milli güç nedir - milli güç ve unsurları - milli güç ve unsuru

Millî Güç Unsurları


* Politik Güç:
Millî hedeflerin elde edilmesini sağlamak için karşılaşılan iç ve dış sorunlarla uluslararası ilişkilerde millî gücün etkili olarak kullanılmasıdır.
*
* Ekonomik Güç: Bir ülkenin sahip olduğu bütün ekonomik kaynakları ile bu kaynakların işletilmesi her türlü mal ve hizmetin üretilebilme kapasitesi ve uluslararası ticaretteki yeri ve bunları ulusal hedefler doğrultusunda örgütleyebilme yeteneğidir.
*
* Psiko-sosyal Güç:
Milleti oluşturan insan gücünün nitelikleri moral değerleri karakteri ve kültüründen oluşan güçtür.

* Askerî Güç: Bir ülkenin; ulusal politikalarının uygulanmasında fizikî güç olarak kullanılmak üzere hazırlanan askerî gücü ve onu destekleyen unsurlarıyla bölgesel veya genel seferberlik durumunda askerî alanda harekete geçirilen potansiyelini kapsayan güç unsurudur.

* İnsan Gücü: Millî güce özellikle askerî gücün gerek duyduğu personele temel oluşturur.

* Coğrafî Konum: Millî güç unsurlarını besleyen onlara fizikî ve potansiyel güç kazandıran unsurdur.