Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  yildiz Türk-İslam Devletleri

  1) Tolunoğulları (868-905)

  Mısırda kurulan ilk bağımsız Türk-islam Devletidir Devletin kurucusu Ahmet bin Tolundur (Tolunoğlu Ahmed) Abbasilerin Mısır valisi olan Ahmet 868 yılında bağımsızlığını ilan etti Suriye Filistin ve Bingaziyi ele geçirerek devletini güçlü bir duruma getirdi 884 yılında ölümüyle yerine oğlu Humâraveyh geçti

  Humâreveyhten sonra Ceyş Harun ve Zeyban işbaşına gelen hükümdarlardır iç karışıklardan yararlanan
  Abbasiler merkezi Fustata girerek 905 yılında Tolunoğulları devletine son verdiler

  2) İhşidiler (935-969)

  Mısırda kurulan ikinci Türk devletidir ihşid unvanı devletin kurucusu Muhammed Ebu Bekire Abbasi Halifesi tarafından verilmiştir (Ihşid: Melikler-Meliki) Muhammed Mısırda vali iken bağımsızlığını ilan ederek ihşidiler devletini kurdu Onun zamanında ordu güçlendirilerek Suriye Filistin ve Hicaz ele geçirildi Unucur (onuygur) Ali Kafur ve Ahmet ihşidiler devletinin hükümdarlarındandır 969 yılında Fatımiler bu devlete son verdiler

  3) Karahanlılar (840-1212)

  İlk Müslüman Türk devleti olarak kabul edilen Karahanlılar Devletini Karluk Yağma ve Çiğil Türkleri kurmuşlardır ilk hükümdarları Bilge Kül Kadır Handır Başkentleri Balasagundur Karahanlıların en önemli dönemi 934 yılında başa geçen Abdülkerim Satuk Buğra Han zamanıdır

  Bu hükümdarın Müslümanlığı kabul etmesiyle devlete bağlı Türkler arasında islamiyet yayılmaya başladı Böylece ilk Türk-islam devletinin kurucusu oldu Buğrahan Ali Nasr Ali ilig Han Yusuf Kadır han Karahanlı hükümdarlarından bazılarıdır Nasr Ali ilig Han döneminde Karahanlılar Gaznelilerle birlikte Samanoğulları Devletine tamamen son verdiler ve topraklarını paylaştılar Karahanlılar Gaznelilerle yaptıkları mücadelede başarılı olamadılar Yusuf Kadır Hanın ölümünden sonra oğulları arasında çıkan taht kavgalarından dolayı devlet doğu ve batı olarak ikiye ayrılmıştır Doğu Karahanlılar ; Balasagun Talas Kaşgar Tuzkent Yarkent ve Hotan bölgelerine hakim olmuşlardır Bu devlet önce Selçuklulara bağlandı sonra da Karahıtaylar tarafından ortadan kaldırıldı (1211) Merkezi Semerkant olan Batı Karahanlılar Maveraünnehir ve Fergana bölgelerine hakim olmuşlardır Bir süre Karahıtaylara bağlı yaşadılar 1212de de Harizmşahlar tarafından yıkıldılar

  4) Gazneliler (963-1187)

  Devletin kurucusu Alp Tigin Samanoğullarının hizmetinde bulunmuş ve Horasan valiliği yapmıştır Afganistandaki Gazne şehrine gelerek Gazneliler Devletini kurmuştur (963) Sebük Tekinin hükümdarlığı zamanında Toharistan ve Belucistan alınarak Hindistana inildi Sebük Tekin ölünce yerine geçen oğlu ismailin hükümdarlığını büyük oğlu Mahmut tanımadı 998 yılında hükümdar olan Sultan Mahmud zamanı (998-1030) Gaznelilerin en parlak dönemidir 1001-1027 yılları arasında Hindistana 17 sefer düzenlendi ve bu bölgede islamiyetin yayılması sağlandı Sultan Mahmut 1030 yılında ölünce yerine oğlu Mesud geçti Bu dönemde Selçuklularla yapılan Dandanakan Savaşı (1040) devletin zayışamasına sebep oldu 1041 yılında Sultan Mesutun öldürülmesinden sonra devlet iç karışıklıklara sürüklendi (Muhammet Mevdut ibrahim hükümdarlık yapan isimlerden bazılarıdır) Hüsrev fiah zamanında devletin merkezi Gazneden Lahor şehrine nakledildi Son hükümdar Hüsrev Melikin Gurlular tarafından tutsak edilmesiyle Gazneliler devleti son buldu (1187)

