Komünist Parti'nin 1949 yılında iktidara gelmesiyle Çin çok kısa bir sürede tüm dünyaya korku salan bir devlete dönüştü. Ve ilk günlerdeki şiddete ve baskıya dayalı politikası hiçbir kesintiye uğramadan bugüne kadar devam etti. Komünist ideolojinin insana ve her türlü insani olguya karşı takındığı duyarsız ve acımasız tutum insanlar arası ilişkileri mekanikleştiren maddiyatçı yaklaşım şefkatli ve adaletli bir yönetim anlayışı yerine acımasız ve zalim bir yönetim anlayışına sebep olmaktadır.

Mao'nun kurduğu komünist Çin'de düzenin ve istikrarın ancak korku ve şiddetle sağlanabileceği inancı hakimdir. Bunun için devlet tüm bireylerin özel yaşamlarını son derece sıkı bir denetim altında tutmakta en ufak bir şüphede kişiyi acımasızca cezalandırmaktadır. Çin'de bir vatandaşın cezalandırılması için ciddi bir suç işlemesine gerek yoktur. Çin Devleti yurt dışında yaşayan kocasına gazete kupürleri gönderen bir kadını rahatlıkla Çin'in devlet sırlarını ifşa etmekle suçlayıp tutuklayabilmektedir.Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]Ya da yabancı bir gazeteciye sıradan bir demeç veren bir kişiyi vatan hainliği ile suçlayıp çalışma kampına gönderebilmektedir. Doğal olarak bu şartlar altında güvenlik huzur ve istikrar yerine tedirginlik korku ve güvensizlik hakimdir.

Böyle bir toplumsal yapıda sevgi özveri merhamet gibi duygulardan bahsetmek pek mümkün olmadığı gibi özgürlükten demokrasiden ve insan haklarından bahsetmek de imkansızdır. Çin vatandaşları hükümetin herhangi bir hatasını eleştiremez ne düşündüklerini özgürce ifade edemez yenilikten veya değişimden bahsedemezler. Buna yeltenenlerin akıbeti diğerleri için yeterince caydırıcıdır.

Her ne kadar bazı Batılı çevreler ekonomide yapılan liberal reformları öne sürerek Çin'in demokratikleştiğini düşünseler de Kızıl Çin hükümetinin dikta rejiminden vazgeçmeye hiç niyeti yoktur. Çin topraklarında yaşananlar bunun ispatıdır ve gerek Çin gerekse Doğu Türkistan halkları da acımasız uygulamaların en önemli şahitleridir.

KOMÜNİST PARTİ OLİGARŞİSİ
Çin Halk Cumhuriyeti yargı yürütme ve yasama organlarının tek bir idareye Çin Komünist Partisi'ne bağlı olduğu totaliter bir rejimdir. Ulusal ve bölgesel olarak polis teşkilatında orduda ve sivil örgütlenmelerde asıl kadro Komünist Parti yöneticileridir. Parti yöneticileri görev başındayken olduğu kadar emekli olduktan sonra da itibarlıdırlar. Komünist Parti bu örgütlenmesi sayesinde hayatın hemen her alanında hakim konumdadır. Dolayısıyla siyasi ve sosyal yaşamda komünist ideoloji dışına çıkılması mümkün olmaz. Bireylerin düşünceleri inançları ve uygulamaları komünist ideolojiye ve Parti'nin emirlerine göre olmalıdır. En ufak bir sapma ve hatta sapma ihtimali ağır bir şekilde cezalandırılır.
Çin konusunda uzmanlaşmış olan İngiliz gazeteci John Mirsky bu komünist iktidarı şöyle tanımlar:

… Onlar (Komünist Parti) için istikrar büyüklerin ve Komünist Parti'nin aralıksız iktidarda olması ile eş anlamlıdır. Bu duruma yönelik herhangi bir tehdit onlara göre en etkili olduğunu düşündükleri şeyle kaba kuvvetle karşılık görmelidir.Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]
Mao'nun Kültür Devrimi tarihte eşine az rastlanır bir vahşetin yaşanmasına neden oldu. Özellikle eğitimli ve aydın kesimi hedef alan devrim sırasında Kızıl Muhafızlar adı verilen gençler yanında Mao'nun Kızıl Kitabı'nı taşımayanları komünist marşları ezbere bilmeyenleri halkın gözü önünde işkence yaparak katlettiler. Bu dönemde halkın okumasını sağlamak için duvarlar Kızıl Kitap'ın kopyaları ile kaplanıyordu.

Bunun en çarpıcı örneği Mao tarafından gerçekleştirilen "Büyük Atılım" ve "Kültür Devrimi" kampanyaları sırasında yaşanmıştır. Halkın komünizme teslim olması ve komünist ideolojiyi hayata geçirmesi için son derece acımasız ve zalimce yöntemlere başvurulmuştur. Köylüler ürünlerini komünlere vermeyi ve komünist üretim anlayışına geçmeyi kabul edene kadar bilinçli olarak aç bırakılmış en ağır şartlarda çalıştırılarak ezilmiştir. Milyonlarca insanın hayatını kaybettiği bu uygulama sırasında komünizme karşı olanlar da doğal olarak elimine edilmiştir. Aydın ve eğitimli kesimi hedef alan Kültür Devrimi ise ülkedeki tüm muhalif sesleri olabilecek en gaddar şekilde susturmuştur. "Devletin üst kadrolarında dahi halen komünizmi benimseyememiş kişiler olduğunu ve bunların eğitilmesi gerektiğini" öne süren Mao'nun talimatıyla başlayan Kültür Devrimi ülkedeki hemen her eğitimli ve mevki sahibi insanın aşağılanması dövülüp işkence görmesi ve hatta idam edilmesi operasyonu olmuştur. Mao'nun öngördüğü tek tip kıyafeti giymedikleri komünist marşları ezbere bilmedikleri gibi sıradan bahanelerle insanların işkence görüp katledildikleri bu dönem sonunda Mao'nun istediği olmuş komünizm artık insanların "zihinlerine tam olarak yerleşmiştir". (Mao döneminde yaşanan vahşetle ilgili daha detaylı bilgi için bkz. Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ] Harun Yahya Global Yayıncılık 2001).
Kültür Devrimi sırasında on binlerce öğretim görevlisi devlet adamı ve sanatçı Kızıl Muhafızların işkencesine uğradı ve hayatını yitirdi. Resimde görülen parti yetkilisi de boynuna hakaretlerle dolu bir yafta takılıp halkın önünde aşağılanan binlerce kişiden sadece biridir.

Mao'nun komünist Çin'i kurduğu 1949'dan günümüze kadar geçen süre içerisinde bu baskı ve tehdit rejimi Komünist Parti'nin kapsamlı örgütlenmesi ile muhafaza edildi. Neredeyse beş-on kişi başına bir sivil polisin düştüğü herkesin bir diğerinin ihbarcısı konumuna geldiği bu ortamda Komünist Parti otoritesini şiddete ve güce dayandırarak ayakta tuttu.

Bunun için daha ilk günden acımasız bir ordu ve polis teşkilatlanması oluşturuldu. Devlet ve Halk Güvenlik Bakanlığına bağlı Halkın Silahlı Polisi (PAP) ve Halkın Kurtuluş Ordusu (PLA) bu sorumluluğu üstlendi. İlk kurulduğu günden beri Komünist Parti'nin silahlı kolu olarak hareket eden PLA 6 milyon askeri ile bugün dünyanın en büyük ordusu konumuna gelmiştir.

KOMÜNİST ÇİN'DEKİ VAHŞETİN İDEOLOJİSİ
Kitabın ilerleyen bölümlerinde Doğu Türkistan Müslümanlarının yaşadıkları eziyeti ve işkenceyi örnekleri ile ele alacağız. Bunun yanısıra komünist Çin yönetiminin kendi halkına yaptığı zulmü de inceleyeceğiz. Bu örnekleri okurken çoğu zaman acımasızlığın nasıl bu kadar sıradan bir uygulama gibi yaşandığına zalimliğin ve gaddarlığın nasıl bu kadar olağan karşılandığına şaşırabilirsiniz. Ancak unutmayınız ki Allah'ın inkar edildiği insanların kendilerinden başka kimseye karşı sorumlu olmadıklarını düşündükleri ahiret inancının olmadığı toplumlarda sevgi merhamet affedicilik acıma gibi hislerin yerini bencillik acımasızlık ve zalimlik alır.

Bu nedenle vicdan sahibi insanların iyiliği emredip kötülükten menetmek sorumlulukları gereği din ahlakını anlatmaları ve insanları Allah'ın dinine davet etmeleri bu zulüm ve işkencelerin sona erdirilmesi için en köklü çözüm olacaktır. Ayrıca Allah bir Kuran ayetinde "Sizden; hayra çağıran iyiliği (marufu) emreden ve kötülükten (münkerden) sakındıran bir topluluk bulunsun. Kurtuluşa erenler işte bunlardır." (Al-i İmran Suresi 104) diye bildirmiştir.

Bu önemli sorumluluğu yerine getirirken din düşmanı ideolojilerin tüm yönleri ile deşifre edilmesi ve dayanak noktalarının çökertilmesi de güzel ahlakın yaygınlaşması için yapılacak fikri mücadelenin önemli bir safhasıdır. Doğu Türkistan ve Çin söz konusu olduğunda ise bu ideolojinin adı komünizmdir.

Materyalist bir dünya görüşüne sahip olan komünist ideolojiye göre tek mutlak varlık maddedir ve tarihi ekonomik ve sosyolojik süreçler de dahil olmak üzere gelişen her türlü olay maddenin farklı formlarının bir yansımasıdır. Buna göre herşey sürekli bir değişim ve gelişim içerisindedir. Ve bu gelişimin itici gücü çatışmadır. Tüm evren gibi insanlık tarihi de çatışma sayesinde gelişmiş insan bu çatışma sayesinde ilerlemiştir. (Detaylı bilgi için bkz. Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ] Harun Yahya Vuran Yayıncılık 2001)
Komünizm şiddete ve güce dayanarak ayakta durabilen bir sistemdir. Çatışma ve savaş komünizmin ayrılmaz bir parçasıdır.

Gelişmek için sürekli çatışmanın olması gerektiğini savunmak ise gerçekte insanlığı tamamen ortadan kaldırmaya doğru bir adım sonu gelmez bir kan dökme kuyusudur. Bu durumda bu ideolojilerin takipçileri sürekli birbirleri ile çatışır birbirlerine zulmeder ilerleme adı altında birbirlerinin kanını dökerler. Allah'ın insanlara emrettiği sevgi saygı fedakarlık paylaşma gibi insani duygular özlenen barış ve huzur ortamı tamamen ortadan kalkar. Hatta bu gibi ulvi özelliklerin toplumun ilerlemesinin önünde engel olduğu düşünülür. Bu ideolojiyi Çin'de hayata geçiren Mao ardında 60 milyonu aşkın ölü on milyonlarca işkence görmüş insan ve acımasız bir toplum bırakmıştır.

Oysa çelişkiler ve zıtlıklar vahşet ve katliam yapmayı gerektirmez. Zıtlıklar her yerde mevcuttur. Gece ile gündüz karanlık ile aydınlık soğuk ile sıcak iyi ile kötü hep vardır. Ancak bu zıtlıklar güzelliklerin vurgulanması hoşgörü barış ve bağışlama gibi güzel ahlak özelliklerinin ortaya çıkması için yaratılmışlardır.

Aynı durum fikri alanda da geçerlidir. İnsanların farklı düşünüyor veya inanıyor olmaları birbirlerini öldürüp acımasızca katletmelerine gerekçe olamaz. Allah insanlara düşmanlarına dahi güzel davranışlarda bulunmayı güzel söz söylemeyi emreder. Her çelişki Kuran ahlakının getirdiği akıl ve vicdana sahip insanlar tarafından barış huzur ve hoşgörü ortamında çözülür.

Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılmasında gece ile gündüzün ard arda gelişinde insanlara yararlı şeyler ile denizde yüzen gemilerde Allah'ın yağdırdığı ve kendisiyle yeryüzünü ölümünden sonra dirilttiği suda her canlıyı orada üretip-yaymasında rüzgarları estirmesinde gökle yer arasında boyun eğdirilmiş bulutları evirip çevirmesinde düşünen bir topluluk için gerçekten ayetler vardır.

(Bakara Suresi 164)
Ancak komünizm bunun tam zıttını iddia eder. Nitekim komünizmin en önemli unsurlarından biri olan çatışmacılık insanları bir tür gelişmiş hayvan olarak gören Darwinist düşünce ile birleşince ortaya milyonlarca insanın ölümüne bir o kadarının da hayatlarının kararmasına neden olan vahşetler çıkmıştır. Bu nedenle Mao ve onun takipçileri birer hayvan sürüsü olarak gördükleri halkın çektiği acılardan hiçbir şekilde etkilenmemiş bunu doğanın makul ve normal bir işleyişi olarak görmüşlerdir.
Mao'nun komünizme muhalif olanları Darwinist önyargı ile hayvan olarak kabul edişi Harvard Üniversitesi'nden tarihçi James Reeve Pusey'nin China and Charles Darwin (Çin ve Charles Darwin) adlı kitabında şöyle vurgulanır:

Mao Tse-Tung 1964 yılında bütün aşağılık hayvanlar yok edilecektir diye tehdit savurmuştu. Bununla düşmanlarını insanlıktan çıkarıyordu bu kısmen Çin geleneğindeki abartıya kısmen de Sosyal Darwinist realizme dayanıyordu. Aynen anarşistler gibi devrime tepki duyanları evrimsel başarısızlıklar olarak görüyor ve soylarının tükenmesini hak ettiklerini düşünüyordu.

Halkın düşmanları insan değildi ve insan olarak muamele görmeyi hak etmiyorlardı.Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

Mao'nun kendi sözleri de Pusey'nin bu açıklamalarını destekliyordu. Kızıl Çin'in kurucusu aynı dönemlerdeki bir söylevinde ise "Çin sosyalizminin temeli Darwin'e ve Evrim Teorisi'ne dayanmaktadır" Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ] diyordu.

İşte Mao'nun Darwinist hezeyanları nedeniyle "insanca muameleyi hak etmediğini" düşündüğü toplumlardan birisi de Doğu Türkistan Müslümanları idi. Çünkü Doğu Türkistan halkı inancı gereği komünizme şiddetle karşı çıkıyordu. Ancak bu haklı tepkilerinin karşılığını son derece acımasız bir şekilde aldılar. Halen baskı ve esaret altında yaşayan Doğu Türkistan milyonlarca evladını komünist rejime şehit verdi. Yüz binlerce Müslüman Çin hapishanelerinde işkence gördü evlerinden sürüldü topraklarını terk etmek zorunda bırakıldı.
Çin'deki komünist rejimin en önemli fikri dayanağı Mao'nun kendi sözleriyle de ifade ettiği gibi Darwin'in evrim teorisidir. Harvard Üniversitesi'nden tarihçi James Reeve Pusey'nin China and Charles Darwin (Çin ve Charles Darwin) adlı kitabında Darwinizm'in Çin'de çok büyük bir etki oluşturduğu komünizmin fikri zeminini hazırladığı anlatılmaktadır.

kaynakça:Haruınyahya.org