Disiplin cezaları

Öğrencilere davranışlarının niteliklerine göre;

Kınamakısa süreli uzaklaştırmatasdikname ile uzaklaştırma

Örgün eğitim dışına çıkarma
cezalarından biri verilir.

Disiplin cezasını gerektiren davranışlar

Cezayı gerektiren davranışlar şunlardır:

Kınama cezasını gerektiren davranışlar;

1. Okulu okulun eşyasını ve çevresini kirletmek

2. Yönetici öğretmen veya eğitici personel tarafından verilen görevleri yapmamak

3. Kılık-kıyafete ilişkin mevzuat hükümlerine uymamak

4. Tütün ve tütün mamullerini bulundurmak veya içmek

5. Başkasına ait eşyayı izinsiz almak veya kullanmak

6. Dersle ilgili araç-gereci yanında bulundurmamak bulundurulması yönündeki uyarılara aldırmamak sahip olmasına rağmen ders araç-gerecini kullanmamayı alışkanlık hâline getirmek

7. Yalan söylemek

8. Okula geldiği hâlde özürsüz olarak derslere uygulamalara etütlere törenlere ve diğer sosyal etkinliklere geç katılmak veya erken ayrılmak

9. Okul kütüphanesi laboratuar atölye pansiyon spor yurdu veya diğer bölümlerden aldığı kitap araç-gereç ve malzemeyi zamanında vermemek eksik vermek veya kötü kullanmak

10. Okul içinde veya dışında okulun personeli ile diğer kişilere karşı kaba ve saygısız davranmak

11. Dersin ve ders dışı faaliyetlerin akışını ve düzenini bozacak davranışlarda bulunmak

12. Kopya çekmek veya çekilmesine yardımcı olmak

13. Yatılı okullarda gece izinsiz ve özürsüz pansiyon dışına çıkmak veya dışarıda kalmak izin süresini özürsüz olarak uzatmak

14. Yasaklanmış müstehcen yayınları okula ve okula bağlı yerlere sokmak veya yanında bulundurmak

15. Okul yetkililerinin ve disiplin kurulunun çağrılarına uymamak ve çağrı yazılarını almaktan kaçınmak

16. Üzerinde kumar oynamaya yarayan araç-gereç bulundurmak

17. Okulca istenen kişisel veya ailesi ile ilgili bilgileri okula geç bildirmek yanlış bildirmek veya bildirmemek

18. Bilişim araçlarını okul yönetimi ile öğretmenin bilgisi ve izni dışında konuşma yaparakses ve görüntü alarak mesaj ve e-mail göndererek bunları arkadaşlarıyla paylaşarak eğitim-öğretimi olumsuz yönde etkileyecek şekilde kullanmak

Okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezasını gerektiren davranışlar;

1. Kişilere arkadaşlarına söz ve davranışlarla sarkıntılık hakaret ve iftira etmek veya ahlak kuralları ile bağdaşmayan davranışlarda bulunmak ya da başkalarını bu gibi davranışlara kışkırtmak

2. Kişileri veya grupları dil ırk cinsiyet siyasi düşünce felsefi ve dini inançlarına göre ayırmayı kınamayı kötülemeyi amaçlayan davranışlarda bulunmak veya ayrımcılığı körükleyici semboller taşımak

3. İzinsiz gösteri veya toplantı düzenlemek bu tür gösteri veya toplantılara katılmak ve bu amaçla yapılan etkinliklerde bulunmak

4. Her türlü ortamda kumar oynamak veya oynatmak

5. Öğretmen eğitici personel veya okul yönetimince verilen görevlerin yapılmasına engel olmak

6. Öğretmenlere eğitici personele yöneticilere memurlara diğer görevliler ile ziyaretçilere hakaret etmek karşı gelmek ve görevlerini yapmalarına engel olmak

7. Yasaklanmış veya müstehcen yayın kitap dergi broşür gazete bildiri beyanname ilan ve benzerlerini dağıtmak duvarlara ve diğer yerlere asmak yapıştırmak yazmak okul araç-gerecini ve eklentilerini bu amaçlar için kullanmak

8. Bilişim araçları ile yönetici öğretmen eğitici personel memur diğer görevliler ve ziyaretçiler ile öğrencileri rahatsız edici davranışlarda bulunmak

9. Derslere etütlere atölye laboratuar ve mesleki eğitim alanları ile okulun faaliyetlerine geç gelmeyi veya erken ayrılmayı alışkanlık hâline getirmek

