.:..:.. Abdurrahman bin avf ..:..:..

Abdurrahman bin Avf ticâretle meşgul olurdu. Bu sebeple çeşitli yerlere ticâret için giderdi. Şöyle anlatır:

Peygamber efendimize peygamberlik emri bildirilmeden bir yıl önce ticâret için Yemen'e gittiğim zaman Askelân bin Avâkir-ül-Himyerî'ye misâfir olmuştum. O zât çok yaşlı idi ve ona her varışımda ona konuk olurdum. O da bana Mekke'den haber sorarak derdi ki:

- İçinizde kendisi hakkında haber ve zikir bulunan zât zuhûr etti mi? Dîniniz hakkında size karşı olan bir kimse var mı?

Ben de hep "hayır yoktur" derdim.

O'na kitap indirdi

Nihâyet Resûlullah efendimize peygamberlik bildirilip İslâm dînini insanlara gizlice tebliğ etmeye başladığı sene idi. Yemen'e yine gidip aynı zâta misâfir olduğumda bana dedi ki:

- Ben seni ticâretten daha hayırlı bir müjde ile müjdeleyeyim mi?

- Evet müjdele.

- Hiç şüphesiz Allah senin kavminden kendisinden râzı olduğu seçtiği bir peygamber gönderdi ve O'na Kitab da indirdi. O insanları putlara tapmaktan men edecek ve İslâmiyete da'vet edecek. Hakkı buyuracak ve işleyecek bâtılı da men ve iptâl edecektir. O Hâşimoğullarındandır. Siz O'nun dayılarısınızdır. Dönüşünü çabuklaştır! Gidip O'na yardımcı ol! Kendisini tasdîk et ve şu beytleri de Ona götür!

Yemenli ihtiyârın söylediği beytleri ezberleyip Mekke-i mükerremeye döndüm ve Hz. Ebû Bekir ile buluştum. Ona Yemenli ihtiyârın söylediklerini haber verdim. Ebû Bekir dedi ki:

- O kimse Abdullah'ın oğlu Muhammed aleyhisselâmdır. Allahü teâlâ Onu insanlara peygamber olarak gönderdi. Hemen Ona gidip îmân et!

Hemen Resûlullahın evine gittim. Resûlullah efendimizin beni görünce gülümsedi ve sordu:

- Arkanda ne haber var ey Abdurrahman?

- Yâ Muhammed bu ne demek?

- Bana tevdî edilmek üzere o kimsenin seninle gönderdiğini getir ver. Hiç şüphesiz onu bana gönderen Hımyeroğulları mü'minlerinin üstünlerindendir.

Gerçek kardeşlerimdir

Resûlullah efendimizin bu sözlerini işitince hemen Kelime-i şehâdet getirerek Müslüman olma şerefine kavuştum ve Yemenli ihtiyârın söylediği beytleri okuyarak onun anlattıklarını anlattım. Bunun üzerine sevgili Peygamberimiz buyurdu ki:

- Zaman zaman öyle mü'minler bulunacak ki onlar beni görmeden bana inanacak ve beni tasdik edeceklerdir. İşte bunlar benim gerçek kardeşlerimdir.

Hz. Abdurrahman bütün harplerde bulundu. Bedir'de kahramanlıkları çok oldu. Abdurrahman bin Avf hazretleri Bedir muhârebesinde şâhit olduğu bir hâdiseyi şöyle anlatır:

Savaş esnâsında yanımda ensârdan iki genç belirdi. Gençlerin gayreti hoşuma gitti. Kendilerine muhabbetle baktım. Gençlerden birisi yanıma yaklaşarak dedi ki:

- Biz islâm düşmanı Ebû Cehil'i öldürmeye azmettik. Fakat kendisini tanımıyoruz. Onu bize gösterir misin?

- Peki siz bu işi başarabilecek misiniz?

- Resûlullaha ve İslâm dînine hakâret eden kimse sağ olduğu müddetçe bizim sağ kalmamızın bir önemi yoktur. Allaha yemin ederiz ki onu gördüğümüzde kanımızın son damlasına kadar onu öldürmek için çalışacağız.