  5) Büyük Selçuklular ve Bağlı Devletler

  Büyük Selçuklu Devletini kuranlar Oğuzlardır Bu devlet adını Selçuk Beyden aldı Selçuk Bey Oğuzların üçok kolunun Kınık boyundandır Selçuk Bey Oğuz Yabgu Devletinde subaşı görevinde bulunmuştur Yabguyla arası açılan Selçuk Bey Cend şehrine yerleşti Burada Müslümanlığı kabul etti Selçuk Beyin torunları olan Tuğrul ve Çağrı beyler Gazneli Mesud zamanında Nişabura girerek bağımsızlıklarını ilan ettiler (1037) Gaznelilere karşı kazandıkları Dandanakan Zaferi ile (1040) Selçuklu Devletini kurdular Tuğrul Bey Sultan oldu Çağrı Bey orduların başına geçti Dandanakan Zaferiyle islam dünyasında siyasi hakimiyet Selçuklulara geçmiştir 1043 yılında Tuğrul bey başkenti Nişaburdan Reye taşıdı 1048 yılında Bizansla yapılan Pasinler Savaşını Selçuklular kazandı (Bizansla yapılan ilk savaş) 1055 yılında Abbasi Halifesinin daveti üzerine Bağdata girerek onu fiii Büveyhoğullarının baskısından kurtardı Halife Tuğrul Beye Doğunun ve Batının Sultanı unvanını verdi Böylece Selçukluların lider ve koruyucusu konumuna yükseldiler 1057 yılında Tuğrul Bey Büveyhoğullarını tamamen ortadan kaldırdı 1063 yılında Tuğrul Beyin ölümüyle yerine Çağrı Beyin oğlu Süleyman Beyin geçmesine karşı çıkan Çağrı Beyin diğer oğlu Alp Arslan 1064 yılında tahtı ele geçirdi Sultan Alp Arslan zamanında bütün Azerbaycan Kuzey Irak ve Suriye birer Türk yurdu haline geldi1071de Malazgirtte Bizansla yapılan savaşta Bizans mağlup edildi ve Anadolu kapıları Türklere açıldı Melikşah zamanı (1072-1092) Selçuklu Devletinin en parlak zamanıdır En geniş sınırlara bu zamanda ulaşıldı (Harita 55) Karahanlılar ve Gazneliler Selçuklulara tabi hale getirildi Anadoluda Adalar Denizi ve Boğaziçine kadar olan yerler fethedildi Melikşahın ölümünden Sultan Sencerin başa geçmesine kadar olan dönem Fetret Devri olarak bilinir Bu dönemde Melikşahın oğulları; Berkyaruk Mehmet Tapar Mahmut ve Sencer arasında taht kavgaları yaşandı Selçuklu Devletinin son büyük Sultanı Sencerdir Sencerin 1141 Katvan Savaşında Karahıtaylara yenilmesi devletin zayışadığını açığa çıkardı Sencer kendi soydaşları Oğuzlar üzerine fazla varınca onlara esir düştü (1153)
  Kurtuluşundan yedi ay kadar sonra öldü (1157)

  Büyük Selçuklu Devletide fiilen sona erdi Fakat Selçuklu ailesinden olanların kurduğu devletler yaşamaya devam etti

  ALINTIDIR.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Bunların en önemlileri şunlardır
  * Horasanda kurulan HORASAN SELÇUKLULARI; Devletin başkenti Hemedandı Harizmşahlar tarafından ortadan kaldırıldı

  * İranda kurulan KiRMAN SELÇUKLULARI; Alp Arslanın yeğeni Kavund tarafından kuruldu Oğuz saldırıları ve taht kavgalarıyla yıkıldı (1187)

  * Suriyede kurulan SURiYE SELÇUKLULARI; 1069 yılında bugünkü Suriye israil ve Ürdün toprakları üzerinde Atsız ve fiöklü beyler tarafından kuruldu

  * Anadoluda TÜRKiYE SELÇUKLU DEVLETi; Bu devlet ileriki bölümlerde anlatılacaktır)

  Bu devletlerden başka Selçuklu ailesinden olmayan vali ve komutanlar da bağımsız devletler kurdular Bunlara Atabeylikler adı verildi Atabeyler Selçuklu şehzadelerini eğiten onların iyi bir devlet adamı ve komutan olmalarına yardımcı olan bilgili kişilerdi

