Tarih geçmişte yaşamış insan topluluklarının yaşayışlarını birbirleri ile olan ilişkilerini (siyasi-sosyal-kültürel-ekonomik) kültür ve medeniyetlerini yer ve zaman belirterek sebep-sonuç ilişkisi içerisinde inceleyen bir bilim dalıdır.

* Tarih Biliminin Konusu :
Tarihin konusu insanların faaliyetleridir. insanların yaşayışları savaş ve başarıları din ve inanışları hukuk sistemleri güzel sanatları ve ekonomik etkinlikleri tarihin konusuna girer. Özetle insanların siyasal sosyal kültürel ve ekonomik her türlü faaliyetleri tarihin konusunu oluşturur. İnsanları ilgilendiren siyasi sosyal ekonomik v.b. alanlarda olan ve ortaya çıkan her şeye olay denir. Olaylar kısa sürede anlık olarak olup biterler. Zaman içinde uzun sürede oluşan durumlar yani oluşum süreçleri gözlenebilen olaylara ise olgu denir. Örneğin Malazgirt Savaşı bir olay Anadolu nun bir Türk Yurdu haline gelmesi bir olgudur. Tarihi olaylar süreklidir. Kesintisiz bir şekilde devam eder. Tarihî bir olay nedeni ve sonuçları bilinmeden tam olarak anlaşılamaz. Bu yüzden tarihi olaylar incelenirken neden ve sonuç ilişkileri ele alınır. Tarihi olaylar incelenirken olayın meydana geldiği zaman coğraş mekan ve o dönemin şartları da bilinmelidir.

* Tarih Biliminin Yöntemi :
Sosyal bilimlerin olayları inceleme yöntemi deney değil problemi tahlil ederek anlamak ve açıklamaktan ibarettir. Tarihin kendine özgü bir yöntemi vardır. Tarihin konusu yaşanan tarih hakkında doğru bilgi elde etmek olduğuna göre bu iş an ancak yaşanan tarihten günümüze yansıyan izlerin yani yaşanan tarih hakkında şahitlik yapacak belgelerin değerlendirilmesiyle mümkündür. Bu değerlendirme kaynakların araştırılması sınışandırılması (tasnif) eleştirilmesi (tenkit) çözümlenmesi (tahlil) ve sentezlenmesi (terkip) yapılmasıdır.

a) Kaynak Arama (Belge Bulma):

Geçmişten günümüze kalan ve tarih hakkında bize bilgi veren her türlü malzemeye kaynak ya da belge adı verilir. Belgeler genel olarak yazılı ve yazısız belge olarak iki bölüme ayrılır. ilk insandan günümüze ulaşan taş ve madeni araçlar mezarlar kabartmalar heykeller efsane ve destanlar efsane yer isimleri çömlekler resimler silahlar elbiseler v.s. yazısız belgelerdir. Tabletler taş kemik deri ve papirüs üzerine işenmiş yazılar anıtlar kitabeler mühürler kitaplar paralar fermanlar dergiler gazeteler v.b. yazılı belgelerdir . Tarih; bu gibi belgelerin incelenmesi eleştirilmesi sınışandırılması ve sentezi sonunda yazılır. Bundan dolayı tarihçi her şeyden önce inceleyeceği konunun kaynaklarını arayıp bulmak zorundadır.

b) Verileri Tasnif Tahlil ve Tenkit Etme :

Elde bulunan kaynakların konu hakkında yeterli bilgiyi veremediği durumlar da kaynakların tamamı incelenir elde edilen veriler belli bir sistem dahilinde sınışandırılır. Buna tasnif adı verilir. Bilgilerin doğru olup olmadıkları kontrol edilir (tahlil). Daha sonra eleştiri yapılır (tenkit) ve tarihçi tarafından yazılır.

c) Terkip (Sentez) Yapma :
Elde edilen veriler değerlendirildikten sonra tarih metoduna uygun olarak birleştirilir. Buna terkip (sentez) adı verilir.

* Tarihin Tasnifi (Sınıflandırılması):

Tarih öğrenimini ve araştırmasını kolaylaştırmak için tarihi olaylar zaman mekân ve konusuna göre sınıflandırılır.

a) Zamana Göre Sınıflandırma :
Zamana göre sınıflandırmada tarihi olaylar çağlara ayrılarak kronolojik dilimler halinde incelenir. Bu sınıflandırmada tarih tarih öncesi çağlar ve tarih çağları olarak iki sınıfa ayrılmış bu sınıflar da kendi içlerinde alt sınıflara bölünmüştür. Zamanın yüzyıllara ayrılarak incelenmesi de mümkündür. Onüçüncü yüzyıl (1200-1299) veya on beşinci yüzyıl (1400-1499) gibi tarihi; tarihe damgasını vuran kişilerin isimleri ile anılan bölümlere ayrılarak da değerlendirilir (Mete Han Attila Kanuni dönemi gibi).

b) Mekâna Göre Sınıflandırma:
Tarihi olaylar geçtiği yer adlarına göre sınıflandırılır. Bu tip sınıflandırmada olayların meydana geldiği kıta ülke veya şehir tarihleri olarak yazılır. Asya tarihi Avrupa tarihi Türkiye tarihi ve Yunanistan tarihi gibi.

c) Konuya Göre Sınıflandırma :

Tarihin konuya göre yapılan sınışandırmalarıdır. Siyasi tarih politika tarihi hukuk tarihi gibi konuların ayrı ayrı incelenmesidir. Konuya göre yapılan sınışandırmalar diğerlerine oranla daha dar çerçevelidir.

* Tarih Biliminin Diğer Bilimlerle Münasebeti :
Tarihe temel teşkil eden kaynakların çeşitliliğinden dolayı tarih bilimi de diğer bilimlerden yardım almak zorundadır.