10. Kavga darp etmek ve yaralama olaylarına karışmak

11. Öğrencilerin bulunmaması gereken yerlere gitmeyi alışkanlık hâline getirmek ve arkadaşlarını böyle yerlere gitmeye zorlamak

12. Okul binası eklenti ve donanımlarına kendisinin veya arkadaşlarının araç-gerecine ahlak dışı ya da siyasi ve ideolojik amaçlı resim şekil amblem ve benzeri şeyler yapmak ve yazılar yazmak

13. Organizeli kopya çekmek veya çekilmesine yardımcı olmak

14. Sarhoşluk veren zararlı maddeleri bulundurmak veya kullanmak

Okuldan tasdikname ile uzaklaştırma cezasını gerektiren davranışlar;

1. Türk Bayrağı'na sancağına ülkeyi milleti ve devleti temsil eden sembollere saygısızlık etmek

2. Millî ve manevi değerleri söz yazı resim veya başka bir şekilde aşağılamak; bu değerlere küfür ve hakaret etmek

3. Hırsızlık yapmak yaptırmak ve yapılmasına yardımcı olmak

4. Okulla ilişkisi olmayan kişileri okulda veya okula ait yerlerde barındırmak

5. Okul/kurum tarafından verilen kimlik kartı karne öğrenci belgesi veya diğer belgelerde değişiklik yapmak; sahte belge düzenlemek; üzerinde değişiklik yapılmış belgeleri kullanmak veya bu belgelerin sağladığı haklardan yararlanmak ve başkalarını yararlandırmak

6. Okul sınırları içinde herhangi bir yeri okul yönetiminden izinsiz olarak eğitim-öğretim amaçları dışında kullanmak veya kullanılmasına yardımcı olmak

7. Okulun bina eklenti ve donanımları ile okula ait taşınır veya taşınmaz mallarına zarar vermek

8. Ders sınav uygulama ve diğer faaliyetlerin yapılmasını engellemek veya arkadaşlarını bu eylemlere katılmaya kışkırtmak

9. Eğitim-öğretim ortamına yaralayıcı öldürücü silah ve patlayıcı madde ile her türlü aletleri getirmek veya bunları bulundurmak

10. Zor kullanarak veya tehditle kopya çekmek veya çekilmesini sağlamak

11. Bağımlılık yapan zararlı maddeleri bulundurmak veya kullanmak

12. Yerine başkasını sınava sokmak başkasının yerine sınava girmek

13. Eğitim-öğretim ortamında siyasi partilerin bu partilere bağlı yan kuruluşların derneklerin sendikaların ve benzeri kuruluşların siyasi ve ideolojik görüşleri doğrultusunda eylem düzenlemek başkalarını bu gibi eylemleri düzenlemeye kışkırtmak düzenlenmiş eylemlere etkin biçimde katılmak bu kuruluşlara üye olmak üye kaydetmek; para toplamak ve bağışta bulunmaya zorlamak

14. Bilişim araçları ile yönetici öğretmen eğitici personel öğrenci memur diğer görevliler ve ziyaretçilere etik olmayan ses söz ve görüntülerle zarar verici davranışlarda bulunmak

15. Okul müdürlüğünden izin almadan okul hakkında bilgi vermek amacıyla basın toplantısı yapmak bildiri yayınlamak dağıtmak; konferans temsil tören açık oturum forum ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve bu tür faaliyetlerde etkin rol almak

16. Bir kimseyi ya da grubu suç sayılan bir eylemi düzenlemeye böyle eylemlere katılmayayalan bildirimde bulunmaya yalan delil göstermeye ya da suçu yüklenmeye zorlamak

17. Eğitim-öğretim ortamında herhangi bir kimsenin mal ve eşyasına el koymak başkasına ait evrakı izinsiz açmak tahrip etmek ve başkalarını bu davranışlar için kışkırtmak

18. Eğitim-öğretim ortamını amaçları dışında izinsiz olarak kullanmak veya kullanılmasına yardımcı olmak

Örgün eğitim dışına çıkarma cezasını gerektiren davranışlar;


1. Türk Bayrağı'na sancağına ülkeyi milleti ve devleti temsil eden sembollere hakaret etmek

2. Türkiye Cumhuriyeti'nin devleti ve milletiyle bölünmez bütünlüğü ilkesine ve Türkiye Cumhuriyetinin insan haklarına ve Anayasanın başlangıcında belirtilen temel ilkelere dayalı millî demokratik laik ve sosyal bir hukuk devleti niteliklerine aykırı miting forum direnişyürüyüş boykot ve işgal gibi ferdi veya toplu eylemler düzenlemek; düzenlenmesini kışkırtmak ve düzenlenmiş bu gibi eylemlere etkin olarak katılmak veya katılmaya zorlamak

