Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Abdulkadir-i Geylan-i hazretleri


  Abdulkadir-i Geylan-i hazretleri
  Evliyânın büyüklerinden. Künyesi Ebû Muhammed'dir. Muhyiddîn Gavs-ül-a'zam Kutb-i Rabbânî Sultân-ul-evliyâ Kutb-i a'zam gibi lakabları vardır. İran'ın Geylân şehrinde 1078 (H.471)de doğdu. Babası Ebû Sâlih bin Mûsâ Cengîdost'tur. Hazret-i Hasanın oğlu Hasan-ı Müsennâ'nın oğlu Abdullah'ın soyundandır. Annesinin ismi Fâtıma lakabı Ümm-ül-hayr olup seyyidedir. Bunun için Abdülkâdir Geylânî hem seyyid hem şerîfdir. Hazret-i Hüseyin'in evladına seyyid hazret-i Hasan'ınkine şerîf denir.

  AbdülkâdirGeylânî hazretleri 1166 (H.561)'da Bağdad'da vefât etti. TürbesiBağdad'dadır. Ziyâret edilmekde feyz ve bereketlerine kavuşulmaktadır. Fıkıh ve hadîs ilimlerinde müctehid idi. Kâdiriyye tarîkatının kurucusudur. Ehl-i sünnet îtikâdını ve din bilgilerini her tarafa yaydı. Orta boylu zayıf bünyeli geniş göğüslü ilm için vefâkârlıkta emsâli az bulunur bir velî idi.

  Abdülkâdir Geylânî hazretleri daha doğmadan ilerde büyük bir zât olacağına dâir alâmetler işâretler görülmüştü. Babası rüyâsında Peygamber efendimizi sallallahü aleyhi ve sellem Eshâb-ı kirâmı radıyallahü anhüm ve evliyâyı gördü. Peygamber efendimiz kendisine; "Ey Ebû Sâlih! Allahü teâlâ bu gece sana kâmil olgun ve derecesi yüksek bir erkek evlâd ihsân etti. O benim oğlum ve sevdiğimdir. Evliyâ arasında derecesi yüksek olacak." buyurdu. Yine oğlu hakkında;"On iki imâm dışında bütün velîler doğacak olan oğluna itâat edecekler onun ayaklarını boyunlarına koyacaklar. O yüksek derecelere kavuşacak ona itâat etmeyenler Allahü teâlâya yakınlık devletinden mahrûm kalacaklar." diye müjdelendi. Doğduktan sonra yüksek hâlleri ile dikkatleri çekti. Ramazân-ı şerîfte gün boyunca süt emmez iftâr olunca emerdi. Bu hâlini şu beyti ile anlatır:

  Başlangıcım şöyleydi dillerde söylenirdi
  Beşikteyken oruçtum bunu herkes bilirdi.

  Doğduğu senenin ramazân-ı şerîf ayının sonunda havalar bulutlu geçmişti. Bunun için ramazanın çıkıp çıkmadığında tereddüd edildi. Halk annesine çocuğun süt emip emmediğini sordular. Emmediğini öğrenince ramazân-ı şerîfin henüz çıkmadığını anlayıp oruca devâm ettiler.

  On yaşında mektebe giderken etrâfında meleklerin kendisi ile berâber yürüdüklerini görür onlardan; "Yer açın evliyâdan bir zat geliyor." dediklerini duyardı. Meleklerin söylediklerini duyan birisi; "Bu çocuk kimdir?" diye sordu. Meleklerden birisi; "Bu asîl bir âilenin çocuğudur. İlerde büyük bir zât olacak. Arzu edenlere hep verecek ve hiç kimseyi kapısından boş çevirmeyecek. Her gün Allahü teâlâya yakınlığı artacak ve çok yüksek derecelere ulaşacak." dedi. Çocuklarla berâber oynamak istediğinde; "Bana gel ey mübârek bana gel." diyen bir ses işitir korku ve heyecanla annesine koşardı.

  Abdülkâdir Geylânî on sekiz yaşında Bağdad'a geldi. Buradaki meşhur âlimlerden ders almak sûretiyle hadîs fıkıh ve tasavvuf ilimlerinde çok iyi yetişti. Fıkıh ilmini; Ebû Hattâb Mahfûz Ebü'l-Vefâ Ali bin Ukayl Ebû Hüseyin bin Kâdı Ebû Ya'lâ ve diğer fıkıh âlimlerinden öğrendi. Hadîs ilmini; Hasan-i Bâkıllânî Ebû Saîd Muhammed bin Abdülkerîm Ebû Gânim Muhammed bin Muhammed Ebû Bekr Ahmed bin Muzaffer Ebû Câfer Ebû Kasım bin Ali Ebû Tâlib Abdülkâdir Ebû Bekr Hibetullah ibni Mübârek Ebü'l-İzz Muhammed bin Muhtar Ebû Nasr Muhammed Ebû Gâlib Ahmed Ebû Abdullah Yahyâ ve diğer hadîs âlimlerinden öğrendi. Tasavvuf ilmini ise; Şeyh Ebû Saîd Mahzûmî ile Hammâd-i Debbâs'tan almıştır.

  İlim tahsilini tamamlayıp yetiştikten sonra vâz ve ders vermeye başladı. Hocası Ebû Saîd Muhzûmî'nin medresesinde verdiği ders ve vâzlarına gelenler medreseye sığmaz sokaklara taşardı. Bu sebeple çevresinde bulunan evler de ilave edilmek sûretiyle medrese genişletildi. Bu iş için Bağdad halkı çok yardımcı oldu. Zenginler para vererek fakirler çalışarak yardım ettiler. Hatta bir kadın mehir bedelini kocasının orada çalışmasına saydı. Derslerine devâm edenler arasında pekçok âlim yetişti.

  Abdülkâdir-i Geylânî hazretleri bir müddet ders verip insanları irşâd ettikten hak ve hakikatı anlattıkdan sonra ders ve vâz vermeyi bıraktı. İnzivâya çekilip yalnızlığı seçti. Sonra sahrâlara çıktı. Bağdad'ın Kerh harâbelerinde yaşamaya başladı. Bütün vaktini ibâdet riyâzet ve mücâhede ile nefsinin arzu ve isteklerini yapmamak istemediklerini yapmakla geçirmeye başladı. Buyurdu ki:

  Irak'ın sahrâ ve harâbelerinde 25 sene insanlardan uzak kaldım. Benim kimseden kimsenin benden haberi yoktu. Bâzan uzun müddet yemezdim ve "açım açım" diye içimin feryâdını duyardım. Bâzan üzerime öyle ağırlıklar gelirdi ki bunlar bir dağın üstüne konsa tahammül edemeyip paramparça olurdu. Bu sırada; "Muhakkak zorlukla berâber bir kolaylık vardır şüphesiz zorlukla berâber kolaylık vardır." meâlindeki İnşirâh sûresinin beşinci ve altıncı âyet-i kerîmelerini okuduğumda üzerimdeki ağırlıklar dağılıp giderdi."

  Şeytanlar çeşitli kılık ve kıyâfetlere bürünüp toplu hâlde yanıma gelir beni yolumdan çevirmek için uğraşırlardı. Kalbimde büyük bir azim ve direnç hissederdim. İçimden bir ses; "Ey Abdülkâdir! Onlarla mücâdele et onlara galip geleceksin." derdi. İçlerinde bir şeytan durmadan bana gelir; "Buradan git şöyle yaparım böyle yaparım." diye beni tehdit ederdi. Cân u gönülden "Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billahil aliyyil azîm" okuyunca onun tamâmen yandığını görürdüm.

