"Muhyiddin İbn Arabînin Fusûsul-Hikemde İşaret Ettiği Hâlid b. Sinânın Peygamberliği Hakkındaki Rivayetin Değerlendirmesi

Giriş


Kuşkusuz İbn Arabînin (ö. 638/1240) en önemli eserlerinden birisi Fusûsul- hikemdir.1 O bu eserini Fass adını verdiği bölümlere ayırmış ve fasslardan her birine de bir peygamberin ismini (Âdem Nûh İbrahim Musa İsa Muhammedvs.) koymayı uygun bulmuştur. Fasslara konu edilen kişilerden en dikkat çekeni şüphesiz XXVI. Fassda geçen Hâlid isimli kişidir ve burada kastedilen Hâlid b. Sinandır. Bu isimde bir peygamber Kurânda geçmemektedir.

İbn Arabîye göre ise bu zat bir peygamberdir ve o bu konuda Hz. Peygamberden nakledilen bir rivâyete de işaret etmektedir. İşte bu çalışmamızda Hâlid b. Sinan ile ilgili bilgiler ve rivayetler ele alınıp değerlendirilmeye çalışılacaktır.

Fusûsul-Hikemdeki Hâlid b. Sinanla İlgili Kısım

XXVI. Fass: Hâlid Kelimesindeki Samedî Hikmetle İlgili Fass ismini taşımaktadır.2 Muhyiddin-i Arabî Hazretlerinin bu başlıkta yer alan Hâlid b. Sinan hakkında verdiği malumat oldukça dikkat çekicidir.

Önce İbn Arabînin Hâlid b. Sinan ile ilgili olarak kullandığı ifadeleri görmek faydalı olacaktır:

Hâlidin ortaya koyduğu dava berzah âleminde nübüvvet anlamına gelmektedir.3 Çünkü onun berzahta olan şeyleri haber vereceğine dair söylediği şeyler ancak ölüm sonrasındadır. Şöyle ki o çocuklarından öldükten sonra mezarının açılmasını ve gördüğü şeylerin kendisinden sorulmasını istemişti. Böylece o berzahtaki hükmün dünya hayatı suretinde olduğunu haber verecek ve Rasullerin dünya hayatında haber vermiş oldukları şeylerin hepsinin doğruluğu anlaşılmış olacaktı.

Hâlid sallâllahu aleyhi ve sellemin 4 bundan maksadı herkese rahmet olmak için Rasullerin getirdiği haberlere cümle âlemin iman etmesi idi. Hâlid kendi peygamberliğinin Muhammed sallâllahu aleyhi ve sellemin peygamberliğine yakın olması sebebiyle şeref bulmuş ve Allahın onu âlemlere rahmet olarak gönderdiğini bilmiştir. Hâlid Rasûl değildi; o Muhammedî risâletteki bu rahmetten bol nasip elde etmeyi murad etti. O tebliğ 5 ile de emrolunmadı; yaratılış hakkındaki bilgisini daha da kuvvetlendirmek için bununla berzahta nasiplenmek istedi. Buna karşılık kavmi onu zâyi etti/kaybetti. Peygamber sallâllahu aleyhi ve sellem onun kavminin zâyi olduğunu anlatmadı; ancak muradını yerine getirmedikleri için nebîlerini kaybettiklerini onlara söyledi. Acaba Allah onu umduğu şeyin ecrine ulaştırdı mı Şüphe ve hilaf yok ki onun için temenni ettiği şeyin ecri vardır. Şek ve hilaf ancak talep ettiği şeyin ecri konusunda ve şu noktada vâkidir: Onun vuku bulan şeyi temenni etmesi ile vuku bulmayan şeyi temenni etmesi eşit midir değil midir Çünkü Şeriatta birçok yerde bu ikisinin eşit olduğunu teyit eden hükümler vardır. Mesela namazı cemaatle kılmak için gelip de cemaati kaçırana cemaate iştirak eden kimsenin ecrinin verilmesi; yine fakir olmasına rağmen servet ve mal sahibi olanların yapmak zorunda oldukları hayırları yapmayı arzulayan kimseye onların ecrine benzer ecir verilmesi gibi. Fakat onların niyet ettikleri yahut yaptıkları şeyin ecrine benzer bir ecir… Çünkü onlar amel ve niyetin ikisini birlikte yapmışlardır.

Peygamber bu ikisi veya ikisinden biri hakkında bir nass ile işarette bulunmadı. Görünen odur ki ikisi arasında bir eşitlik söz konusu değildir. Bundan dolayı Hâlid b. Sinan iblâğı (tebliğ işini bizzat yapmayı) istedi. Ta ki iki durumun arasını cem makamı sahih olsun ve iki ecri de elde edebilsin. Allah en iyisini bilendir."

Alıntı.