3. Kişileri veya grupları; dil ırk cinsiyet siyasi düşünce felsefi ve dini inançlarına göre ayırmayı kınamayı kötülemeyi amaçlayan bölücü ve yıkıcı toplu eylemler düzenlemekkatılmak bu eylemlerin organizasyonunda yer almak

4. Eğitim ortamında kurul ve komisyonların çalışmasını tehdit veya zor kullanarak engellemek

5. Bağımlılık yapan zararlı maddelerin ticaretini yapmak

6. Güvenlik güçlerince aranan kişileri okulda veya okula ait yerlerde saklamak ve barındırmak

7. Okula derslere sınavlara girilmesine ders veya sınavların yapılmasına engel olmakdersteki öğrencileri dışarı çıkarmak bunların yapılmasına yönelik zorlayıcı davranışlarda bulunmak

8. Okul içinde ve dışında tek veya toplu hâlde okulun yönetici öğretmen eğitici personelmemur ve diğer personeline karşı saldırıda bulunmak bu gibi hareketleri düzenlemek veya kışkırtmak

9. Okulun bina eklenti ve donanımlarını okula ait taşınır veya taşınmaz mallarını kasıtlı olarak tahrip etmek

10. Okul içinde ve dışında yaralayıcı öldürücü her türlü alet silah patlayıcı maddeleri kullanmak suretiyle herhangi bir kimseyi yaralamaya teşebbüs etmek yaralamak
öldürmekmaddi veya manevi zarara yol açmak

11. Kişi veya kişilere her ne sebeple olursa olsun eziyet etmek; işkence yapmak veya yaptırmak cinsel istismar ve bu konuda kanunların suç saydığı fiilleri işlemek

12. Çete kurmak çetede yer almak yol kesmek adam kaçırmak; kapkaç ve gasp yapmakfidye ve haraç almak

13. Yasa dışı örgütlerin ve kuruluşların siyasi ve ideolojik görüşleri doğrultusunda propaganda yapmak eylem düzenlemek başkalarını bu gibi eylemleri düzenlemeye kışkırtmak düzenlenmiş eylemlere etkin biçimde katılmak bu kuruluşlara üye olmak üye kaydetmek; para toplamak ve bağışta bulunmaya zorlamak

14. Bilişim araçları ile toplum değerlerine aykırı zararlı bölücü yıkıcı ahlak dışı ve şiddet içerikli yasak yayınlar bulundurarak kişi ve kurumlarla ilgili ses söz ve görüntüler alıp bunları çoğaltmak sanal ortamlarda dinlemek dinlettirmek izlemek izlettirmek yaymak ve ticaretini yapmak

Yukarıda belirtilenlerin dışında ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hâllere nitelik ve ağırlıkları itibarıyla benzer eylemlerde bulunanlara suça uygun cezalar verilir.

Pansiyonlarda veya başka okul / kurumdaki disiplin olayları

1. Öğrencinin kayıtlı olduğu okul/kurum dışında; kaldığı pansiyonda ders kurs veya telafi eğitimi aldığı okul/kurumda disiplin olaylarına karışmaları hâlinde ön soruşturmaları olayın meydana geldiği ortaöğretim kurumu/okulunca yapılır. Olayla ilgili karar alınmak üzere soruşturma dosyası öğrencinin kayıtlı olduğu okul/kuruma gönderilir.

2. Staj çalışması veya meslek eğitimi görülen işletmelerde öğrencinin karıştığı disiplin olayları kayıtlı bulunduğu okul/kuruma bildirilir. Olay okul müdürlüğünce soruşturularak sonuçlandırılır.

3. Öğrencinin kayıtlı bulunduğu okul/kurumda disiplin olaylarına karışması ve buna ilişkin inceleme/soruşturma sürdürülürken bir başka okul/kuruma nakledilmesi durumundainceleme/soruşturmayı başlatan okul/kurum disiplin soruşturmasını tamamlar.

Disiplin cezası alan öğrenciye yeni okulu aracılığı ile tebligat yapılarak ceza uygulanır ve dosyasına işlenir. Ceza alan öğrenciyle ilgili karara itiraz davranış puanının iade edilmesi ve cezanın dosyadan silinmesi gibi işlemler yeni okulu tarafından gerçekleştirilir.