İlk portekizce elyazmaları XII. yy'a doğru belirdi. Başlangıçta yazarı belli olmayan edebiyat yapıtlarıydı bunlar: Halk destanlarını saz ozanlarını tak*lit ederek yazılmış destanlar. Sonra rahiplerin günü gününe tuttukları kro*nikler ortaya çıktı bunlar çok özenli olmakla birlikte doğruluklarına pek güvenilemeyen çoğu din propagandasına yönelik metinlerdi. XIV. yy'dan başlayarak soyluların feodal sınıfı ve kralları yüceltmek için yazdıkları kronikler rahiplerinkilerle rekabete başladı: Barcelos kontunun yazdığı sanılan 1344 Genel Kronik ve Soy Kitapları . 1418'de kral Joao I resmi tarih yazarlığı görevini yarattı: Fernao Lopes'in (1380-1459) kronikleri Gine'nin Keşfinin Tarihi ve D. Duarte 'nin Kroniği yazıldı.

Şiir türü XV. yy'a doğru cancioneiro' larla ortaya çıktı; bunlar zaman za*man yergi parçalarıyla karışık kısa aşk şiirleriydi.
XVI.yy'a doğru Portekiz şiiri ilk kez olarak özgün havasına kavuştu: Garcia de Resende'nin Trovas a morte de înes de Castro'sunda tüm Portekiz edebiyatında raslanacak olan saudade teması (hüzün melankoli) ortaya çıktı.


Ama Lusitania'nm edebiyatında do*ruk noktası 1572'de Luis de Camoens'in Os Lusiadas 'ıdır. Camoens bu yapıtında XVI. yy'ın başında Vasco da Gama'nm fetihlerinin ve yolculu*ğunun anlatısı aracılığıyla halkının ta*rihini baştan sona öyküleştirmiştir. İspanya ile birleştiği dönem Portekiz' in hiçbir yenilik yaratmadığı bir dönem olmuştur. Edebiyat etkinliği 1640'taayrılmadan sonra yeniden canlanmıştır ama Rönesans edebiya*tına oranla geri kalmıştır. XVII. ve XVIII. yy'larda anmaya değer hemen hiçbir yapıt ortaya çıkmamıştır yal*nız Mariana Alcoforado'ya mal edilen aşk mektupları (XVIII. yy.) duygusal edebiyata bir örnek olarak kalmıştır.

XIX. yy'da Portekiz edebiyatı Alman ve Fransız edebiyatlarının etkisi altın*da kaldı: Önce Alman ve Fransız ro*mantizmi ardından Parnasse akımı ozanları taklit edildi bol bol tarihsel (Walter Scott'un türünde) insancıl (Dickens türünde) gerçekçi (Balzac türünde) romanlar yazıldı.XX. yy. bir bilinçlenme çağı oldu Por*tekiz edebiyatının derinlerdeki kay*naklarına dönülmek istendi. Eleştirel ve kuramsal etkinlikler gelişti ve bu arada çok güzel ve zengin bir şiirsel yapıtın yazarı olan Fernando Pessoa (1888-1935) öbür yazarlar arasında kendine ayrı bir yer edindi.
Alıntı