  Bir kere Abdülkâdir Geylânî şöyle bir ses işitti: "Ey Abdülkâdir! Ben senin Rabbinim! Sana haramları mubah serbest kıldım." Bir rivâyete göre; "Başkasına yasak olan şeyleri sana helâl kıldım." diyordu. Bunun üzerine Abdülkâdir Geylânî Eûzü çekti. "Kovulmuş şeytandan Allahü teâlâya sığınırım. Sus ey mel'ûn!" diye bağırdı. Bunun üzerine aynı ses; "Ey Abdülkâdir! Rabbinin izni ile çeşitli yerlerde bana aldanmayarak şerrimden kötülüğümden kurtuldun. Halbuki ben bu yolda yetmiş kişiyi yoldan çıkardım." dedi. Onun şeytan olduğunu nasıl anladığını sorduklarında; "Sana haramları helâl ettim sözünden anladım. Çünkü Allahü teâlâ böyle şeyleri emretmez." buyurdu.

  Başka bir kere gâyet çirkin ve pis kokulu birisi geldi. "Ben iblisim şeytanım. Sana hizmet etmeye geldim beni ve yardımcılarımı çok yordun." dedi. "Sana inanmıyorum buradan uzaklaş." dedim. Bana vuracak oldu ise de onu perişan ettim. İkinci defâ elinde büyük bir ateş kıvılcımı ile hücum etmeye başladı. Bu esnâda elinde kılıç bulunan atlı birisi bana yardıma geldi. Yine onu mağlûb ettim. Üçüncü olarak iblisi çok uzakta ağlar gördüm. Gâyet üzgün olarak; "Senden ümîdimi kestim. Gâliba seni yoldan çıkaramayacağım." dedi. "Sus ey mel'ûn!" dedim ve kovdum. Allahü teâlâ her seferinde beni onlara karşı üstün kıldı.

  Şeytanı başımdan savdıktan sonra bana pek lezzetli süslü ve parlak şeyler göründü. "Bunlar nedir?" dedim; "Dünyâ zevkleri ve zînetleridir." denildi.

  Dünyâ ve onun göz kamaştırıcı lezzeti ve çabuk tükenen nîmetleri kendine çekmek istedi fakat Allahü teâlâ beni onlardan da korudu. Onlara hiç kıymet vermedim. Bunun için kaybolup gittiler. Sonra Allahü teâlânın rızâsına kavuşma yolunda insanın önüne çıkan mânileri engelleri gördüm. "Bunlar nedir?" dedim. "Senin içinde bulunan mânîlerdir." denildi. Bunlara üstün gelebilmek için bir sene uğraştım.

  Sonra içimi seyrettim. Kalbimin birçok şeylere bağlandığını boş hayaller kurduğunu kendini saraylarda sandığını gördüm. "Bunlar nedir?" dedim. "Arzu ve isteklerindir." denildi. Tam bir yıl uğraştıktan sonra kalbimi onlardan temizleyebildim.

  Yine nefsim kendi şeklinde bana gelir kendine dost olmam için yalvarırdı. Yüz vermeyince zor kullanmak isterdi. Bir kere onu bütün hastalıkları üzerinde arzu ve istekleri dipdiri şeytanları emrine hazır olarak gördüm. Bir sene mücâdele ettim. Allahü teâlânın izni ile hastalıklarını iyileştirdim arzu ve isteklerini kırdım şeytanlarını kovdum. Kısaca nefsimle tedrîcen safha safha mücâdele ettim. Onu iki elimle sımsıkı yakaladım. Yıllarca ıssız sessiz sadâsız yerlerde kalmaya mebcur ettim. Soğuk bir gece kırk defâ ihtilam oldum havanın soğukluğuna bakmadan her seferinde hemen yıkandım. Kerh harâbelerinde yıllarca kaldım. Yiyecekler malum; otlar ağaç yaprakları...

  Dünyâ sevgisinden kurtulabilmek nefse üstün gelebilmek için her çâreye başvurdum. Gördüğüm her yokuşa tırmandım. Nefsime hiç fırsat vermedim. Bir gece merdivende kitap mütâlaa ediyordum. Nefsim; "Biraz uyu sonra kalkarsın." dedi. Ona muhâlefet olsun diye tek ayağım üzerinde durdum. Kur'ân-ı kerîmi hatmedinceye kadar uyumadım.

  Bütün bunlara rağmen henüz matluba maksada ve asıl istediğime varamamıştım. Bunun için tevekkül şükür ve zenginlik gibi kapıları denedim. Aradığımı fakirlik kapısında buldum. Burada büyük bir şerefe kavuştum kulluk sırrına erdim sonsuz hürriyete ulaştım. Bütün arzu ve isteklerim buz gibi eridi. Bütün beşerî sıfatlarım kayboldu. Gönülden Allahü teâlâdan başka her şeyi çıkarıp hep O'nunla olmak olan "fakr" mertebesine ulaştım".
  Nihâyet bütün varlıklardan yüz çevirdim. Her şeyim Allah için oldu.

  Sahralarda cezbe hâlinde kendimden geçmiş olarak dolaşırdım. Kendime geldiğimde kendimi bulunduğum yerlerden çok uzaklarda bulurdum. Bir gün bu halde bir saat kadar yürümüştüm. Sonra kendimi Bağdad'a on iki günlük uzaklıkta bir yerde buldum. Düşünceye daldığımda bir ses bana; "Sen ki Abdülkâdir'sin buna hayret mi ediyorsun?" dedi.

  Sahralarda dolaşırken "Ol" sözü ile ihsân olundum. Allahü teâlânın izni ile istediğim olurdu. Bunun için çok yiyecek buldum. Dağdan bir parça koparırdım helva olur yerdim. Kuma deniz suyu dökerdim tatlı su olurdu. Sonra böyle yapmaktan hayâ ettim. Allahü teâlâya karşı edebi gözeterek hepsini terk ettim.

  Abdülkâdir Geylânî hazretleri bu uzun dolaşmalardan sonra Bağdad'a dönüyordu. Hazret-i Hızır önüne çıkıp şehre girmesine mâni oldu. "Emir var. Yedi sene Bağdad'a girmeyeceksin." dedi. Bu sebeple Bağdad'ın kenarlarında yedi yıl yerden biten mübah bakliyatı yiyerek bekledi. Bildirilen müddet bitince; "Ey Abdülkâdir! Bağdad'a gir serbestsin." diye bir ses duydu. Soğuk ve yağmurlu bir gecede Bağdad'a girdi. Doğru Şeyh Hammâd bin Müslim Debbâs'ın zâviyesine (dergâhına) geldi ve geceyi orada geçirdi. Sabahleyin Şeyh Hammâd Debbâs onu görünce ağlayarak; "Oğlum Abdülkâdir! Bu devlet bugün bizim yarın sizin olacaktır." dedi.

  Bir müddetten beri Bağdad'da bulunan Abdülkâdir Geylânî hazretleri fitne ve karışıklıklar olunca tekrar sahrâlara çıkmak istedi. Hibe kapısı denilen yere gelince; "Nereye gidiyorsun? Dön herkes senden faydalanacak." diyen bir ses işitti. "Ben dînimi kurtarmak istiyorum." dediğinde; "Korkma dînine bir zarar gelmeyecek." denildi. Düşünmeye başladı ve bu işin hakîkatını bildirmesi için Allahü teâlâya yalvardı. Bu esnâda Muzafferiyye denilen yerden geçerken birisi kapıyı açıp; "Ey Abdülkâdir! Buyurun." dedi. Yanına varınca; "Söyle dün Allahü teâlâdan ne istemiştin?" dedi. Abdülkâdir Geylânî hazretleri şaşırıp cevap veremedi. Bunun üzerine o zât kapıyı şiddetle yüzüne çarptı. Dün Allahü teâlâdan ne istediğini düşünerek yürümeye başladı. Biraz sonra o zâtın Şeyh Hammâd Debbâs olduğunu hatırladı.

  Bundan sonra onun sohbetlerine gider halledemediği çözemediği esrarı gizli şeyleri ondan sorardı. O da ona bir bir açıklardı. Bâzan ilim öğrenmek için başka taraflara gittiğinden onunla görüşemezdi. Dönünce hocası ona; "Allah aşkına nerelere gidiyorsun? Bu civarda senden daha âlim birisi var mı?" derdi.

