Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın ansiklopedisi

içindekiler;

MARİFETNAME

1 - Bölüm


Kur'an âyetleri ve Peygamber hadislerinin bildirdiği şekilde itimat ve itikat olunacak dinî hususlara ve kesinlikle ihtiyaç ola İslâm bilginlerinin görüşlerine göre; Arş'ın yaratılışının tertibini Kürs'ü Cennetleri gökleri yerleri denizleri ışıkları kıyamet alâmetlerini kıyametin hal ve durumlarını cihanın harap oluşunu ve yokoluşunu Rahman'a kavuşma âleminin (Ahiretin) ebediliğini dört bölümle tafsil eder.

2 - Bölüm

Cennetlerin isimlerini vasıflarını ve sayılarını onlarda olan nehirleri ağaçları binalarının çeşitlerini nimetlerini hurilerini ve gılmanlarını dört madde ile açıklar.

3 - Bölüm


Cennet altında olan perde melekleri denizleri hazineleri yedi göğü ve her gökte olan melekleri güneş ay ve yıldızların hareketlerini kâinatın durumu ve atmosferi dört madde ile açıklar.

4 - Bölüm


Yedi denizin sekiz kaf dağının yedi yerin ve her tabakanın sakinlerini cehennemi ve şedi tabakasını ve her bir tabakasında bulunanların kıyamet şartlarının ve kıyamet hallerinin âlemin yokoluşunun ve mahşerin durumlarının yaratılış keyfiyetini; beş madde ile beyan eder.

5 - Bölüm

Yüzeyleriyle kâinatın aynası olan âlemlerin yaratılış tertibini; cihanın arazlarının ve cevherlerinin mahiyet ve keyfiyetini; özlerin ve eşyanın şekil ve durumlarını; esaslar ve cisimler âleminin görüntü ve hikmetini; canlıların bileşiklerin ve unsurların bozuşum ve oluşumunu hakimane üç babla belirtir ve beyan eder.

6 - Bölüm

Feleklerin nefslerin ve akılların ortaya çıkmasındaki tertibi; tabiatların mertebelerini; özlerin değişimini; ateş hava su ve toprağın dönüşümlerinin delillerini; maden bitki hayvan ve insanın doğuşunu ve bunların arasında aracı olanı; ruhların geldikleri ve gittikleri yeri; bedenlerin devranının keyfiyetini dört madde ile hakîmâne beyan eder.

7 - Bölüm


Maddede ve zihinde hasıl olan eşyanın sayılarını beyan eden matematiğin çok önemli ve çok lüzumlu olan kaidelerini on kolay yöntem üzere on madde ile açıklar.

8 - Bölüm

Cisimlerin miktarlarını boyutlarını beyan eden geometrinin astronomi için önemli ve lüzumlu olan şekillerini kolay bir yöntem üzere dört madde ile beyan eder.

9 - Bölüm

Alemin şeklinin yuvarlak olduğunun isbatını; yıldızların ve feleklerin durumlarının keyfiyetini hakîmâne on bölümle tafsil eder.

10 - Bölüm


Burçlar sahibi göğü; burçların şekillerini ve isimlerini; burçların katlarını ve sabit yıldızları; ayın menzillerini; gök cisimlerinin uzaklıklarını dört madde ile bildirir.

11 - Bölüm

Yedinci göğün yapısını ve onda olan zühal (satürn) feleğini altı madde ile bildirir.

12 - Bölüm


Altıncı göğün yapısını ve orada hâkim olan müşteri (Jüpiter) yıldızının vasıflarını beş madde ile beyan eder.

13 - Bölüm

Beşinci göğün yapısını ve burada hâkim ola merih yıldızının vasıflarını beş madde ile açıklar.

14 - Bölüm

Dördüncü göğün yapısını ve burada sultan olan güneşin hükümlerini ve durumlarını dört madde ile açıklar.

15 - Bölüm

Üçüncü göğün yapısı ve burada hükmeden zühre yıldızının (venüs) durumlarını beş madde ile açıklar.

16 - Bölüm

İkinci göğün yapısını ve burada hâkim olan utarit yıldızının durumlarını beş madde ile bildirir.

17 - Bölüm

Dünya göğünün yapısını ve orada hâkim olan ayın durum ve vasıflarını; aya mütaallik olan eşyayı altı madde ile açıklar.

18 - Bölüm


Ayın Allah'ın kudretiyle tesirlerini ve burçlar itibariyle hallerini yedi gezegenin tesirli saatlerini feleklerin sayılarını seslerini ve nağmelerini merkezlerini hareketleriyle dairelerin meydana gelişlerini esiri cisimlerin tesirlerinin başlangıçlarını beş madde ile açıklar.

19 - Bölüm

Ateş unsurunun mahiyetini tavır ve durumlarının keyfiyetini dört madde ile açıklar.

20 - Bölüm

Hava unsurunun mahiyetini keyfiyet ve durumlarını üç tabakasından üst orta ve birinci tabakalarda oluşan kainat boşluğunu (atmosfer) dört madde ile açıklar.

21 - Bölüm

Hava küresinin alt tabakasını tabiat ve vasıflarını hareket ve isimlerini ve sair durumlarını sekiz madde ile açıklar.

22 - Bölüm

Hava küresinin alt tabakasında meydana gelen diğer atmosferik olayları yani samanyolu hâle sis kırağı jaleyi; sabahı şafağı gölgeyi gece ve gündüz saatlerini; ayları ve yılları ve zamanları beş madde ile açıklar.

23 - Bölüm

Su unsurunun mahiyetini keyfiyet ve durumlarını farklılık ve vasıflarını isimlerini; denizken buhar bulut kar yağmur kaynak ve nehir ve yine buhar olmasını; değişik hareketlerle hareket bulmasını; denizlerle karaların yer değiştirmesini; denizlerde ve karalarda bulunanların sudan faydalanmasını suda hayvanların vücuda gelmesini; su tabakasının kalınlığı sayılan denizlerin derinliklerininölçülmesini denizle gemilerin yürümesini ve gemilerle halkın her tarafa varıp murat almasını; yeni dünya (Amerika) bulunup yer ve deniz devr olunup batıya giden gemilerin doğu semtine gelmesini yedi madde ile açıklar.

24 - Bölüm

Toprak unsurunun mahiyetini keyfiyet ve durumlarını sükûn ve kararını parçalarını korumasını vâdi ve dağlarını; yerkürenin iki tabakaya bölünmesini ve yeni dünyanı ortaya çıkmasıyle çizilişini; kaynakların fışkırmasını ve yerin sarsılmasını dört madde ile hâkimâne açıklar.

25 - Bölüm

Yerkürenin üzerinde belirlenen ve varsayılan kutup dairelerini ve kutupları yeryüzünün beş kısma bölünmesini gerektirir sebepleri dörtte bir meskun kısmın yedi iklime bölündüğü ve yedi iklimin sınırlarını her iklimde nice memleketler dağlar nehirler ve ne şekil insanların ve hayvanların bulunduğunu yedi iklimin ötesinin durumlarının doksanıncı enleme dek keşfedildiğini ve incelendiğini yedi iklimin her birinde en uzun günü bulmayı ve en uzun günden şehirlerin semtlerinin çıkarıldığını beldelerin mizaçlarının ve sâkinlerinin farklı bulunduğunu altı madde ile hakîmâne açıklar.

26 - Bölüm

Boylam ve enlem daireleri ile yerkürenin satranç ve evleri misali bölünmesini; enlem ve boylamın tayini ile yeryüzünde bulunan beldelerin ve yerlerin yerlerinin ve yönlerinin birbirlerine uzaklık ve yakınlık bakımından nispetlerini; hint dairesiyle zeval çizgisi itidal çizgisi ve kıble tesbitini; âlemin kutbu tarafında bulunan kutup yıldızının yüksekliği ve alçaklığıyle meridyen derecelerinin mesafe ve miktarını ve bunların bilinmesiyle yerkürenin çapının çevresini ve yüzölçümünü bulmayıp kara ve denizi ölçü ve seyirle çeşitli noktalarının mesafelerini; dörtte bir oturulan yerin burçlar üçgeniyle yedi gezegene mensup olan belde ve yönlerini; zamanın oniki hayvan üzerinde deveranından yeryüzünde olan tesirleri altı madde ile hakîmâne açıklar ve ortaya koyar.

27 - Bölüm

Yeni astronominin şöhret bulduğunu kaidelerinin kolay ve muhtasar olduğunu; yerin dönüşüle hareket kıldığını ve yerin ekseninin âlemin eksenine paralel ve kutbuna karşı olduğunu; yeni astronomların bunu ispat ettiğini; gezegenlerin bu astronomiye nispetle duyduğunu geri döndügünü ve düz gittiğini; bu yeni astronomiye itirazlar olup hepsine cevap verildiğini; feleklerin tabiatlarinde astronomların ihtilaf kıldığını dokuz madde ile açıklar.

