Abdürrahmân bin Avf (r.a) buyurdu.
Hazret-i Ömer bir gece bir tulumu su ile doldurup arkasına almış Medîne-i Münevvere köylerine giderken yorulmuş.
Ben dedim ki
-Ey emîr-el mü'minîn yorulmuşsunuz! Bana ver biraz da ben götüreyim.
Buyurdu ki
-Eğer bugün sen benim tulumumun yükünü götürür isen yarın benim günâhımın yükünü kim götürür.
Dedim
-Senin ne yükün var ki sen Resûlullahın (sav) yolu üzerine yürüyorsun.
Buyurdu ki
-Ben Resûlullah hazretlerinin dostu o zemân olurum ki bu hilâfetden başabaş kurtulayım.
Oğulları Abdüllah babasının vefâtlarından bir sene sonra onu rüyâda görmüş. Sabâhleyin başı açık dışarı gelip Resûlullah (sav) hazretlerinin mescid-i şerîflerine vardı. Seslenip dedi ki
-Ey Sahâbîler toplanın. Babamın selâmını size getirdim. Hepsi toplandılar.
Orada Abdüllah hazretleri buyurdu.
-Dün gece babamı rü'yâda gördüm. Dün geceye kadar babamın âhırete göç edişi bir sene oldu. Resûlullah (sav) hazretlerine babamı rüyâda göreyim niyyeti ile salevât getirirdim. Fekat göremezdim. Tâ dün gece gördüm. Babamın yüzü değişmiş.
Dedim
-Ey baba! Bu ne hâldir. Senin yüzünün rengi kırmızı idi.
Dedi
-Ey oğul şimdi kurtuldum. Şimdiye kadar muhâsebede idim.
Dedim.
-Ey baba nasıl hesâb olundun.
-Hesâbın biri bitmeden biri başlıyordu. Hâl bir yere erişdi ki beyt-ül-mâla âid sadaka develerinin bir yuları var idi. Birçok yerden bağlamışdım. Artık deveye takacak yeri kalmamışdı. Dışarı atmışdım. Cenâb-ı Rabbil âlemînden azarlayıcı hitâb geldi ki niçin o yuları atdın. Müslimânların malını zâyi etdin.
-Ey baba bu itâbdan ne sebeble kurtuldun.
Dedi ki
-Ey oğul! O mektûb sebebi ile ki sana demişdim. Bu mektûbu benim kefenim arasına koy.
O mektûb şu idi.
Bir gün Hasen ve Hüseyn (r.anhüma) hazretleri babamın yanına geldiler. Selâm verdiler. Oturdular. Babam müslimânların işi ile meşgûl idi. Selâmlarını işitmedi. Sonra işi bitdi.
-Buraya gelin.
Onlar dediler
-Biz selâm verdik.
Babam dedi
-İşitmedim.
Babam kalkdı. Onların yanına vardı. Onların ikisi de ayağa kalkdılar. Babam ikisinin de elini öpdü. Hazîne ile meşgûl olan hizmetkâra buyurdu ki
-İki kaftan getir.
Her birini birine giydir. Onlardan sonra özr dileyip dedi ki
-Bizden râzı olun ki bilmedik kusûr etdik.
Hasen ve Hüseyn (r.anhüma) babalarının huzûrlarına vardılar.
Dediler ki
-Emîr-ül mü'minîn Ömer bize elbise verdi.
Hazret-i Alî (k.v) çok memnûn oldu ve buyurdu ki

-Geri Emîr-ül mü'minîn huzûruna gidiniz. Söyleyin ki bizim babamız der ki Resûlullah (sav) hazretlerinden işitdim. Resûlullah buyurdu ki (Ömer hayâtda iken İslâmın nûrudur. Dünyâdan gidince de Cennet ehlinin çirâğıdır.)
Hasen ve Hüseyn (r.anhüma) geldiler haber verdiler.
Hazret-i Ömer (r.a) dedi ki
-Siz ikiniz de onu babanızdan işitdiniz mi?
Dediler
-Evet.
Hazret-i Ömer oğluna dedi ki
-Yâ Abdüllah! Divit ve kalem ve kâğıd getir. Hasen ve Hüseynin (r.anhüma) babaları Alîden (ra) işitdikleri ve onun Resûlullahdan (sav) (Ömer hayâtda iken islâmın nûru dünyâdan gidince de Cennet ehlinin çirâğıdır) buyurduğunu ve üçünün şehâdetlerini yaz.
Üçünün de şehâdetlerini yazdılar.
Sonra oğluna:
-Ey Abdüllah! Bunu ben vefât edince kefenim arasına göğsüm üzerine koy ki zor durumda kalınca imdâdıma yetişsin buyurdu.