  Şeyh Hammâd'ın müridleri ona bâzan; "Sen âlim birisin. Burada ne işin var buradan gitsene." derler; Şeyh Hammâd da onlara; "Utanmıyor musunuz? Onu buradan kovmak mı istiyorsunuz. İçinizde onun gibisi yok. Benim ona eziyet ettiğime bakmayın. Onu imtihan etmek denemek mânen kemâle ermesi olgunlaşması için böyle yapıyorum mânâ âleminde onu koca bir dağ gibi görüyorum." derdi.

  Yine bir sohbet toplantısında Abdülkâdir Geylânî hazretleri dışarı çıkmıştı. Şeyh Hammâd; "Şu genci görüyor musunuz? Bir zaman gelecek ayağı bütün velîlerin boynunda olacak her velî ona itâat edecek." dedi.

  Başka bir gün o gelince ayağa kalkıp; "Hoş geldin Abdülkâdir! Sen âriflerin Allahü teâlâyı tanıyanların seyyidi efendisisin. Senin sancağın doğudan batıya kadar dalgalanacak. Bütün boyunların sana eğileceğini ve akranlarının üstünde bir dereceye ulaşacağını müjdelerim." dedi.

  Zamânındaki diğer evliyâ da kerâmet olarak ilerde onun derecesinin yüksek olacağını haber verdiler. Abdülkâdir Geylânî hazretleri zaman zaman Şeyh Tacül ârifîn Ebü'l-Vefâ hazretlerinin yanına giderdi. Ebü'l-Vefâ hazretleri o gelince ayağa kalkar yanındakilere; "Ayağa kalkın evliyâdan biri geliyor."

  derdi. Ona karşı bu şekilde iltifât etmesine hayret eden talebelerine; "Henüz zamânı var. Vakti gelince okumuş câhil herkes bu gence muhtâc olacak onun feyzinden mânevî ilminden faydalanacaktır. Sanki şu anda onun Bağdad'da cemâatlere vâz ve nasîhat ettiğini "Ayağım bütün velîlerin boynundadır." dediğini ve bütün velîlerin boyunlarını ona uzattıklarını görüyorum." derdi.

  Bir defasında da; "Ey Bağdadlılar! Allahü teâlâya yemîn ederim ki onun başında bir ucu doğuda bir ucu da batıda olan sancaklar dalgalanacaktır." dedi ve Abdülkâdir Geylânî hazretlerine dönüp; "Bugün söz bizim fakat ilerde senin olacak. O zaman bu ihtiyarı hatırlarsın." diye hitâb etti.

  Nihayet Abdülkâdir Geylânî hazretleri Bağdad'da insanları irşâda Allahü teâlânın beğendiği yolda bulunmaya dâvete ve nasîhat etmeye başladı. Bir gün kendini nûrların kapladığını gördü. Bu hal nedir diye sorunca Resûlullah efendimiz Allahü teâlânın sana verdiği yüksek dereceyi tebrik etmeye geliyor denildi. Nûrun git-gide çoğaldığı bir anda Resûlullah efendimiz görünerek bir elbise verdiler. Sonra; "Bu kutubluk denilen velîlere âit evliyâlık elbisesidir." buyurdular.

  Resûlullah efendimizden hazret-i Ali vâsıtasıyla gelen feyzler mânevî ilimler ondan sonra hazret-i Hasan ile Hüseyin ve on iki imâmdan diğerleri ile devam etti. Bunlardan sonra gelen evliyâya feyzler hep on iki imâm vasıtasıyla geldi. Abdülkâdir Geylânî hazretleri dünyâya gelip velî oluncaya kadar hep böyle idi.

  Fakat o evliyâlıkta yüksek dereceye kavuşunca on iki imâmdan gelen feyzler ilimler bereketler onun vâsıtasıyla geldi. Başka hiç bir velî bu makâma ulaşamadı. Bunun için; "Önceki velîlerin güneşi battı. Bizim güneşimiz ufuk üzerinde sonsuz kalacak batmayacaktır." buyurdular. Kıyâmete kadar her velîye feyzler onun vasıtasıyla gelecektir. Bunun için kendisine "Gavs-ül-A'zam; En büyük Gavs" denildi. Yalnız İmâm-ı Rabbânî hazretleri bu hususda onun vekîlidir.

  Abdülkâdir Geylânî hazretlerinin evliyâlıktaki derecesinin yüksekliğini zamânındaki bütün evliyâ kabûl etmişti. Bir gün Bağdad'da sohbet ediyordu. Meclisinde pekçok âlim ve velî vardı. Bir ara; "İşte şu ayağım her velînin boynu üzerindedir." buyurdu. Orada bulunanların hepsi bu sözü tasdîk ettiler.

  Şeyh Halîfet-ül-Ekber anlatır:

  Rüyâmda Resûlullah efendimizi gördüm. "Yâ Resûlallah! Şeyh Abdülkâdir ayağım bütün velîlerin boynu üzerindedir diyor ne buyurursunuz?" diye sordum. "Doğru söylemiştir. O benim himâyemde bir kutubdur bu nasıl olmasın?" buyurdu."

  Adiyy bin Müsâfir; "Bu sözü yalnız o söyledi başkasından duymadım. O bununla kendi zamânındaki ferdiyet denilen makâmını açıklar. Onun gibi hiç kimse böyle söylemeğe mezun izinli değildir." der.

  Ahmed Rufaî hazretleri; "O bu sözü mânevî emirle söyledi." dedi.
  İbn-i Hacer-i Askalânî hazretleri de; "Bunun mânâsı ilerde o kadar kerâmet gösterecektir ki inâd eden ve doğru yoldan sapanlardan başkası onu inkâr etmeyecektir." dedi.

  Büyük âlim İzzeddîn bin Abdüsselâm; "Şüphesiz o evliyânın sultanı idi." demişti.

  Hayat bin Kays hazretleri buyurur ki:
  "Abdülkâdir Geylânî bu sözü söyleyince bütün velîlerin kalblerindeki nûrlar arttı. İlimlerinde bereket hâllerinde yükseklik görüldü. Çünkü onlar istisnâsız başlarını onun ayağına doğru uzatmışlardı."

  Abdülkâdir Geylânî bu sözü söylediğinde yeryüzünde velîler boyunlarını ona doğru uzattı. O anda boynunu uzatanlardan biri Ahmed Rufâî hazretleridir.

  Ona niçin böyle yaptığını sorduklarında şöyle dedi:
  "Şu anda Abdülkâdir Bağdad'da "Ayağım her velînin boynundadır" diyor.
  Ebû Medyen Mağribî de; "Evet ben Mağrib'de ona boynunu uzatanlardan biriyim." buyurdu.

  Abdülkâdir Geylânî hazretlerinin tasavvuftaki yoluna Kâdiriyye tarîkatı denir. Tarîkatının husûsiyeti dînin emir ve yasaklarına uymak devamlı zikir Allahü teâlâyı anmak gönlü Allahü teâlâdan başkasından kurtarmaktır.

  Abdülkâdir Geylânî hazretleri tasavvuf bilgilerini herkesin anlayacağı şekilde sundu. Peygamber efendimizin bereketiyle sözleri gayet tatlı ve tesirli idi. Kendileri şöyle anlatır:

  Hicrî beş yüz yirmi bir senesi Şevval ayının on altısı olan Salı günü öğleden önce Resûlullah efendimizi rüyâmda gördüm.

  "Ey oğlum niçin konuşmuyorsun?" buyurdu. "Babacığım ben yabancıyım. Bağdad fasîhlerinin yanında nasıl konuşurum?" dedim. "Ağzını aç!" buyurdu. Ağzımı açtım. Yedi defâ mübarek ağzının suyundan ağzıma saçtı ve; "İnsanlarla konuş onları güzel hikmet ve vâzlar ile Rabbinin yoluna çağır." buyurdu. Öğle namazını kıldım. Yanımda kalabalık insanlar gördüm. Nutkum tutuldu. Ali bin Ebî Tâlib'i gördüm. Mecliste benim karşımda ayakta duruyor ve bana; "Ey oğlum niçin konuşmuyorsun?" diyordu. "Babacığım! Nutkum konuşmam tutuldu konuşamıyorum." dedim. "Ağzını aç." buyurdu. Açtım.