28 - Bölüm

Bileşiklerin oluşum keyfiyetini yani tam bileşik cisimler olan üç bileşiği (mevalid-i selâse) ki maden bitki ve hayvandır. Hepsini yedi madde ile açıklar.

29 - Bölüm

Bedenlerin aynası olan anatomi ilmi; cisim ve canın hürriyetini hayvanî ve bitkisel ve üçleri bedene ilişkin olan insanî ruhu ve geçici olan ruhun bazı durumlarını beş bahisle hakîmâne açıklar.

30 - Bölüm

Bedenlerin bileşiminin keyfiyetini uzuvların tabiatlarının mahiyetini insan hayatının mizaçlarını dört rüknün karışım ve bileşiminin karışımların sebeblerini durumlarını ve faydalarını ve onlardan oluşanı dört madde ile uzun uzun açıklar.

31 - Bölüm

Azanın fayda mahiyet ve keyfiyetlerini isim ve kuvvetlerini doğuş ve özelliklerini dört madde ile ayrıntılı olarak açıklar.

33 - Bölüm

Omurga kemikleri boyun kemikleri kaburgalar eğe kemikleri ve köprücük kemiklerinin bileşim keyfiyetini beş madde ile açıklar.

34 - Bölüm

İki el ve iki ayak kemiklerinin bileşik keyfiyetini isim ve özelliklerini yedi madde ile açıklar.

35 - Bölüm


Uzuvların hareketleri keyfiyetini adalelerin mahiyetini cüzlerini metanet ve özelliklerini üç bölümde ayrıntılı olarak bildirir.

36 - Bölüm


Göğüs omuz el ve parmak adalelerinin keyfiyet ve hareketlerini altı madde ile açıklar.

37 - Bölüm

Karın ve bel adalelerini tenasül uzuvlarının ayak ve ayak parmaklarının adaleleri keyfiyetini; bunların hareketlerini ve faydalarını yedi madde ile açıklar.

38 - Bölüm

Sinirlerin atar ve toplar damarların keyfiyetini; bedenlerin kuvvetlerini kıyafetle insanların ahlâk ve tavırlarının bilinmesini; uzuvların şekil farklılığı haseiyle olan insanî vasıflar; uzuvların çekme ve seyrilmesine bağlı olan durumları beş bölüm ile hakimâne tafsil eder.

39 - Bölüm

Atar damarların bittiği yerleri ve faydalarını ayrıntılı olarak beş madde ile açıklar.

40 - Bölüm


Sakın damarların bitiş yerlerini ve faydalarını altı madde ile ayrıntılı olarak açıklar.

41 - Bölüm

İnsan bedeninde bulunan cinsleri ve kuvvet çeşitlerini uzuvlarının içlerinin başlangıcını ve hayat verici dört nefsi his ve kuvvet gibi hizmetçileri olan eşyayı altı madde ile açıklar.

42 - Bölüm

Beden uzuvlarındaki şekillerin hikmetini kıyafetlerin farklılığı hasebiyle muhtelif olan canın vasıflarını insan uzuvlarının seğrimesinin bükümlerini sekiz madde ile hakîmâne açıklar.

43 - Bölüm


İnsanı âleme tatbik enfüsü âfaka tevfik edip; cihanın mânâ ve cüzlerinin benzerlerini bu insan vücudunda bulup bedeninde olan aza e kuvvetlerin bütün eşyaya tek tek vücuh il benzerliğini; bedenin sıhhatinin korunma ve devamlılığını; tabii ölümle ruhun bedenden ayrılmasını dört bölüm ile ayrıntılı olarak anlatır.

45 - Bölüm


Muhafazası lazım olan cânın bileşik uzuvlarının mahiyet yer ve menfaatlerini; insan bedeninin sıhhatinin esaslarını; bazı münferit gıda ve ilaçların tabiat ve hükümlerini; bazı yiyecek ve meyvelerin fayda ve faziletlerini; insan vücudunu ısıtan ve güzelleştiren bazı elbisenin şekil ve renklerini onbir madde ile bildirir.

Arkadaşla bu kitabı kesinlikle okumanızı öneririm. Daha önce anlatmaya çalıştığım tüm boyutlar paraleller uzaydaki yaşam diğer varlıklar hepsi burada anlatılmış .

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

linki tıklayınca açılan sayfada sağ tarata işlem - indir yazan yeri tıklayın.

bir başka ve uzun versiyonu için;

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]