Hanginiz öldürdü?

Gençlerin bu kararlı hâline gıpta ettim. Bu arada Ebû Cehil karşıdan geçiyordu. Gençlere dedim ki:

- İşte aradığınız şu karşıdan geçmekte olan kimsedir.

Ebû Cehil'i gören gençler Ebû Cehil'in askerlerinin çokluğuna bile bakmadan kılıçlarını çektikleri gibi üzerine atıldılar.

Ebû Cehil'in askerleri hiç beklemedikleri böyle bir durum karşısında donakaldılar. Onların şaşkınlıkları geçmeden gençler Ebû Cehil'i öldürünceye kadar kılıç darbesine tuttular.

Sonra dönüp Resûlullahın huzuruna geldiler. Ve hâdiseyi arz ettiler. Peygamber efendimiz çok memnûn olarak gençlere sordu:

- Bunu hanginiz öldürdü?

İkisi de birden dediler ki:

- Ben öldürdüm.

Bunun üzerine gençlerin kılıçlarını muâyene ettikten sonra;

- İkiniz öldürmüşsünüz buyurdu.

Abdurrahman bin Avf hazretleri Uhud savaşında yirmi yerinden yaralandı. 12 dişi kırıldı. Peygamber efendimiz Medîne'de kendisini Saîd bin Rebii hazretleri ile kardeş yaptı. Kardeşi malına ve servetine onu da ortak yapmak istediğinde şöyle dedi:

- Aziz kardeşim Allah sana ve çoluk çocuğuna bereket ihsân etsin malını çoğaltsın! Sen bana çarşının yolunu göster ben orada ticâret yapar ihtiyâçlarımı karşılarım.

Bu serveti nasıl kazandın?

Bu sözü Peygamber efendimize bildirilince çok sevindi. Kendisine hayır duâ etti. Bu duâdan sonra yaptığı ticâret sebebiyle kısa zamanda çok zengin oldu. Buyururdu ki:

- Taşa uzansam o taşın altında ya altına veya gümüşe rast gelirdim.

Abdurrahman bin Avf hazretlerine sordular:

- Bu büyük serveti nasıl kazandın?

- Çok az kâra râzı oldum. Hiçbir müşteriyi boş çevirmedim.

Birgün buğday un ve çeşitli zahire yüklü 700 devesi ile Medîne'ye girdiğinde Hz. ^Aişe Resûlullah efendimizin;

Resûlullaha imâm oldu

Bedir harbinde bulunup da sağ kalanların herbirine kendi malından 400 dirhem altın para verilmesini vasiyet etti. Vasiyeti hemen yerine getirildi.

Tebük harbi dönüşünde Peygamber efendimiz gecikince namaz geçmesin diye Abdurrahman bin Avf hazretleri imâm yapıldı. İkinci rek'atte iken Peygamber efendimiz yetişip kendisine uydu. Namazdan sonra;

- Bir peygamber sâlih bir kimsenin arkasında namaz kılmadıkça rûhu kabzolmaz buyurdu.

Abdurrahman bin Avf hazretleri nakleder:

Bir gün Peygamber efendimiz yalnız olarak yola çıktı. Ben de geriden tâkip ediyordum.

Hurmalık bir yere vardı. Yere kapandı. Secde o kadar uzadı ki kendi kendime "Aman yâ Rabbî acaba Resûlullaha birşey mi oldu?" diyerek büyük bir korku ile yanına yaklaştım ve oturdum.

Resûlullah secdeden başını kaldırıp sordu:

- Sen kimsin?

- Ben Abdurrahman'ım.

- Bir şey mi oldu?

- Hayır yâ Resûlallah secdeniz o kadar uzadı ki size bir hâl olmasından endişe ettim.

- Yâ Abdurrahman! Cebrâil aleyhisselâm şunu müjdeledi: "Yâ Resûlallah kim ki sana salât ve selâm getirirse Cenâb-ı Hakkın magfiret ve selâmına nâil olur." Ben de bu müjde sebebiyle şükür secdesinde bulundum.

