hacı Bektaş Veli Osmanlı İmparatorluğunda XIV. yüzyıldan itibaren sosyal ve siyasi bakımdan büyük etkinliği olan II. Mahmut tarafından Yeniçeri Ocağı ile birlikte kapatılan Abdülaziz zamanında tekrar canlanan ve 25 Kasım 1925 tarihinde Tekke ve Zaviyelerin kapatılmasına kadar devam eden Bektaşi tarikatının piridir. Hacı Bektaş Veli'nin harcını kardığı Alevi-Bektaşi anlayışı Anadolu’nun yanı sıra Balkanlar Arnavutluk Yunanistan Bulgaristan Bosna Kosova Makedonya Gül Baba türbesinin bulunduğu Macaristan'ın Budapeşte şehrinden Azerbaycan'a kadar bir çok yerde kabul görmüş ve benimsenmiştir.

Hacı Bektaş Veli'nin düşünce ve öğretisinin yayılması ölümünden çok daha sonra 14.yüzyıl başlarında kurulan tarikatının 16.yüzyıl başlarında etkinlik kazanması ile olmuştur. Hacı Bektaş Veli hakkında anlatılan söylencelerle tarihsel gerçekliklerden kopuk olarak yaşatılmıştır. Kendi döneminde tanınmaktadır ve Mevlana Baba İlyas Ahi Evren’le çağdaştır. Kaynaklar bu dönemin ünlülerinin ilişkilerini mistik bir dille anlatırlar. Döneme ait bilgiler aktaran Aşıkpaşazade Eflâki Elvan Çelebi Vasiti gibi yazarlar Hacı Bektaş’a ait bilgilere yer vermişlerdir. Ölümünden sonraki yıllarda hakkında “Vilayetname” düzenlenir. Adına tarikat kurulur. Mevlevi inançlı Eflâki’nin Hacı Bektaş Veli’yi kendi tarikat önderleriyle kıyaslayarak küçük düşürücü öyküler anlatması dönemin mezhep ve tarikat bağnazlığından kaynaklanmaktadır. Alevi - Bektaşilik’le ilgili belge ve kaynakların yokedildiği de tarihsel bir gerçektir. Bu durum da Hacı Bektaş Veli’ye ilişkin sağlıklı bilgilere ulaşmamıza engel olmuştur.

Hacı Bektaş Veli'nin doğumu ölümü kim tarafından eğitildiği Anadolu'ya tam olarak hangi tarihte geldiğine dair kesin bilgiler bulunmamaktadır. Hakkında bilgi veren en eski kaynaklardan biri olan Vilayetname’de Hacı Bektaş Veli Hz. Ali’nin soyundan yedinci İmam Musa Kazım nesline bağlanarak soy seceresi hakkında şu bilgi verilmektedir. “Hacı Bektaş Veli Seyyid Muhammed İbrâhim-î Sânî Seyid Mûsa’î-Sânî İbrâhim Mükerrem el-Mücâb İmam Mûsâ Kâzım." Ancak bu silsilenin doğruluk derecesi de tartışma konusu olmuştur. Hz. Ali ile Hacı Bektaş Veli arasındaki şahısların azlığı nedeniyle silsilede noksanlık veya kopukluklar olabileceği ileri sürülmüştür.

Hoca Ahmet Yesevi tarafından yetiştirilip Anadolu’ya gönderildiği iddialarına karşılık yaşadıkları dönem göz önünde bulundurulduğunda 1166’da ölen Ahmet Yesevi ile 1209-1271’de yaşayan Hacı Bektaş Veli'nin aynı zaman diliminde yaşamadıkları açıktır. Yaygın olan kanaate göre Lokman Perende’nin himayesinde ve Yesevilik öğretisinin etkin olduğu bir ortamda yetişmiştir. Vilayetname’de Hacı Bektaş Veli’nin Anadolu’ya gelişi şöyle aktarılmaktadır. “Kürdistan’da bir kavmin içinde bir zaman eğleşir.(……) O kavmi kendisine bağlar.(……) Rum ülkesine yürür. Elbistan’da Ashâb- ı Kehf mağarasına uğrar. Orada erbain çıkarır. Kayseri’ye doğru yola çıkar.(……) Rum ülkesine Zülkadirli ilinde Bozok’tan girer. Sulucakarahöyük’e iner”. Horasan ve Erdebil’de aldığı tekke eğitimi Anadolu'ya geliş yolu ve Anadolu'da bulunduğu yerler dikkate alındığında Hacı Bektaş Veli Yesevilik Melamilik Batınilik İsmaililik Ahilik Babailik Mevlevilik Kalenderilik gibi dönemin inanç ve anlayışlarını yakından tanıyor ve biliyor olmalıdır.


Baba İlyas'ın torununun oğlu Elvan Çelebi (Ölümü:1359) tarafından yazılan ve Baba İlyas'ın söylencelere dayalı yaşam öyküsünün anlatıldığı Menâkıbu'l-Kudsiyye fî Menâsıbı'l-Ünsiyye'de Hacı Bektaş Veli Baba İlyas'ın halifeleri arasında sayılmaktadır. Aynı eserde 'Baba Resûl' ile Baba İshak'ın değil Baba İlyas'ın anlatıldığı görülmektedir.

Eflâkî'nin 718(1318)-754(1353) yılları arasında yazdığı Menâkıbu'l-Ârîfin adlı kitabı da Hacı Bektaş Veli'nin Rum beldesinde ayaklanmaya sebep olan Baba Resûl'ün halîfe-i has'ı (gözde müridi) olduğunu ifade ederek bu bilgiyi doğrulamaktadır. Eflâki Hacı Bektaş Veli'nin "ârif ve yakîn'e" ermiş olduğunu fakat İslam'ın kurallarına uymadığını belirtmektedir. Eflâkî Hacı Bektaş adını üç yerde kullanmakta ve büyük atası Baba İlyas'ın altmış halifesi arasında saymaktadır.. Baba İlyas'ın altmış halifesi arasında Osman Gazi'nin kayınpederi Ede Bâlî'nin de olduğunu Eflâkî'den öğrenmekteyiz.

