Bu yazımızda sizlere özneyi en doğru şekilde tespit etmek için gerekli ipuçlarını aktaracağım.
Cümlede “yüklemi yapan” veya “olan” öğedir. Türkçenin bir yapısal özelliği olarak -özellikle özne kişi zamiri olduğunda- her cümlede belirtilmeyebilir. Sebebi şudur: Türkçenin eski dönemlerinde bugün kullandığımız kişi eklerinin yerine başta kullanılan kişi zamirleri yüklemin sonunda da tekrarlanıyordu: “Ben gide yorır ben” gibi. Yüklemden sonra kullanılan kişi zamiri zamanla ekleşerek +Im şekline girmiştir. Böylece yüklemden önceki kişi zamirine de gerek kalmamıştır. Çünkü +lm eki aynı zamanda zihinlerde “ben” zamirinin yerini de tutar olmuştur. Bu yüzden özne olarak kişi zamirinin kullanılmadığı cümlelerde özneye gizli özne de denir.
* Cümlede özne herhangi bir isim olabileceği gibi. bir kelime grubu da olabilir. Ayrıca özne şart çekimli bir unsur veya bildirme eki (+Dlr) almış olarak da karşımıza çıkabilir:
Annem en sevdiğim varlıktır.
Hangisi buraya geldi?
Kim sinemaya gidecek?
Hayrullah Efendi’nin İnebolu’ya gönderdiği kereste yüklü motoryerine ulaşmış.
Sandalyeleri kim getirdiyse götürsün. Salonda bir gürültüdür koptu.
*Özne “var ya” “yok mu” kalıplarından biriyle veya kuvvetlendirme edatlarından biriyle de kurulabilir: Bunun peltek konuşması var ya. çok hoşuma gidiyor. Bu adamın vakitsiz gelişi yok mu. beni öldürüyor.
Öznenin Bulunması: Özne yükleme “Yüklem + -(y)An + kim/ne?” sorusu sorularak bulunur:
Cahide okula geç giderdi. Okula geç giden kim? Cahide Kitaplar masadaymış. Masada olan ne? Kitaplar
* Özne edilgen çatılı yüklemler dışında da bazen kullanılmayabilir. Başka bir deyişle Türkçede (yüklemi isim olsun fiil olsun) öznesiz kullanımlar da vardır:
Bugün çarşıya çıkmalı alışveriş yapmalı. Bu dili antmalı. O kadar olacak. Limonata yoksa kalsın. “Birinci Teşrin sonlarına doğru idi.” Ayrıca yüklemi (özne+yüklem) kuruluşundaki anlamca kaynaşmış birleşik fiil olan cümlelerin öznesi olmaz: Anasından emdiği burnundan gelmek etekleri zil çalmak gözlerine uyku girmemek… gibi.
* Edilgen çatılı yüklemli cümlelerde özne bulunmaz. Çünkü artık fiilin yapanı belli değildir. Bu durumda özne yoktur ama öznesizlik ile ilgili °larak üç özellik söz konusudur:
Yüklemi (geçişsiz iken) edilgen fiil olan cümlelerin öznesi olmaz: Yarın geziye gidilecek. Okula geç gelinmez.
Örneklerden de görüleceği üzere öznenin cümle içerisinde aldığı konum ve doğru soruyu sorma doğru tespit için en önemli unsurdur.
Ramazan Baltaş