İmam Hatip Liseleri İmamlık Hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi din hizmetlerinin yerine getirilebilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek üzere Milli Eğitim Bakanlığınca açılan Ortaöğretim sistemi içinde hem mesleğe hem yüksek öğrenime hazırlayıcı programlar uygulayan öğretim kurumlarıdır...

Bünyemizdeki öğrencilere vermekte olduğumuz eğitimin amacı ise kültürel mirası değerlendirebilen yaşayan hayatı yorumlayabilen ve problemlere çözüm üretebilen bireyler yetiştirmek; öğrencilerimizin zihninde insana düşünceye özgürlüğe ahlaka ve kültürel mirasa saygıya dayanan bir din öğretimi anlayışının yayılmasına katkıda bulunmaktır.

Okulumuzda verdiğimiz eğitim sonucunda öğrencilerimizde oluşturmaya çalıştığımız temel değerlerimiz;
Sağlıklı bir din anlayışının Türkiye için gerekli zihniyet geliştirmesinin gerçekleşmesine yardımcı olabileceğine ve kaliteli bir eğitim-öğretim süresinden geçtiğine inanırız.
Ezberci baskı altına alıcı bir yaklaşımı değil konuları çözümleyici ve yorumlayıcı bir yaklaşımı benimseriz.
Dinin birleştirici huzur verici ve barışı sağlayıcı gücünü ortaya çıkarmaya çalışırız.
Din öğretiminde oku düşün ve anla prensibini benimseriz.
Din öğretiminde yönetici öğretmen öğrenci veli (aile) ilişkilerine güven ortamı yaratırız.

Yüksek öğretim hayatlarına devam etmek isteyen İmam-Hatip mezunları Yüksek Öğretim kurumlarından istedikleri doğrultuda tercih yapabilmelerinin yanında almış oldukları eğitime paralel olarak İlahiyat Fakültesi ve İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliğini tercih edebilmektedirler. Bu iki bölümü seçen mezunlarımızın Ağırlıklı Ortaöğretim başarı puanları 015 katsayısı ile çarpılarak hesaplanacaktır. Bu da öğrencilerimizin bu bölümlere girmelerinde puan avantajı ve kolaylık sağlamaktadır.

Bilimsel akılcı ve mantıklı düşünme becerisine sahip ahlakı ve kültürel mirası koruyan çağdaş bir din öğretimi anlayışını benimseyen bireyler yetiştirmek.
Atatürk İnkılâp ve ilkelerine ve Anayasa'da ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milleti'nin millî ahlâkî insanî manevî ve kültürel değerlerini benimseyen koruyan ve geliştiren; ailesini vatanını milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasa'nın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik lâik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek;

Beden zihin ahlâk ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere hür ve bilimsel düşünme gücüne geniş bir dünya görüşüne sahip insan haklarına saygılı kişilik ve teşebbüse değer veren topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek;

İlgi istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi beceri davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak;

Böylece bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak; öte yandan millî birlik ve bütünlük içinde iktisadî sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk Milleti'ni çağdaş uygarlığın yapıcı yaratıcı seçkin bir ortağı yapmak;

Dinin insan yaşamına anlam kazandıran insanın insanca yaşamasına yardımcı olan insanların birbirlerini anlayabilmeleri için gerekli olan temel iletişim kodlarını bünyesinde taşıyan Allah-insan ilişkilerini düzenleyen bir olgu olduğu bilgisi öğrencilere kazandırmaktır.

Din öğretiminde; insana düşünceye özgürlüğe ahlaki olana ve kültürel mirasa saygı temeline dayalı olarak
· Akılcı yaklaşım ve eleştirel zihniyet
· Kendi başına düşünme
· Kendini anlama keşfetme ve sorgulayabilme
· Yaşamın anlamını keşfetme
· Objektif olma
· Seçme yeteneği
· Dinsel olguların farkında oluş
· Sosyal bütünleşme dayanışma ve hoşgörü
· Kültürel duyarlılık
· İyi ahlak dürüstlük
İlkelerini benimseyen öğrenciler yetiştirmektir.


Alıntı