  Ağzının suyundan ağzıma altı defâ saçtı. "Niçin yediye tamamlamadınız?" dedim. "Resûlullah'a karşı olan edebimden." buyurdu ve gözden kayboldu. Bundan sonra en fasîh bir dille konuşmağa başladım.

  Birgün minberde oturmuş vâz ediyordu. Birden süratle en son basamağa indi. Ayakta elini elinin üstüne koyarak mütevâzi bir şekilde durdu. Bir müddet sonra minbere çıktı. Eski yerine oturdu ve vâzına devâm etti. Oradakilerden birisi ne oldu diye suâl edince; "Ceddim Resûlullah'ı gördüm.

  Geldi ve minber önünde durdu. Hayâ edip son basamağa indim. Kalkıp gitmeye başlayınca bana yerime oturmamı ve insanlara vâz etmemi emr etti dedi.

  Sohbetlerinde bâzan birkaç kişi coşarak kendinden geçerdi. Haftada üç gün cumâ salı ve pazartesi gecesi halka vâz ederdi. Vâzında âlim ve evliyâdan zatlar da bulunur hepsi büyük bir huzûr içerisinde dinlerlerdi. Kırk sene böyle devâm etti. Ders ve fetvâ vermeye yirmi sekiz yaşında başlamış olup bu hâl altmış yaşına kadar devâm etti. Huzûrunda Kur'ân-ı kerîm tegannîsiz gâyet sâde tecvide riâyetle okunurdu. Dört yüz âlim onun anlattıklarından notlar tutar izdiham kalabalık sebebiyle birbirlerinin sırtlarında yazarlardı. Sorulan suâllere gâyet açık ve doyurucu cevaplar verirdi.

  Derin ilim sâhibi idi. On üç çeşit ilimde ders verirdi.
  Bir gün birisi huzûrunda Kur'ân-ı kerîm okudu. Âbdülkâdir-i Geylânî hazretleri okunan âyet-i kerîmeleri tefsîr etmeye başladı. Kırk şekilde tefsîr yaptı ve hepsinin delilini gösterdi. Orada bulunanlar yalnız on bir tefsîri anlayabildi ve dinleyenleri hayrette bıraktı. Sonra; "Sözü burada bırakıyorum. Şimdi kelime-i tevhide geldik"Lâ ilâhe illallah" dedi. Bunları söyler söylemez cemâatı bir hâl kapladı hepsi kendilerinden geçti.

  Önce lâzım olan din bilgilerini öğrenmeyi tavsiye ederdi. Cubbâî ismindeki bir zât anlatır:

  Evliyânın hayâtından ve sözlerinden bahseden arabî Hilyet-ül-Evliyâ kitabını birisinden dinlemiştim. Kalbim yumuşadı ve halktan uzaklaşıp yalnız ibâdetle meşgûl olmak istedim. Gidip Abdülkâdir Geylânî'nin arkasında namaz kıldıktan sonra huzûrunda oturdum. Bana bakıp; "Eğer inzivâya çekilmek istersen önce ilim sonra da yetişmiş ve yetiştirebilen rehber zâtların yâni mürşid-i kâmillerin huzûrunda edeb öğren. Daha sonra inzivâya yalnız ibâdete başla.

  Yoksa ibâdet ederken dinde bilmediğin bir şeyi öğrenmek îcâbeder de yerinden ayrılmak durumunda kalırsın." buyurdu.

  Sabah ve ikindiden sonra tefsîr hadîs ve fıkıh; öğleden sonraları Kur'ân-ı kerîm ve kırâat dersleri okuturdu. Akşam ve sabah ise usûl-i fıkıh ile nahv arabî cümle bilgisi verirdi. Onun bereketiyle talebeler çabuk ilerlerdi. Ebû Muhammed Haşşâb der ki:

  Gençken nahiv okuyordum. Bana bir gün Abdülkâdir Geylânî hazretlerinin vâzlarında çok tesirli konuştuğunu söylediler. Vakit bulamadığım için gidemezdim. Nihâyet bir gün vâz verdiği yere gittim. Beni görünce; "Bizim sohbetimizde bulun seni Sîbeveyh yapalım." dedi. O günden sonra yanından ayrılmadım. Din bilgilerinde ve aklî ilimler denilen diğer yardımcı ilimlerde çok istifâde ettim. O kadar kavâid (kâideler) öğrendim ki başkalarından öğrendiklerimi unuttum."

  Abdülkâdir Geylânî hazretlerinin şöhreti her tarafı kaplayınca Bağdad'ın ileri gelen âlimleri herbiri bir mesele sorup imtihân etmek için huzuruna gelip oturdular. Bu esnâda Abdülkâdir Geylânî hazretlerinin göğsünden ancak kalb gözü açık olanların görebildiği bir nûr çıktı ve âlimlerin göğsünden geçip gitti.

  Âlimleri bir hâl kaplayıp Abdülkâdir Geylânî hazretlerinin ayaklarına kapandılar. Bunun üzerine onları tek tek bağrına bastı ve şimdi suâllerinizi sorun buyurdu. Her biri suâllerini sorup hemen cevâbını aldı. Onlara; "Size ne oldu böyle?" denildiğinde; "Huzûrunda oturduğumuzda bütün bildiklerimizi unuttuk. Bizi bağrına basınca unuttuklarımızı tekrar hatırladık. Suâllerimizi sorunca öyle cevaplar aldık ki hayrette kaldık." dediler.

  Ebû Sa'îd Kilevî şöyle anlatmıştır:
  Ben Abdülkâdir-i Geylânî hazretlerinin meclisinde iken Resûlullah efendimizi ve enbiyâyı gördüm. Melekler onun meclisine gelmek için bölük bölük gök yüzünden inerlerdi. Bir defâsında da Hızır aleyhisselâmı görmüştüm. "Her kim dünyâda kurtuluşa ermek ve saâdete kavuşmak isterse Şeyh Abdülkâdir'in meclisine devâm etsin!" buyurmuştu.

  İbn-i Kudâme şöyle söylemiştir:
  "1166 (H.561) yılında Bağdad'a girdiğimizde Abdülkâdir-i Geylânî hazretlerini ilmin zirvesine yükselmiş gördük. O ilmi ile amel eder kendisine sorulan çetin sorulara doyurucu cevaplar verirdi. Bütün güzel huylara ve üstün vasıflara sâhipti. Onun gibi bir zâta daha hiç rastlamadık."

  Abdülkâdir Geylânî hazretleri felsefe ile meşgûl olmayı hoş görmezdi ondan men ederdi. Felsefenin kaynağı akıldır. Filozof çeşitli bilgileri düzene koyarak madde hayat yaratılış dünyâ rûh âlem ölüm ve sonrası gibi konulara aklına dayanarak cevaplar bulmaya çalışır. Bunu yaparken bulduğu cevapların Allahü teâlâ tarafından gönderilen dinlere uyup uymamasına bakmaz. Bu sebeple doğru yoldan ayrılırlar. Felsefecilerin ortaya koyduğu bilgiler gerek fen bilgilerinin değişmesi gerekse sonra gelen filozofların öncekilerden farklı düşünmesi sebebiyle ya kısmen yâhut tamâmen değişir. Bu îtibârla sonra gelenler önce gelenleri dâimâ tenkid etmekle veya onların felsefelerini yıkmakla işe başlarlar. Akıl yalnız başına yol gösterici değildir. Dînin rehberliğine muhtaçtır. Yoksa sapıtır. Bunun için din büyükleri îtikâdın bozulabileceğini bildikleri için felsefe ile uğraşmaktan men etmişlerdir.

  Nitekim İbn-i Sînâ ve Fârâbî gibi zâtlar felsefecilerin kitapları ile çok meşgûl olduklarından sapıtmışlardır.

