Viyana Kongresi'nin getirdiği düzene ilk tepki hareketi Fransa'da başlamıştır. Viyana Kongresi'nden sonra Fransa Kralı ülkede asıl gücü elinde bulunduruyordu. Bu arada iktidardaki krallık taraftarı muhafazakârlar basın ve düşünce özgürlüğüne sınırlama getirdiler. Anayasanın tanıdığı hakları vermediler. Bu nedenle muhafazakârlarla liberaller arasında tartışmalar başladı.

Kral 10. Şarl Meclis'i dağıttı. Yapılan yeni seçimi muhalifler kazanınca Kral Meclis'i tekrar dağıttı ve basın özgürlüğünü kaldırdı. Bu gelişmeler üzerine halk ayaklandı; Kral tahttan indirilerek daha liberal görüşleri benimseyen Lui Filip tahta çıkarıldı (1830).

Sonuçları


Yeni Kral anayasaya sadık kalacağına dair yemin etmiştir.

Fransa'da meşruti krallık kurulmuştur.
Fransa'da başlayan ihtilaller diğer Avrupa ülkelerine de yayılmıştır.
Avrupa Ülkelerinde liberal demokrasiler güçlenmiş ve parlamenter sisteme geçiş hızlanmıştır.

1848 İhtilalleri

Nedenleri


Milliyetçilik hareketlerinin liberalizmin güçlenmesi ve bunların bağımsızlığa dönüştürülmek istenmesi.

Sanayi devrimi ile ortaya çıkan işçi sınıfının bir takım sosyal haklar talep etmesi.

Fransa'da Kral işçilerin sorunlarını çözmeyi ihmal etti. Ayrıca kişi hürriyetlerini kısıtlamış şahsi iktidarını kuvvetlendirme yoluna gitmiştir. Bu durum ihtilâlin patlak vermesine neden oldu. İhtilalin çıkmasında liberallerin ve sosyalistlerin büyük etkisi olmuştur.

Sonuçları

Kral istifa etmiş ve Fransa'da cumhuriyet ilan edilmiş sosyal hukuk devleti kavramı doğmuştur.

Halka seçim hakkı tanınmıştır.

Ölüm cezası kaldırılmış ve esir ticareti yasaklanmıştır.

Avusturya'da toprak köleliği kaldırılmıştır.

1848 İhtilalleri İtalya Avusturya Prusya Belçika Hollanda ve İngiltere'de görülmüştür.

Avrupa'da liberalizmde önemli gelişmeler olmuştur.

İtalya ve Almanya'da siyasi birliğin kurulmasına zemin hazırlanmıştır.
Avrupa'da krallar uyruklarına yeni haklar vermişlerdir.

İngiltere'de seçim hakları genişletilmiş ve işçi sınıfına yeni haklar verilmiştir.

Avrupa'da sosyalist akımlar yayılmaya başlamıştır.

Rusya bu ihtilâllerden 20. yüzyılın başlarına kadar fazla zarar görmemiştir.

20. yüzyıl boyunca Avrupa Devletleri Osmanlı Devleti'ne karşı çifte standart uygulamışlardır. Bu devletler Viyana Kongresi'nden sonra monarşilerin güçlü siyasi kuruluşlar olarak devamını amaçlayan bir siyaset izlediler. Bu nedenle sert önlemler almışlar 1830 ve 1848 İhtilâllerini kanlı bir şekilde bastırmışlardır. Ancak kendilerindeki gibi yönetimi monarşi olan Osmanlı Devleti'ni destekleyecekleri yerde parçalanmasını ve yıkılmasını hızlandırıcı faaliyetler içine girmişlerdir.

Başta Rusya ve Avusturya olmak üzere Avrupa Devletleri Osmanlı Devleti'ndeki azınlık isyanlarını desteklediler. Bu durum Avrupalıların diğer ülke ve devletlere çifte standart uyguladığını göstermektedir.