Kuranda Geçen İnsan Tipleri (Bel’am)
BEL’AM İBN BÂÛRA

Hz. Musa (A.S.) zamanında yaşamış ve sonradan irtidat etmiş olan ilim adamı.

A’raf suresinin 175-176’ncı ayetleri münasebetiyle ismi çeşitli tefsir ve tarih kitaplarına girmiş olan Bel’am İbn Bâura (veya Bel’am İbn Eber)’ nın İsrâiloğulları’ndan devler ülkesinden Yemen diyarından veya Ken’an ilinden Allah’ın dinini öğrenmiş ilim ve irfan sahibi duası müstecap yanında Allah’ın ismi a’zamı bulunan ve fakat sonradan itaatsızlığa düşmüş bir kimse olduğu şeklinde rivayetler vardır. Her ne kadar Lût (A.S.)’ın kızlarından biri ile evlenmiş olduğu söylenirse de bunun Yahudiler tarafından müslümanlar aleyhine uydurulmuş bir iftira olduğu bilinmektedir. (Taberî Tefsiru’t-Taberî Mısır 1373/1954 IX 119-120; Fahruddin er-Râzî Mefâtîhu’l-Gayb Mısır 1308 XV 54; D. B. Macdonald İA "Bel’âm İbn Bâura" Mad.)

Bel’am’a konu teşkil eden ayet meâlleri şöyledir: " Habibim! Onlara şeytanın peşine taktığı ve kendisine verdiğimiz âyetlerden sıyrılarak azgınlardan olan kişinin olayını anlat. Dileseydik onu âyetlerimizle üstün kılardık; fakat o dünyaya meyletti ve hevesine uydu. Durumu üstüne varsan da kendi haline bıraksan da dilini sarkıtıp soluyan köpeğin durumu gibidir. İşte ayetlerimizi yalan sayan kimselerin hâli böyledir. Sen onlara bu kıssayı anlat belki üzerinde düşünürler. " (A’raf 7/175-176).

Bel’am’la ilgili olarak İslâmî kaynaklarda şunlar anlatılmaktadır: "Rivayete göre Mûsa (A.S.) Ken’âniler’ in Şam’daki topraklarına girmişti. Bu sırada Bel’am el-Belkâ köylerinden Bal’â’da bulunuyordu. Ken’âniler’den bazıları Bel’am’ın yanına gelerek: "Ey Bel’am Mûsa İbn İmrân İsrâiloğulları’nın başında olduğu halde bizi yurdumuzdan sürmek ve öldürmek üzere geldi. Bizim ülkemize İsrâiloğulları’nı yerleştirecek. Senin kavmin olan bizlerin ise yerleşecek bir yerimiz yok. Sen duâsı kabul edilen bir kimsesin. Onları defetmesi için Allah’a duâ et" dediler. Bel’am: "-Yazıklar olsun size! O Allah elçisidir; melekler ve mü’minler de onunla beraberdir; onlar aleyhine nasıl duâ edebilirim! Bildiğimi bana Allah öğretti" diye red cevabı verdi. Kavmi duâ etmesi hususunda ısrar ettiler. Bel’am da eşeğine binerek İsrâiloğulları’nın çıkmakta olduğu dağa doğru ilerledi. Bu dağ

Husban dağıdır. Biraz gittikten sonra eşeği yere çöktü. Eşeğine binerek biraz ilerledikten sonra hayvan yine çöktü. Bel’am biraz evvelki gibi hareket ettikten sonra tekrar hayvanına bindi. Biraz yol alınca eşek yine çöktü. O yine eşeği yerinden kalkıncaya kadar dövdü. Nihayet eşek Bel’am aleyhinde bir delil teşkil etsin diye Allah’ın izni ile konuşarak şöyle dedi: "Ey Bel’am nereye gidiyorsun? Meleklerin önümde durarak beni yolumdan çevirdiklerini görmüyor musun? Allah elçisi ile mü’minler senin kavmin aleyhinde duâ etmektedirler." Fakat Bel’am buna aldırış etmeden eşeğini döverek yoluna devam etti. Nihayet eşek onu Husban dağına çıkardı Mûsâ (A.S.)’ın ordusunun ve İsrâiloğulları’nın karşısına götürdü. Bel’am onlara bedduâ etmeye başladı; fakat İsrâiloğulları’na beddûa ederken Allah onun dilini kendi kavmi aleyhine çevirdi. Yanında bulunan halk onun kendi aleyhlerine bedduâ etmekte olduğunu görünce: "Ey Bel’am! Ne yaptığını biliyor musun? Sen İsrâiloğulları’na hayır duâda bize bedduâda bulunuyorsun" dediler. O: "Ben bunu kendi ihtiyarımla yapmıyorum Allah dilime hâkim oldu" dedi. Bunun üzerine dili ağzından çıkarak göğsü üzerine sarktı. Sonra kavmine: Dünya ve âhiret benim elimden gitti artık hileye başvurmaktan başka çare yoktur..." dedi. (Taberi a.g.e. IX 124-126; Râzî a.g.e. XV 54; İbnü’l-Esir el-Kâmil fi’t-Târih Beyrut 1385/1965 I 200 vd; İbni Kesir e!Bidâye ve’n-Nihâye Riyad 1966 I 322 vd.)

Her ne kadar müfessirler âyetlerin nüzûl sebebi olarak daha çok Bel’am’ın ismi üzerinde durmuşlarsa da sözkonusu âyetlerle anlatılmak istenenin Bel’am olduğu yolundaki rivayetleri ve onunla ilgili olarak anlatılan kıssaları doğrulayacak -güvenilir- hiç bir eser yoktur. Aynı şekilde yalnız Bel’am’ın âyetlerin nüzulüne sebep teşkil etmiş olması da doğru değildir. (Kâsımî Mehâsinü’t-Te’vil VII 2906).

te yandan âyetlerde bahsi geçen kişinin Bel’am’ın dışında Ümeyye İbn Ebi’s-Salt er-Râhib Ebu Amr İsrâiloğulları’ndan duâsı makbul bir kişi münafık olan her kişi veya yahudi hristiyan ve haniflerden olup da Hakk’tan ayrılan herkes olduğu şeklinde de rivayetler vardır. (Taberi a.g.e IX119 vd; Râzî a.g.e XV 54; Zemahşeri el-Keşşaf Beyrut 1366/1947 II 78; Mes’üdî Mürûcü z-Zeheb Mısır 1384/1964 I 52; İbni Kesir a.g.e. I 322).

Öyle anlaşılıyor ki âyetler Bel’am ve hareketleri itibariyle onun gibi olan herkese şâmildir. Çünkü Allah’ın âyetlerini yalnız bir veya birkaç kişiye hasretmek doğru olmaz; onlar geniş kapsamlıdırlar. Burada asıl üzerinde durulması gereken konu; Bel’am’la ilgili olarak söylenen ve İslâmî kaynaklara girmiş olan bilgilerin büyük çoğunluğunun İsrâiliyyâta dayanmış olmasıdır. (D.B. Macdonald İA II 464-465; Abdullah Aydemir Tefsirde İsrâiliyyat Ankara 1979 s. 242). Çünkü İslâmî kaynaklarda zikredilen bilgiler -bazı isim ve ifade değişiklikleri hariç- Kitab-ı Mukaddes’te geçen bilgilerin tamamen aynısıdır. (Kitabı Mukaddes İstanbul 1981 Sayılar XXII 2-41; XXIII 1-30; XXIV 25; XXII 16; Yeşu XXIV 9)

Ancak Bel’am dünyevî çıkar ve hesaplar için Allah’ın dinini tahrif eden bir ilim ve din adamını küfür sistemlerine ve kâfir yöneticilere yaranmak maksadıyla Allah’ın hükümlerini çiğneyen ve asıl gayesinden saptıran kimseleri temsil etmektedir.

nsanları "Allah (c.c.) adını kullanarak"’ aldatan hevâ ve heveslerini tatmin için "Tevhid akîdesini" tahrip eden "Bel’am’ın" etkisi korkunçtur. İslâm topraklarında; kâfirlerin istilâsını hazırlayan güç "Bel’am"dır.

Allah (c.c.)’ın indirdiği hükümlere karşı ayaklanan ve İslâm’a küfreden yönetimlerle yani Tağûtî güçlerle din adına uzlaşan ve müslümanları da

"Allah (c.c.) adını kullanarak" aldatan Kur’ân’daki ifâdeyle "köpek sıfatlı" kimselerin ortak ismi Bel’am’ dır. Bu köpek sıfattı kimseler de; Allah (c.c.)’ın indirdiği hükümlerin bir kısmını kabul bir kısmını "zamanın değişmesi" gerekçesiyle sükûtla geçiştirirler. Günümüzde başta resmî ideolojiyi kabul eden ve İslâm’ı o ideolojiye hizmetçi kılmaya çalışan müesseseler olmak üzere çok sayıda Bel’am benzeri vardır. Bunlar "çok dindar" görünmekle birlikte Tağut’a itikad ve iman etme noktasında titizdirler. "Ulü’l-Emr"i İslâm’a karşı ayaklanan güçlere izâfe ederek mü’minleri yanıltırlar. İşte bunlar çağdaş Bel’am’lardır.

"Bel’am dünyevî çıkar ve hesaplar için Allah’ın dinini tahrif eden bir ilim ve din adamını küfür sistemlerine ve kâfir yöneticilere yaranmak maksadıyla Allah’ın hükümlerini çiğneyen ve asıl gayesinden saptıran kimseleri temsil etmektedir."

Bu tarife uyan günümüzde bir çok insan var. Bu insanlar bir takım dünyalık çıkarları için Allah ’ın dinini satmaya kalkıyorlar insanlarmızı yoldan çıkarmaya çalışıyorlar ve dini tahrif ediyorlar. Rabbım ümmeti bunların şerrinden emin eylesin.