XV. ve XVI.yy.da Avrupa'da edebiyat ve güzel sanatlar alanındaki yeniliklerin ve sanat anlayışının tümüne Rönesans denir.

Kelime anlamı " Yeniden Doğuş " demektir.


Nedenleri :

*Ortaçağdan beri yapılan çalışmaların XV. ve XVI. yy. da olgunlaşması.

*XV. ve XVI. yy.da büyük sanatkarların yetişmiş olması
*Matbaanın bulunmasıyla yeni buluş ve düşüncelerin kolayca yayılması.

*Coğrafya keşifleri sonucu zenginleşen Avrupa'da sanattan ve edebiyattan zevk duyan bir sınıfın oluşması

*Yazar şair ve sanatçıları koruyan ve destekleyen varlıklı kişilerin olması

*Avrupa'nın İslam medeniyetini tanıması ( Endülüs Emevilerinin etkisi )

*İstanbul'dan İtalya'ya göç eden Bizans bilginlerinin etkisi ( Antikite' yi tanıtmaları )

Rönesans İtalya'da başlamış Fransa Almanya İngiltere XVII.yy.da da İspanya ve Hollanda' ya yayılmıştır.


İtalya'da Başlamasının Nedenleri :

Coğrafi Konumu: Akdeniz ülkesi olarak Antikite ve İslam Kültür ve Uygarlığı ile tanışmıştır.

Ekonomik Durumu: Akdeniz ticaretiyle uğraştığından İtalyan şehirleri zenginleşmişlerdi.


Tarihsel Durumu: İtalya ; Roma Yunan ve Hellen uygarlıklarının izlerini ve birikimini taşıyan zengin bir uygarlık merkeziydi.


Siyasal Durumu:
Şehir devletleri şeklindeki yaşamda insanlar daha özgürdüler.


Dinsel Nedenler: Roma Hıristiyanlığın dinsel merkeziydi. Papa bütün Avrupa'da etkili bir dini liderdi. Papa Hıristiyanlarca ziyaret edilir ve kilise'ye bağışta bulunulurdu.


İtalya 'da Rönesans Hareketleri :

1. Edebiyat Alanında :

*İtalya'da Rönesans hareketleri " Hümanizma " ile başlamıştır. ( Antikite edebiyatının incelenmesidir.)

*Yunanca Latince ve İbranice metinler Eflatun Napoli YeniRoma Akademilerinde incelenmiştir.

*Hümanizmanın öncüleri ; Dante Petrark Bokaçius' dur. ( XIV.yy)

*XV. ve XVI. yy.da Makyavel Gişarden Ariyosto ve Tosso Hümanizmanın önde gelen isimleridir.

2. Güzel Sanatlar Alanında :

a. Resim :

*Anatomi Biliminin gelişmesi perspektifin incelenmesi insan vücuduna ve güzelliğe değer verilmesiyle resimde Rönesans doğmuştur.

*İtalya'da zamanla üç resim okulu oluşmuştur. Venedik Okulu ; daha çok manzara resmi yapmışlardır. (

Paysagiste) en önemli temsilcisi Tisiyen' dir. Floransa Okulu ; İnsan vücuduna perspektif ve Anatomi'ye değer vermişlerdir. Temsilcilerinden Ciyoto İtalyan resmini Bizans etkisinden kurtarmış ve resimde Rönesans'ın doğmasını sağlamıştır. Önemli temsilcileri Leonardo da Vinci Mikel Anj ( Mikelancelo ) dır. Roma Okulu ; Dini konuları işlemişlerdir.En önemli temsilcisi "Rafeal" ( Rafeal Sanzino ) dir.

b. Mimarlık ;

*Rönesans devrinin mimarları ortaçağ mimarisi olan Gotik tarzını terk etmişler ve yeni bir mimari üslup oluşturmuşlardır.

*En önemli temsilcileri " Bramant " ve " Mikel Anj " dır.

c. Heykeltıraşlık :

*Antik dönem heykellerinin incelenmesi ve kopya edilmesiyle heykeltıraşlık gelişmiştir.