  Şeyh Muzaffer Mansur der ki:
  Birkaç kişi ile Abdülkâdir Geylânî hazretlerinin yanına gitmiştik. Elimde felsefe ile ilgili kitaplar vardı. Bizi süzdükten sonra kitabı görmeden bana; "O elindeki kitap ne kötü bir arkadaştır." buyurdu. Bu esnâda oradan ayrılıp kitabı bir yere koymak ve bir daha taşımamak hatırıma geldi. Kitabı çok seviyordum.

  İçerisindeki çok şeyi de ezberlemiştim. Tam kalkacaktım bana dikkatli dikkatli bakmaya başladı. Şaşırıp kalkamadım. "Şu kitabı bana versene."buyurdu. Vermek için kitabı açtım. Bir de ne göreyim kitabın sahifeleri bembeyaz olup hiçbir şey yazılı değildi. Kitabı kendisine verdim. Tek tek sahifelerine baktıktan sonra bana geri verdi. "İşte İbn-i Dâris'in Fedâil-ul-Kur'ân (Kur'ân-ı kerîmin fazîletleri) kitabı." buyurdu. Baktım gerçekten onun güzel bir hatla yazılmış bir nüshası idi. Bana; "Kalb ile tövbe etmek ister misin?" buyurdu. "Evet." dedim. "Öyleyse kalk!" dedi. Kalktım.

  Zihnimde felsefe ile ilgili bütün öğrendiklerimi unuttum. Daha önce onları hiç okumamış gibi oldum.

  Dîne uygun olmayan bir şeye müsâade etmezdi. Bir gün yanında; "Falanca çok ibâdeti ve kerâmetleri ile meşhûrdur." diye konuşuldu ve bu arada;"Ben derece bakımından Yûnus aleyhisselâmı geçtim." dediği nakledildi. Bunu duyunca yüzünde öfke eserleri görüldü. Yaslandığı yastığı yere doğru attı.

  Gidip baktıklarında adamın öldüğünü gördüler. Vefâtından sonra o şahıs rüyâda neşeli olarak görüldü. "Nasılsın?" diye sorulduğunda; "Şeyh Abdülkâdir hem Allahü teâlânın hem Yûnus aleyhisselâmın yanında bana şefâatçı olduğu için Allahü teâlâ beni affetti. Yûnus aleyhisselâm hakkında söylediğim o söz sebebiyle hesaba çekmedi." dedi.

  Çok sabırlı idi. Talebelerinin suallerini kızmadan cevaplandırır dersi geç anlayanlara sabırla anlatırdı. Ubey isminde anlatılanları zor kavrayan bir talebe vardı. Bir gün ders sırasında İbn-üs-Semhal isminde bir zât gelmişti.

  Abdülkâdir Geylânî hazretlerinin onun dersi geç anlamasına karşı gösterdiği tahammüle hayran kaldı. O talebe dersini alıp çıktıktan sonra gösterdiği sabra hayret ettiğini söyleyince Abdülkâdir Geylânî hazretleri; "Bir hafta daha yorulacağım ondan sonra vefât edeceğim." buyurdu. Dediği gibi bir hafta sonunda vefât etti.

  Abdülkâdir Geylânî hazretleri heybetli idi. Az konuşur çok sükût eder konuştuğunda gâyet câzib açık ve net konuşurdu. Şahsı için kızmaz. Din husûsunda aslâ tâviz vermezdi. Misafirsiz gece geçirmezdi. Zayıflara yardım eder fakirleri doyururdu. İsteyeni geri çevirmez iki elbisesi varsa mutlaka birini isteyene verirdi. Yanında oturanlarda; "Ondan daha kerîm ve lütufkâr kimse olamaz." kanâati hâkim olurdu. Sevdiklerinden biri gurbete çıksa ondan haber sorar sevgi ve alâkasını muhâfaza ederdi. Kendisine kötü davrananları affederdi. Kötülüklere dalmış çok kimse hırsız ve eşkıyâ onun vâsıtasıyla tövbe etti. Köleleri satın alıp âzâd ederdi. Verdiği sözü tutarkimseye karşı kötülük düşünmezdi. Anbarında helâlden kazandığı buğday bulunurdu. Hizmetçisi kapıda ekmek elinde durur ve halka şöyle seslenirdi:
  "Yemek isteyen ekmek isteyen yatmak isteyen kimse yok mu? Gelsin!"
  Kendisine hediye gelse yanındakilere dağıtır bir kısmını da kendisine ayırırdı. Hediyeye mutlaka karşılık verirdi.

  Fakîrlerin ve dervişlerin nafakasını satın almak için vazîfeli hizmetçilerinin bir başka işi olsa yâhut hastalansalar kendisiçarşıya çıkar ceddi Resûlullah efendimize sallallahü aleyhi ve sellem uyarak ev için lüzûmlu şeyleri satın alırdı. Bir toplulukla yolculukta olsa ve bir yerde konaklasalar kendi eliyle el değirmeninde buğday öğütür hamur yapar ekmek pişirir hepsine taksim ederdi. Kendini ziyârete gelenlere saygı gösterir tevâzu ederdi. Çok günler et ve yağ yemezdi. Bir gün yedi çocuk ellerinde yarımşar dirhem ile gelip her biri yarım dirhemini eline koydu ve satın aldırmak istedikleri şeyleri söylediler. Çarşıya gidip istedikleri şeyleri satın alarak getirip çocuklara verdi. Gönüllerini hoş etti.

  Sıkıntısı ve dileği olanlar onu vesîle ederek araya koyarak Allahü teâlâya duâ ettiklerinde dileklerine kavuşurlardı. Buyururdu ki:

  "Sıkıntıda olan bir kimse beni vesîle edip Allahü teâlâya yalvarsa derhâl sıkıntısı gider. Şiddet ânında her kim benim ismimi ansa derhâl rahata kavuşur. Abdülkâdir Geylânî hazretlerinin yüzü suyu hürmetine diyerek her kim Allahü teâlâdan dilekte bulunursa derhâl işi görülür."

  Bir kere de; "Her kim her rekatında Fâtiha'dan sonra on bir İhlâs okuyarak iki rekat namaz kılarsa selâmdan sonra da on bir defâ Allah'ın Resûlüne salât ve selâm getirip benim ismimi anarak yalvarırsa Allahü teâlânın izni ve yardımıyla derhâl işi görülür." buyurdu.

  Temiz bir hanım Abdülkâdir-i Geylânî hazretlerine talebe olmuştu. Bu kadın dağda iken ihtiyaç için mağaraya girdiğinde daha önce ona âşık olan bir ahlâksız da ardından girdi. Kadına yanaşıp onun nâmusunu kirletmek istedi.

  Kadın kaçıp saklanacak bir yer bulamadı. Gavs-ül-a'zamın ismini söyleyip; "Yardım et (yetiş imdâd) ey Gavs-ül-a'zam ey insanların ve cinlerin gavsı yardımcısı yetiş! Yetiş ey Şeyh Muhyiddîn (dînin ihyâ edicisi) yetiş ey Seyyid Abdülkâdir!" deyip feryâd etti. O anda Gavs-ül-a'zam medresede abdest alıyordu. Ayaklarında tahtadan nalınlar vardı. Onları çıkarıp mağara tarafına savurdu. Ahlâksız arzusuna kavuşamadan nalınlar kafasına ulaştı ve ölünceye kadar başına vurdular. Kadın o mübârek nalınları alıp hazret-i Gavs'a getirdi ve başından geçeni anlattı.

  Müridlerinin talebelerinin tövbesiz vefât etmemeleri için duâ etti:
  "Allah'ım! Ceddim Habîbin Muhammed aleyhisselâm ve kullarından takvâya erenlerin hâtırı için hiç bir mürîdimin talebemin rûhunu tövbesiz alma." diye yalvardı.

  Bir defâsında; "İyi müridlerin hâli mâlum ya kötülerinki ne olacak?" diye sorduklarında; "İyi olanlar kendilerini bize adamışlardır. Kötülere gelince biz de kendimizi onları kurtarmak için adadık." buyurdular.

  Bir kere de; "Bana gözün alabileceği kadar bir kitap verildi. Onda kıyâmete kadar talebelerimin isimlerini gördüm." buyurmuştur.

