Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Oray Eğin'den 'Muhafazakar rockçı Gökhan' yazısı

  Oray Eğin'den 'Muhafazakar rockçı Gökhan' yazısı
  Sözcü yazarı magazin gündemini uzun bir süre işgal eden Gökhan'a sert çıktı.

  Haberin Tarihi: 19.01.2014 - 10:58


  Türkiye 1 hafta boyunca Athena'nın solisti Gökhan Özoğuz'un abdest alırken ve dua ederken çekilen fotoğraflarını konuştu. Sözcü yazarı Oray Eğin de bugünkü köşesini bu konuya ayırdı. "Mu­ha­fa­za­kar roc­kçı Gök­han da bir­den iş yap­ma­ya ek­ran­la­ra çık­ma­ya pa­ra ka­zan­ma­ya baş­la­dı… Unu­tul­muş­ken Lon­dra­’da mü­te­va­zı bir da­ire­yi ar­ka­daş­la­rıy­la pay­la­şır­ken üs­te­lik. Du­ma­n’­ın so­lis­ti Ka­an Tan­gö­ze ya da Ras­hit Gru­bu me­se­la ne­den ek­ran­la­ra çı­ka­mı­yor bu pa­ra­la­rı ka­za­na­mı­yor is­ter is­te­mez me­rak edi­yo­rum." dedi.
  İŞTE ORAY EĞİN'İN O YAZISI
  Ta­bi­i ki At­he­na­’nın so­lis­ti Gök­han Özo­ğu­z’­u ye­di ya­şın­dan be­ri ta­nı­mı­yo­rum o yüz­den sa­hi­den de söy­le­di­ği gi­bi o yaş­ta na­maz kı­lıp kıl­ma­dı­ğı­nı da bil­mi­yo­rum. Sö­zü­ne gü­ven­mek­ten baş­ka se­çe­ne­ğim yok. Ama en azın­dan ha­ya­tı­nın bü­yük bir kıs­mın­da na­maz­la din­le du­ay­la hiç­bir il­gisi ol­ma­dı­ğı­nı çok iyi bi­li­yo­rum. Dört se­ne ön­ce ken­di­ni ye­ni­den ya­rat­ma­ya baş­la­dı Gök­han. Ön­ce bü­tün kö­tü alış­kan­lık­lar bı­ra­kıl­dı de­toks ya­pıl­dı son­ra­dan sa­kin bir ha­yat kur­ma­nın yo­lu­nu seç­ti. Dövmelerini bile sildirdi.

  LEYLA'DAN GEÇTİ MEVLA'YI BULDU
  Kı­sa­ca Ley­la­’dan geç­ti Mev­l⭒yı bul­ma yol­la­rın­da iler­le­di. Ne ga­rip ki bir za­man­lar aşk ya­şa­dı­ğı Se­lin Tok­tay da bir­kaç se­ne ön­ce ben­zer bir yo­lu seç­miş­ti. Ha­tır­lı­yo­rum Gök­han uğ­ru­na roc­k’­çı­nın kız ar­ka­da­şı ro­lü­ne bü­rün­müş­tü o za­man­lar. Döv­me­ler pi­er­cin­g’­ler… O rol bit­ti mu­ha­fa­za­kâr iş ada­mı­nın eşi ro­lü­ne bü­rün­dü; o döv­me­ler si­lin­di um­re­ye bi­le git­ti. Ken­di ta­bi­riy­le ‘ya­rı ka­pan­dı­’ ve mu­ta­as­sıp bir işa­da­mı­na ge­lin git­ti Kay­se­ri­’ye.

  Türk roc­k’­ının ka­yıp ku­şa­ğı mı aca­ba Gök­han? Kim bi­lir… Bel­ki de rock ta­ri­hin­de­ki mi­to­lo­jik ken­di­ni bul­ma hi­kâ­ye­le­ri­ne özen­miş de ola­bi­lir­ler. Bob Dyla­n di­ni sor­gu­la­ma­dı Leo­nard Co­he­n’­in ken­di­si­ni Bu­dist ta­pı­na­ğı­na ka­pat­ma­sı ve ta­bi­i ki Cat Ste­vens. İşin acık­lı ta­ra­fı bu isim­ler dün­ya­yı sar­sıp ta­ri­he epey bir mal­ze­me bı­rak­tık­tan son­ra bu sor­gu­la­ma­ya gi­riş­ti. At­he­na­’yı ise ya­kın ta­ri­hin bi­le ha­tır­la­yıp ha­tır­la­ma­dı­ğın­dan emin de­ği­lim. Ne ya­lan söy­le­ye­yim ha­ya­tı­nın son yıl­la­rın­da Gü­len Ce­ma­ati’­ne ya­na­şan bir Cem Ka­ra­ca bi­le de­ğil Gök­han. Ma­ce­ra­sı­nı ya­kın­dan iz­le­me­ye de­vam ede­ce­ğim; Gök­ha­n’­ın bu ara­yı­şın­da sa­mi­mi ol­du­ğu­na yü­rek­ten ina­nı­yo­rum. Aniden namaza başladılar.