*En önemli temsilcileri ; Donatello Giberti Mikel Anj dır.

Rönesans Hareketlerinin Diğer Avrupa Ülkelerine Yayılması :

İtalya' da başlayan Hümanizma ve Rönesans hareketleri; İtalya'nın Din ve Kültür merkezi oluşundan ve İtalya'nın Fransaİspanya ve Almanya arasında paylaşılamaması nedeniyle çıkan İtalya Savaşlarının etkisiyle batı Avrupa'ya yayılmıştır.

Fransa'da Rönesans :

Kralların etkisi ve çalışmalarıyla başlamıştır. Önemli temsilcileri ; Rable ( Rabelais ) Ronsar ( Ronsard ) Montaigne Hümanizmada. Piyer Lesko Jan Bülan mimarideJan Gojon heykeltıraşlıkta Fransuva Klue resimde.

İngiltere' de: En önemli temsilcisi Hamlet-Otello-Romeo ve Jülyet'in yazarı Şekspir ( Shakespeare) dir.


İspanya' da: Don Kişot 'un yazarı " Cervantes "


Hollanda' da: Ressam " Rambrand "


Rönesans'ın Sonuçları :

*Özgür düşünce ve yeni bir sanat anlayışı doğmuştur.

*Skolastik Düşünceyi yıkmıştır. ( Hıristiyanlık dininin esasları ile Aristo felsefesinin kaynaştırılmasıyla oluşmuş dogmatik durağan düşünce biçimi )

*Avrupa'da bilim Rönesans'ının doğmasına ortam oluşturmuştur.

*Din ve İnanışlar üzerindeki etkisiyle Reform hareketlerine yol açmıştır

Reform Hareketleri

*XVI.yy.da Avrupa' da dinsel alanda görülen yenilik hareketlerine denir. Kelime anlamı yeniden şekil vermek düzenlemektir.


*Reform önce Almanya' da başlamıştır.

Nedenleri :

*Matbaanın Etkisi :
Tevrat ve İncil gibi kitaplar çok sayıda basılmış Hümanizma hareketleri sırasında da milli dillere çevrilmiştir. Avrupalılar aracısız doğrudan kitapları okumaya başlamışlar ve kitaplarda yazılanlarla Kilise uygulamalarının farkını görerek Kiliseye tepki duymaya başlamıştır.

*Rönesans' ın Etkisi:
Avrupa' da Hümanist düşüncenin doğmasıyla ortaçağ skolastik düşünce ve felsefesi eleştirilmeye başlandı.

*Katolik Kilisesinin Bozulmasının Etkisi: XVI.yy.da kilise halka karşı yapması gereken dinsel ve sosyal görevleri ihmal etmeye başlamış kaynaklarını başka alanlarda harcadığı için halkın dini duygularını sömürerek halktan para toplamaya başlamıştı.

* Endüljans Sorunu: Hıristiyanların günahlarından kurtulmaları için Kiliseye para ödemeleri yoluydu.

XVI.yy.da papa bu işi daha ileri götürmüş ölen insanların yerine de endüljans alınabileceğini belirtmişti.

Gelişme :

Almanya 'da :

*Reform hareketlerinin önderi bir ilahiyat ( Teoloji ) Profesörü olan " Martin Luther " dir.

* Luter 1517 ' de Wittenberg Kilisesinin kapısına astığı 95 maddelik bir bildiri ile Endüljans satışlarına itiraz etti. Luter bildirisinde " Tanrı ile kul arasına kimse giremez. Tanrı kullarının günahlarını ancak kendisi bağışlar" " Öbür dünyada selamete ermek için imanın yeteceğini Hıristiyanların Endüljans alarak günahlardan kurtulamayacaklarını " söylemiştir. Bunun üzerine Papa X. Leon Luter' i Aforoz etmiş Luter' de Wittenberg ' de halkın gözü önünde Aforoznameyi yakarak Papa ile bağlarını koparmıştır. Papa'nın Alman İmparatoru Şarlken' den Luter'i cezalandırma isteği ile toplanan Worms şehrindeki diyet meclisi Luter'i ölüme mahkum etmiş ve yakılmasına karar vermiştir. Ancak dostlarından Saksonya Elektörü Akıllı Frederik Luter'i kaçırtarak kendi malikanesinde saklamıştır. Luter bir yıllık süre içinde İncil'i Almanca'ya çevirmiştir.

*Luter'in düşüncelerinde " Kilise'yi düzeltmek için onun elindeki bütün servetini almak lazımdır.Kilise ancak o zaman kendisine düşen görevleri yapar" vardı. Bu düşünceyi kendi çıkarları için uygun bulan köylü-şövalye ve prensler kilisenin Almanya'daki topraklarına saldırdılar. Şarlken Diyet meclisiyle önce başka yerlere yayılmaması koşuluyla Luterciliği kabul etmiş( 1529 ) bunun üzerine bu karara uymayıp onunla mücadele edilmesi üzerine ( bu kararların protesto edilmesi üzerine Luterci'lere Protestan denilmiştir.) Ogsburg Antlaşmasıyla ( 1555 ) Luterciliği ( Protestanlık ) resmen kabul etmiştir. Not

Ogsburg Antlaşması ( 1555 ) ( Alman İmparatoru - Protestan Prensler ) :

1.
Protestan mezhebi ve kilisesi resmen tanındı.

2. Alman prensleri istedikleri mezhebi seçmekte ve seçtikleri mezhebi kendi uyruklarına da kabul ettirmekte serbest oldular

3. Prensler kendi ülkeleri içindeki din işlerinin mutlak amiri oldular.

4. Prenslerin mezheplerini kabul etmek istemeyen Almanlar başka yerlere göç edebilecekti.

Fransa 'da :

*Kalven adlı bir Fransız Luter'e benzeyen görüşlerini Fransa ve İsviçre'de yaymaya başladı. ( Fransa' da Protestanlık resmen yasaklanmış olduğu için etkili olamamış İsviçre'ye geçmek zorunda kalmıştır )
*Kral IV.Hanri zamanında Nant Fermanı ile ( 1598 ) Kalvenist ve Protestanlara mezhep özgürlüğü tanındı.

İngiltere' de :

*Kral VIII. Hanri eşinden boşanıp sevdiği kızla evlilik yapmasına izin vermeyen Papa'dan ayrılmış Kalvenizm ve Katolikliğin birleşmesinden oluşan "Anglikanizm" mezhebi ve kilisesini kurmuştur.

*Kraliçe I. Elizabet zamanında ( 1588 - 1603 ) Anglikanizm resmi mezhep olarak tanınmıştır.

İskoçya ' da :

*Reform hareketleri halk tarafından gerçekleştirildi.
*İskoçya'da din işleri halk tarafından seçilen "Presbiteri" denilen meclis tarafından yapıldığından İskoçya'daki Kalvenizm Presbiteriyen olarak adlandırılmıştır.

Diğer:
İsveç Norveç Danimarkalılar "Protestanlık" mezhebini kabul ettiler.


Sonuçları :

*Avrupa' da mezhep birliği bozuldu. Katolik ve Ortodoks mezheplerinin yanında Protestanlık Kalvenizm Anglikanizm gibi yeni mezhepler ortaya çıktı.

*Papa'lar eski güçlerini ve itibarlarını kaybettiler. Papa' ya bağlılık azaldı.

*Okullar Kilise'den alınarak halka verildi. Böylece laik eğitim sistemi kuruldu.

*Katolik kilisesinden ayrılan ülkelerde kilisenin malları ve topraklarına el konuldu.

*Katolik kilisesi kendisini düzeltmek zorunda kaldı.
*Katolik olarak kalan ülkelerde başka mezheplere karşı mücadele edebilmek amacıyla " Engizisyon Mahkemeleri" kurulmuş binlerce insanı ölüme göndermiştir.

*Avrupa'nın mezhep birliğinin bozulması birliği sağlamaya çalışan Şarlken'in amacına ulaşamamasına neden olmuştur.

Not: Osmanlı Hıristiyanları tam bir din ve mezhep serbestliğine sahip olarak reform haraketlerinden etkilenmemişlerdir.