Seni ağlatan nedir

Abdurrahman bin Avf hazretleri Resûlullahın âhırete teşrîfinden sonra Onunla geçirdiği günleri hatırlıyarak dâimâ ağlardı. Onun sohbetlerinden mahrûm olduktan sonra kendisi için dünyanın hiçbir kıymeti kalmadığını söylerdi.

Nevfel bin İyas hazretleri anlatır:

Abdurrahman bin Avf hazretleri bizi bir gün evine götürdü. Bize tepsi içinde leziz yemekler ikrâm etti. Yemeği önümüze koyunca ağlamaya başladı. O ağlayınca biz de ağlamaya başladık. Fakat niçin ağladığımızı bilmiyorduk. Sordum:

- Ey Abdurrahman seni bu kadar ağlatan nedir?

- Biz bu kadar ni'metler içerisindeyiz. Resûlullah vefât etti. Fakat kendisi ve ehli arpa ekmeğinden bile bir defa olsun doyasıya yemedi. Biz bu yediklerimizin şükrünü nasıl yapacağız? Bunun için ağlarım.

Abdurrahman bin Avf Hicretin 6. senesinde Resûlullah efendimiz tarafından Kelb kabîlesini İslâma da'vet etmek için Dûmet-ül-Cendel'e gönderilen 700 kişilik orduya kumandan tâyin edildi. Dûmet-ül-Cendel Tebük şehrinin yakınında olup büyük bir panayır ve ticâret merkezi idi.

Resûlullah efendimiz Abdurrahman bin Avf'ı yanına çağırıp buyurdu ki:

- Hazırlan! Seni bugün veya yarın sabah inşâallah askerî birliğin başında göreceğim.

Yolculuk elbisem üzerimdedir

Sabah namazını mescidde kıldıktan sonra Peygamber efendimiz onun Dûmet-ül-Cendel'e hareket etmesini ve oranın halkını İslâmiyete da'vet etmesini emir buyurdu. Dûmet-ül-Cendel'e gidecek ordu seher vakti Medîne dışındaki Cürüf denilen mevkîde toplandı. Peygamber efendimiz Abdurrahman bin Avf'ın geride kaldığını görünce buyurdu ki:

- Arkadaşlarından niçin geri kaldın?

- Yâ Resûlallah! En son görüşmemin ve konuşmamın sizinle olmasını istedim. Yolculuk elbisem üzerimdedir.

Abdurrahman bin Avf başına siyah pamuklu ve kalın bezden gelişi güzel bir bez sarmıştı. Peygamber efendimiz onun sarığını eliyle çözüp sarığın ucunu iki omuzunun ortasından sarkıtarak bağladı ve "Ey İbni Avf! İşte sarığını böyle sar" buyurdu. Daha sonra eline bir sancak vererek devam etti:

- Ey İbni Avf! Allahü teâlânın adıyla O'nun yolunda cihâd et ve Allahı inkâr edenlerle çarpış. Zulüm ve taşkınlık yapma. Allahın emri dâiresinde hareket et. Çocukları öldürme. Eğer o belde ahâlisi senin da'vetine icâbet ederlerse o kabîlenin reîsinin kızıyla evlen.

Abdurrahman bin Avf emrine verilen 700 kişilik orduyla birlikte hareket ederek Dûmet-ül-Cendel'e ulaştı. Kelb kabîlesini tatlı bir üslûbla İslâma da'vet etti. Üç gün orada kaldıktan sonra Kelb kabîlesinin reîsi Esbağ bin Amr ve kavminin büyük bir kısmı Müslüman olup Hıristiyanlığı terkettiler. Bir kısmı da Hıristiyan olarak kalıp cizye vermeye râzı oldular.

Abdurrahman bin Avf Müslüman olan Esbağ'ın kızı Tümadır ile evlendi. Onunla birlikte Medîne'ye geldi. Tümadır Abdurrahman bin Avf'ın oğlu Ebû Seleme'nin annesidir. Ebû Seleme ise Medîne'nin yedi büyük fıkıh âlimlerinden biridir.

Bunları koruyalım

Hz. Ömer'in halîfeliği zamanında bir ticaret kervanı gelip gece Medîne'nin dışında kondu. Yorgunluktan hemen uyudular. Halîfe Ömer şehri dolaşırken bunları gördü. Abdurrahman bin Avf'ın evine gelip dedi ki:

- Bu gece bir kervan gelmiş. Hepsi kâfirdir. Fakat bize yabancı olanların yolcuların; bunları soymasından korkuyorum. Gel bunları koruyalım.

Sabaha kadar bekleyip sabah namazında mescide gittiler. İçlerinden bir genç uyumamıştı. Arkalarından gitti. Soruşturup kendilerine bekçilik eden şahsın halîfe Ömer olduğunu öğrendi. Gelip arkadaşlarına anlattı. Roma ve İran ordularını perişan eden binlerce şehir almış olan adâleti ile meşhur yüce halîfenin bu merhamet ve şefkatini görerek İslâmiyetin hak din olduğunu anladılar. Hepsi seve seve Müslüman oldu.

Abdurrahman bin Avf hazretleri fazîlet ve kemâl sâhibi bir insandı. Kalbi sadece Allah korkusu Resûlüne muhabbet doğruluk iffet merhamet ve şefkat ile doluydu. Allah yolunda malını dağıtmaktan zevk alırdı.

Eshâb-ı kirâmın en zenginlerinden olduğu hâlde mala karşı en ufak bir sevgisi yoktu. Her zaman âhireti dünyaya tercîh ederdi. En büyük arzûsu dînin emirlerine eksiksiz uyabilmekti.

Ayakları açık kalıyordu

Bir gün bir yerde yemek ikrâm edilmişti. O gün de kendisi oruçlu idi. Tam iftâr edeceği zaman bir hâtırasını anlatması istendi. Hemen hâtırasını anlatmaya başladı:

"Benden çok hayırlı olan Mus'ab bin Ümeyr şehîd olduğunda onu bir kumaş parçası ile kefenledik. Başını örttüğümüz zaman ayakları açık kalıyor ayaklarını örttüğümüz zaman başı açık kalıyordu.

Sonra Hz. Hamza şehîd oldu. O da benden çok üstündü. Onu da zor şartlar altında defnettik. Onlar benden çok hayırlı olduğu hâlde dünyayı bırakıp gittiler. Sonra bize dünya kapısı açıldı. Türlü türlü ni'metlere kavuştuk. Bunların hesâbını nasıl vereceğiz" deyip ağlamaya başladı.

Oruçlu olduğunu unutup iftâr yemeğini bile yemedi. Zaten o günleri hatırlayınca yemek yiyecek hâli de kalmıyordu.

Halîfe Ömer Şam'a gidiyordu. Şam'da tâ'ûn ya'nî vebâ hastalığı olduğu işitildi. Yanında bulunanların ba'zısı "Şam'a girmiyelim" dedi. Bir kısmı da dedi ki:

- Allahü teâlânın kaderinden kaçmıyalım.

Bunun üzerine Halife de buyurdu ki:

- Allahü teâlânın kaderinden yine O'nun kaderine kaçalım şehre girmiyelim. Birinizin bir çayırı ile bir çıplak kayalığı olsa sürüsünü hangisine gönderirse Allahü teâlânın takdîri ile göndermiş olur.

Sonra Abdurrahman bin Avf'ı çağırıp sordu:

- Sen ne dersin?

- Resûlullah efendimizden işittim ki (Vebâ olan yere girmeyiniz ve vebâ olan bir yerden başka bir yere gitmeyiniz oradan kaçmayınız) buyurmuştu.

Halife de "Elhamdülillah benim sözüm hadîs-i şerîfe uygun oldu" deyip Şam'a girmediler.

Vebâlı yerden kaçmak

Vebâ bulunan yerden dışarı çıkmanın yasak edilmesine sebep sağlam olanlar çıkınca hastalara bakacak kimse kalmaz helâk olurlar. Vebâlı yerde kirli hava herkesin içine yerleşince kaçanlar hastalıktan kurtulamaz ve hastalığı başka yerlere götürmüş bulaştırmış olurlar. Hadîs-i şerîfte buyuruluyor ki:

(Vebâ hastalığı bulunan yerden kaçmak muharebede kâfir karşısından kaçmak gibi büyük günâhtır.)

Hz. Ömer vefât ederken halîfeliğe aday olarak gösterdiği 6 kişiden biri de Abdurrahman bin Avf'dır. Hz. Ömer'in defninden sonra tâyin edilen bu altı sahâbî toplandılar. İlk olarak Abdurrahman bin Avf söz alıp şöyle dedi:

- Ey Cemâ'at! Bu husûsta hepimizin de görüşleri var. Dinleyiniz öğrenirsiniz anlarsınız. Muhakkak ki hedefe isâbet eden ok isâbet etmeyenden üstündür. Bir yudum yavan fakat soğuk su hastalığa sebep olan tatlı sudan daha faydalıdır.

Sizler Müslümanların rehberleri mürâcaat olunan âlimlerisiniz. O hâlde aranızda meydana gelecek ihtilâflarda bıçağın ağzını köreltmeyin. Kılıçları düşmanlarınızdan ayırıp kınlarına sokmayınız. Yoksa düşmanlarınız karşısında tek kalmış amellerinizi noksanlaştırmış olursunuz.

Fitne ehli

Herkesin muayyen bir eceli her evin emrine itâat edilen yasaklarından çekinilen bir emîri reisi vardır. Öyleyse aranızdan işlerinizi görecek birisini emir tâyin edin. Böylece maksada erişirsiniz. Şâyet kör fitne şaşırtan dalâlet olmasaydı niyetlerimiz bildiklerimizden amellerimiz niyetlerimizden başka olmazdı. Zîrâ fitne ehli; gözlerinin görmediğini fitnenin kendilerini çölde şaşkın nereye gideceğini bilmez bir şekilde bıraktığını söylerler.

Nefslerinize ve fitnecilerin sözlerine uymaktan sakınınız. Sözle olan hîle kılıcın yarasından daha şiddetlidir. Halîfeliği; musîbet ve felâket zamanlarında metânet ve sabırlı bu işte muvaffak olacağını umduğunuz onun sizden sizin ondan râzı olacağınız birisine veriniz. Size nasîhat eder görünen fesatçılara itâat etmeyiniz. Size yol gösteren rehbere muhâlefet etmeyiniz. Söyleyeceklerim bundan ibârettir. Allahü teâlâdan kendim ve sizin için magfiret dilerim.

Abdurrahman bin Avf bundan sonra şu teklifte bulundu:

- İçimizden üçümüz diğer üçümüz lehine adaylıktan çekilsin.

Abdurrahman bin Avf'ıın bu teklifi hemen kabûl olunarak Zübeyr Ali'ye Talhâ Osman'a Sa'd bin Ebî Vakkâs da Abdurrahman bin Avf'a oylarını verdiler. Arkasından Abdurrahman bin Avf da çekildi ve Hz. Osman ile Hz. Ali kaldılar. Netîcede Hz. Osman'a bîât olundu.

Sen emînsin

Hz. Abdurrahman yüksek ahlâk fazîlet ve kemâl sahibi çok iyi ve çok temiz seciyeli bir insandı. Onun kalbi Allah korkusu ile Resûl-i ekreme muhabbetle doğruluk ve iffetle rahmet ve şefkatle dolu idi. Cömertti. Allah yolunda malını dağıtmaktan zevk alırdı. Kalbinde Allah korkusu o kadar yer etmişti ki kendisi hiç bir vakit dünyasını dînine tercih etmemiş hayatta servet ve mal sahibi olmaya ehemmiyet vermemiş tam Müslüman olarak yaşamayı herşeyin üstünde tutmuştu.

Abdurrahman bin Avf'ı Peygamber efendimiz ve Eshâb-ı kirâmın büyükleri methetmişlerdir. Resûlullah efendimiz onun hakkında buyurdu ki:

- Göktekiler ve yerdekiler katında sen emînsin.

Abdurrahman bin Avf 651 senesinde 75 yaşında vefât etti.