  Cinler de kendisinden çekinir itâat edip sözünü dinlerlerdi.
  Ebû Saîd Abdullah bin Ahmed isminde birinin kızına cinler musallat olmuştu. Hâlini Seyyid Abdülkâdir Geylânî hazretlerine arz etti. O da; "Falanca yere git. Oraya cinlerin reisi uğrayacak. Ona benim gönderdiğimi söylersin hâlini anlatırsın. O sana yardımcı olur." buyurdu. O şahıs denilen yere gitti.

  Kendisini Abdülkâdir Geylânî'nin gönderdiğini ve kızının durumunu anlattı. Cinlerin reisi kızına musallat olan cini cezâlandırdı. Ebû Saîd cinlerin reisine;"Bugüne kadar senin kadar Abdülkâdir'in emrine cân u gönülden itâat eden görmedim." deyince; "Abdülkâdir Geylânî hazretleri her gece evinden bakar cinleri seyreder. Cinler onu görünce korkularından sağa sola kaçışırlar. Allahü teâlâ sevdiği kulun emrine birçok insan ve cin verir." dedi.

  Duâsı makbûl idi. Bağdad halkından biri ona gelerek; "Babamı rüyâda azâb içerisinde gördüm. Bana Şeyh Abdülkâdir'e git bana duâ etsin. Belki Allahü teâlâ beni azapdan kurtarır." dedi. Bunun için sana geldim. Babama duâ ediverin de azaptan kurtulsun." dedi. Abdülkâdir Geylânî hazretleri sükût buyurdu. Bir şey söylemedi. O şahıs ikinci gece babasını rüyâsında yeşil bir cübbe içerisinde neşeli neşeli görünce hayret edip; "Baba dün azâb içindeydin bugün ise neşelisin. Sebebi nedir?" diye sordu. Babası; "Şeyh Abdülkâdir bana duâ etti. Allahü teâlâ onun duâsı hürmetine beni azaptan kurtardı." dedi.

  Tabiblerin tedâvî edemediği hastalar ona gelirler duâsı bereketiyle şifâ bulup giderlerdi. Bir defâsında Halîfe Mustencid'in akrabâsından karnı şiş bir hastayı getirdiler. Elini sürüp duâ ettiğinde Allahü teâlânın izni ile iyileşti.

  Halk sıkıntıları olunca ona gelirdi. Bir seferinde Dicle Nehri taşmış sular Bağdad sokaklarına kadar gelmişti. Herkes korku ile Abdülkâdir Geylanî hazretlerine baş vurdu. Abdülkâdir Geylâni hazretleri oraya geldi. Bastonunu nehrin kenarına dikti. "Daha ileri gitme!" dedi. Allahü teâlânın izni ile nehrin suyu o andan îtibâren azalmaya başladı.

  Muhammed Ezher şöyle anlatır:
  Bir sene Allahü teâlâdan devamlı bana evliyâsından birini göstermesini istedim. Bir gece rüyâmda İmâm-ı Ahmed bin Hanbel'in kabrini ziyâret ettim orada birisi vardı. İçimden onun evliyâdan biri olduğunu geçirdim. Uyanınca Ahmed bin Hanbel'in kabrine koştum. Rüyâda gördüğüm zât orada duruyordu.

  Önümden geçip Dicle'ye doğru gitti. Ziyâretimi acele yapıp onu tâkib ettim. Dicle Nehrinin iki tarafı bir adımlık mesâfe oluncaya kadar yaklaştı ve adımını atarak geçiverdi. Sonra o zât medresesine gittiğinde rüyâda ve uyanık iken gördüğü zatın Abdülkâdir Geylânî hazretleri olduğunu anladı.

  Onu gören tesiri altında kalır mübârek biri olduğunu hisseder kalbi katı ise yumuşardı. Cumâ günleri câmiye giderken halk onu görmek için sokakları doldururdu.

  Kendisi hakkında kötülük düşünene merhamet eder onun iyiliğini isterdi.
  Gavs-ül-âzam Medîne-i münevvereden Bağdad-ı Dârüsselâma gelirken yolda hırsızlardan birine rastladı. Hırsız soyacak adam arıyordu.

  Gavs-ül-âzam ona; "Sen kimsin?" buyurdu. Hırsız; "Ben çölde yaşıyanlardanım." dedi. Gavs-ül-âzam ona isminin mâsiyet günah mürekkebi ile yazılmış olduğunu açıkladı. Hırsızın kalbinden bu heybet ve azamet sâhibi kişinin Gavs-ül-âzam olması muhtemeldir düşüncesi geçti. Hırsızın kalbinden geçeni kendisine söyledi ve; "Evet ben Abdülkâdir'im." buyurdu. Hırsız derhal mübârek ayaklarına kapandı ve dilinden; "Ey Seyyid Abdülkâdir! Allah için bana bir ihsânda bulun!" sözleri çıktı. Gavs-ül-âzam hâline acıdı ve kabinin düzeltilmesi için Allahü teâlâya duâ etti. Hitab geldi; "Ey Gavs-ül-âzam hırsızı doğru yola ulaştır. Onu sevgililer hidâyetine irşâd eyle onu kutublardan biri eyle!" Hırsız eşsiz teveccühleri ile kutublardan oldu.
  Meclisi müslüman olmak için gelenlerden boşalmazdı. Müslüman olan bir râhip şöyle anlatır:

  Ben Yemenliyim. İçimden müslüman olmak geldi. Bunun için Yemen'deki İslâm âlimlerinden birine mürâcaat etmek istedim. Böyle düşünürken uyuya kaldım. Rüyâmda Îsâ aleyhisselâmı gördüm. Bana; "Irak'a git orada Abdülkâdir isminde biri var onun huzûrunda müslüman ol. Çünkü o zamânındaki âlimlerin en büyüğüdür." buyurdu.

  Yine on üç kişilik bir hıristiyan cemâati müslüman olmayı kararlaştırdılar. Kimin yanında müslüman olacaklarını düşünürlerken sâhibini görmedikleri bir ses; "Bağdad'a gidin. Abdülkâdir Geylânî ismindeki zâtın huzûrunda müslüman olun.

  Onun bereketiyle kalbinizde öyle bir îmân nûru parlar ki başkasının yanında böyle olmaz." diyordu.

  Bu hâdiseler Abdülkâdir Geylânî hazretlerinin büyüklüğünü derecesinin yüksekliğini göstermektedir. Yoksa İslâmiyette müslüman olmak için müftüye imâma gitmek ve formaliteye ihtiyâç yoktur. Bir kimse kelime-i şehâdeti söyleyip mânâsına inanınca müslüman olur.

  Allahü teâlânın izni ile bir anda birçok yerde bulunurdu.
  Ramazân-ı şerîfte bir gün ayrı ayrı yetmiş kişi birbirinden habersiz Gavs-ül-a'zamı iftâra dâvet etti. Herbiri kendi evini şereflendirmek bereketlendirmek istiyordu. Her birinin dâvetini kabûl etti aynı anda dâvet edenlerin evlerinde iftarda bulundu onlarla birlikte yemek yedi. Bu haber bu büyük ve havsalaya sığmaz kerâmet bir anda Bağdad'a yayıldı. Huzûrunda hizmet eden hizmetçilerden biri Gavs-ül-âzam o akşam tekkesinden çıkmadığı iftarı burada yaptığı hâlde o kimselerin evlerine girip onlarla yemek yemesi ve bu yemeğin aynı anda olması nasıl olur? diye düşündüğü zaman Gavs-ül-âzam o hizmetçisine dönerek; "Onlar doğru söylüyorlar herbirinin dâvetinde bulundum ayrı ayrı fakat aynı zamanda herbirinin evlerinde yemek yedim" buyurdu.

  Çilesini çekmeden yüksek mertebelere ulaşılamıyacağını söylerdi.
  Bir kadın çocuğunu Abdülkâdir-i Geylânî'ye getirip; "Oğlumun kalbini size tutulmuş gördüm; bana hizmetinden onu âzâd edip size getirdim." dedi. Şeyh hazretleri bu genci yanına aldı. Ona nefsin istemediklerini yapmasını emretti. Tarîkatta sülûke başlattı. Bu şekilde devâm ederken bir gün annesi çıka geldi. Oğlunu az yemek ve uyumak sebebiyle zayıf ve sararmış arpa ekmeği yer hâlde buldu. Bu hâl ona dokundu. Çocuğunu bırakıp Abdülkâdir-i Geylânî hazretlerinin yanına girdi. Şeyh hazretleri oturmuş tavuk yiyordu. "Efendim siz burada tavuk yersiniz benim oğlum ise arpa ekmeği yer."

  dedi. Şeyh bunu duyunca elini tavuk kemiklerinin üzerine koyup; "Kum bi-iznillâh!" yâni Allahü teâlânın izni ile kalk diril! buyurdu. Tavuk hemen dirildi. Şeyh kadına hitâben; "Senin oğlun böyle olduğu zaman dilediğini yesin!" buyurdu.

  Bâzan sevdiklerine mânâ âleminde çeşitli şeyleri gösterirdi. Ali bin Yâkub anlatır:

  Bir kere daha yanına gitmiştik. Başını eğip murakabeye dalınca ondan bir nûrun yükseldiğini gördüm. Gözümden perde kalktı melekleri onların tesbihlerini ve kabirdekileri onların hâllerini derecelerini tesbih ettiklerini gördüm. Her insanın alnındaki yazıları okumaya başladım. Hulâsa bana gaybî gizli pekçok şey malûm oldu. Beni oraya götüren Hocam Ali bin Hîtî aklıma bir şey olmasından korkuyorum deyince göğsüme vurdu ve ondan sonra gördüklerimden dolayı hiç korkmadım.

  Ebü'l-Hacer Hâmid Hirânî anlatıyor:
  Bir gün Abdülkâdir Geylânî hazretlerinin medresesine gittim ve huzûrunda oturdum. Bana; "Ey Hâmid! Bir gün gelecek meliklerin sultanların minderinde oturacaksın." buyurdu. Aradan epeyce zaman geçip Hiran'a dönünce Sultan Nûreddîn beni çağırıp yanına oturttu ve evkaf bakanı yaptı. O günden beri devamlı Abdülkâdir Geylânî hazretlerinin o sözünü hatırlarım.

  Bir gün bir cemâatle terasta durup Buhârâ tarafına dönerek güzel bir koku aldı ve; "Benim vefâtımdan yüz elli yedi sene sonra dünyâya Muhammedî meşreb birisi gelir ismi Behâeddîn Muhammed Nakşibendî'dir. Bana mahsus nîmetlere kavuşur." buyurdu ve dediği gibi oldu.

  Evliyânın büyüklerinden ve mürşid-i kâmillerin en meşhûrlarından olan bu zât Muhammed Behâeddîn-i Buhârî Nakşibend hazretleri idi.

  Allahü teâlâ ona eşyânın aslını neden meydana geldiğini gösterirdi.
  Bir gün devlet ileri gelenlerinden birisi huzûruna gelmişti. Tesirli nasîhatlarını dinledikten sonra memnuniyetinden on kese altını ortaya koyup bunlar senindir." dedi. Abdülkâdir Geylânî hazretleri almak istemedi. Çok ısrar edince içinden ikisini aldı ve sıktı. Elinin altından kan akmaya başladı. O şahsa; "Bunları bana getirmekten hiç mi hayâ etmedin?" dedi. Onları helalden kazanmadığını göstermiş oldu.

  Her zaman gizli açık kerametleri görülürdü. Abdülkâdir Geylânî hazretleri buyurur ki:

  "Kerâmetler ancak bir hayır hikmet için gösterilir. Kerâmetini gizlemeyen dünyâya düşkündür. Bana talebe olan yâhut evlâdımdan ve halîfelerime bağlı olup kerâmet derecesine ulaşıp maksatsız kerâmet izhar edenin yüzü iki dünyâda kara olur."
  Bir rüyaydın ama güzeldi güzeldin özelsin..

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Question Abdulkadir Geylani Kimdir? Hayatı Hakkında...

  İslâm alimlerinin ve velilerinin büyüklerinden Hazreti Abdülkadir Geylani 1078 yılında İran'ın Geylan şehrinde doğdu. Künyesi Ebu Muhammed'dir. Muhyiddin Gavs-ül-a'zam Kutb-i Rabbani Sultan-ul-evliya Kutb-i a'zam gibi lâkabları vardır. Babası Ebu Salih bin Musa Cengidost'tur. Hz. Hasanın oğlu Hasan-ı Müsenna'nın oğlu Abdullah'ın soyundandır.

  Annesinin ismi Fatıma lakabı Ümm-ül-hayr olup seyyidedir. Bunun için Abdülkadir Geylani hem seyyid hem şerifdir. Abdülkadir Geylani 1166'da Bağdatta vefat etti. Türbesi Bağdattadır. Onun için şu ibare meşhur olmuştur: "Veliler Sultanı Abdülkadir Geylani aşk ile doğdu kemal ile ömür sürdü ve kemal-i aşk ile Rabb'ine vasıl oldu."


  Bir gün Abdülkadir Geylani’ye "Bu işe başladığınızda bu yola adım attığınızda temeli ne üzerine attınız? Hangi ameli esas aldınız da böyle yüksek dereceye ulaştınız?" diye sordular.

  Buyurdu ki: "Temeli sıdk ve doğruluk üzerine attım. Asla yalan söylemedim. Yalanı kağıda bile yazmadım ve hiç yalan düşünmedim. İçim ile dışımı bir yaptım. Bunun için işlerim hep rast gitti. Çocuk iken maksadım niyetim ilim öğrenmek onunla amel etmek öğrendiklerime göre yaşamaktı. Küçüklüğümde Arefe günü çift sürmek için tarlaya gittim bir öküzün kuyruğundan tutunup arkasından gidiyordum. Hayvan dile geldi ve dönüp bana; "Sen bunun için yaratılmadın ve bununla emrolunmadın" dedi. Korktum geri döndüm. Evimizin damına çıktım. Gözüme hacılar gözüktü. Arafat'ta vakfeye durmuşlardı. Anneme gidip; "Beni Allahü teâlânın yolunda bulundur. İzin ver Bağdat'a gidip ilim öğreneyim. Salih zatları ve evliyayı bulup ziyaret edeyim" dedim. Annem sebebini sordu gördüklerimi anlattım. Ağladı kalkıp babamdan miras kalan seksen altının yarısını kardeşime ayırdı. Kalanını bana verip altınları elbisemin koltuğunun altına dikti. Gitmeme izin verip her ne olursa olsun doğruluk üzere olmamı söyleyip benden söz aldı. "Haydi Allah selamet versin oğlum. Allahü teâlâ için ayrıldım. Artık kıyamete kadar bir daha yüzünü göremem" dedi. Küçük bir kafile ile Bağdat'a gitmek üzere yola çıktım. Hemedan'ı geçince altmış atlı eşkıya çıka geldi. Kafilemizi bastılar. Kervanı soydular. İçlerinden biri benim yanıma geldi. "Ey derviş! Senin de bir şeyin var mı?" diye sordu. "Kırk altınım var" dedim. "Nerededir?" dedi. "Koltuğumun altında dikili" dedim. Alay ediyorum zannetti. Beni bırakıp gitti. Bir başkası geldi o da sordu. Fakat o da bırakıp gitti. İkisi birden reislerine gidip bu durumu söylediler. Reisleri beni çağırttı. Bir yerde kafileden aldıkları malları taksim ediyorlardı. Yanına gittim. "Altının var mı?" dedi. "Kırk altınım var" dedim. Elbisemin koltuk altını sökmelerini söyledi. Söküp altınları çıkardılar. "Neden bunu söyledin?" dediler. "Annem ne olursa olsun yalan söylemememi tembih etti. Doğruluktan ayrılmayacağıma söz verdim. Verdiğim sözde durmam lazım" dedim. Eşkıya reisi ağlamaya başladı ve; "Bu kadar senedir ben beni yaratıp yetiştiren Rabbime verdiğim sözü bozuyorum" dedi. Bu pişmanlığından sonra tövbe edip haydutluğu bıraktığını söyledi. Yanındakiler de "İnsanları soymakta yol kesmede sen bizim reisimiz idin şimdi tövbe etmekte de reisimiz ol" dediler. Sonra hepsi tövbe ettiler. Kafileden aldıkları malları sahiplerine geri verdiler. İlk defa benim vesilemle tövbe edenler bu altmış kişidir."

  Abdülkadir Geylani Bağdat'a geldi ve buradaki meşhur alimlerden ders almak suretiyle hadis fıkıh ve tasavvuf ilimlerinde çok iyi yetişti. İlim tahsilini tamamlayıp yetiştikten sonra vaaz ve ders vermeye başladı. Hocası Ebu Said Mahzumi'nin medresesinde verdiği ders ve vaazlarına gelenler medreseye sığmaz sokaklara taşardı. Bu sebeple çevresinde bulunan evler de ilave edilmek suretiyle medrese genişletildi. Bu iş için Bağdat halkı çok yardımcı oldu ve zenginler para vererek fakirler çalışarak yardım ettiler. Derslerine devam edenler arasında pek çok alim yetişti.


  Abdülkadir-i Geylani bir müddet ders verip hak ve hakikatı anlattıktan sonra ders ve vaaz vermeyi bıraktı. İnzivaya çekilip yalnızlığı seçti. Sonra sahralara çıktı. Bağdat'ın Kerh harabelerinde yaşamaya başladı. Bütün vaktini ibadet riyazet ve mücahede ile nefsinin arzu ve isteklerini yapmamak istemediklerini yapmakla geçirmeye başladı.

  Buyurdu ki: “Irak'ın sahra ve harabelerinde 25 sene insanlardan uzak kaldım. Benim kimseden kimsenin benden haberi yoktu. Bazen uzun müddet yemezdim ve "açım açım" diye içimin feryadını duyardım. Bazen üzerime öyle ağırlıklar gelirdi ki bunlar bir dağın üstüne konsa tahammül edemeyip paramparça olurdu. Bu sırada; "Muhakkak zorlukla beraber bir kolaylık vardır şüphesiz zorlukla beraber kolaylık vardır" mealindeki İnşirah sûresinin beşinci ve altıncı âyet-i kerimelerini okuduğumda üzerimdeki ağırlıklar dağılıp giderdi."

  Devrinin ilim konusunda tek otoritesi olan Abdülkadir Geylani tasavvuf bilgilerini herkesin anlayacağı şekilde sundu. Ders ve fetva vermeye yirmi sekiz yaşında başladı ve bu hal altmış yaşına kadar devam etti. Tasavvuftaki yoluna onun ismine izafeten "Kadiriyye" adı verildi ve O’ndan ilim ve feyz alan binlerce öğrencisi çeşitli memleketlere giderek İslamiyeti anlattılar. Maddi ve manevi ilimlerdeki derinliği ve üzerindeki manevi lütuf ve rahmetle dinin esaslarını yeniden dirilttiği için kendine "dinin dirilticisi" anlamında "Muhyiddin" denmiş O da bu ismi Endülüs'te dünyaya gelen ve "Şeyhül Ekber" namıyla ün salan manevi evladı İbni Arabi'ye vermiştir.

  Abdülkadir Geylani hazretlerinin insanları gafletten uyaran kendilerine gelmesine vesile olan pek çok sözü vardır. Bunlardan bazıları şunlardır:

  "İnsanlara rehberlik eden kimsede şu hasletler bulunmazsa o rehberlik yapamaz. Kusurları örtücü ve bağışlayıcı olması şefkatli ve yumuşak olması doğru sözlü ve iyilik yapıcı olması iyiliği emredip kötülüklerden men edici olması misafirperver ve geceleri insanlar uyurken ibadet edici olması âlim ve cesur olması."

  "Şükrün esası nimetin sahibini bilmek bunu kalp ile itiraf etmek ve dille söylemektir."

  "Kalp dünya arzularından birine bağlı kaldığı ve geçici lezzetlerden birinin peşine takılıp gittiği müddetçe imkanı yok ahireti sevmiş olamaz."

  "Ey zavallı! Sana fayda vermeyen şeyler hakkında konuşmayı bırak. Dünya ve ahirette sana fayda verecek işlerle uğraş. Boş işlerle uğraşmayı bırak. Kalbinden dünya düşüncelerini çıkar. Çünkü yakında dünyadan alınacak ahirete götürüleceksin. Dünyada rahat ve hoş bir hayat arama. Hz. Muhammed (S.A.V.); "Hayat ahiret hayatıdır" buyurdu."

  "Allahü teâlâdan dünya ve ahiretin hayırlarını iste. Sakın; "Ben istiyorum. Fakat Allahü teâlâ vermiyor ben de bundan sonra istemeyeceğim." deme. Duaya devam et. Eğer istediğin şey ezelde senin için takdir edilmiş ise Allahü teâlâdan istedikten sonra Allahü teâlâ onu sana gönderir. Eğer istediğin o rızık ezelde senin için takdir edilmemiş ise Allahü teâlâ seni o şeye muhtaç kılmaz ve kendinden gelenlere rıza gösterme nimetini ihsan eder. Eğer Allahü teâlâ senin için fakirlik ve hastalık dilemiş ise sen de Allahü teâlâya fakirlikten ve hastalıktan kurtulman için yalvarırsın. O zaman Allahü teâlâ sana razı ve memnun olacağın bir hal verir. Eğer ezelde borçlu olmak takdir edilmişse ve sen de borçtan kurtulmak için dua edersen Allahü teâlâ alacaklıyı sana kötü muamele etme halinden vaz geçirir. Hatta borcundan azaltma veya hepsini bağışlama haline çevirir. Eğer dünyada borçlu halden kurtarmazsa buna karşılık sana bol sevap verir."

  "Acele etme. Acele eden ya hata yapar veya hatalı duruma yakın olur. Ağır ve temkinli hareket eden o işte ya isabet kaydeder veya isabet etmeye yaklaşır. Acele şeytandandır. Ağır ve temkinli hareket etmek Allahü teâlâdandır. Umumiyetle aceleye sebep dünyalık toplama hırsıdır. Kanaat sahibi ol. Kanaat bitmeyen bir hazinedir."

  "Halinizden şikayette bulunmayın. Sabredin feryat etmeyin. Doğruluk üzere devam edin. İsteyin istemekte bıkkınlık göstermeyin. İçinde bulunduğunuz istenmeyen hallerden dolayı ümitsizliğe düşmeyin. Daima ümitli olun. Birbirinize düşman değil kardeş olun. Birbirinize buğz etmeyin. Allahü teâlâya rızası için yapılan sabırlar ve tahammüller asla karşılıksız kalmaz. Onun için bir an olsun sabrediniz mutlaka senelerce bu sabrın mükafatını görürsünüz. Ömrü boyunca kahraman lakabıyla meşhur olan bu lakabı bir anlık cesareti neticesinde kazanmıştır. Allahü teâlâ Kur'an-ı kerimde mealen; "Şüphesiz ki Allah sabredenlerle beraberdir" buyuruyor (Bekara suresi: 153)

  "Hayatta olduğunuz müddetçe ömrü fırsat biliniz. Bir müddet sonra hayat kapısı kapanacak bu dünyadan ayrılacaksınız. Gücünüz yettiği müddetçe hayırlı işler yapmayı ganimet biliniz. Tövbe kapısı açıkken ve elinizde bu imkan varken bunu fırsat biliniz. Tövbe ediniz. Dua etmeye imkanınız varken dua ediniz. Salih kimselerle beraber olmayı fırsat biliniz."

  "Mümin kimse küçük günahları da büyük görür. Hz. Muhammed (S.A.V.); "Mümin kimse günahını dağ gibi görüp kendi üzerine düşeceğinden korkar. Münafık ise günahını burnu üzerine konan ve hemen uçan sinek gibi görür" buyurdu."

  alıntıdır


Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş