ibadet nedir ?
Kelime anlamı itaat etmek boyun eğmek tapmak kulluk etmek küçüklüğünü kabul etmek demektir. Şer’i anlamı ise Allah’ın sevdiği emrettiği kabul ettiği ve razı olduğu bütün gizli-açık amel ve sözlerdir. Bunlardan bazıları; iman islam ihsan dua korkmak umut etmek tevekkül etmek ummak gönülden saygı duymak yönelmek yardım istemek sığınmak yardımına çağırmak kurban kesmek adak adamak ilah olarak yalnızca Allah’ı tanımak Allah’ın hükmüne teslimiyet göstermek Allah için sevip Allah için buğzetmek namaz kılmak zekat vermek oruç tutmak hacca gitmek tavaf etmek tevbe-istiğfar etmek vs. dir.


İbadet niyete bağlı olarak yapılmasında sevap olan Cenab-ı Hakka yakınlık ifade eden ve özel bir şekilde yapılan taat ve fiillerden ibarettir. Bu bizi yoktan var eden bize sayısız nimetler bahşeden Yüce Allah’ı ta’zîm (ululamak yüceltmek) amacı güden bir kulluk görevidir.[1]


Bu duruma göre ibadet Cenab-ı Allah’a karşı gösterilen saygı ve hürmetin en yüksek derecesini ifade eder. En geniş anlamda ibadet Allah’ın hoşnut ve razı olduğu bütün fiil ve davranışları kapsamına alır.[2]


İbadet kendini kul olarak kabul eden insanın Rabbine karşı teslim oluşu ve Rabbine itaat edişidir. İbadet Yüce Yaratıcı karşısında kişinin benliğinin derinliğinden gelen bir saygı ile boyun eğmesidir. İbadet Allah’a karşı duyulan saygı ve azamet duygularının en yücesidir. Kul bu duyguyu Allah’ın emirlerine uyarak yasaklarından kaçınarak yerine getirir.

Allah’ın razı olduğu bütün ameller ibadet kapsamına girer. Bir diğer deyişle salih (doğru ve güzel) kabul edilen bütün ameller (fiiller)in yapılması ibadettir. Çünkü Allah insanlardan güzel davranışlar ve kendi hükümlerine itaat istemektedir. Yani Allah’a itaat manası taşıyan her hareket ibadettir.

İbadet ’abd’ kelimesinden türetilmiştir. Bu da; en yüce bilinen bir varlığa itiraz etmeksizin karşı gelmeksizin itaat etmek boyun eğmek demektir. Eskiden kölelere de ’abd’ denirdi. Onlar sahiplerine karşı gelmeksizin itaat ederlerdi. Çünkü onlar efendilerinin malı sayılırlardı.
İnsanın Allah karşısındaki durumu kölenin efendisi karşısındaki durumu gibi değildir. İnsanlar Allah’ın köleleri değildirler. Ancak insanlar mutlak itaatı boyun eğmeyi ve en yüksek tazimi Allah’a yapmak zorundadırlar. Bunun adı kulluktur yani ibadettir.[3]

İbâdet kelimesi "abede" fiilinin masdarı olup "itaat etmek boyun eğmek tevâzu göstermek bağlanmak ve hizmet etmek" anlamlarına gelir. İbâdet kelimesinin türediği "abd" kökü şu anlamlara gelir:

1) Hürün karşıtı olan köle
2) Boyun eğmek ve itaat etmek
3) Kulluk etmek ilâh tanımak tapmak
4) Bir şeye bağlanıp ondan ayrılmamak.

Bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere ibâdet kelimesinin ifade ettiği esas manalar; "kişinin yüksek ve üstün birine karşı baş eğmesi itaat etmesi kendi hürriyetinden ferâgat ederek onun karşısında her türlü isyanı terk etmesi tam bir bağlılıkla ona boyun eğmesidir." İşte bu durum kulluk ve itaattir. İbâdet itaat etmenin bir çeşididir. Bu itaata layık olan da hiç şüphesiz gerçek ma’bud olan Allah’tır. Çok ibâdet edene âbid; kendisine ibâdet edilene de ma’bûd denir.

Kur’ânî bir terim olarak ibâdetin genel anlamdaki tanımı şudur: "Yapılması sevap olan Allah’a yakınlık ifade eden yalnız O’nun emirlerini yerine getirmiş olmak ve rızâsını kazanmak niyetiyle yapılan her türlü harekete ibâdet denir."

Demek ki İslamî manasıyla Allah’a ibâdet: "İnsanın rûhen ve bedenen gizli ve açık bütün mevcudiyetiyle yalnız Allah’a yapmış olduğu şuurlu (bilinçli) bir tâat ve kurbettir."
"İbâdet" kavramı "kurbet" (yakınlık) ve "tâat" (sevap olan şeyler) kavramlarının anlamını da içermektedir. Dolayısıyla ibâdet eden insan hem Allah’a yaklaşmış tanıyıp kulluk etmiş boyun eğmiş ve hem de O’na itaat etmiş olur. Mesela namaz kılan bir insan Allah’a tâat ibâdet ve kurbet görevlerini yapmış olur. Namazın kabul olması için de "iman" "ihlâs" ve "niyet" in bulunması gerekmektedir. Korku ve ümit içinde hem zâhir hem bâtında sonsuz bir alçak gönüllülük ile sınırsız bir ta’zimi ihtiva eden ibâdet "kibir" ve "riyâ" kabul etmez."İbâdet" boyun eğmenin itaat etmenin saygı göstermenin ve kulluğun en son noktasıdır. İbâdet insanın Allah’ın râzı olduğu şeyi yapması yerine getirmekle yükümlü olduğu fiilleri emrolunduğu şekliyle hayata geçirmesi hiçbir şey gözetmeden Allah’a kulluk etmesi ve bunu sadece O’na boyun eğip itaat etmek için yapmasıdır.

İtaat büyük bir makamdır. İbâdet/kulluk yapan "âbid/abd" (kulluk yapan/kul) itaat ve ibâdetle Allah’a bağlandığı için şereflenir. Allah Teâlâ rasulü Muhammed (S.A.v.)’i makamların en şereflisi olan "risâlet" makamında "abd/kul" kelimesi ile isimlendirmiştir. (2/23 17/1 18/1 57/9)

O yüzden şehâdet kelimesinde bile "rasül" kelimesinden de önce; daha önemli ve daha şerefli olduğu için "abduhu: O’nun kulu" ifadesi kullanılır. Çünkü risalet Muhammmed’in (S.A.v.) diğer insanlara yönelik ilişki ve görevini ifade ederken; "abd/kul" ifadesi onun Rabbıyla ilişkisini ve bağını anlamlandırır. Allah’la irtibatın diğer insanlarla ilişkiden daha şerefli olduğu da açıktır. Biz de şeref ve fazilet istiyorsak bunun Allah’la bağımızı güçlendirmekten geçtiğini yani ancak ibâdet ve kulluk görevlerimizde derinleşmekle makamımızı yükseltebileceğimizi aklımızdan çıkarmamalıyız.

İbâdet imanın uygulanması hak ve doğru kabul edilen esasların günlük hayatta yaşanması olduğundan Allah katında tâat kabul edilen her davranışın bilfiil uygulanmış yapılmış olması gerekir. Yoksa yalnız istek halinde kalıp davranış sahasına çıkmayan duygu ve düşünceler Allah’a yakınlık anlamına gelen kurbet ve tâat olsalar da ibâdet değillerdir. Gerçek iman kulun kalbine girdiği zaman bu pratiğe salih amel şeklinde yansır. Allah insanlardan söz söylemelerini değil sözlerini doğrulayacak salih amel işlemelerini ister. Bunun yanında niyetsiz sadece görünürde yapılan işler de ne olursa olsun ibâdet sayılmazlar. Niyetsiz yatıp kalkmak namaz olmadığı gibi niyetsiz aç durmak da oruç değildir. O halde kötü niyetle veya Allah’a itaat ve yakınlık kastından başka bir maksatla yapılan işler ibâdet olamazlar.