"Muhammed Sıbgatullah" Allah adamlarından.
Bir gün Ona sordular "Kötü huylu" olmaktan.

Buyurdu: "Kötü insan" kötü bilir herkesi.
Bulunmaz kendisinde merhametin zerresi.Nankördür eşe dosta hiç değildir vefâkâr.
Bir iyilik yapsa da sonradan başa kakar.

Tanımaz helâl harâm sakınmaz günâhlardan.
Kimseyle geçinemez incinir herkes ondan.

Hattâ o çok yapsa da nâfile ibâdeti
Alamaz sevâp ecir boşa gider zahmeti.

Hadîste buyuruldu: (Kötü huylu kimseler
Huyları sebebiyle Cehenneme girerler.)

Kötü huylu bir kişi benzer "kırık testi"ye.
Ne yama kabûl eder ne de döner eskiye.

Öyle fenâlıktır ki "kötü huy" bir insanda
Görmez iyiliğinin faydasını Mîzânda.

İster ki başkasına zarar versin durmadan.
Zîrâ böyle kişiler zevk alır hep bunlardan.

Hâlbuki kuyu kazsa birine biri eğer
Kazdığı o kuyuya evvelâ kendi düşer.

Vaktiyle garip biri bir köyden geçer iken
Bir fırına uğrayıp "ekmek" ister içerden.

Velâkin parasını vermek istediğinde
Bakar ki hiç parası kalmamış üzerinde.

Bir "Dilenci" zanneder fırıncı onu o an.
Kalbinden geçirir ki: "Bıktım artık bunlardan".

Bir ekmeğin içine bolca Zehir koyarak
Verir o zavallıya Allah'tan korkmıyarak.

Hiç bir şeyden haberi olmayan o müslümân
O "Zehirli ekmeği" alıp gider oradan.

Bir köye girdiğinde rast gelir Genç birine.
Askerden terhis olmuş dönüyormuş evine.

Acıkmış olduğunu söyleyince genç kişi
Ona merhametinden acır ve yanar içi.

Fırıncıdan aldığı ekmeği verir ona.
Gönül râhatlığıyla devâm eder yoluna.

Genç orada oturup o ekmeği yiyerek
Yürür gider evine hiç bir şey bilmiyerek.

Lâkin başlar içinde o Zehirin tesiri.
Ve başlar titremeye vücûdunun her yeri.

Artık son nefesini alırken o genç adam
Der ki: (Ben köyümüze yeni girmiştim ki tam

Yolcunun birisinden bir ekmek alıp yedim.
Ondan sonra başladı titremeye her yerim.)

Bunu duyan fırıncı başlar bir dövünmeye.
Der: (Eyvâh o zehiri ben koydum o ekmeğe.

Keşke yapmaz olaydım yaptığım iş doğru mu?
Ben kendi elim ile zehirledim oğlumu.)

Ne kadar pişmân olup üzüldüyse de içten
Lâkin oğlu ölmüştü geçmiş idi iş işten.)
kervan:
MÜNÂKAŞA ZARARLIDIR

"Abdül'azîz Dehlevî" büyük âlimlerdendi.
Bir gün sevdiklerine sohbette şöyle dedi:

(Kötü huylardan biri "Münâkaşa etmek"tir.
Yâni her meselede (Ben haklıyım) demektir.

Hâlbuki münâkaşa netîceye götürmez.
Hattâ fayda yerine zarar verir çoğu kez.

Dost ile münâkaşa azaltır muhabbeti.
Düşmân ile olursa çoğaltır adâveti.

Münâkaşa sonunda dostun kalbi incinir.
Hâlbuki gönül yıkmak "Kâbe yıkmak" gibidir.

Hâlis mü'min kaçınır münâkaşa etmekten.
Titrer bir müslümânın kalbini incitmekten.

Vaktiyle bir müslümân gider bir medreseye.
Bir âlimin yanında ilim tahsîl etmeye.

Çalışır gece gündüz aylar geçer aradan.
Lâkin hiç istifâde edemez üstâdından.

Çalışır gayret eder her gün daha ziyâde.
Yine hiç hocasından edemez istifâde.

En nihâyet üstâdı çağırır o kimseyi.
Der ki: (Çalışıyorsun dersine gâyet iyi.

Lâkin hiç istifâde etmedin biliyorsun.
Ve bunun sebebini çok merak ediyorsun.

Buna sebep şudur ki gelirken sen bu il'e
Münâkaşa etmiştin yolda bir mü'min ile.

O mü'minin kalbini kırmış idin bu yüzden.
Hâlbuki kalp kıranlar mahrum kalır feyizden.

Helâllık almadıkça gidip ondan ihlâsla
Bizden bir istifâden olamaz senin aslâ.)

O da gidip onunla konuştu helâllaştı.
Yüksek mertebelere bir kaç günde ulaştı.

Bir gün de Resûl ile hazreti Ebû Bekir
Dururken yanlarına hayâsız biri gelir.

Hakârette bulunur Allah'ın Resûlü'ne.
Sabreder Resûlullah onun bu sözlerine.

