Musul-Kerkük bölgesi üzerinde bulunduğu coğrafyanın Anadolu ile Asya ve dolayısıyla Avrupa ile Asya arasında tarihî bir "yol" ve "geçiş mevkii" özelliği taşıması içinde yer aldığı Mezopotamya bölgesinin daha ilkçağlardan beri dünyanın en önemli kültür ve medeniyetlerinin doğup geliştiği ve yaşadığı çok önemli bir merkez olması ve sahip olduğu yeraltı kaynaklarının zenginliği ile her zaman için ilgi odağı ve cazibe merkezi olmuştur.

İlkçağların en önemli medeniyetlerinden ikisi olan Asur ve Babil burada kurulmuş ve yaşamıştır. Kerkük şehri Asurlular tarafından kurulmuş Musul ise yine bu uygarlığın dinî merkezi olmuştur.

İlkçağ dünyası içinde önemli bir merkez olan Musul-Kerkük bölgesi İslâm medeniyeti içinde de müessiriyetini korumaya devam etmiştir. Hz. Ömer zamanında İslâm topraklarına katılan Musul-Kerkük Emevî ve Abbasî devletlerinin belli başlı şehirlerinden ikisi durumundaydı.

Musul-Kerkük bölgesinin Türk tarihi açısından da oldukça önemli bir yeri vardır. Özellikle Türklerin Anadolu'ya yerleşmeleri ve burayı vatanlaştırmaları sırasında Musul-Kerkük önemli bir "üs" vazifesi görmüştür. Arap milliyetçiliği güden Emevîlerden sonra hâkim olan Abbasîler zamanında Türklerin devlet içindeki müessiriyetlerinin artması Musul-Kerkük üzerindeki nüfûzlarının da artması sonucunu getirmiştir. Abbasî Devleti'nin askerî yapısında çok önemli mevkilerde görev yapan Türk komutanlar bu sayede geniş bir çevre ve faaliyet sahası kazanmışlardır. Türklerin Araplardan ayrı yerleşim birimlerinde birarada yaşamaları sayesinde asimilasyon tehlikesi ortadan kalkmış ve böylece bölgede Türk nüfusu hızla artmaya başlamıştır. Nitekim zaman içinde bu şekilde bir "altyapı" kuran Türkler yavaş yavaş "devletleşme" yoluna gitmişler ve sonunda Abbasî halifesine bağlı olsa da Musul-Kerkük bölgesinin de sınırlarına dahil olduğu ilk Türk devleti olan "Tulunî Devleti"ni kurmuşlardır.

Türkistan Türklerinin batıya yönelmeleri ve Tuğrul ve Çağrı beylerle başlayıp Alparslan ile sonuçlanan Anadolu üzerine akınları burayı bir Türk ülkesi haline getirirken bu "Türkleşme" hâdisesinden yol üzerindeki Musul-Kerkük de nasibini almış ve bölge bir Türk yurdu haline gelmiştir.

Büyük Selçuklu Devleti'nden sonra Osmanlı Devleti hâkimiyetine kadar geçen süre içinde Musul-Kerkük bölgesinde Irak Selçukluları Zengiler Erbil Atabeyliği Karakoyunlu Akkoyunlu ve Safevîler gibi bir çok Türk devleti kurulmuş ve bu devletlerin hâkimiyetleri döneminde de Türkistan'dan gelmeye devam eden Türkmenler sayesinde bölgedeki Türk nüfusu önemli miktarda artmıştır. Bu dönem içinde Moğol istilası ve Timur'un akınları ile de önemli sosyal değişiklikler ve çalkantılar yaşanmıştır.

Yavuz Sultan Selim tarafından 1517 yılında Osmanlı ülkesine katılan Musul ve Kerkük şehirleri sahip oldukları konum ile gittikçe artan bir önem kazanmışlar ve Kanunî Sultan Süleyman döneminde Musul'un eyalet haline getirilmesi kararlaştırılmıştır.

Musul-Kerkük bölgesi XIX. yüzyıldan itibaren coğrafî konumu ve yeraltı zenginlikleri ile yabancı güçlerin dikkatini çekmeye başlamış Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra İngiliz ve Fransızlar için mutlaka ele geçirilmesi gereken bir bölge haline gelmiştir. Nitekim bu yolda faaliyete geçen İngiltere Osmanlı Devleti'nin savaşın mağlupları arasında yer almasından istifade ederek Musul-Kerkük bölgesi üzerinde hâkimiyet kurmak için her türlü yolu denemekten kaçınmamıştır.

Galip olmanın verdiği avantajları kullanarak askerî açıdan durumunu sağlamlaştırdıktan sonra bölge halkına da kendini kabul ettirmenin yollarını arayan İngiltere bölgenin etnik ve dinî yapısının çeşitliliğini kullanıp yüzyıllardır ciddî bir problem olmadan Musul ve civarını yöneten Osmanlı Devleti ile halkın arasını açarak hedefine ulaşmanın yollarını aramıştır.

Bu doğrultuda Türk olmayan Müslüman ve gayr-i Müslim unsurlar arasına ayrılık düşüncesi yerleştirilmeye çalışılmış; Türk olmayan unsurlara "milliyet" Müslüman olmayanlara da "din" propagandası yapılarak hemen hemen bin yıldır Türk toprağı olan bu bölge Osmanlı Devleti'nden koparılmaya çalışılmıştır.

İngilizlerin bu propagandasından etkilenen halkın bir kısmı ile bazı menfaat sahipleri İngilizlerle işbirliğine girmişler ve tebaası oldukları Osmanlı Devleti'ne karşı mücadeleye başlamışlardır. Fakat bölgenin sağduyulu ve devlete sadık ahalisinin çoğunluğu bu oyuna gelmeyerek Osmanlı Devleti yönetimi altında yaşamak istediklerini bildirmişler hatta kimi zaman devletin kontrolü dışına dahi çıkarak İngilizlere karşı silahlı mücadeleye girişmişlerdir.

Doğudan batıya akan Türk topluluklarının yerleştikleri Musul bölgesinde ayrıca Kürtler Araplar Süryanîler Keldanîler Yakubîler ve Ermeniler gibi çeşitli din ve milletlerden toplumlar da yaşamaktaydı. Bu toplumların din ve milliyet farklılıkları öne sürülerek Osmanlı Devleti'ne karşı kışkırtılmaları daha kolay olduğundan İngilizler özellikle bu konu üzerinde durmuşlardır.

Bölgede yaşayan Türk unsurunun devlete karşı önemli bir problem çıkarmamış olmasından dolayı özellikle ahali ile ilgili problemler üzerinde yoğunlaşmış olan Osmanlı vesikalarında fazla yer işgal etmediği görülmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin bugünkü sınırlarının büyük ölçüde belirlenmiş olduğu Lozan Konferansı görüşmeleri sırasında da Musul konusu uzun tartışmalara sahne olmuş ancak bu konferans sonunda Musul'un statüsü ile ilgili kesin bir sonuç alınamadığından konunun Lozan Konferansı'ndan sonraki bir tarihte sonuca bağlanması kararlaştırılmıştır. Nitekim Musul bölgesi 1926 yılında yapılan "Ankara Antlaşması" ile petrol üretiminden Türkiye'ye bir takım haklar tanınmakla birlikte İngiliz mandası altında kurulan Irak Devleti'ne bırakılmıştır.
I. Dünya Savaşı'ndan önce Musul bölgesi petrolleri dolayısıyla İngiltere Fransa Almanya ve hatta Birleşik Ame-rika arasında rekabet konusu olmuş lakin 1916 Sykes-Picot anlaşması ile bu bölge Fransa'ya bırakılmıştı. 1920 Nisanındaki San Remo Konferansı'nda Fransa kendisini Orta Doğu'da desteklemesine karşılık burasını İngiltere'ye bırakmıştı.

Lozan Konferansı'nda Türk-Irak sınırının çizilmesi meselesi görüşme konusu olduğu zaman Türkiye Musul ve Süleymaniye bölgeleri halkının büyük çoğunluğunun Türk olması nedeniyle buraların Türk sınırları içine katılması gerektiğini ileri sürmüş ve Irak adına mandater devlet olarak İngiltere de buna itiraz etmişti. Bunun üzerine Lozan Antlaşması'nın 3. maddesiyle bu meselenin çözümü dokuz ay içinde bir sonuca ulaştırılmak üzere Türk-İngiliz ikili görüşmelerine bırakılmıştı. Bu görüşmeler 19 Mayıs 1924'de İstanbul Konferansı ile başladı ve 5 Hazirana kadar devam etti.

Taraflar Lozan'daki tutumlarında bir değişiklik yapmadıkları için bir uzlaşmaya varmak mümkün olmadı. Türkiye yine Musul ve Süleymaniye'nin Türk sınırları içinde kalmasında ısrar etti. İngiltere ise bu fikre yanaşmadığı gibi üstelik Hakkari ilinin dinsel çoğunluğunun Süryani olduğunu Süryanilerin ise Irak'a göç etmeleri dolayısıyla Hakkari'nin de Irak'a katılması gerektiğini ileri sürdü.

İstanbul Konferansı'nın sonuçsuz kalması ve özellikle Türkiye'nin tutumunu yumuşatmaması üzerine İngiltere Türk-Irak sınırları bölgesinde sınır olaylarını kışkırtıp burada karışıklıklar çıkarmaya başladı. Bu durum Türk-İngiliz münasebetlerinin gerginleşmesine sebep oldu.

Yine Lozan Antlaşması'na göre ikili görüşmeler başarılı sonuç vermezse mesele Milletler Cemiyetine havale edilecekti. Milletler Cemiyeti 1924 Eylülünde meseleyi ele aldı. Türkiye Musul ve Süleymaniye bölgelerinde plebisit/halk oylaması yapılmasını teklif ettiyse de İngiltere buna yanaşmadı. Öte yandan Milletler Cemiyeti Musul meselesi hakkında inceleme yapıp rapor vermek üzere bir komisyon teşkil etti.

Komisyon raporunu Milletler Cemiyetine 1925 Eylülünde sundu. Rapor Musul'un Irak'a katılması gerektiğini ve ayrıca Kürtlerin haklarının da garanti altına alınmasını tavsiye ediyordu. Bu sırada İngiltere Milletler Cemiyetinde hakim durumda olduğu için Milletler Cemiyeti Konseyi de bu tavsiyeyi aynen kabul etti. Komisyon raporu Hakkari'yi Türkiye'ye bırakmıştı.

Milletler Cemiyeti Konseyi'nin kararı Türkiye'de büyük bir tepki yarattı ve İngiliz aleyhtarlığının yeniden kuvvetlenmesine sebep oldu. Hatta Türk basını bir Türk-İngiliz savaşından bile söz etti. Lakin Türk Hükümeti daha ileriye gidemedi. Çünkü yıllarca süren savaştan yeni çıkılmıştı ve tekrar savaşmak kolay değildi. Kaldı ki içeride çözüm bekleyen bir sürü ekonomik ve sosyal meseleler vardı. Bu sebeple 5 Haziran 1926'da İngiltere ile bir anlaşma imzalayarak Milletler Cemiyeti kararını kabul etti. Bu antlaşma bugünkü Türk-Irak sınırını çizmiş ve Musul buhranını sona erdirmiştir.

Musul buhranı Türkiye ile Sovyet Rusya'yı birbirine daha fazla yaklaştırmıştır. Çünkü Sovyetler Locarno Anlaşmalarının imzasından hiç hoşnut kalmamışlardı. Bunun içindir ki sınırlarını çevreleyen devletlerle saldırmazlık antlaşmaları imzalama yoluna gitmişlerdir.

Milletler Cemiyeti Konseyi'nin komisyon raporunu kabul ettiğinin ertesi günü 17 Aralık 1925'de Paris'te Türk-Sovyet Dostluk ve Saldırmazlık Paktı imza edilmiştir. Milli Mücadele sırasında olduğu gibi İngiltere ile münasebetlerin gerginleşmesi Türkiye'yi Sovyet Rusya'ya tekrar yaklaştırıyordu.

alıntı.