Iğdır Adının Kaynağı
Iğdır'ın adı; 24 Oğuz boyundan 21.sayılan İç-Oğuzlar Üç-Ok koluna mensup Oğuz Han'ın altı oğlundan biri olanCengiz ALP'ın en büyük oğlu olan 'Iğdır Bey' den gelmektedir. Bu boyun ilkbaşbuğ'u Iğdır Bey'dir. Iğdır kelime olarak 'iyi büyük ulu yiğit başkan vebahadır' gibi anlamlara gelmektedir.

Tarihçesi
Kars iline bağlı bir ilçe iken ekonomiksosyal ve coğrafi özellikleri dikkate alınarak 27.05.1992 tarih ve 3806 sayılı kanunhükmünde kararname ile Türkiye'nin 76. ili olmuştur. Doğu Anadolu Bölgesinindoğusunda yer alan ilimizde asırlar boyu birçok medeniyetin ve uygarlıkların hükümsürdüğü bıraktıkları tarihi kalıntılardan anlaşılmaktadır. Günümüze kadar;Urartular Sakalar Moğollar Sasaniler Selçuklular Karakoyunlular ve Osmanlıİmparatorluğu'nun kültürleri ilimizde hayat bulmuştur ve izleri hala yansımaktadır.14 Ekim 1920 tarihinde Kazım Karabekir komutasındaki ordumuz tarafından Ermeniişgalinden kurtarılarak anavatan topraklarına katılmıştır. ğdır ile ilgili olarakbugüne kadar yapılan çeşitli arkeolojik ve prehistorik (tarih öncesi) araştırmalarbölgedeki yerleşmelerin insanlık tarihi kadar eski olduğunu bölgenin bir çokmedeniyete ve uygarlığa beşiklik ettiğini ortaya koymaktadır. Iğdır Ovası'ndabulunan kara obsidiyen taş aletlerle çakmak taşından yapılmış aletler mezolitik(yontma taş) devrin bölgede de yaşandığını göstermektedir. Bölgenin ilk yerleşikkavmi MÖ. 5000-4000 yıllarında Orta Asya'dan geldikleri kabul edilen bugünküAzerbaycan Sürmeli Çukuru ve Doğu Anadolu'da yerleştikleri sanılan HURRİLER'dir.Hurrilerden sonra MÖ.. 3000-2000 yıllarında MİTANNİLER ETİLER ASURLARKİMMERLER MEDLER PERSLER SÜMERLER ve SUBAİLER gibi kavimlerin Orta Asya'dan gelerekAğrı Dağı yamaçları Aras Nehri Havzası ve Doğu Anadolu'da ikamet ettiklerisanılmaktadır. Bölge daha sonra sırasıyla; URARTULAR İSKİTLER SELEVKOSLULARARSAKLILAR SASANİLER ARAPLAR BİZANSLILAR SELÇUKLULAR MOĞOLLAR ÇİNGİZLERİLHANLILAR CELAYIRLILAR KARAKOYUNLULAR AKKOYUNLULAR ve SAFEVİLER' İN elinegeçmiştir.Yavuz Sultan Selim'in 1514'te Çaldıran Savaşı'yla Safevileri yenmesiylebirlikte bölge de Osmanlı idaresine girmiştir. Osmanlıların 1583'te Revan'ı (Erivan)fetihlerinden sonra bugünkü Iğdır Tuzluca ve Aralık ilçelerinin idaresi"Aralık Kazası" adıyla Revan Eyaleti'ne bağlanmıştır. İranlılarlayapılan savaşlar sonunda imzalanan 1736 tarihli İstanbul Antlaşmasından sonra 1827'yekadar İRAN idaresinde kalan bölge 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşı (93 harbi) sonunda 42yıl Rus işgaline maruz kalmıştır. 1917 Ekim Devriminden Bolşevik İhtilali sonraiçine düştüğü siyasi bunalımdan kurtulamayan Rusya'nın diğer devletlerleBrest-Litovks muahedesini imzalamasıyla bölge tekrar Türklere geçmişse de 30 Ekim1918 tarihli Mondros Mütarekesiyle Türk orduları bölgeden çekilince bölge Ermeniler'in mezalimine sahne olmuştur. Nihayet 14 Kasım 1920'de 15. Kolordu Komutanı KazımKarabekir komutasındaki kahraman Türk ordusunca bozguna uğratılan Ermenilerin ArasNehri'nin kuzeyine püskürtülmesiyle birlikte Iğdır ve çevresi de kesin olarakTürkiye'nin mukaddes topraklarının ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. NitekimIğdır'da 14 Kasım tarihleri ilin düşman işgalinden kurtarılışının yıldönümü olarak her yıl törenlerle kutlanmaktadır.
