Efsanevi kuşun adını taşıyan bu müzik aletinin adına N.Gencevinin M.Füzulinin eserlerinde rastlanılır. Nizami musikarın güzel sesli olduğunu yazmıştır. Orta asırda diğer vurmalı çalgılarla birlikte oyun havılarında kullanılmıştır. Sekiz borulu musikar kamış ve ağaçtan hazırlanırdı.
MiskalMusikarMüştak Orta Asyada kullanılan bir çeşit pan flüttür.Çalgı İran'da muştak adı ile bilinmektedir.Arap ülkelerinde Şu'aybiye olarak adlandırılır.[1]Osmanlı döneminde 18. yüzyıl sonlarına kadar saray müziğişehir eğlence müziği sivil mehter topluluklarında ve müzikle tedavide kullanılmıştır.Azerbaycan da günümüzde kullanılmaktadır.

Evliya Çelebi Mısıra yaptığı seyahatte kullanılan çalgılar arasında miskalide saymaktadır.Mıskal'ın yapısı hakkında ilk olarak Abdülkâdir Merâgî (1360-1435) Câmiü'l-Elhân(Nağmeler Derlemesi-1405) isimli müzik kitabında ayrıntılı bilgi vermiştir.