Gezide polis mermisiyle gözünden olan genç kız SÖZCÜye konuştu. Asla pişman olmadım diyen genç kız Bir daha olsa yine giderim dedi

Haberin Tarihi: Ağustos 4 2013
Ak­de­niz Üni­ver­si­te­si İş­let­me ve Pa­zar­la­ma bö­lü­mü öğ­ren­ci­si Hül­ya Ars­lan (22) İs­tan­bul Tak­si­m­de­ki Ge­zi Par­kı ey­lem­le­ri­nin 18in­ci gü­nün­de çı­kan olay­lar­da po­li­sin sık­tı­ğı plas­tik mer­mi­nin sağ gö­zü­ne isa­bet et­me­si so­nu­cu ya­ra­lan­dı. He­men ame­li­ya­ta alı­nan Hül­ya sağ gö­zü alı­na­rak ye­ri­ne pro­tez bir göz ta­kıl­dı. Genç bir kız ol­ma­nın ver­miş ol­du­ğu du­rum se­be­biy­le ye­ni ha­ya­tı­na alış­mak ve ya­şa­dı­ğı zor gün­le­ri at­lat­mak için psi­ko­lo­jik des­tek al­dı­ğı­nı an­la­tan Hül­ya ya­şa­dık­la­rı­nı SÖZ­CÜ­y­le pay­laş­tı. İş­te 22 ya­şın­da­ki ha­ya­tı de­ği­şen genç kız­dan çar­pı­cı söz­ler:
Keş­ke Ata­türk ya­şa­say­dı

Keş­ke Ata­türk gi­bi bir li­der ol­say­dı. Ata­tür­k­ün ya­şa­dı­ğı za­man­da ol­mak is­ter­dim. O za­man ger­çek­ten in­sa­na in­san gi­bi de­ğer ve­ri­li­yor­du. O za­man ger­çek­ten de­mok­ra­si var­dı. Ata­tür­k­ten son­ra­ki dö­nem­ler­de de­mok­ra­si an­la­yı­şı yok ol­ma­ya baş­la­dı.

On­la­rın vic­da­nı var mı?
Ge­zi olay­la­rı in­san­ların ar­tık hak­larını ara­mak için so­kak­la­ra çık­tı­ğı­nı gös­ter­di. Ar­tık bi­zim ne­fe­si­mi­zi en­se­lerin­de his­se­de­cekler. Ya­pı­lan her yan­lış­ta bilin­me­li ki tep­ki­mi­zi kork­ma­dan gös­te­re­ce­ğiz. Olay­lar­da 4 va­tan­daş ve bir po­lis ha­ya­tı­nı kay­be­der­ken 13 ki­şi­ de gö­zün­den ol­du. Ve bun­ca göz­ya­şı ve acı­nın tek so­rum­lu­su cum­hur­baş­ka­nı baş­ba­kan hü­kü­met va­li ve em­ni­yet mü­dü­rü­dür. On­la­rın vic­dan­la­rı var mı? Var­sa na­sıl ra­hat? Bun­ca şey yan­la­rı­na kal­ma­ya­cak ve Al­la­h­ın ada­le­tin­den ka­ça­ma­ya­cak­lar.

Taş atan­la­rı ön­le­dim
Bu di­re­niş bu şe­kil­de bit­me­ye­cek. Ben ha­yat­ta­yım ai­le­min ya­nın­da­yım ya ha­yat­ta ol­ma­yan­lar. Po­lis halk­tan bi­ri­si. As­lın­da ya­nı­mız­da ol­ma­sı ge­re­ki­yor­du. Ama de­ğil­ler. Ba­ri ka­nun­da ol­du­ğu şe­kil­de biz­le­re mü­da­ha­le et­sin­ler. Ca­nı­mı­za kar­şı de­ğil. Bu­gün ben gö­zü­mü kay­bet­tim te­da­vi sü­re­cim ta­mam­lan­dık­tan son­ra yi­ne ye­ri­mi ala­ca­ğım. Baş­ba­ka­n­a ve hü­kü­me­te kar­şı ya­zı­lar ya­zı­lır­dı ben kar­şı ge­lir­dim. Kü­für içe­ren slo­gan­lar yaz­ma­yın der­dim. Taş at­tık­la­rın­da ta­şın önün­de du­rur­dum. Biz bu­nun için bu­ra­da de­ği­liz der­dim. Ben za­ra­rı az et­ki­si bü­yük bir ey­lem ol­ma­sı­nı is­ter­dim.

Ka­bul­len­mem zor ol­du
Ben güç­lü bi­ri­si ol­du­ğum için ağ­lı­yo­rum. Bu ola­yı ya­şa­dık­tan son­ra sa­de­ce gö­rü­nüş açı­sın­dan zor­luk çek­tim. Bi­raz ka­bul­len­mek zor ol­du. Bu du­ru­mum­dan utan­ma­dım ve as­la keş­ke ora­da ol­ma­say­dım hiç de­me­dim. Ben va­ta­nım­da hu­zur­lu bir şe­kil­de ya­şa­mak için gö­zü­mü kay­bet­tim. De­mok­ra­si­yi is­te­di­ğim için kay­bet­tim. Öz­gür­lü­ğü is­te­di­ğim için kay­bet­tim. Bun­dan piş­man da üz­gün de de­ği­lim. Bu­gün ay­nı şe­yi yi­ne ya­pa­rım ta­ ki hak­la­rı­mı­z bi­ze ve­rile­ne ka­dar. An­nem ben­den da­ha çok ağ­lı­yor.