GENEL BİLGİLER
Yüzölçümü: 3.539 km²
Nüfus: 142.601 (1990)
İl Trafik No: 76
Türkiye’nin doğu sınırında yer alan Iğdır efsanevi Ağrı Dağı ile görülmesi gereken bir ildir.
İLÇELER:
Iğdır (merkez) Aralık Karakoyunlu Tuzluca.
ezilecek Yerler
Soykırım Anıtı: Baharlı Mahallesi Çevre Yolu Kavşağı’ndadır.
Ziyaret Saatleri: 07:30 - 14:15
Ağrı Dağı: Türkiye’nin en yüksek dağı olup İran ile Iğdır arasında sınır teşkil etmektedir. Yüksekliği 5165 metredir. Eski bir volkanik dağdır.
Harmandöven Kervansarayı: Eski ipek yolu Batum Tebriz Kervanyolu güzergahında Selçuklular Dönemi’nde Sürmari Emiri Şerafettin Ejder Bey tarafından 12.yüzyılda yapılmıştır.
Koçbaşı Mezarlar: Koçbaşı mezarlar hemen hemen Iğdır Ovası’ndaki bütün mezarlıklarda bulunur. Karakoyunlular Dönemi’nden kalmıştır.
Aras Nehri: Aras Nehri kıyısında yine devletin desteği ve teşvikiyle turistik amaçlı konaklama yeme-içme dinlenme ve eğlenme amaçlı yerler yapılabilir.
NE YENİR?
Bozbaş isimli kuzu inciğinden yapılan yemeği meşhurdur.

Hayvancılık

Bölgede hayvancılık tabii çevreşartlarının bir sonucu olarak iktisadî faaliyetler arasında çok önemli bir yeresahiptir. Gerçekten de bölgede geniş alanlar kaplayan çayır ve otlak arazilerhayvancılık faaliyetleri için elverişli bir ortam oluşturur.
Bölgede çayır ve otlak alanlarının yüz ölçümü 146.026 hektarı bulmaktadır. Buda yaklaşık 358.351 hektar kadar olan bölge yüz ölçümünün %40.75'inioluşturmaktadır.. Bölgede genel olarak mera hayvancılığı besleme sistemiuygulanmaktadır. Dolayısıyla mevcut hayvan sayısı içinde et ve süt verimleridüşük olan yerli ırklar çoğunluktadır. İl genelinde bulunan 450.000 büyükbaş veküçükbaş hayvanın beslenmesinde esas olarak çayır ve otlak alanlardanyararlanılmaktadır ancak çayır ve otlak araziler mevcut hayvan sayısıkarşısında çok yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle hayvan sayısı arazilerin genişlikve kapasitelerini aşmayacak miktarda olmalı diğer taraftan da mera alanlarını ıslahetmek suretiyle değerleri yükseltilmektedir. Ancak bu şekilde hayvan ürünlerininkalitesini yükseltmek aşırı otlatma yüzünden gittikçe değerden düşen meralarıverimsiz hale gelmekten kurtarmak mümkündür. Ayrıca bol ve ucuz yem temini kredisağlanması iklime ve şartlara uygun damızlıkların seçimi hayvanyetiştiricilerinin organizasyonu hayvansal ürünlerin değerlendirilmesinde ulaşımkolaylığının sağlanması ve bakıcılara gerekli pratik bilgilerin verilmesi gibitedbirlerin alınması bölge hayvancılığında sorunların çözümüne katkıdabulunacaktır. Ancak konunun bir başka ve en önemli yönü ilimiz ve ülkemizgenelinde hayvan varlığında hızlı bir düşüşün görülmesidir. Gerçekten de1992'de 836.926 olan ilimiz genelindeki büyük ve küçükbaş hayvan sayısı 1993'te777.352 adede 2000 yılında ise 449.039'a kadar gerilemiştir. Yani oran olarak1992'den 2000'e hayvan varlığında yaklaşık % 46'lık bir azalma görülmüştür. Bugerilemenin en önemli sebepleri; bölgede cereyan eden terör olayları dolayısıylaçayır ve otlak araziler olarak kullanılan ve bölge hayvancılığında çok önemlibir yere sahip bulunan Büyük ve Küçük Ağrı Dağları ile diğer yüksek kesimlerinyasak bölge ilan edilerek yaylaya çıkışların durdurulmasıdır. Diğer önemli birsebep de terör olayları nedeniyle köyden şehre büyük göç olaylarınınyaşanmasıdır. Ülkemizde de hayvan varlığında özellikle son 14 yıl içindehızlı bir düşüşün olduğunu görüyoruz.Nitekim 1930'da ülkemizde sağılanhayvan sayısı 15.203.866 iken 1950'de 23.305.526'ya 1970'te 32.086.000'e ve 1982'de enyüksek değerine 38.821.140'a yükselmiştir. Ancak bu yıldan sonra hayvan sayısındasürekli bir düşüş görülerek 1985'te 35.910.152'ye 1990'da 35.791.950'ye ve 1992'de34.326.980'e gerilemiştir. 1982 yılını baz alırsak 1992 yılına kadar geçen 10yıllık zaman zarfında ülkemizde hayvan varlığının %12 dolayında azaldığınıgörüyoruz. İlimiz genelindeki azalma %32 dolayında olduğuna göre demek ki ildekiazalma ülke ortalamasının çok üstündedir. Bu nedenle hayvancılık sektöründezaman kaybetmeden acil tedbirlerin alınması zorunlu olarak görülmektedir.
