İbn Arabi’nin düşüncelerinin bir kısmı FÜTÛHAT-I MEKKİYE adlı kitabında anlatılmaktadır. Bu düşüncelerinin anlaşılması ve Batınîliğe özelde ise Aleviliğe katkısını görmek için düşüncelerinin bazı bölümleri “İbn Arabi Özün Özü Türkçesi: İsmail Hakkı Bursevî Kırkambar Kitaplığı. 2005” adlı kitaptan aktarılmaktadır.

Özün Özü’ veya Sırrın Sırrı olarak ele alınan bölümde düşünceleri şöyledir;

"-Bir arif hakikaten arif olsa tek itikada bağlanıp durmaz."

Yani bir irfan sahibi zatındaki varlığı tam manası ile arif olsa bir inanç içinde kısılıp kalmaz. İman çevresini daraltmaz. O bir heyula gibi olup hangi şekil verilse kabul eder. Bu şekiller dışta olup iç âlemine özüne değişiklik gelmez.
Hadd-i zatında ârif-i billah aslı ne ise öyle kalır. Her türlü itikadı kabul eder; ama mecazi olan hiçbir itikadla bağlı kalmaz. Zatî olan ilim yani ilâhi bilgide yeri ne ise öyle kalır. Bütün itikadın özüne vakıf olup dışını değil içini görür. Özünü bildiği şey dıştan hangi libasa bürünse bilir; bu baptaki çevresi geniştir. O itikadların dışta giydiği kisvelere bakmadan aslına bizzat erer ve her müşahedeye koyulur.

“Tecelliyat-ı Hüda iledir her iki cihan;

Hak Cemâle nazar eyle istediğin yandan” s. 9-10.

-Marifet haline istidadı olana kendi hakikatini anlamak ne şekilde olur?
Bu soruyu şöyle cevaplandırmak mümkündür: -Ona gerektir ki kendi hakik
atına vâkıf bir arif bula. Onu bulduktan sonra candan gönülden bağlanıp huylarını huy edine... irfan sahibi; aslını bulabilmesi için bu yolu tutması icap eder.

Şu Âyet-i Kerime bu mânayı işaret buyuruyor:

-"Ona götürecek vesileyi arayınız."

Bunun tefsiri şöyle olabilir:

-Beni bulmuş kullarım vardır; bana varmak dilerseniz onları izleyiniz. Onlar size bir vesile olur bana ulaştırırlar.

Hal böyle olduğuna göre o zatlara hizmetle kişi zatına arif olur. Nereden gelip nereye gittiğini anlar. Ve hal-ı hazır makamım da sezer
Bu âleme gelmekteki gayeyi şu kudsî hadis bize anlatır:

-"Bir gizli hazine idim bilinmek istedim; halkı da bilinmem için yarattım."

Bu emir böyle ama Hakkı bilmek kolay iş değil; ta kişi nefsine arif oluncaya kadar... Bunu da şu Hadis-i Şerif bize anlatır.

-"Kim nefsini bilirse yaratanına arif olan o olur." Aksi dahi böyledir; ki ehli anlar... Bu Hadis-i Şerife havas ve avamdan bir çokları akıl yetirdikleri kadar mâna vermişlerdir. Havas katında bir mâna inşallah beyan olunacaktır: yalnız bu makamda yedi şekil müşahade edilmiştir. Aşağıda bunlar açıklanacaktır.
s.12.

Bir kimse kendi cisminde cesedinde olan cüzi ruhunu anlarsa; ki buna:

- Konuşan nefis.

Dense de olur. Hali böyle olan: Birinci şekil içindedir. Bu makama terakki adı verilir.

Vahdet ehline göre; nefs kalb ruh akıl ve sır hep birden tek şeydir. Ancak değişik şekil aldıkça ayrı ayrı itibar edilir birer isim verilir.

O konuşan nefsin cismi ve canı yoktur. Cesedin dışında ve içinde bir tedbir ve tasarruf eder. Fakat ne mekânı ne de bir nişanı vardır. Hiçbir özel yere sahip olmadan nereye parmak basılsa külli olarak orada var olur. Ayrıca bölünme parçalanma gibi şeyler onun için kabil olmaz.

O şahsın: Elinde tutan gözünde bakan dilinde söyleyen ayağında yürüyen kulağında işiten ve her duygusunda tasarruf eden odur.
S.15.

Bu ikinci şekilde olan ufuklara baka. Yani afakta olan Nefs-i Külle nazar eyleye... Buna akıl izafî olan küllî ruh da derler; Allah-ü Tealâ'nın halifesidir. Bu cisim ve-cisme bürünmüş değildir. Bütün mevcudatı kuşatır; onlarda tebir ve tasarruf eder. Ona nisbetle üstünlüğün en üstü ile altın en altı eşittir. Her mertebede zatı ile mevcut olur. Parçalanmaya ve bölünmeye gelmez. Gök yıkılsa yer çökse ona bir hasar olmaz.

Meselâ: Dünyayı aydınlatan güneşe ne zarar gelir; ki âlemde ne kadar evler saraylar yapılsa hepsine ondan ziya hâsıl olur. Ancak her ev bacasına ve her saray penceresine göre ışık alır. O evlerin çökmesi sarayların yıkılması ile güneşe bir şey olacağı akla gelmeyeceği gibi ona da bir şey olmaz. Hak Tealâ her ne kadar insan ve hayvan yaratsa o cümlesinde tedbir ve tasarruf edebilir; canlılardan ne kadarı ölürse ölsün o izafî ruh ne halde ise o halde dâim ve kaim olur.

İşte o ruha sahip olan afâka nazar eyledikte bu halleri bilirse ikinci şeklin ne olduğunu anlar.
S.17.

Olmayınca bulamadım yolu o Hakka; Orda oldum Hakla diri buldum beka. Kendimi kendim yitirdim; yine bulanı kendimi; Hep olursun hiç edince kendi kendini.

** *

Artık arif anlar ki gerek enfüs'te gerekse âfakta; tecelli eden yalnız Hakkın zatı var. Varlık tek varlık bir can ve bir tendir. Ama hakikatin aslı ne bölünmüş; ne de parçalanmıştır. Zahirde görünen cümle şeyler onun tecelligâhı ve âletidir. Kâinatta bulunan cümle varlığın zerresinden en büyüğüne kadar hepsinde Hak esma ve sıfatı ile tecelli eder. Bu tecelli herkesin itikadına ve anlayışına göre olur. Her mahalde ve her makamda bir yüz gösterir.

İçte dışta varlığını gösterebilen; her şeyde suret olan her akılda makul her gönülde mâna her kulakta işitilen her gözde gören odur... Bir yüzde tecelli ederse öbüründen de bakar.

Bunların mânası yine başta söylenen cümleye gider. Taleb edenle edilenin;

aşkla maşukun; itikad eden ve edilenin tek şey olduğunu bilen arif için:

Herhangi yöne bağlanmak ki tek itikad üzere olmak olmaz; mânasına gelir.

** *
HİKAYE: Birkaç âmâ bir yerde otururlar. Aralarında bir müzakere geçer:

- Biz fili görebilir miyiz?

Derler. Sonra fil çobanı bunları alır filin yanına aparır. Her biri filin bir yanını bulur; tutar. Kimi kulağına kimi ayağına kimi karnına kimi hortumuna yapışır.
Fili böylece bilip geçtikten sonra kavgaya başlarlar.

Filin ayağına yapışan direk gibi olduğunu söyledi; kulağına yapışan sofra bezine; karnına yapışan da küpe benzetti.

Hasılı hangi uzva yapıştılarsa onu bildiler itikadları öyle oldu.
İşte taklit suretiyle itikad sahibi olanların hali budur. Muayyen birşeye saplanıp kalırlar. O ölçülü halde mahpus olup dururlar.

Muayyen ölçüde kim kalırsa bugün mahpus; Toprağa serildikte tümden olur meyus...

Ne olursa olsun; irfan sahibi kendini muayyen bir itikada kaptırmaz. Çünkü o kendi zatına ariftir. Bunu yukarıda da anlatmış bulunuyoruz; bahis açıldığı için yine tekrar ettik.

* * *

İrfan sahibi kendi hakikatına daha arif olması ve özürünü bilmesi için saygı ile dinlemesi icap eden ve beş şeye ihtiyacı vardır. İrfan sahibinin ermesi için bunların bilinmesi bir zarurettir.
S. 28-30.

Hakkın tecellisi için bir gayet tecelli yerleri için de bir nihayet olmamakla beraber: Bütün olarak on sekiz; parça olarak da on sekiz bin âlemin varlığını derler.
S.33.

Olan işlerin hiçbiri yoktan zuhura gelmedi. Hepsi bir zatî inkılâptan ibarettir.

-Yoktan oldu:

Demeden kasd:

-Zatı zatında saklı iken isteği ile açığa çıktı.

Demektir. Zira ne var ne yok olabilir; ne de yok var olabilir. Zat deryasında meydana gelen inkılâp sayesinde âlemler zuhur etti.
S.42.

Cümle âlem zatmış- Hikmet Deryasıymış
Hakla vuslatmış- Allah'tan gayrı ilâh yok
Mutlak varlık ne denizdir; ki daim halk eyler;
ENELHAK sırrını gizli ve aşikâr her an söyler. S.43.

İnsan-ı Kâmil anlatılacaktır. Anlatılan hazarat ve âlemlerin hepsini bu insan kapsar ve benliğinde toplar. İnsan-ı Kâmil birleştirici mertebeye sahiptir; Ism-i Azam makamındadır. İsm-i Azam nasıl bütün isimleri cami ise İnsan-ı Kâmil de onun gibi mülk melekût ceberut ve lâhut âlemlerini camidir. Zahirde olsun bâtında olsun İnsan-ı Kâmil'in kuşatmadığı hiçbir makam yoktur. Zatî olan bir sirayetle hepsinde hükmünü geçirir ve hangi şey olursa olsun; onda ayniyle zuhur eder. Nitekim Hazreti Ali şöyle buyurur:

Sen kendini sandın bir parça küçük;
Halbuki sende âlem var en büyük.

Yani sen kendini ufak bir şey sanırsın; halbuki sende en büyük âlem saklı ve gizli... bir mürşide gider inişine arif olursan her şeyi sende ve seni her şeyde var görür; yakînen bilirsin.

İnsan-ı Kâmil'in büyüklüğünü üstünlüğünü şöyle tasavvur edebilirsin: Onsekiz bin âlem; bir havan içinde döğülse hamur haline gelse terkibi İnsan-ı Kâmil olur. Bu insan; onsekiz bin âlemi onsekiz bin gözle seyreder. Her âleme has olan gözle bakar. Duygular âlemini his gözüyle; mâkulatı akıl gözüyle mânaları da kalp gözüyle seyreder. Öbürlerini de buna kıyas et. His gözüyle mânaları seyredeceklerini sanan gafiller sadece bir ümit içinde erir.

Bu ehline malumdur.

Yürü bir göz bul çare eyle; Bu kez ondan ona nazar eyle.
Gayb âlemini seyredebilmek için Hakkanî bir göz gerek.
Alemleri; onsekiz bin olarak hesap edenler için temel şudur: külli akıl Küllî nefis - bunlara levh ve kalem de denir. Arş Kurs yedi kat semâ dört tabiat asası ve üç mevâlid; bunlar bütün olarak onsekiz eder. Teferruat itibariyle de onsekiz bin olur. Birçok büyükler böyle der. Hakikat halde esas olan ise âlemlerin gelmeyeceğidir.
S.46.

Burada mü'minden murad İnsan-ı Kâmildir. Kalbe sığmaktan murad ise o kalbin Hak cemâle ayna olmalı. İşte şu Hadis-i Şerif bunu anlatır:

-"Mü'min mü'minin aynasıdır."

Birinci mü'minden İnsan-ı Kâmil; ikincisinden de Hak Tealâ'nın zatı kasd edilir.
Açık manası:

-İnsan-ı Kâmil Hakkın aynasıdır. S. 48.

Hazret-i Bayezid bu makamda şu şiiri söylemiştir:

Sevgiyi; bardak bardak içtim;
Ne şarap bitti; ne ben kandım.

Bu makamda anlatılan sevgi mahbuptur. Bu şiiriyle hazret kalb mertebesinden haber vermiş ve onun genişliğini anlatmıştır; ki bu ehline malumdur. Tefsir gerekirse şöyle denir:

-Kalb aynam ezelî ve ebedi sevgilinin tecelli ve feyizlerine mazhar oldu. İlahî feyizler birbirini takip ederek nazil olup gelmekte ve kalbim onu kabul etmektedir. Ne sevgi bitti ne de kalbimin kabulü tükendi tükenecek gibi de değil...

Bunları anlatmaktan gaye İnsan-ı Kâmil'in azametini ve mertebesini açıklamaktır; dolayısıyla Hak Te-alâ'nın yüceliğini...

Kişi kendi keyfiyetini bilemedikten sonra;
Kaldı ki idraki ezel sahibi Cebbara vara.

İnsan-ı Kâmil'in bir adı (Elif - Lam- Mim) dir. Nitekim Kur’an-ı Kerim'in başında.
-"(Elif- Lam- Mim) şu kitap var ya onda şüphe yok-tur."

Buyurulur. Bir Hadis-i Şerifte:

-"İnsan ve Kur’an ikizdir."

Buyurulur. Burada insandan murad İnsan-ı Kâmil'dir. Burada ikizden kasd aynı batından doğan iki kardeş mânasına gelir.

Yukarıdan beri ne anlatıldıysa hepsi birbirinin aynasıdır. Lahût'un aynası ceberut; ceberût'un aynası melekût; melekût'un aynası mülktür. Bunların hepsine ayna İnsan-ı Kâmil'dir. İnsan-ı Kâmil Allah-ü Tealâ'nm halifesidir. Ve kendini gösteren bir aynadır. İlâhi varlığı kâinatı gösteren bir aynadır. İnsan-ı Kâmil'in özünde olmayan hiçbir mertebe yoktur.

** *

Elde olmayan sebeplerle söz uzadı; sadede gelelim. Esas mevzu şuydu; Hazret buyurmuştu ki:

-"İrfan sahibi zatını tam bilseydi; herhangi muayyen bir itikada kapılmazdı."
İnsanın bu hale gelmesi İnsan-ı Kâmil olması sayılır. Buraya kadar saydığımız şeyler İnsan-ı Kâmil'in binde bir vasfını teşkil eder. İnsan bu mertebeyi bulduktan sonra mutlak surette Hakkın tecelligâhı olur; ki o hangi yönden kendisine tecelli ederse kabullenir. Bu mertebeyi bulana İnsan-ı Kâmil denir. Hak Tealâ bu mertebeye ermeyi cümlemize ihsan eylesin. Amin. Hu...
s. 50-51.

“İnsanlar akılları kadar konuşur” s. 53.

Meselâ buğdayın istidadı buğday olmak arpanınki arpa darınınki de darı... Diğerlerini de var buna kıyas eyle.

Eğer arpanın dili olsa ekene itirazla:

-Beni niçin buğday yapmadın?

Dese ekinciden alacağı cevap:

-Senin istidadın kabiliyetin buydu... Olur.

Ayrıca arpa tohumunu ektikten sonra buğday ummak ahmaklık sayılır. İki anlatılanlara göre herkesin mahiyeti ve ayanı sabitesi ezelde her ne hal ve özellikte idiyse hangi ismin tecellisi kısmetine düştü ise bu âlemde onu gösterebilir. Her şey ezelde verilen şekilde aşikâr olur. İlâhî bilginin ona bir tesiri yoktur.
s. 71.

İrfan sahibi her şeyin sarâhatma vardığında itlâk ve kayıtsızlığa geçtiğinde Hakkı o zannı olarak kabul edip ibadet edebilir; yine mukayyed'e geçebilir ki: Bunda korku vardır. Zira itlak haline bağlanıp kalırsa korkudan emin olamaz. Bu hal; ta YAKİN gelinceye kadar devam eder; YAKÎN ise zatı ile sıfatı ile Hak Tealâ'dır.

** *

Faydalı malûmat:

Bilinmeli ki ehl-i yakîn; halini üçe ayırmışlardır. Biri bilgi ile yakın halini bulmak diğeri görerek öbürü de ta hakikatına vararak... Meselâ: Bir kahramanlığın varlığını bilmek o kahramanlığa bilgi ile varmak olur. Bir başkasının bahadırlığını görmek ise görgü ile ona varmak kabul edilir. Ve aynı kahramanlığı kendisi yaparsa bizzat tadar; ne olduğunu bilir. İlâhî marifet dahi bu usul üzerine devam eder; ki anlayan anlar.
s. 74-75.

Bahsedilen hakikatin Arapça'da tabiri: Vücud; Türkçe'de: Varlık Farsça'da: Hati'dir. Ama hakikatte o varlık hepsinden münezzehtir. Şu var ki anlatmak için: Vücud aşk nur nefs rahman derler; hepsinden murad bir zatın ismidir. O da: Hak.
S. 76.

Bilinmesi gereken bir husus vardır; anlatalım:

-Halk caal icad sun' ve tekvin kelimelerinin hepsi bir mânaya delâlet eder. Halk'in mânası yaratmak. Ca-al'in mânası kılmak. İcad'ın mânası var etmek. Sun'un mânası kudret eseri göstermek. Tekvin'in mânası görünmeyen şeyi meydana çıkarmaktır. Az buçuk ayrı mâna taşısalar dahi hepsi aynı yola çıkar. Hepsinden gaye Hakkın zuhuru ve tecellisidir.

Cümlesine verilecek bir başka mâna ise şudur:

-Hak kendi varlığını yarattı.

-Düşünen kulun zannına ve düşüncesine göre var-lığını izhar eder.
Şöyle bir misal var: Bir kimse aynayı karşısına alır kendini orada var eder görür ve bilir. İnsanın aynada kendini bakıp görmesinde bir ayrı safa vardır. Bu sebepten Hak Teâlâ bu âlemi ve Âdem'i yarattı ve bunları varlığına ayna kıldı. Şu mühimdir ki: Âlem aynasında kendi aksini Âdem aynasında ise aynını görür ve seyreder. Burada Âdem'den murad insandır.

-O âlemi ve Âdem'i yarattı varlığına ayna kıldı;

demekten murad ise şudur; Zatını ayna suretinde izhar etti... Cemâlini o aynada zatına arzetti. Bu yüzden bakar oldu. Kendi güzelliğini görüp aşka düştü hayran oldu niyaza kapıldı. Diğer yüzden maşuk oldu naz ve işveye girdi. Kendi hüsnünü yine kendine arzetti ve tecelli etti;

Burada bakan bakılan ve bakmak ve ayna tek şeydir. Bu; İnsan-ı Kâmil öyle bir saf temiz ve mutlak aynadır ki mutlak cemâl olan Hak /.atını kayıtsız orada müşahade eder.

Kâmil insanın aynası Hakkın tecellisine göredir. Diğerlerinde olan tecelli kulun zannına kabulüne ve isti-dadına göredir. Gerçeği söyleyen Haktır ve doğru yola hidayeti o verir.
S. 92-93.

Alıntı.