mevlid-i şerif şiirleri
Mevlid-i Şerif şiir

Allah adın zikredelim evvela
Vacib oldu cümle işte her kula.

Kim ki Allah adını önce ana
Her işi kolay eder Allah ona.

Allah adı olsa her işin önü
Asla ebter olmaz o işin sonu.

Bir kez Allah dese aşkla lisanın
Kalmayıp dökülür bütün günahın.

Zikri tekrar eyle mütemadiyen!
Her murada erişir Allah diyen.

Haramı bırakıp helal yemeli
Şükredip her zaman Allah demeli.

Kerimdir rahimdir O ilâhımız
Bize rahmet kıla yüce şahımız!

Varlığına birliğine şek yoktur
Ne yazık üç tanrı diyen pek çoktur.

Varlığına edilse de çok hayret
Cümle âlem yokken O vardı elbet.

O varken yok idi insan cin melek
Arş dünya güneş gezegen ve felek.

Bunların hepsini O var eyledi
Birliğine hepsi ikrar eyledi.

Kudretini göstererek O Celil
Birliğine kıldı bunları delil.

Ol dedi bir kere var oldu cihan
Olma derse mahvolur hemen o an.

Resulullah’tır bu varlığa sebep
Onun rızasını aşkla et talep!

Resulullahın nuru

Hak teâlâ yaratınca Âdem’i
Âdem’le süsledi bütün âlemi.

Mustafa nurunu alnına koydu
Habibimin nuru bil bu nur dedi.

Kıldı o nur onun alnında karar
Kaldı onun ile nice zamanlar.

Daha sonra Havva alnına geçti
Ondan oğlu Şit’e bu nur nakletti.

Erdi İbrahim’e İsmail’e hem
Söz uzayıp gider hepsini dersem.

Doğunca O rahmeten lil-alemin
Vardı nur onda karar etti hemin.

Doğumu

Âmine hatundur onun annesi
O sedeften doğdu O dürdanesi.

Rebiulevvel ayının nicesi
On ikinci pazartesi gecesi.

O gece ki doğdu O hayr-ul beşer
Annesi onda neler gördü neler.

Dedi gördüm O Habib’in annesi
Bir acep nur ki güneş pervanesi.

Fırlayıp evimden çıktı nagehan
Göklere dek nur ile doldu cihan.

Gökler açıldı yok oldu karanlık
Üç melek gördüm elinde üç ışık.

Biri doğu biri batıda onun
Biri damında dikildi Kâbe’nin.

İndiler göklerden melekler saf saf
Kâbe gibi kılındı evim tavaf.

Yarılıp çıktı duvardan nagehan
Geldi üç huri bana oldu ayan.

Bu hususta derler o üç dilberin
Asiye’ydi biri o mehpeykerin.

Biri Meryem hatun idi aşikâr
Birisi hem hurilerden bir nigâr.

Çevre yanıma gelip oturdular
Mustafa’yı birbirine muştular.

Dediler oğlun gibi hiçbir oğul
Yaratılalı cihan gelmiş değil.

Bu senin oğlun gibi kadri cemil
Bir anaya vermemiştir O Celil.

Ulu devlet buldun ey Âmine sen
Doğacaktır senden O hulk-i hasen

Bu gelen ilm-i ledün sultanıdır
Bu gelen tevhid-i irfan kânıdır.

Bir adı Mahmud bir adı Ahmed’dir
Varlığı cümle âleme rahmettir.

Âmine eder vakit oldu tamam
Ki vücuda gele O hayr-ül enam.

Susadım gayet hararetten katı
Sundular bir cam dolusu şerbeti.

Şerbeti karşımda tuttu huriler
Bunu Rabbimiz gönderdi dediler.

Kardan ak idi ve hem soğuk idi
Lezzeti dahi şekerde yok idi.

İçtim onu oldu cismim nura gark
Edemedim kendimi ben nurdan fark.

Geldi bir ak kuş kanadıyla revan
Arkamı sıvadı kuvvetle heman.

Doğdu o saatte O sultan-ı din
Nura gark oldu semavat ü zemin.

Kim olmak isterse ateşten necat
Aşk ile şevk ile etsin salevat!

Essalatü vesselamü aleyke ya Resulallah!
Essalatü vesselamü aleyke ya Habiballah!
Essalatü vesselamü aleyke ya Seyyidel-evveline vel-âhirin.

Mahlûkatın hepsi sevindi o an
Dirilip âlem yeniden buldu can.

Kâinattaki her şey edip seda
Çağrışarak dediler ki merhaba!

Merhaba ey âl-i sultan merhaba!
Merhaba ey kân-i irfan merhaba!

Merhaba ey sırr-ı furkan merhaba!
Merhaba ey derde derman merhaba!

Merhaba ey rahmeten lil-âlemin!
Merhaba sensin şefial müznibin!

Bütün dertlilerin dermanı sensin
Cümle âlemlerin sultanı sensin.

Çünkü nurun ruşen etti âlemi
Gül cemalin gülşen etti âlemi.

Âmine hatun artmış idi hayreti
Bir zaman aklı gidip geldi geri.

Gördü gitmiş huriler hiç kimse yok
Görmedi oğlunu yalvarırdı çok.

Bir an şöyle düşünceye dalmıştı
Huriler onu götürdü sanmıştı.

Dört tarafa bakıp edince nazar
Gördü ki bir köşede hayrül-beşer.

O ulu Kâbe’ye karşı duruyor
Yüzün yere koymuş secde ediyor.

Secdede diliyle tahmid ediyor
Kaldırmış parmağın tevhid ediyor.

Dudaklar kıpırdardı söylerdi kelâm
Anlayamazdım ne derdi o hümam

Kulağım ağzına verdim dinledim
Söylediği sözü o an anladım.

Derdi ki ya Rab yüzüm tuttum sana
Ya İlahi ümmetimi ver bana!

Ümmetim dedi sana O Mustafa
Ver salevat sen de ona bul safa.

Essalatü vesselamü aleyke ya Resulallah!
Essalatü vesselamü aleyke ya Habiballah!
Essalatü vesselamü aleyke ya Seyyidel-evveline vel-âhirin.

Miraca gitmesi

Dinle miracını o şahın ayan
Âşıksan aşk ateşine durma yan!

Pazartesi gecesi gerçek haber
Leyle-i kadirdi o gece meğer.

O mübarek bahtı o kadri yüce
Ümmühanin evine vardı gece.

Orda iken nagehan o yüzü ak
Cebrail Cennete git dedi Hak.

Bir sırmalı taç ve bir hulle kemer
Hem dahi al bir burak-ı muteber.

Habibime ilet de ona binsin!
Arşımı seyreylesin beni görsün!

Cebrail cennete olunca revan
Gördü ki kırk Burak otluyor o an.

İçlerinden bir Burak ağlar katı
Yiyip içmez kalmamış hiç takati.

Gözlerinden yaşlar eylemiş revan
Ciğerini dertle etmiş perişan.

Dedi Cebrail niçin ağlıyorsun?
Hüzünle ciğerini dağlıyorsun?

Arkadaşların yiyip içip gezer
Sen inliyorsun canını ne üzer?

Dedi kırk bin yıl vardır ki ya emin
Aşktır bana yemek ve içmek hemin

Nagehan bir ses işitti kulağım
O zamandan bilemem sağı solum.

Nedense yüksek sesle bağırdılar
Ya Muhammed diyerek çağırdılar.

O andan beri bilemem n’olmuşam
O adın ismine âşık olmuşam.

Yüreğim içinde eridi yağım
Âşık oldu görmeden bu kulağım.

Cenneti başıma bu aşk dar eder
Gece gündüz işlerimi zâr eder.

Gerçi cennet içinde duruyorum
Hep cehennem azabı görüyorum.

Hazret-i Cebrail der ki ey Burak
Ağlama hep verdi muradını Hak.

Bir kimsede aşkın nişanı olur
Akıbet maşuk er geç onu görür.

Gel beri maşukuna götüreyim
Yarana merhem vurup bitireyim.

Aldı Cebrail Burak’ı o zaman
Resulullaha ulaştırdı o an.

Hak selam etti sana ey Mustafa
Ki mübarek hatırın bulsun safa.

Buyurdu gelsin misafirim olsun
Arşımı seyreylesin beni görsün!

Bu gece zahir olur esrar-ı Hak
Gösterecektir sana didar-ı Hak.

Zemzemle doldu bütün âlem o an
Arşa varır dediler Fahr-i Cihan.

Hem sekiz cennet kapısı açtılar
Âlemin üstüne rahmet saçtılar.

Gel gidelim Hazrete ya Mustafa!
Şu anda bekliyor eshab-ı safa!

Sana cennetten getirdim bir Burak
Davet-i Rahmandır edesin idrak.

Çekti o anda Burak’ı Cebrail
Önüne düştü ona oldu delil.

Göz açıp kapamadan Kudüs’e vardı
Etrafını bütün nebiler sardı.

Enbiya ervahı karşı geldiler
Mustafa’ya izzet ikram kıldılar.

Geçerek mihraba O hayr-ül-enam
Enbiya ervahına oldu imam.

Gece durmadı yola oldu revan
Bütün göklerden geçip etti seyran.

Her birinde türlü hikmetler gördü
Cebrail’le varıp Sidre’ye erdi.

Cebrail’in durağıdır o makam
Yerle gök ta ki tutalıdan nizam.

Gelip Cebrail makamında durdu
Rahmeten lil-âlemin ona sordu:

Bilemem bu yolları ben nideyim
Burada garibim nere gideyim?

Cebrail dedi sen ki Habibsin
Sanma bu yerlerde öyle garipsin

Burada bitti benim seyrangâhım
İlerisinden dahi yok âgâhım.

Eğer geçsem zerre kadar ileri
Yanarım hemen ey Hakkın serveri.

Dedi Cebrail’e o şah-ı cihan:
O halde sen yerinde kal bir zaman.

Söyleşirken Cebrail ile kelam
Geldi Refref önüne verdi selam.

Aldı o şah-ı cihanı o zaman
Sidre’ye giderek getirdi heman.

Gördü gök ehli ibadette hepsi
Her biri bir türlü taatte hepsi.

Hep gök ehli cümle karşı geldiler
Mustafa’ya izzet ikram kıldılar.

Merhaba ya Muhammed dediler
Ey şefaat kân-ı Ahmed dediler.

Her biri kutladı miracını
Dediler giydin saadet tacını.

Yürü artık meydan senin bu gece
Sultan ile sohbet senin bu gece.

Hepsi ile görüşüp geçti öte
Varıp erişti O ulu hazrete.

Rabbimiz harfsiz kelimesiz ve sessiz
Konuştu Mustafa ile şüphesiz.

Dedi ki mahbub-u matlubun benim
Sevdiğin can ile mabudun benim.

Gece gündüz durmayıp istiyordun
Bir kez görsem cemalini diyordun.

Gel Habibim sana âşık oldum ben
Cümle halkı sana köle kıldım ben.

Ne muradın var ise kılam reva
Eyleyem bir derde bin türlü deva.

Mustafa dedi ya Rabbel-âlemin.
Ey affı ve hediyesi çok kerim

O zayıf ümmetimin hali ne ola
Hazretine nice onlar yol bula?

Ya İlahi hazretinden hacetim
Şu dur ki ola en makbul ümmetim.

Hak tealadan duyuldu bir nida
Ya Habibim ben sana kıldım atâ.

Ümmetini sana verdim ey Habib
Cennetimi onlara kıldım nasib.

Ey Habibim nedir o ki diledin
Bir avuç toprağa minnet eyledin.

Zatıma ayna edindim zatını
Beraber yazdım adımla adını.

Ya Habibim anlıyorum ben seni
Görmeğe hiç doyamazsın sen beni.

Tez varıp davet et kullarımı
Ta gelip de göreler didarımı.

Göz açıp kapamadan Fahri cihan
Ümmühanın evine geldi heman.

Her ne gelmişse Mirac’da başına
Cümlesin haber verdi eshabına.

Dediler ey kıble-i İslam-ı din
Kutlu olsun sana Mirac-ı güzin.

Hepimiz kullarız sen ise şahsın
Gönlümüzde daim parlayan mahsın.

Bize ümmet olmak devleti yeter
Müslüman olmanın izzeti yeter.

Süleyman Çelebi