Sıddîk dahî sabreder buna mütemâdiyen.
Sonra dayanamayıp cevap verir âniden.

Ve der ki: (Ey hayâsız hiç utanmıyor musun?
Allah'ın Resûlü'ne hakâret ediyorsun.)

Hazreti Ebû Bekir böyle cevap verince
Resûlullah oradan ayrılırlar hemence.

Sıddîk bunu görünce koşup hemen peşinden
Niçin ayrıldığını sorunca kendisinden

Buyurur: (Ey kardeşim o hakâret ettikçe
Melekler bizimleydi biz cevap vermedikçe.

Hattâ o bize öyle hakâretler ederken
Melekler (Sen öylesin!) derlerdi ona hemen.

Ne zaman ki sen ona cevap verdin kızarak
Şeytânlar geldi hemen melekler ayrılarak.)

Hazreti Ebû Bekir üzülür yaptığına.
O günden îtibâren Taş koyardı ağzına.)
kervan:
KİBİRLİ HÜKÜMDÂR

"Veliyyullah Dehlevî" âlim ve velî bir zât.
Bir gün sevdiklerine anlattı şunu bizzât:

Vaktiyle çok gururlu ve kibirli bir Sultân
Ülkesini gezmeyi arzu eder bir zaman.

Ata binip yanına alır avanesini.
Çıkar bir gezintiye dolaşır ülkesini.

Giderken bir haşmetle hem de gururlanarak
Karşısına bir kimse çıkar âni olarak.

Yamalı elbiseli ihtiyar bir kimsedir.
Yanına yaklaşarak evvelâ selâm verir.

Sultân almaz selâmı kibir ve gurûrundan.
O der ki: (Senin ile bir işim var ey sultân!)

Sultân ona kızarak der ki: (Ne istiyorsun?
Sen hangi cesâretle bana söz söylüyorsun?)

Atının dizginini tutarak o ihtiyar
Der ki: (Ey mağrur sultân seninle bir işim var!)

Çâresiz kalan sultân ondan kurtulmak için
Der ki: (Söyle bakalım benimle neymiş işin?)

Der ki: (Bu âşikâre söylenecek şey değil.
Gizlidir onun için bana doğru az eğil.)

Sultân ister istemez eğilince o yana
(Ben Azrâil'im!) diye bildirir o sultâna.

O bunu öğrenince soğur eli ayağı.
Üzülür rengi kaçar çözülür dizi bağı.

Kekeliyerek der ki hazreti Azrâil'e:
(İzin ver görüşeyim gidip âilem ile.)

Lâkin O bir an bile sultâna vermez izin.
Alır hemen rûhunu bir an beklemeksizin.

Sonra o kıyâfetle oradan ayrılarak
Bu sefer bir Mü'mine gelir âni olarak.

Ona yaptığı gibi selâm verir ilk önce.
O tebessüm ederek cevap verir hemence.

Azrâil ona dahî hitâb edip o zaman
Der ki: (Biraz işim var seninle ey müslümân!)

O der: (Hay hay efendim emrin baş üzerine.
Ne gibi hizmet varsa getireyim yerine.)

O zaman Melek der ki: (Ey müslümân kardeşim!
Ben ölüm meleğiyim seninle budur işim.)

O der ki: (Hoş geldiniz safâlar getirdiniz.
Ben de sizi beklerdim beni sevindirdiniz.

Lâkin ricâm şudur ki çabuk olun az daha.
Rûhumu bir an önce kavuşturun Allah'a.)

Melek der ki: (Ey mü'min benden bir arzun var mı?
Rûhunu ne şekilde istiyorsun almamı?)

O der ki: (Mâdem öyle izin ver bana biraz.
Abdest alıp kılayım iki rekât bir namâz.

Ben ikinci rekâtin secdesini yaparken
Sen de tam o sırada rûhumu kabzet hemen.)

Kabûl eder Azrâil onun bu ricâsını.
Secdede incitmeden alıverir canını.
kervan:
MUVAFFAK OLMANIN SIRRI

"Abdülhakîm Arvâsî" şânı büyük bir velî.
Îmânı anlatırdı cemâate ekserî.

Buyurdu: (Bir kula ki Rabbimiz verdi "îmân"
Öyle ise nedir ki etmedi ona ihsân?

Ve Allah bir kula ki "îmân"ı vermemiştir
Böyle olduktan sonra ne ki ona vermiştir?

Ayrıca Âmentüyü bilip ezberlemekle
Îmânın hakîkati kolayca geçmez ele.

Asıl îmân şudur ki kul korkarak Allah'tan
Çok küçük olsa bile kaçınır her günâhtan.)

Bir gün de buyurdu ki: (Olmak için muvaffak
Tam riâyet ediniz iki şeye muhakkak.

Birincisi şudur ki işlemeyin hiç "günâh".
Zîrâ günâhkârları muvaffak etmez Allah.

İkincisi "Duâ"dır bakın duâ almaya.
Gariplerin duâsı mühimdir elbet daha.

Kim bir kulun gönlünü ferahlatırsa eğer
Yüz senelik teheccüd sevâbı elde eder.