Eli­mi ko­lu­mu­ bağlıyor
Meh­met Ali Ala­bo­ra­nın söy­le­di­ği söz ger­çek­ten doğ­ru. Me­se­le bir ağaç me­se­le­si de­ğil­di. Devlet be­nim be­de­ni­me bi­le do­ku­nu­yor. Be­nim öz­gür­lü­ğü­me oku­lu­ma ya­şam şart­la­rı­ma mü­da­ha­le edi­yor. Ba­na ya­pa­bi­le­cek bir şey bı­rak­mı­yor. San­ki ya­nım­da otu­ru­yor ben bir şey ya­pa­cak­ken eli­mi tu­tu­yor gi­bi bir du­rum ol­du.

Genç­ler ar­tık uyan­dı
Ben ora­da 1988-1993 doğumlu olan çok genç gör­düm. Müt­hiş bir genç­lik gör­düm. Es­ki­si gi­bi de­ğil. Genç­ler bil­gi­sa­yar ba­şın­dan kal­kıp so­ka­ğa çık­sın di­ye bek­ler­ler­di. Genç­ler ar­tık uyan­dı. Bur­ju­va de­nen genç­ler bir sa­bah yüz bin­ler ol­du. Ve genç­ler bu­nu in­ter­net sa­ye­sin­de yap­tı. Hem de bi­ri­le­ri bir şey de­me­den. Olay­la­rın ilk ba­şın­da po­li­sin o ha­fı­za­la­ra ka­zı­nan mü­da­ha­le­si ol­ma­say­dı bu olay­lar bu ka­dar bü­yü­mez­di. Fark­lı yak­la­şa­bi­lir ve bun­lar ya­şan­ma­ya­bi­lir­di. Ama bi­le­rek ya­pıl­dı. Bu bir komp­lo de­ğil. Şu­ anki genç­lik öy­le bir at­mos­fer ya­ka­la­dı ki bir­bir­le­ri­ne ya­ban­cı olan genç­ler kay­naş­tı ar­ka­daş ol­du. Par­kın için­de ken­di evi­niz­de gi­biy­dik.

Sa­de­ce kı­vıl­cım gör­düm
11 Ha­zi­ran Sa­lı gü­nüy­dü. İlk­yar­dım eği­ti­mi al­mış­tım. O gün çok ya­ra­lı­lar
var­dı. Re­vi­re gi­dip yar­dım edi­yor­dum. Par­kın gi­ri­şin­de ya­ra­lı­la­ra yar­dım edi­yo­rum. Ha­va ka­rar­dı ışık­lar ke­sil­di. Sa­de­ce gaz ko­ku­su var­dı. Ne­fes ala­ma­dım bir an­da ser­sem­le­dim. O an vu­rul­dum. Sa­de­ce bir kı­vıl­cım gör­düm son­ra ken­di­mi kay­bet­tim.

Gö­züm dışarı çık­mış­tı
Göz ka­pa­ğım ta­ma­men par­ça­lan­mış­tı. Has­ta­ne­ye git­ti­ğim­de gö­züm yu­va­sın­dan çık­mış­tı. Be­nim için çok zor bir du­rum. Ba­yan ol­mak­tan kay­nak­la­nı­yor sa­nı­rım. Ken­di­mi­ze çok da­ha faz­la özen gös­te­ri­yo­ruz. Psi­ko­lo­jik des­tek de alı­yo­rum. Ak­sat­ma­dan ilaç­la­rı­mı da kul­la­nı­yo­rum. Bu­gün yü­rür­ken düş­tüm. Ha­ya­tı­mı komp­le et­ki­le­di. İki ame­li­yat da­ha ola­ca­ğım.

Hak­kı­mı he­lal edi­yo­rum
Ben da­ha 22 ya­şın­da­yım. Bu olay ya­rın­la­rı­mı elim­den al­dı. Bu­na kim­se­nin hak­kı yok. Bu­nu ya­pan­lar ger­çek­ten Müs­lü­man­sa bi­zim ahı­mız üze­rin­de. Ben ha­ya­tım bo­yun­ca kim­se­ye bed­du­a et­me­dim. Be­nim gö­zü­mü kör eden po­li­se de hak­kı­mı he­lal edi­yo­rum. Ama o ve bu­na ne­den olan­lar Al­lah ta­ra­fın­dan ce­za­lan­dı­rı­la­cak­lar.

T.C. için Taksime gittik
An­ne Mü­ye­se Ars­lan Ata­tür­k­ün Tür­ki­ye­yi genç­le­re ema­net et­ti­ği­ni söy­le­di. Mü­ye­se Ars­lan şöy­le de­vam et­ti: Ben­ de yav­ru­la­rı­mı bu ema­ne­te iha­net et­me­me­le­ri için bü­yüt­tüm. Tak­si­m­e ni­ye git­ti­niz di­yor­lar. Tak­si­m­e onu­ru­mu­zu şe­re­fi­mi­zi kur­tar­mak için git­tik. T.C.yi ko­ru­mak için git­tik. Ora­da ter­te­miz pı­rıl pı­rıl onur­lu na­mus­lu şe­ref­li genç­ler var­dı ki. O genç­le­ri bü­yü­ten an­ne­le­re te­şek­kür edi­yo­rum. Yav­ru­la­rı­mın ge­le­ce­ği­ni kur­tar­mak için git­tim. Kı­zı­mın te­da­vi­si bit­tik­ten son­ra kal­dı­ğı­mız yer­den de­vam ede­ce­ğiz.

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]