Küçükbaş Hayvancılık :
Bölge hayvancılığında en fazla yetiştirilen tür koyundur. Bu bakımdan bölgekoyun yetiştiriciliğine en uygun bölgelerden biridir. Bu da mera hayvancılığı içinen uygun türün koyun olmasından ileri gelmektedir.Bölgede koyun yetiştirilmesinigüçleştiren en önemli sorun yılın 3.5-6 aylık bir süresi boyunca arazinin karlaörtülü olması ve hayvanların ağıl veya komlarda hazır otla beslenmesizorunluluğudur. Iğdır ili ve çevresinde daha çok "Mor Karaman" cinsi koyunyetiştirilmektedir. Zaten Doğu Anadolu Bölgesi'nin iklim ve arazi yapısına en iyiadapte olmuş koyun ırkı Mor Karaman cinsidir. Bu cins koyunların canlı ağırlığı45-50 kg. yapağı verimi 1.0-1.5 kg. süt verimi ise 0.5-1 kg/gün arasındadır.Bölgede toplam koyun sayısı yıldan yıla değişmekle birlikte 350.000 ile 400.000arasında değiştiği tahmin edilmektedir. Örneğin; 1985 yılında 719.049 baş kadarolan koyun sayısı 1986'da 593.150 adede düşmüştür. İlin 1992'deki koyun sayısıise 733.629 kadardır. Ancak bu yıldan sonra bölgenin iki en önemli sorunu olan"terör ve göç" nedeniyle 1994 yılı itibariyle koyun varlığı 476.733adede 1997 itibariyle de 355.365 adede kadar düşmüştür. Bölgede huzur ve güvenortamının sağlanmasıyla birlikte 2000 yılında bu sayı 373.249 adedeyükselmiştir.Bölgedeki hayvan varlığının artış ve azalışlarında daha öncebelirtilen nedenlerden farklı olarak Mayıs-Haziran-Temmuz aylarında bölgeye düşenyağış miktarıyla ilişkili olduğunu da söylemek gerekir. Çünkü çayır ve otlakarazilerdeki otların büyümesinde bu aylarda düşen yağış miktarı etkiliolmaktadır. Iğdır Ovası ve çevresinde yaz mevsimlerinin az yağışlı geçmesihayvanların beslenmesinde büyük güçlüklerle karşılaşılmasına ve dolayısıylahayvan satışlarının artmasına yol açar. Bu nedenle bazı yıllarda bölgedeki koyunsayısında önemli miktarlarda azalmalar olmaktadır. Bu durum başlıca iki şekildehayvancılığı etkilemektedir. Birincisi çoğu hayvan yetiştiricilerinin kışlıkihtiyaçlarını karşılayacak miktarda kuru ot üretememeleri ikincisi de çayır veotlak alanların hayvan besleme kapasitelerinin büyük ölçüdezayıflamasıdır.Bölgede keçi yetiştiriciliği koyunculukla bir arada yürütülür.Genellikle her koyun sürüsünde 5-10 tane de keçi bulunur. Bölgenin toplam keçivarlığı 25.000 ile 50.000 arasında değişmektedir. Çadır yapımında kılındanyararlanmak için bölgede önemli ölçüde kıl keçisi yetiştirilir. Kıl keçisiyetiştiriciliğini teşvik eden bir diğer faktör de bu hayvanların süt verimlerininkoyunlara oranla daha fazla olmasıdır. Gerçekten bölgede bir koyun günde ortalama0.5-1 kg. kadar süt verirken keçiden yaklaşık 1.5 kg. kadar süt elde edilmektedir.Bölgede yaylacılık faaliyetleriyle geçinen oymakların yaşadığı köylerde kılkeçisi sayısı belirgin bir şekilde artmaktadır. Kuşkusu/ bu durum keçininbölgenin dağlık ve engebeli yörelerine çok iyi uyum sağlayan bir hayvan türüolmasından kaynaklanmaktadır denilebilir. Buna karşılık keçi beslemeye elverişligeniş çayır ve otlak arazilere sahip olmayan ve daha çok ekme-dikme şeklindekitarımsal faaliyetlerin önem kazandığı ova köylerinde keçi yetiştiriciliğiekonomik anlamda pek önem taşımaz.