Allah dostu olmayı istiyorsa bir insan
Cömert olup kullara eylesin dâim ihsân.)

Bir kişi anlatır ki: (Ben bir ateşperesttim.
Kızımı oğlum ile evlendirecek idim.

Kesildi düğün günü çok koyun ve inekler.
Yapıldı çeşit türlü gâyet nefis yemekler.

Bitişik bir komşumuz müslümân kadın vardı.
Yetîm çocuklarına sıkıntıyla bakardı.

Bu kadın düğün günü gelerek evimize
Dedi ki: (Biraz ateş verir misiniz bize?)

Lâkin o esâsında ateş için gelmemiş.
"Belki yemek veririz diyerek ümitlenmiş.

Benimse mü'minlere düşmânlığım vardı pek.
Gönderdim onu geri hiçbir şey vermiyerek.

Bir kaç kere gelince kadın "ateş almaya"
Çalıştım o kadının hâlini anlamaya.

Dehlizdeki deliğe yaklaşıp kulak verdim.
Yetîmciğin sesini kulağımla dinledim:

(Anneciğim ne olur son bir defâ gidiver.
Belki bu gidişinde biraz yemek verirler.)

Annesi diyordu ki: (Ey benim güzel yavrum!
Üç sefer gidip geldim artık utanıyorum.)

Gördüğüm bu acıklı manzara üzerine
Bir Sofra hazırlayıp gönderdim evlerine.

Girdim yine dehlize gözledim hâllerini.
Yetîmlerin küçüğü kaldırdı ellerini:

(Yâ Rab nasıl o bize ettiyse ikrâm izzet
Sen de o komşumuzu islâm ile azîz et.)

Yemin ediyorum ki bu duâsı bitmeden
Hidâyet geldi bana değişti kalbim hemen.

"Şehâdet"i getirip girdim islâm dînine.
Kurtuldum yetîmlerin duâsı hürmetine.

kervan:

DİNDE KOCANIN HAKKI

"Muhyiddîn İskilibî" âlim ve velî bir zât.
"Koca hakkı" bâbında şöyle verdi îzâhât:

(Bir hanım var idi ki zamân-ı seâdette
Bey'ine gâyet iyi bulunurdu hizmette.

Akşam eve gelince alırdı paltosunu.
"Neşe" ve "Güleryüz"le karşılardı hep onu.

Beyi de neşeliyse Rabbine şükrederdi.
Şâyet üzüntülüyse o zaman şöyle derdi:

(Üzüntünün sebebi "Âhiret"se ne âlâ.
Senin bu üzüntünü çoğaltsın Hak teâlâ.

Yok "Dünyâ için ise gidersin cenâb-ı Hak.
Ve lâkin dünyâ için üzülüp etme merak.

Dert "Âhiret derdi"dir üzülme başka şeye.
Hele bu "Dünyâ" için hiç değmez üzülmeye.)

Bir hanımın bey'ine davranışı bâbında
Âlimler buyurdu ki bir çok kitaplarında:

(Hanımın üzerinde beyin çok hakkı vardır.
Bu bâbta Resûlullah şöyle buyurmaktadır:

(Beyinin hukûkunu gözetmezse bir kadın
Gözetmemiş sayılır hakkını da Allah'ın.)

Beyine "Asık yüzlü somurtkan" dursa şâyet
Allah'ın gazabına dûçâr olur nihâyet.

Bir kadın çok hizmetler etse dahî beyine
Yaptığı bu hizmeti "Az görmeli" o yine.

Beyinin rızâsını alırsa hanım şâyet
Cennete girmesi de kolaydır onun gâyet.

Zîrâ bir hadîsinde buyurdu ki o Server:
(İnsana secde etmek câiz olsaydı eğer

Emrederdim "Beyine secde etsin hanımlar!"
Zîrâ kadın üstünde beylerin çok hakkı var.)

Kadın almak isterse Allah'ın rızâsını
Almalıdır beyinin rızâ ve duâsını.

Fâtıma vâlidemiz bir gün Resûlullah'a
Ziyârete geldi ve başladı ağlamaya.

Peygamber Efendimiz üzüntü duydu bundan.
Buyurdu ki: (Ey kızım nedir seni ağlatan?)

Dedi ki: (Babacığım efendim Alî'yle biz
Bir husus üzerinde konuşurken ikimiz

Kırıldı bu gün bana bir kelimem yüzünden.
Lâkin özür diledim hemence kendisinden.)

Buyurdu ki: (Ey kızım bir hanımın kocası
Eğer ondan râzıysa Allah da olur râzı.

Bilir misin kadına en üstün amel nedir?
Kocasının emrine itâat eylemektir.


Müjde o hanıma ki râzıdır beyi ondan.
Ve üstündür bu hâli "bin yıllık tâatı"ndan.

Bir kadın gözetirse kocasının hakkını
Ölmez o görmedikçe Cennette makâmını.

Kadının beyi ile oturması bir zaman
İyidir o kadının Kâbeyi tavâfından.)


kurankursumezunlari.com