem sıkıcıdır ve hem de bu re*jimlere uymak güçtür. Bu nedenle astımlılar genel*likle alerjen oldukları bilinen yiyecekleri yemekten ka*çınarak daha kolay bir rejim uygulayabilirler. Bu yi*yecekler arasında süt yumurta balık turunçgiller ve mayalı yiyecekler sayılabilir. Özellikle kendi yiyecek*lerinizi kendiniz hazırlamıyorsanız ve lokanta ya da yemekhanelerin verdiği yiyeceklere bağlıysanız bu yiyeceklerden tümüyle kaçınmanız güç olabilir. Ör*neğin sütü sade ya da kahveyle birlikte içmekten ka*çınmanız yeterli değildir. Süt her aşçının kullandı*ğı temel maddelerden biridir ve her tür yiyecekte var*dır. Örneğin tereyağ ve peynir sütten yapılır; kura*biyelere keklere soslara ve çorbalara süt konulur; çikolata gibi paketlenmiş yiyeceklerde süt bulunur. Ekmek peynir şarap ve çok sayıda hazır yiyeceğin içinde maya vardır. Yumurta da yediğimiz pek çok şeyin içinde bulunan bir maddedir.

Bu yiyeceklerden birine alerjik olan kişinin nere*de ne yediğine çok dikkat etmesi gerekir. En iyi çö*züm hastanın kendi yiyeceklerini kendisinin hazır-lamasıdır. Bu amaçla taze ve hastanın alerjik olma*dığı bilinen maddelerin kullanılması çok yararlı ola*caktır. Başkalarına yemek yemeğe gideceği zaman hasta ev sahiplerini neye alerjik olduğu konusunda önceden uyarmalıdır. Bu yolla gidilen evde yemek*ten sonra muhallebi sunulması ya da püreye süt ka*tılması önlenebilir. Lokantalar ve yemekhanelerde türlü sorunlar ortaya çıkabilir. Garsonlar sundukları yiyeceklerin neler içerdiğini çoğu kez bilmemeleri*ne karşın müşterilere ısmarladıkları ürünlerin süt yu*murta ya da bir başka madde içermediği konusunda kolaylıkla güvence verirler. Bunu yaparken çoğu kez hastanın ne yediğini bilmezse rahatsızlanmayacağını umarlar. Bu nedenle astımlıların sorunun ciddi oldu*ğunu belirtmeleri ve gerekirse mutfakta aşçıyla ko*nuşmaları gerekir.

Günümüzde konserve edilmiş renklendirilmiş kimyasal katkı maddeleriyle bozulmaya karşı korun*muş yiyecekler yaygın olarak satılmaktadır. Bu mad*deler az miktarda alındığında sağlıklı kişiler açısın*dan zararsız olabilirler. Ancak alerjik bünyeli kişiler az bile olsa bu yiyeceklere tepki gösterebilirler. Bu maddelerin başlıcaları şöyle sıralanabilir: "Sülfür dioksid" ve "benzoic asid" adlı koruyucularla "tartrazin" adlı sarı gıda boyasıdır. Sülfür dioksid ve benzoic asid çok yaygın olarak kullanılır ve hemen tüm paketlenmiş ya da şişelenmiş yiyecekler bu ko*ruyucu maddeleri içerirler. Şarapların birçoğunda da sülfür dioksid vardır. Bazı astımlıların alkole alerjik olduklarını sanmalarının nedeni de budur. Astımlı gerçekte alkole değil de içindeki koruyucu madde*ye tepki göstermektedir. Tartrazin de çok yaygın ola*rak kullanılır. Bir İngiliz astım uzmanı her 10 hasta*sından birinin portakal özü suyu içtikten sonra kriz geçirdiğini belirledi. Hastalar portakala değil porta*kal özü suyunun hazırlandığı toza konulan boya mad*desine karşı alerjiktir.

Bazı yiyecek üreticileri yiyecek paketlerinin üze*rine yiyeceğe hangi maddelerin katıldığını belirten bir etiket koyarlar. Bazı ülkelerde bu yasa gereğidir. Ancak İngiltere gibi bazı ülkelerde üreticiler yiyecek paketlerinin üzerine yalnız "izin verilen" katkı mad*delerini koyduklarını belirten bir yazı koymakla yü*kümlüdürler. Bu durumda astımlılar ya paketlenmiş yiyecekleri hiç yememek ya da yiyip hangilerinin za*rarlı olduğunu deney yoluyla öğrenmek seçeneğiyle karşı karşıyadırlar. Bazı üreticilerin ürettikleri yiye*ceklerin bileşimlerini ya da bu yiyeceklere kattıkları kimyasal unsurları önceden duyurmadan değiştirme*leri sorunun daha da ağırlaşmasına neden ol*maktadır.

Yiyeceklere ya da yiyeceklere konulan katkı mad*delerine kaç kişinin alerjik olduğunu belirlemek güç olabilir. 10 yıl önce doktorlar çok az sayıda kişinin yiyeceklere alerjik olduğunu sanırlardı. Ancak bu ko*nuda yapılan araştırmalar ilerledikçe bu sayının azım-sanmayacak denli büyük olabileceği ortaya çık*maktadır