Büyükbaş Hayvancılık :
Iğdır Ovası ve çevresinde küçükbaş hayvancılık kadar büyükbaş hayvancılıkda önemli bir yere sahiptir. Bölgenin büyükbaş hayvan varlığı 1997'de 59.388 başkadardır. Büyükbaş hayvan olarak; inek öküz manda gibi türler görülür.Bölgede büyük ölçüde mera hayvancılığı yapılmaktadır. Bunun yanında besihayvancılığı da giderek önem kazanmaktadır. Bu amaçla özellikle son yıllardabölge köylerinde modern besi ahırlarının yapılmaya başlandığı gözlenmektedir.Iğdır Ovası ve çevresinin toplam sığır varlığı 56.000-66.000 arasındadeğişmektedir. Örneğin; 1985'te 65.524 baş 1987'de 61.702 baş 1988'de 59.568 baş1992'de 51.799 baş ve 1997'de 59.388 baş kadardır. Bölgede egemen olan sığır ırkıDoğu Anadolu Bölgesi'nin en yaygın ırkı olan "Doğu Kırmızısı SığırIrkı"dır. Bu ırk da iyi beslendiği takdirde ineklerin canlı ağırlığı350-400 kg.'ı boğaların ise 500 kg.'ı bulabilmektedir. Ancak bölgede özel birbesicilik programı uygulanmadığı için bu değerler daha küçük olmaktadır. Buırkın et verimi ortalaması 180 kg. kadardır. İneklerin süt verimi ise günde 3-4 kg.kadardır. Bölgenin sığır sayısının tür bileşimi gözden geçirildiğinde en çokinek varlığının bulunduğu görülür. Onu sırasıyla dana boğa ve öküz izler.Bölge sığır yetiştiriciliğinde süt sığırcılığı önemli bir yer tutar. Ancaksüt verimi ticarete yönelik olmaktan çok ailelerin kendi ihtiyaçlarını karşılamaamacına yöneliktir. Çünkü bölgede bu gibi hayvansal ürünlerin pazarlamaimkânlarının kısıtlı olması ticarete yönelik üretim yapmayı büyük ölçüdegüçleştirmektedir. Öte yandan bölgede sığır yetiştiriciliğinde manda türü degörülmektedir. Sığırlar tür grubunda yer alan manda; eti sütü derisi veözellikle gücünden faydalanmak için yetiştirilir. Ancak bölgede daha ziyade sütüiçin manda beslenmektedir. Çünkü manda ineğe göre hem daha fazla hem daha uzun birsüre süt vermekte ve ineğe göre et verim ortalaması yüksek olmakla birlikte ineksütüne göre sütündeki yağ oranı daha fazladır. Iğdır ilinin toplam mandavarlığı yıllara göre 2.000 ile 7.000 adet arasında değişmektedir. Bölgedebeslenen başlıca yük ve çeki hayvanlarını at ve eşek oluşturur. Deveyetiştiriciliği zamanla önemini kaybetmiş olup 1987 yılında son devenin dekesilmesiyle bölgede bu hayvanın nesli tükenmiştir. Iğdır Ovası'nın güneyindekidağlık kesimlerde yer alan köylerde at ve eşek sayısı çok belirgin bir şekildeartmaktadır. Bu yörede özellikle yaz mevsiminde tarımsal ekonomik faaliyetlerincanlılık kazanmasına bağlı olarak ulaşımda da yoğunluk görülmektedir. Ancakyeryüzü şekilleri ulaşımda motorlu araçların kullanılmasını engellediğindendolayı insan ve yük taşıması büyük ölçüde at ve eşek gibi çeki hayvanlarıile sağlanmaktadır

Kümes Hayvancılığı :
Iğdır Ovası ve çevresinde kümes hayvancılığında; tavuk hindi ördek ve kaz gibiçeşitli kümes hayvanları beslense de bunların en önemlisi tavukyetiştiriciliğidir. Ancak bölgede tavuk da yeterince gelişmemiştir. Çok eskidenberi sürdürülen bu faaliyet ilkel me-todlarla ve ilkel ırklarla daha çok ailetavukçuluğu şeklinde sürdürülmektedir. Aile başına tavuk sayısı 5-10 adedi pekgeçmez. İlde büyük hacimli tavuk çiftlikleri bulunmamaktadır. 1992 yılında 119.953adet olan kümes hayvanları sayısı 2000 yılında 87.431 adet olarak tespitedilmiştir. Kümes hayvancılığında en büyük pay 166.700 adet (%90) ile tavuk vehoroz sayısına aittir.Bölgede yumurta üretiminin yılda 18.100.000 adet kadar olduğutahmin edilmektedir. Bölgede hindi ördek ve kaz yetiştiriciliği de pekgelişmemiştir.