Tarihçi Âşıkpaşazâde'nin (Ölümü:1481) 1478'de yazdığı Vekayinâmesinden Hacı Bektaş Veli'nin kardeşi Menteş ile Horasan'dan gelerek 1240 yılındaki Babai ayaklanmasının öncüsü Baba İlyas'ın yanında yerlerini aldıklarını öğreniyoruz. Hacı Bektaş’ın Anadolu’ya gelmesini beyan edeyim” diye başlayan Âşıkpaşazâde'nin anlatımı şöyle: “Bu Hacı Bektaş Horasan’dan kalktı. Bir kardeşi vardı Menteş derlerdi. Birlikte kalktılar. Anadoluya gelmeye heves ettiler.. O zamanda Baba İlyas gelmiş Anadolu’da oturur olmuştu. Meğer onu görmek isteğiyle gelmişler. Onun dahi hikayesi çoktur. Hacı Bektaş kardeşiyle Sivas’a Sivas’tan Baba İlyas’a geldiler. Oradan Kırşehir’e Kırşehir’den Kayseriye geldiler.. Hacı Bektaş kardeşini Kayseri’den gönderdi. Vardı Sivas’a çıktı. Oraya varınca eceli yetişti onu şehit ettiler..”

Baba İlyas'ın örgütlediği Baba İshak'ın yönettiği 1240'daki Babai ayaklanmasında Sivas'da öldüğü anlaşılan Menteş ile kardeşi Hacı Bektaş Veli'nin yollarının ayaklanmadan önce ayrıldığı; Hacı Bektaş Veli'nin Babailerin kırımı ile sonuçlanan Malya Ovası'ndaki savaşa katılmadığı ve Sulucakarahöyük'e (Hacıbektaş'a) geldiği anlaşılmaktadır.

Aşıkpaşazade'ye göre Hacı Bektaş Veli kendinden geçmiş bir meczub idi. Tarikatı ve müridleri yoktu. Hacı Bektaş Veli'nin; Aşıkpaşazade'nin Hatun Ana dediği (Vilayetnamede Kutlu Melek - Fatma Ana - Kadıncık Ana isimleri ile anılan) manevi bir kızı olduğunu; tasavvuf öğretisini ve kerametlerini ona emanet ettiğini; Hatun Ana'nın da bunları Abdal Musa'ya aktardığını Aşıkpaşazade'den öğreniyoruz. Bu bilgiyi Abdal Musa Vilayetnamesi de doğrulamaktadır. Bu bilgiler o çağdaki "kadının" erkek müridi olacak kadar yüksek bir statüye sahip olduğunu göstermektedir. Vilayetname'deki anlatımlar da İslami dönemdeki kısıtlamalardan önce kadının sosyal yaşamda etkin bir yerde olduğunu ortaya koymaktadır. Meclislerde erkeklerin yanında yer almakta ve yabancı konuklara hoş geldin diyebilmektedirler.

Vilayetname'de Hacı Bektaş Veli'nin Osman Gazi'ye kılıç kuşatıp Elif Tac giydirdiği yazılı ise de Aşıkpaşazade bu konuda açık ve kesin bir bilgi vererek Hacı Bektaş Veli’nin Osmanlı Hanedanından kimse ile görüşmediğini açıkca ifade etmektedir. Aşıkpaşazade Eflâkî ve Elvan Çelebi'nin anlatımları ile Hacı Bektaş Veli Türbesinden gelen ve Ankara Kütüphanesinde korunan Ciritli Derviş Ali (Resmî Ali Baba) tarafından 1176(1765)'da kopya edilmiş Vilayetnamede Hacı Bektaş Veli'nin 606(1209/1210)'da doğduğu 63 yıl yaşayarak 669(1270/1271)'de öldüğüne dair verilen bilgi örtüşmektedir. 1281'de 23 yaşındayken Kayı Boyu'nun yönetimini üstlenen Osman Gazi'ye Hacı Bektaş Veli'nin kılıç kuşatıp Elif Tac giydirmesinin Hacı Bektaş Veli ile ilişkilendirilen Yeniçeri Ocağının kurulmasından sonra Vilayetname'ye eklenmiş olabileceğini düşündürtmektedir.

Hacı Bektaş Veli’nin çocuklarının olup olmadığı Alevi ve Bektaşiler arasında ihtilaf konusu olmuştur. Ortaya atılan farklı iki iddia vardır. Çelebiler Hacı Bektaş Veli’nin Fatma Nuriye veya Kadıncık Ana (Kutlu Melek)'dan Seyyid Ali Sultan (Timurtaş) adlı bir çocuğun dünyaya geldiğini kendilerinin de bu soydan olduklarını iddia etmektedirler. Babağan (Babalar) kolu ise Hacı Bektaş Veli’nin mücerret kaldığını dünyadan da mücerret olarak göçtüğünü iddia etmektedirler. Bu grup mensuplarına göre bugün Hacı Bektaş Veli’nin evladı olarak bilinenler Pir’in Kadıncık Ana’dan gelen nefes (yol) evladlarıdır.

Hayatının büyük bir kısmını Sulucakarahöyük’te (Hacıbektaş) geçiren Hacı Bektaş Veli ömrünü de burada tamamlamıştır. Mezarı Nevşehir İli’ne bağlı Hacıbektaş İlçesi’nde bulunmaktadır.