  UMREYE GİDEN EKRANDA PROGRAM SAHİBİ OLUYOR
  Ama Tür­ki­ye­’de di­ni du­yar­lı­lık­la­rı ön pla­na çı­kar­ma­nın kat­ma de­ğer sağ­la­dı­ğı­nı da bi­li­yo­rum. Ka­ri­ye­ri bit­miş bir Bur­cu Gü­ne­ş’­in ani­den ka­pa­nıp um­re po­zu ver­me­si bo­şu­na mı? Se­da Sa­ya­n’­ın Gül­ben Er­ge­n’­in ben­zer zi­ya­ret­le­ri… Um­re­ye gi­den ek­ran­da prog­ram sa­hi­bi olu­yor. Bir ara­lar ga­ze­te­ci­ler ken­di ai­le ağaç­la­rın­dan ‘tür­ban­lı ak­ra­ba­’ ara­yı­şı­na gi­riş­miş­ler­di An­ka­ra­’nın gö­zü­ne gi­re­bil­mek için. “An­nem ba­şör­tü­lü ol­du­ğu için çok çek­tim” ya­zı­la­rı dö­şen­di. Şu son 10 yıl­da ne çok in­san bir an­da ken­di geç­mi­şi­ni ye­ni­den yaz­ma­ya baş­la­dı; ani­den na­ma­za baş­la­yan­lar be­lir­di…

  GÖKHAN DA BİRDEN PARA KAZANMAYA BAŞLADI
  Mu­ha­fa­za­kar roc­k’­çı Gök­han da bir­den iş yap­ma­ya ek­ran­la­ra çık­ma­ya pa­ra ka­zan­ma­ya baş­la­dı… Unu­tul­muş­ken Lon­dra­’da mü­te­va­zı bir da­ire­yi ar­ka­daş­la­rıy­la pay­la­şır­ken üs­te­lik. Du­ma­n’­ın so­lis­ti Ka­an Tan­gö­ze ya da Ras­hit Gru­bu me­se­la ne­den ek­ran­la­ra çı­ka­mı­yor bu pa­ra­la­rı ka­za­na­mı­yor is­ter is­te­mez me­rak edi­yo­rum.

  MEĞER BAŞBAKANLIK NASIL YAKINDAN TAKİP EDİYORMUŞ?
  Be­ni da­ha da şa­şır­tan ge­çen yaz Ge­zi olay­la­rı sı­ra­sın­da Gök­ha­n’­ın Baş­ba­kan­lı­k’­tan da­vet al­ma­sı ol­du. Baş­ba­kan ayak­lan­ma­la­rı bas­tır­mak için bir grup in­san­la gö­rüş­müş­tü ha­ni Ne­ca­ti Şaş­maz fa­lan da var­dı. Yan­daş­la­ra ve bi­at eden­le­re açık bu top­lan­tı­ya Gök­han da da­vet­liy­di… Git­me­di. Git­me­di ama da­vet edil­me­si o ka­dar in­san ara­sın­dan se­çil­me­si ha­tır­lan­ma­sı bi­le il­ginç de­ğil mi? Baş­ba­kan­lık na­sıl ça­lı­şı­yor­muş me­ğer­se na­sıl ya­kın­dan ta­kip edi­yor­lar­mış ün­lü­le­ri… Ön­ce o da­vet… Şim­di de “O Ses”…

  Se­lin Tok­tay son­ra­dan ken­di ta­bi­riy­le ya­rı ka­pan­dı.

  Gök­han Özo­ğuz ye­di ya­şın­dan be­ri na­maz kı­lı­yor­muş.

  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]
  Sürmenaj, TayLan and Ay Işığı like this.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Bu ne ya yazı stili ne biçim bunun böyle hiç okuyasım gelmedi.
  Sakin ol paşam burayı sana vermezlerZiyaretçilere, Gizli İçerik!

 3. #3
  We~
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Sana ne demezler mi adama.
  Gözümde küçülmüş insanlarla Büyük hesaplarım olmaz benim...

 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Kılar kılar bu bizi ilgilendirmez. Asıl konu Gökhan gibi kişilere ülkemizde değer verilmesi.. Alın teriyle para kazanan sanatçıya değer yok.


  “Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir.”

  Mustafa Kemal ATATÜRK


 5. #5
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart  Yazdıklarında doğruluk payı yok değil. Sanat camiası gerçekten doğru yolu bulduğu için mi yoksa para kazanmak için dini kullanıyor bunu zaman gösterir.

  Yazdığı isimlerden de dini kullanıp köşeyi dönen sanatçıları zamanla gördük.


  Asıl konu gerçek sanatçıya ülkemiz de değer verilmemesi. Nihat Doğan gibilerinin 300 bin takipçisi oluyor ama bir ressam bir müzisyen tanınmıyor. Yavuz Çetin'de sürüngenler şehrinden bu yüzden ayrıldı..

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş