İgnatiyev'in Terfî Sebebi

Albay Nikolay Pavloviç İgnatiyev'e verilen görev Rusya'nın Türkistan'ı yutma planının fizibilite çalışmasını yapmaktır. Ona göre Çar bu ülkeyi derhal işgal etmelidir. Bu iş için Rus kanının dökülmesine de pek gerek yoktur. Zira Türkistan Türk hanlıkları zaten birbirlerini yemektedir. Yapılacak tek iş bu fitneyi körüklemektir. Bu fikirler doğrultusunda adımlar atılır.

Kırım Savaşı sırasında askerler


Kırım Savaşı'ndan sonra Rusya Deli Petro'dan beri ele geçirmeye çalıştığı Türkistan'ı kararlı sistemli ve programlı bir şekilde işgal etmişti. Komutanlara geniş yetkiler verilmesi gibi köklü askerî reformları gerçekleştiren Prens Baryatinskiy Rusya'nın hareket alanının Türkistan olması gerektiği hususunda Çar'ı ikna etti. Çar Baryatinskiy'nin yetiştirmelerinden Albay İgnatiyev'i bölge hakkında rapor hazırlamak ve meseleyi yeniden tetkik etmek üzere görevlendirdi.

General İgnatiyev 1865-1876 yılları arasında İstanbul'da Çarlık Rusyası'nın elçisi olarak bulunmuştur. Bu esnada Balkanlar'ın kan gölüne çevrilmesi için elinden geleni yapmış ve tarihimizin acı sayfalarından birini teşkil eden 93 Harbi'nin (1876-1877) çıkmasını sağlamıştır.

Nedimof Paşa


Son dönem Osmanlı tarihiyle ilgilenenler genellikle İgnatiyev ile Mahmud Nedim Paşa'yı birlikte hatırlarlar. Hattâ zihinlerdeki bu yakınlık sebebiyle Mahmud Nedim Paşa'ya "Nedimof" lâkabı takılmıştır. Gerçekten de arkalarına İngiltere ve Fransa'yı alan Tanzimat paşaları Âli ve Fuad Paşalara karşı Mahmud Nedim Paşa da Rusya'ya dayanmıştır. İgnatiyev'le samimiyeti son derece ileri ve meşhur olduğu için Nedim Paşa'nın sadareti içeride ve dışarıda Osmanlı İmparatorluğu'nun Rusya'nın tesiri altına girmesi şeklinde telâkkî edilir olmuştur.

İgnatiyev'in kısaca temas ettiğimiz bu hususiyetinden başka Türk dünyası ile alâkalı son derece mühim bir sicil kaydı daha vardır ki tarih kitaplarımızda buna pek temas edilmediğini müşahede ediyoruz.

İstanbul bu yıllarda Düvel-i Muazzama için en büyük başkentlerden birisidir. Bu yüzden birinci sınıf tecrübeli ve en gözde diplomatlar İstanbul'da görev yapmıştır. Acaba İgnatiyev hangi başarısı sebebiyle bu mühim sefarete tayin edilmiştir? Bu sorunun cevabı Albay İgnatiyev'in generalliğe terfii neticesini doğuran faaliyetleriyle ilgilidir.

16. yüzyılın ortalarında Kazan ve Astrahan'da bulunan Türk hanlıklarını yıkarak bu ülkeleri işgal eden Rusya bundan sonra da mütemadiyen Türkistan ve Kafkaslar'da ilerlemeye devam etmiştir. 1800'lü yılların ortalarına gelindiğinde Batı Türkistan'da üç Türk devleti bulunmaktaydı. Batı Türkistan bugün Çin işgali altındaki Doğu Türkistan'ın dışında kalan Türkistan topraklarıdır. Bu devletler Buhara Hive ve Hokand hanlıklarıdır. Bu devletlerin yerlerini bugünkü siyasî haritaya bakarak yaklaşık olarak şöyle tarif edebiliriz: Özbekistan'ın yerinde Buhara Hanlığı Kırgızistan'ın yerinde Hokand Hanlığı ve Türkmenistan topraklarının bir kısmı üzerinde kurulmuş olan Hive Hanlığı.