Zambia Ülkesinin Milli Marşı Sözleri

Lumbanyeni Zambia no kwanga
Ne cilumba twange tuumfwane
Mpalume sha bulwi twa cine
Twaliilubula.
Twikatane bonse.

Bonse tuli bana ba Africa
Uwasenaminwa na Lesa
Nomba bonse twendele pamo
Twaliilubula.
Twikatane bonse.

Fwe lukuta lwa Zambia lonse
Twikatane tubyo mutende
Pamo nga lubambe mu mulu
Lumbanyeni Zambia.
Twikatane bonse.

Chorus (sung after third verse only)

Lumbanyeni
Lesa Lesa wesu
Apale calo
Zambia Zambia Zambia.
Fwe bantungwa
Mu luunga lwa calo.
Lumbanyeni Zambia.
Twikatane bonse.