  Atabeyliklerin başlıcaları şunlardır;

  * Musul ve Halepte ZENGiLER
  * iranın Fars bölgesinde SALGURLULAR
  * fiam ve çevresinde BÖRiO/ULLARI
  * Azerbaycanda iLDENiZLiLER

  6) Harizmşahlar (Harizm fiahlar) (1097 - 1231)

  Ceyhun ırmağının Aral gölüne döküldüğü delta bölgesine Harzem bu bölgeye hakim olanlara Harizmşah denilmiştir Harizmşahların atası Anuş Tigin Harzem valisi idi Torunu Atsız Selçuklulara karşı bağımsızlık mücadelesinde bulunduysa da başarılı olamadı Buna rağmen Atsız Harizmşahlar Devletinin kurucusu kabul edilmektedir Atsızın oğlu il-Arslan zamanında Büyük Selçuklu Devleti yıkılınca (1157) Harizmşahlar bağımsız bir devlet oldular Alâeddin Tekiş Harizmşahların en güçlü hükümdarı oldu Onun oğlu Alâeddin Muhammed döneminde Cengiz Han başkent Gürgenç dahil bütün Harezm şehirlerini aldı (1220) Muhammedin oğlu Celâleddin Harizmşah Tebrizi başkent yaptı Türkiye Selçuklularına ait Ahlatı alması üzerine Türkiye Selçuklu Sultanı I Alaeddin keykubatYassıçemen Savaşında (1230) Harizmşahları bozguna uğrattı 1231 yılında Celâleddin Harzemşahın öldürülmesiyle bu devlet sona erdi

  7) Eyyûbiler (1174-1250)

  Eyyûbiler Mısırda Selâhaddin Eyyubî tarafından kurulan bir Türk devletidir Selâhaddin Eyyûbî kısa zamanda Suriye ve Irakın kuzeyini ele geçirdi Ününü Haçlılara karşı yürüttüğü mücadelen almıştır Kudüs kralını Hıttin Savaşında yenerek (1187) Kudüsü ele geçirdi Kudüsün Müslümanların eline geçmesi III Haçlı Seferine sebep oldu Selahaddin Eyyûbî Nilden Fırata kadar olan yerleri Türk egemenliği altında birleştirdi Haçlıların bu bölgelere yerleşmelerine engel oldu Selâhaddin Eyyûbi ölünce iç çekişmeler yüzünden devlet zayışadı Son Eyyûbi Sultanı Turan fiah Eyyûbi ordusundaki Türk Memlûk askerleri tarafından öldürüldü Böylece Eyyûbi devleti sona erdi (1250)

  8) Memlûkler (1250-1517)

  Eyyûbilerden sonra Mısırda kurulan bir Türk devletidir Bu devletin kurucusu Eyyûbi ordusunda komutan olan Aybektir Memlûk Devleti iki ana bölümde incelenir 1250-1382 yılları arasında Türk Memlûkleri 1382-1517 yılları arasında da Çerkez Memlûkleri (Burci Memlûkler) Memlûkler Mısır ve Suriye yi yönetimleri altına aldıktan sonra iranda ilhanlılar Devletini kurmuş olan Moğallarla ve Suriyedeki Haçlılarla savaştılar Ayn-ı Calut Savaşında (1260) Moğollara ağır bir darbe indirerek Mısırı Moğal istilasından kurtardılar Sultan Baybars Mısırda Abbasi halifeliğini yeniden canlandırdıAnadolu Selçuklu Devletini Moğol baskısından kurtarmak için Anadoluya sefer yaptı Moğolları Elbistan Savaşında bozguna uğrattı Haçlılarla savaştı Ondan sonraki hükümdarlar tarafından Haçlılar bütünüyle Suriyeden çıkartıldı Memlûklerin Anadoluda yayılma siyaseti onları Osmanlılarla karşı karşıya getirdi II Bayezid zamanında Memlûklerle Osmanlılar arasında savaşlar oldu Yavuz Sultan Selim Memlûk ordusunu 1516da Mercidabık 1517de Reydaniye (Ridaniye) savaşlarıyla yenilgiye uğrattı Böylece Memlûk Devleti yıkıldı ve toprakları Osmanlı ülkesine katıldı

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş